Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

Mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: M. Smit; CDA: G.J. van der Veen;
VVD: SP: mw. P.M. Hillen;
Burgerbelangen: J. van Agteren; ChristenUnie:W. Tekkelenburg;
D66: E. Westerbeek

Wethouder: R.W. Bleker

Ambtelijk: J. van Dam (stadsdeelmanager)

 

Afwezig m.k.:

PvdA: mw. C. Neijhoft; VVD: F. Uçar, mw. W.R. van der Hoek; CDA: G. Oude Egberink; GroenLinks: R. Tenkink;

I OPENING

a) mededelingen

De aanwezigen stemmen in met het voorstel van de voorzitter om een informele kennismaking te organiseren na de zomervakantie voor het stadsdeelmanagement, raad, servicecentrum.

De commissie stemt in met het voorstel van de heer Van Agteren om na de zomer een werkbezoek te brengen aan de Spinnerij en tevens woordvoerders economische zaken hiervoor uit te nodigen.

b) vaststellen agenda

Beslissing: de agenda is vastgesteld; Bij bet agendapunt beoordeling raadsvoorstellen wordt een inspreker toegevoegd.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen d.d. 20 maart 
    en 24 april 2007

Beslissing: de besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Toezeggingenlijst nr. 3: Mbt de voorjaarsnota 2007 projectbureau Roombeek: melding maken van openstaande dossiers mbt terugkerende ondernemers. Er zijn nog 4 openstaande dossiers;

Toezeggingenlijst nr. 4: Mbt grondwaterproblematiek Walhofstraat per mail beantwoording over de situatie en maatregelen. De beantwoording wordt per mail aan de commissie verzonden.

Beslissing: nummers 3 en 4 worden afgevoerd van de toezeggingenlijst.

 

 


•  Klik hier voor alle sprekers

e) Rondvraag (zie bijlage)

G.J. van der Veen – Vertraging bouw Twentse Welle

Weth. Bleker: “De vertraging levert geen risico op dat we buiten de kaders van het project komen”.

G. van den Bos – monument vuurwerkramp/ verzoek bodemonderzoek/ voorstel Menko muurplaat/ voorstel Palmentuin


•  Klik hier voor alle sprekers

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen wijziging 7 Welstandsnota, beelkwaliteit Lonneker 
    Erf, stuk nummer 12735
    Sprekers: B. Wering (dorpsraad Lonneker), J. van Agteren,
    E. Westerbeek, R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Beslissing: het voorstel vaststellen wijziging 7 Welstandsnota, beeldkwaliteit Lonneker Erf wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad.

III Inhoudelijke agendapunten – er is geen digitale geluidsopname van de presentaties Droombeek en Scoren in de wijk beschikbaar.

Droombeek, presentatie van het project door Peter Dubois.
Presentatie en toelichting over het project dat in samenwerking net het Telematica instituut is opgezet, waarbij door de wijk Roombeek kan worden gewandeld en de wandelaar tegelijkertijd interactief kan worden geïnformeerd met beeld en geluid dmv een GPS systeem over de plek waar hij of zij zich bevindt. Op de website www.droombeek.nl staat alle informatie over het project.


•  Klik hier voor alle sprekers

b) Brede, Actieve Scholen In de Stadsdelen (BASIS), 
    stand van zaken en toelichting op de lopende projecten in
    Twekkelerveld, door de regisseur Brede School, Nancy Gerritsen.

    Sprekers: G.J. van der Veen, J. van Agteren, M. Smit,
    E. Westerbeek, mw. H. Meijer , mw. P. Hillen, Hr Nijhuis
    (Wijkraad Twekkelerveld)

 

De raadsleden hebben een samenvatting op papier ontvangen tijdens de vergadering. De samenvatting is aan de besluitenlijst toegevoegd.

 

c) Scoren in de wijk- door Chantal Euverman
    Vanuit de gemeente Enschede wordt ingezet op projecten voor 
    de jeugd. FC Twente is als club gevraagd om in te zetten op en
    mee te werken aan projecten in de wijk. Samenwerking met 
    partners in de wijk moet onder andere leiden tot deelname van
    jeugd aan sport en bewustwording van een gezonde leefstijl.
    Maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit is het speerpunt
    voor het project scoren in de wijk. De presentatie waarin
    uitgebreid wordt ingegaan op het project is als hand-out
    opvraagbaar bij de griffie.


