Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: M. Smit;  PvdA: mw. C. Neijhoft; CDA: G.J. van der Veen; CDA: G. Oude Egberink; VVD: F. Uçar; SP: M.G. Woelders-Eman (vervanging mw. P.M. Hillen);
Burgerbelangen: J. van Agteren; ChristenUnie: H. Meijer-Ijtsma;

D66: E. Westerbeek; GroenLinks: R. Tenkink

Wethouder: R.W. Bleker

Ambtelijk: mw. R. Wibiër (senior mdw), J. Wessels (Juridisch adviseur DSOB), F.B. Dinkla (projectmanager DSOB)

 

Afwezig m.k.:

VVD: mw. W.R. van der Hoek; J. van Dam (stadsdeelmanager)

 

I. Opening

a) Mededelingen  

 • Voorstellen mevrouw Woelders en Klaas Grunder
 • 24 oktober 2007 uitnodiging koken met sd commissie, contacten via R. Wibiër.
 • Vergadering van 13 november 2007 op locatie “Voorzieningencluster” voorafgaand een rondleiding door “Cultuurcluster”.
 • Wethouder Bleker: nieuw overzicht wijzigingen bij bestemmingsplan agendapunt II a. Dit ivm ontwikkelingen rond het bedrijf John Deere.
 • J. van Agteren (Burgerbelangen): gemeenteraad Hoorn heeft een bezoek gebracht aan de gemeente Enschede/Roombeek/Prismare en was zeer onder de indruk. G. Dijkhuizen vult aan dat zij ook bij de Euregio is geweest en overkomt als een enthousiaste gemeente.
 • G. Dijkhuizen feliciteert de gemeente met de titel “Sportgemeente van het jaar 2007”.

b) vaststellen agenda

Beslissing: de agenda is vastgesteld

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen d.d. 28 augustus 2007

Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld, met de volgende aanvullingen:

I e.2. stand van zaken rond planning en voortgang nieuwbouw gezondheidscentrum/winkelcentrum: De heer M. Rol (projectmanager DSOB) geeft aan dat de oplevering van het gezondheidscentrum eind 2007 zal zijn.

Op de vraag van de heer M.Smit wat de definitieve opleverdatum zal zijn van het winkelcentrum zegt de heer Rol toe dit via de mail te beantwoorden. Dit ivm de vertraging start bouw (waarschijnlijk maart 2008).

d) aandachtspunten en toezeggingenlijst

 1. A 1: bespreking jaarplan 2007 overhevelen naar jaarplan 2008
 2. A 2: informele kennismaking: zie Mededeling 2 “Koken met commissie”.
 3. A 3: werkbezoek de Spinnerij: afdoen
 4. A 4: stadsrandzone Noord: loopt nog, wethouder koppelt nog terug (zie bijlage aandachtspunten)
 5. A 5: nieuwbouw gezondheidscentrum Noord: loopt nog
 6. A 6: ’t Vaneker/Zuidkamp: zie agendapunt III a., aanhouden
 7. A 7: wethouder Bleker/R. Wibiër: planning is dat de bouw nog 1 ½ jaar duurt en de bouwketen blijven staan; afdoen.

J. van Agteren (Burgerbelangen): Busbaan Hengelosestraat eindigt nu bij de singel maar zal worden doorgelegd richting Noord. Bewoners spreken over de aanleg hun onrust uit. Voorstel tot opname in aandachtspuntenlijst.

Antwoord wethouder Bleker: valt onder Ruimtelijke Ordening en zal moeten worden afgestemd met de Stedelijke Commissie en verantwoordelijk wethouder voordat opname in aandachtspuntenlijst plaatsvindt.

M. Smit (P.v.d.A.): geeft aan dat de wethouder toezeggingen heeft gedaan mbt het bestemmingsplan “Grolsch Noord” en hier niet op terug is gekomen. Wethouder Bleker antwoord hierop dat hij overleg heeft gehad met belanghebbenden en hierop de volgende commissievergadering op terug zal komen. 

e) Rondvraag (zie bijlage)

Sprekers: E. Westerbeek, M. Smit, R. Bleker

E. Westerbeek (D’66): 

1. financiële situatie van de kinderboerderij Noord.

