Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

SP: P.M. Hillen; PvdA: C. Neijhoft; VVD:F. Uçar; GroenLinks: C.J.M. Hannink; ChristenUnie: W. Tekkelenburg CDA: G.J. van der Veen; CDA: G. Oude Egberink; Burgerbelangen: J. van Agteren

Wethouder R.W. Bleker

Ambtelijk: J. van Dam (stadsdeelmanager)

Afwezig :

VVD: W.R. van der Hoek; PvdA: M. Smit; D66: E. Westerbeek

I OPENING

a) Mededelingen

Bekendmaking afwezigen

b) Mededelingen wethouder R. Bleker:

- de wethouder geeft een toelichting op de ontwikkelingen Grolschterrein/ING:

o onderhandelingsakkoord aanwezig

o geen kantoorontwikkelingen op dit moment

o Rijkssubsidies nu inzetten

o ING Real Estate moet toestemming vragen bij Centraal kantoor

o Raadsvoorstel volgt

c) Mededelingen stadsdeelmanager

 - Mekkelholt opfleurdag op 7-11-2009

-  Duurzaamheidsactie Deppenbroek op 11-11-2009

-  Vanaf begin november opening prikpost MST in Lonneker

-  11-11-2009: heropening winkelcentrum Deppenbroek

d) vaststellen agenda, agendapunt II c wordt niet behandeld.

Beslissing: agenda is vastgesteld

e) Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen d.d 15 september 2009

f) aandachtspunten en toezeggingenlijst

aandachtpunten:

A 1 Pilot ’t Vaneker, in behandeling

A 3 voetbalvelden/ stavaza ontwikkelingen clubs agenderen op verzoek van GJ vd Veen , 1 december 2009

A 4 afdoen

A 5 verkeersveiligheid rondom Achillesvelden, in behandeling

A 6 Dorpsplein Lonneker, zie agendapunt III a

T 4 evaluatie geluidskunst, informele bijeenkomst in december, afdoen

Besluit: A3 agenderen voor 1 december 2009, A 4 afdoen.

g) Rondvraag    

1. Dhr. J. van Agteren, inzake parkeeroverlast

2. Inspreker: Mevr. F. Wagenmakers, bewoonster Goolkatenweg

Ad 1: Wethouder geeft aan dat ism FC Twente parkeeroverlast wordt aangepakt. Er loopt nog 1 bezwaar tegen een aangevraagd (eenzijdig) parkeerverbod in het Broeierdpad. Bij verlening parkeerverbod kan er worden gehandhaafd omdat er op dit moment geen algemeen parkeerverbod in het buitengebied geldt.

Ad 2: mevrouw Wagenmakers benadrukt de slechte communicatie vanuit gemeentezijde mbt de problematiek voorvloeiend uit de afsluiting van de Hengelosestraat en de aangegeven omleiding via de Goolkatenweg. Bewoners hebben onder meer last van (te veel) groot vrachtverkeer en luchtvervuiling.

De wethouder biedt aan om op korte termijn een gesprek te organiseren tussen wethouder Goudt (of hemzelf) en de bewoners. De uitkomsten van dit gesprek worden teruggekoppeld aan de commissie.


•  Klik hier voor alle sprekers

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen bestemmingsplan "Twekkelerveld, herziening 1", stuknummer  14123


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel, vaststellen bestemmingsplan "Twekkelerveld, herziening 1" stuknummer  14123, wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

b) Herfstnota Roombeek 2009, stuknummer 14149

Sprekers: P. Hillen (SP), C.J.M. Hannink (GL), G. Oude Egberink (CDA), J. van Agteren (BBE), F. Uçar (VVD), wethouder R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel, Herfstnota Roombeek 2009, stuknummer 14149, wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

SP waarschijnlijk stemverklaring

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Memo dorpsplein Lonneker over aanvullende werkzaamheden, door de heer J. van Dam (stadsdeelmanager Noord)

Sprekers: P. Hillen (SP), C.J.M. Hannink (GL), G.J. vd Veen (CDA), W. Tekkelenburg (CU), C. Neijhoft (PvdA), J. van Agteren (BBE), F. Uçar (VVD), de heer Krabbe, de heer Blokhuis J. van Dam


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: overleg met werkgroep Lonneker zsm en maar 1 bijeenkomst waarin projectleiding en werkgroep de "zwaarstwegende wens" van Lonneker bespreken en als ze er niet in 1 gesprek uitkomen dan uitvoering huidig plan. Terugkoppeling in de commissie van december

b) Uitvoeringsplan “dorpsplan plus Lonneker”, door de heer C. Purmer (projectmedewerker) en de heer K. Roelofsen (lid dorpsraad Lonneker)

Sprekers: P. Hillen (SP), C.J.M. Hannink (GL), G.J. vd Veen (CDA), W. Tekkelenburg (CU), C. Neijhoft (PvdA), J. van Agteren (BBE), F. Uçar (VVD), de heer Krabbe, de heer Roelofzzen,   J. van Dam

Agendapunt is informatief. Dorpsplan is opgenomen in het jaarplan Noord. Stavaza volgt in het loop van het jaar.


•  Klik hier voor alle sprekers

c) Koersdocument Jaarplan Noord 2010, door de heer J. van Dam (stadsdeelmanager Noord).

Sprekers: P. Hillen (SP), C.J.M. Hannink (GL), J. van Agteren (BBE), de heer Krabbe, de heer Ten Have en J. van Dam


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: de commissie stemt in met de prioriteiten zoals genoemd in het  koersdocument met inachtneming van de opmerkingen van wijkraden en commissies

d) Sociale Agenda Noord, door de heer T. Hijkoop (senior adviseur maatschappelijke ontwikkeling)

Sprekers: C.J.M. Hannink (GL), G.J. vd Veen (CDA), W. Tekkelenburg (CU), J. van Agteren (BBE), F. Uçar (VVD), de heer Hykoop en J. van Dam


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: sociale agenda is vastgesteld
SLUITING 22.25 UUR