•  Klik hier voor alle sprekers

d) Nacht van Twekkelerveld, toelichting op de komende “Nacht” op 
   zaterdag 2 juni 2007, door Jenny van Ulzen (namens wijkraad
   Twekkelerveld)

Mevrouw Van Ulzen licht toe welke activiteiten waar plaatsvinden en roept de aanwezigen en de commissie vooral op om te komen.


•  Klik hier voor alle sprekers

SLUITING: 21:30 UUR

Bijlage: rondvraag

Dhr. Van der Veen (CDA) - vertraging bouw Twentse Welle

Tijdens de mededelingen van het College tijdens de stedelijke commissie meldde wethouder Bleker de vertraging die was ontstaan omtrent de bouw van de Twentse Welle.
Aangezien er toen geen gelegenheid was om hierover vragen te stellen doe ik dat tijdens deze vergadering. 
Kan de wethouder duidelijk aangeven wat de oorzaken zijn van de vertraging.
Welk tijdstip wordt nu de oplevering verwacht en hoe groot is de vertraging.
Heeft de vertraging  financiele consequenties, zoja ook  voor de gemeente.Welke (financiele) consequenties heeft deze vertraging voor de participerende musea.

 

Dhr. Van den Bos - Roombeek (toelichting mondeling)  
Dreamteam/monument
Zijbeek Roombeek/krater
Muurplaat Menko als teken aan de wand.

 

 

Bijlage: toelichting BASIS

Brede Actieve Scholen In de Stadsdelen (BASIS) – stadsdeel Noord
Het programma Brede Actieve Scholen In de Stadsdelen is een extra investering van de gemeente Enschede om kinderen van 0 tot 16 jaar gezond, veilig en actief te laten opgroeien. Brede Actieve Scholen bieden samen met uiteenlopende instanties en organisaties een samenhangend aanbod aan van binnen- en buitenschoolse activiteiten en voorzieningen. Onderwijs, opvang van kinderen en vrije tijd zijn hierin nauw met elkaar verbonden. De opzet van BASIS is erop gericht om een meerwaarde te bieden aan de gehele wijk.

Stand van zaken mei/juni 2007 in Twekkelerveld
Opsomming van activiteiten die hebben plaatsgevonden en/of op dit moment nog draaien:
Op tijd voorbereid: een preventieproject voor het basisonderwijs, uitgevoerd door Tactus. Het project bereidt leerlingen uit groep 8 voor op het omgaan met alcohol en roken. Alle leerlingen uit groep 8 van de basisscholen in Twekkelerveld doen mee aan dit project.
Voedingsprojecten: de brede scholen geven hun eigen invulling aan deze voedingsprojecten, bijvoorbeeld aan de hand van een voedingswinkel.
Sportkennismakingslessen: kennismakingslessen met verschillende sporten worden verzorgd onder schooltijd. Doel is een eerste kennismaking met de sport en de sportvereniging om sportdeelname te stimuleren. Bijvoorbeeld schaatsen, basketbal en peanutbal. Momenteel worden judolessen verzorgd.
Sportmiddag: 24 mei heeft er een sportmiddag plaatsgevonden op het terrein van V.V. Rigtersbleek. Leerlingen van de groepen 4 en 5 van de vier basisscholen in Twekkelerveld hebben meegedaan aan deze sportmiddag en hebben 4 verschillende sporten beoefend. Verenigingen uit de wijk hebben op deze manier hun sport kunnen aanbieden.
Sport- en spelinstuif: loopt van maart t/m september op dinsdagmiddag en donderdagmiddag na schooltijd bij V.V. Rigtersbleek. Deze sport- en spelinstuif richt zich op kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
Beweegactiviteiten ouderen: Alifa verzorgt diverse beweegactiviteiten voor ouderen. Dit schooljaar nog kleinschalig, uitbreiding voor komend schooljaar.
Vakantieactiviteiten: er worden vakantieactiviteiten georganiseerd tijdens alle vakanties (herfst, voorjaar, zomervakantie) bij V.V. Rigtersbleek.
Wereldkinderdans: project dat loopt van januari tot en met juli, in samenwerking met de Muziekschool Twente en Alifa. Het project geeft kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 na schooltijd gelegenheid kennis te maken met muziek en dans. 
Komend schooljaar wordt er aan de hand van onderstaande thema’s aan uitbreiding van de projecten gewerkt. 
Thema’s
Projecten
Bevorderen gezonde leefstijl
Preventieprojecten alcohol en roken
Gezondheidsvoorlichting
Bijscholingscursus Beweegkriebels (bewegen voor 0-4 jarigen) van peuterspeelzaal- en kinderopvangleidsters en leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisscholen
Voorkomen van bewegingsarmoede  
Sportkennismakingslessen
Zeskamp voor de scholen
Sportmiddag
Stimuleren en bevorderen Sportdeelname
Jaarplan sportactiviteiten
Spel- en sportinstuif bij Voetbalvereniging Rigtersbleek
Wijksporttoernooien voor de jeugd en volwassenen
Beweegactiviteiten voor ouderen
Dagarrangementen   
Verlengde Schooldag
Vakantieactiviteiten
Bevorderen participatiegraad
Ontmoetingsactiviteiten
Voorlichtingsochtenden ouders
Kinderraad
Speelmiddagen
Bevorderen veiligheid en verbeteren van de dagelijkse leefomgeving
Weerbaarheidsprojecten
Fairplayproject