M. Smit (P.v.d.A.):

2. in Mekkelholt is sprake van problemen op het gebied van de leefbaarheid. De leefbaarheid in de wijk staat onder druk en van bewoners uit de wijk komen signalen dat men er steeds minder prettig woont en zich er steeds minder veilig voelt.

3. gebrekkige afwatering Stroinksbleekweg

Ad 1 : wethouder Bleker geeft aan dat er "structureel geld" moet worden ingezet en dit voor alle kinderboerderijen in Enschede betreft. De vraagstelling betreft niet alleen voor Noord maar dus Stedelijk. Voorgesteld wordt om de bedrijfsvoering mbt de kinderboerderijen te agenderen in een Stedelijke commissie.

Ad 2: wethouder Bleker: de resultaten van de stedelijke leefbaarheidsmonitor worden altijd goed in de gaten gehouden en de politie geeft aan dat er weinig tot geen meldingen bij hen bekend zijn mbt overlast e.d. Zij roepen bewoners op om voorvallen altijd te melden.

Toekomst:

Vanuit Stadsdeelmanagement Noord wordt:

 • in 2008 wordt gestart, mits de Stadsdeelcommissie Noord daarmee instemt, met het project Buurt in Actie in de wijk Deppenbroek/ Mekkelholt;
 • Indien de branding van Twekkelerveld als een positief middel wordt ervaren om de leefbaarheid/veiligheid te vergroten in een wijk zal begin 2008 een soortgelijk traject worden gestart in Deppenbroek/Mekkelholt.

Ad 3: wethouder Bleker: d e Stroinksbleekweg is feitelijk een bouwstraat en is bij tijd en wijle enige (water)overlast niet uit te sluiten. Als mensen zich melden bij het projectbureau Roombeek wordt geprobeerd hier wat aan te doen.


•  Klik hier voor alle sprekers

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan “Twekkelerveld 2005” (stuknummer 12846)    

Sprekers: M.G. Woelders-Eman, R. Tenkink, G.J. van der Veen, F. Uçar, M. Smit,, E. Westerbeek, J. van Agteren, H. Meijer-Ijtsma, R. Bleker, J. Wessels.

Tijdens de vergadering vindt nog wel een discussie plaats over de positie van het bedrijf John Deere in het bestemmingsplan/eventuele toekomstige te verlenen (milieu)vergunningen (n.a.v. een ter plekke uitgedeelde nota “aanvulling aan te brengen wijzigingen) en groen/speelvoorzieningen in de wijk.


•  Klik hier voor alle sprekers

Beslissing: na een tweede termijn (gezien ook de wijzigingen): het voorstel “Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan “Twekkelerveld 2005” wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad.

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a)  ’t Vaneker: presentatie over 't Vaneker en de voorgenomen pilot (F. Dinkla, projectmanager DSOB/’t Vaneker)

Sprekers: F. Dinkla, E. Westerbeek, G.J. van der Veen, F. Uçar, R. Tenkink, J. van Agteren,M.G. Woelders-Eman, M. Smit, R. Bleker, G.Dijkhuizen

Na de presentatie van de heer Dinkla (projectmanager DSOB) over de voorgenomen pilot betreffende bebouwing 't Vaneker, is het de commissie niet duidelijk waar haar bevoegdheden nu liggen. De pilot houdt kort in dat er een artikel 19 wordt toegepast bij de aanvraag- afgifte bouwvergunning. Deze werkwijze heeft gevolgen voor de positie van belanghebbenden en de raad. Volgens de wethouder gaan de raad en college samen een traject in overeenkomstig Beeld/Kwaliteitsplan en is de commissie betrokken bij het "verkavelingsplan".  


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: agendapunt aanhouden op aandachtspuntenlijst

b) Branding Twekkelerveld

In juni van dit jaar is stadsdeelmanagement Noord samen met woningcorporatie Domijn en De Woonplaats gestart met de branding van (het middengebied van) Twekkelerveld. In deze presentatie wordt het verloop van het proces tot nu toe en de (voorlopige) uitkomsten gepresenteerd.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: agendapunt is verschoven naar 13 november 2007. Dit in verband met uitloop agendapunt III a ‘t Vaneker

 

SLUITING: 22.30 UUR