Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

mw. M.R.M. Lutjann

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw Rauhe; CDA: G.J. van der Veen, G.J. Oude Egberink; VVD: A. H. Enklaar; ChristenUnie: mw. Meijer-Ytsma; D66: A. van Duinen; Fractie L/C: mw. Liedtke; GL: mw. Van Heijster; Stadspartij: F. Lammerink

Wethouder: R. Bleker
Ambtelijk: J. Bron (SDM),

Afwezig:

(mk): PvdA: mw. Van Hees; D66: E. Westerbeek, BBE: Van Maanen

 

I  OPENING

1. VASTSTELLEN AGENDA

Beslissing:  de agenda is vastgesteld.

2. VASTSTELLEN BESPREEKPUNTEN

3. MEDEDELINGEN

Geen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Inspreker: dhr. D.J. Hans inzake de P.A. van Deldenstraat

Sprekers: G.J. Oude Egberink, A.H. Enklaar, F. Lammerink, mw. Van Heijster


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie stelt voor dat wethouder Bleker een gesprek aangaat met woningcorporatie Domijn om het probleem van de bewoners van de P.A. van Deldenstraat onder de aandacht te brengen en te bespreken. Op verzoek van de commissie zal de heer G. J. Oude Egberink namens de commissie betrokken worden bij dit gesprek.


Wethouder Bleker zegt toe dat hij dit voorstel van de commissie wel wil volgen en in gesprek zal gaan met woningcorporatie Domijn en zodoende de afwegingen die Domijn heeft gemaakt wil nagaan en aandacht zal vragen voor de problemen die de inspreker heeft gemeld. Indien er nieuwe feiten uit het gesprek komen zal dit in de commissie gemeld worden.

 

III  BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN: BESPREEKPUNTEN

1. BESLUITEN TOT HET INRICHTEN VAN EEN DIGITAAL DOCUMENTATIECENTRUM VUURWERKRAMP - stuk nr. 11581

Inspreker: dhr. G. van den Bos

Sprekers: F. Lammerink, mw. Rauhe, mw. Liedtke, G.J. Oude Egberink, mw. Meijer-Ytsma, A. van Duinen


•  Klik hier voor alle sprekers

Beslissing:  het raadsvoorstel kan geagendeerd worden als hamerstuk voor de debatraad van 11 april.

 

IV  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

1. LOCATIE BRANDWEERPOST

Insprekers: dhr. Nijhuis (namens de buurtbewonerscommissie Het Kompas) en dhr. Groenen (namens de brandweer)

Sprekers: mw. Rauhe, mw. Van Heijster, A. van Duinen, mw. Meijer-Ytsma, G.J. van der Veen, mw. Liedtke, A.H. Enklaar, F. Lammerink


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie geeft te kennen dat ze het van groot belang achten dat de vragen, die de bewoners hebben ingediend bij wethouder Bleker, tijdig beantwoord worden in het kader van de beoordeling van het raadsvoorstel: verlenen uitvoeringskrediet voor de bouw van de hoofdpost Brandweer Zuiderval.


Wethouder Bleker zegt toe dat nu de vragen van de bewoners aan B&W ingediend zijn, deze op korte termijn beantwoord zullen gaan worden. De antwoorden zullen ook ter kennisname aan de Raad worden medegedeeld.

2. WIJKSCANS POLITIE ENSCHEDE NOORD

Inspreker: dhr. R. Bokdam (namens de politie)

Sprekers: F. Lammerink, mw. Liedtke, G.J. van der Veen, mw. Meijer-Ytsma, A. van Duinen, mw. Van Heijster, mw. Rauhe


•  Klik hier voor alle sprekers

3. BEWONERSINITIATIEVEN: NOORD: AANVRAAG BILJARTCLUB HET ACHTERVOORT

Sprekers: A.H. Enklaar


•  Klik hier voor alle sprekers

 

V  BESLUITENLIJST EN OVERZICHT TOEZEGGINGEN

1. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST VERGADERING d.d. 22-02-05

De besluitenlijst is vastgesteld.

AFDOENING TOEZEGGINGEN VERGADERING t/m 22-02-05


 

VI  AANDACHTSPUNTENLIJSTDe heer Enklaar verzoekt om het Jaarplan Stadsdeel Noord 2005 op de aandachtspuntenlijst te vermelden. De heer Bron meldt dat er nog twee keer dit jaar een voortgangsrapportage zal verschijnen. De eerste voortgangsrapportage kan geagendeerd worden voor september.

 

VII  TER KENNISNAME (ter inzage) 


SLUITING:  22.00 uur.