Bijlage: Vraag en beantwoording raadscommissie Noord grondwaterproblematiek aanleg Roombeek op 24 april 2007.

Op 24 april is in de raadscommissie Noord het raadsvoorstel “krediet verstrekking Ledeboerpark” goedgekeurd. Door één van de raadsleden werd gevraagd hoe de grondwaterproblematiek met de aanleg van de Roombeek in de omgeving van de Kottendijk wordt opgelost. Afgesproken is dat deze vraag schriftelijk wordt beantwoord.

Antwoord

In de watervisie van Enschede is beschreven hoe de gemeente Enschede het stedelijk waterbeheer de komende jaren wil vormgeven. Eén van de uitwerkingen van de watervisie is het terugbrengen van de blauwe aders in Enschede. Hiermee wordt  het water weer zichtbaar in de stedelijke omgeving. Een voorbeeld van een dergelijke blauwe ader is de Roombeek. De watervisie noemt o.a. de volgende doelstellingen voor het oplossen van de (grond)waterproblematiek, die met het terugbrengen van de blauwe aders kunnen worden gerealiseerd:

Het bergen en afvoeren van overtollig regenwater (afkoppelen, scheiden van schoon en vuil water, hemelwaterberging in de stad) en het afvlakken van de piekafvoeren waardoor buiten de stad minder retentie benodigd is;
Een afvoermogelijkheid voor overtollig grondwater en beïnvloeding van de grondwaterstand vanwege de drainerende werking;
Water zichtbaar maken in de stad waardoor de kwaliteit van de leefomgeving kan worden vergroot;
Duurzaam hergebruik van relatief schoon stedelijk oppervlaktewater.
Specifiek voor de Roombeek en de omgeving van de Kottendijk is in de communicatie met bewoners steeds genoemd dat de Roombeek een (beperkte) functie heeft voor het oplossen van de grondwaterproblematiek. Daarnaast is ook de verantwoordelijkheidsverdeling voor grondwateroverlast besproken. Samenvattend is het volgende gecommuniceerd: 

Enschede ligt op een stuwwal, waardoor er relatief veel hoogteverschil is. Dit hoogteverschil is er de oorzaak van dat er in lager gelegen gebieden soms sprake is van hogere grondwaterstanden;
De bewoners zijn op het eigen perceel verantwoordelijk voor grondwaterproblemen en het treffen van bouwkundige voorzieningen (zoals het waterdicht maken van kelders);
In Enschede is een sterk wisselende bodemopbouw waardoor er plaatselijk grote verschillen in (grond)waterstanden kunnen optreden;
Met de aanleg van de Roombeek wordt tevens drainage meegelegd om extra grondwater te onttrekken. Door de al genoemde sterk wisselende bodemopbouw is de invloedsfeer van beek en drainage op de hoogte van de grondwaterstand vaak beperkt;

Voor de grondwatersanering in de omgeving van de Kottendijk wordt grondwater onttrokken. Hierdoor wordt ook de grondwaterstand verlaagd. Deze sanering zal voorlopig gehandhaafd blijven.
Resumerend heeft realisatie van de Roombeek beperkte invloed op de hoogte van de grondwaterstanden in de omgeving van de Kottendijk. Dit komt vooral door de specifieke Enschedese situatie (ligging op een stuwwal en gedifferentieerde bodemopbouw). De grondwatersanering aan de Kottendijk draagt overigens wel bij aan verlaging van de grondwaterstand.