Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

S. Persijn, B.C. de Groot (notulen)

Deelnemers vergadering

PvdA: M.R.H. Smit; mw. C.J. Neijhoft; CDA: G.J. Oude Egberink; G.J. van der Veen VVD: F. Uçar; A.H. Enklaar; SP: mw. P.M. Hillen; BBE: J. van Agteren;
GroenLinks: R. Tenkink; CU: mw. H. Meijer; D66: E. Westerbeek;

Wethouder: R.W. Bleker

Ambtelijk: J. Bron (stadsdeelmanager)

Afwezig m.k.:

---

I OPENING

Actiegroep volkstuinen, mevr. Liedtke geeft een toelichting.

a) Mededelingen
   voorzitter: welkomstwoord voor raadsleden uit Maastricht.
   wethouder Bleker: uitnodiging commissie voor diftar-
   maaltijd; plannen dorpsplein 
Lonneker: graag op de
   agenda van stadsdeelcie Noord ivm plannen en hiervoor
   benodigde krediet.

b) Vaststellen agenda
    Beslissing: de agenda is vastgesteld

c) Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 11 juli 2006
    Beslissing: de besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst
    Spreker: E. Westerbeek vraagt naar de toezegging
    verkavelingsplan ’t Vaneker. Wethouder Bleker zegt toe
    dat het verkavelingsplan als onderdeel van het 
    beeldkwaliteitsplan op een later moment naar de raad    
    komt.

e) Rondvraag (overzicht in de bijlage)

1) W. van Marion namens Marja Oude Munnink over loslopende  
    honden in het Van Heekpark.

2)
M. Smit en R. Tenkink –handhavingsactie volkstuincomplex ‘t
    Vaneker.

3)
F. Zeilemaker – omleidingsroute Roessinghsbleekweg.

4) Mevr. M. Faber over Anna van Burenschool/OBS Roombeek ivm
   verkeerssituatie rondom nieuwe scholen.
   Wethouder Bleker zegt toe dat aanstaande maandag
   verkeersmaatregelen voor veiligheid schoolgaande  
   kinderen zullen ingaan.

5) W. ten Have namens wijkraad Twekkelerveld over ervaringen 
   
met stadsdeelcommissie Noord.

•  Klik hier voor alle sprekers

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Wijkzorgteams, presentatie door Hetty Kotteman

b) Stadsdeelmanagementrapportage (STARAP)
    verschoven naar volgende agenda ivm tijdgebrek.


•  Klik hier voor alle sprekers
c) Memo Traverse Lonneker, stuknr 12283

   Insprekers: De heer Ter Hoeven, namens Vereniging
   Landweerweg/ Lossersestraat;
   De heer Op de Akker namens G. Kemna en namens
   Vereniging Landweerweg/Lossersestraat;
   De heer   Feil, namens Lonnekerland

   Sprekers: alle fracties.
•  Klik hier voor alle sprekers

Beslissing:  

Vast te houden aan eerdere besluit raad om de Oldenzaalsestraat te reconstrueren; dit te melden aan de provincie. De wethouder Verkeer opdracht te geven in overleg met de provincie een onderzoek te doen naar een oplossing voor de langere termijn en het resultaat daarvan terug te koppelen aan de raad.

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen grondexploitatie “Lonneker Erf” en verlenen  
    uitvoeringskrediet, stuknr. 12257

Toezegging wethouder Bleker: mailt wat de samenstelling van de te bouwen koopwoningen zal zijn + welke verkeersoplossingen zullen worden getroffen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Beslissing: Het voorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd voor de raad van 30 oktober 2006.
b) Gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan “Enschede-Noord” ,  
    stuknr. 12242

    Insprekers: De heer Wiepking, de heer Nijhuis, mevrouw Saris

    Sprekers: alle fracties.
•  Klik hier voor alle sprekers

Beslissing: Het voorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd voor de raad van 30 oktober 2006.
c) Gewijzigde vaststelling Herziening 37 bestemmingsplan
    “Buitengebied 1996’ , stuknr. 12255
•  Klik hier voor alle sprekers

Beslissing: Het voorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd voor de raad van 30 oktober 2006.

SLUITING: 22:55 UUR

 

Bijlage: Rondvraag 26 september 2006

W. van Marion - Loslopende honden Van Heekpark

R. Tenkink - handhavingsactie volkstuincomplex ’t Vaneker
Al 30 jaar maken veel mensen met veel plezier gebruik van het volkstuinencomplex ’t Vaneker. Dat zijn vooral ouderen, zieken en gehandicapten. Velen van hen wonen in een flat en hebben hun tuin niet alleen nodig voor het verbouwen van groenten, maar ook voor hun gezondheid (frisse buitenlucht) en voor hun broodnodige ontspanning.

Het complex met 125 tuinen ligt er mooi en netjes bij. Dat heb ik zelf vorige week geconstateerd toen ik er een bezoek bracht.

Aan de rand van dit gebied hebben een paar volkstuinders eenvoudige pergola’s neergezet met een kap. Ze zijn met groen plantmateriaal bedekt en zo keurig ingepast in de omgeving.

Deze speciale pergola’s dienen als schuilplaats tegen de regen.

Nu is er een handhavingsactie van de gemeente geweest waarbij de tuinders, die een schuilplaats gebouwd hebben, is opgedragen deze te verwijderen. Deze bouwwerken zouden in strijd zijn met het bestemmingplan ’t Vaneker.

De tuinders zijn boos omdat ze in die 30 jaren nooit eerder zo’n handhavingsactie meemaakten.

Ook bij GroenLinks roept dit vragen op en die wil ik graag stellen aan stadsdeelwethouder Bleker.

 

Wat was de directie aanleiding voor die controle/handhavingsactie op het volkstuincomplex ’t Vaneker?

Waarom zijn pergola’s als schuilplaatsen tegen de regen zo’n dertig jaren gedoogd en sinds kort helemaal niet meer?

Bent u met GroenLinks van mening dat het tuinieren juist voor ouderen, zieken en gehandicapten goed is voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid?

Zijn bij het volkstuincomplex Het Vaneker de regels en voorschiften van het gelijknamige bestemmingsplan niet te eenzijdig en strak toegepast?

Bent u bereid u in te zetten voor het behoud van de schuilplaatsen en zodoende de gedoogstatus te handhaven of zelfs het geldende bestemmingsplan op dit specifieke punt aan te passen?

M. Smit - handhavingsactie volkstuincomplex ’t Vaneker

Aan de randen van onze stad bevinden zich op veel plekken volkstuinen. Zo ook in het Vaneker. Dit volkstuinencomplex, gesitueerd naast de kinderboerderij, bestaat al jaren. Veel inwoners van Enschede-Noord maken dankbaar gebruik van deze mogelijkheid om ‘actief te ontspannen’. Dit past prima in het beleid van de gemeente om mensen te activeren. Op de volkstuinen zijn in de loop der jaren kleine en hechte sociale gemeenschappen ontstaan. Omdat het weer in Nederland wispelturig kan zijn en op het volkstuinencomplex geen schuilplek aanwezig is, heeft een aantal gebruikers kleine overkappingen gecreëerd.  Om bij regen droog te kunnen blijven, schuilt men bij elkaar onder deze overkappingen. Gezellig en knus! Om deze geen afbreuk te laten doen aan de landschappelijke waarde, hebben de eigenaren ze laten begroeien met wijndruivenplanten en andere klimplanten, naar Turks model. Hierdoor zijn ze prima ingepast in het landschap. Nu is de gebruikers van de volkstuinen echter te kennen gegeven dat na jaren gedogen deze overkappingen verwijderd dienen te worden.

 

Vragen

Is de wethouder op de hoogte van de striktere handhaving op het volkstuinencomplex?

Het groeien van Turkse wijndruiven door middel van overspanningen is al enige jaren gelegaliseerd. Kan de wethouder verklaren waarom de bovengenoemde overspanningen niet toegestaan zijn, terwijl verschillen met het blote oog niet waarneembaar zijn?

De PvdA is van mening dat handhaving gericht moet zijn op het verbeteren van het leefklimaat voor de inwoners van Enschede en het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen. Door het laten verwijderen van de overkappingen wordt de gebruikers schuilgelegenheid ontnomen. Zij worden dan gedwongen bij regen terug te keren naar hun flatje. Dit schaadt het gebruikersgenot van de volkstuin en de daar bestaande sociale verbanden. In onze ogen is dit zeer onwenselijk. Is de wethouder het met ons eens dat het een kleine moeite is deze overkappingen – mits begroeid en ingepast in de natuur – te legaliseren om de gebruikers van het volkstuinencomplex tegemoet te komen? Is hij hier ook toe bereid?

F. Zeilemaker - Omleidingsroute Roessinghsbleekweg

De Roessinghsbleekweg wordt gebruikt als sluiproute en doorgaande route voor alle verkeer en wordt nu nog eens extra belast doordat deze als omleidingsroute wordt gebruikt ivm werkzaamheden in de Walhofstraat. Bereikbaarheid van o.a. brandweer wordt bemoeilijkt.

mw. M. Faber Verkeerssituatie Anna van Burenschool/OBS Roombeek

W. ten Have Spreekt namens wijkraad Twekkelerveld over ervaringen met stadsdeelcommissie Noord ivm raadswerkgroep Maastricht die de vergadering bijwoont om te zien hoe in Enschede een stadsdeelcommissie vergadert