Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

SP: P.M. Hillen; PvdA: M. Smit; Burgerbelangen: J. van Agteren;

D66: E. Westerbeek; VVD: F. Uçar; GroenLinks: C.J.M. Hannink;

CDA: G.J. van der Veen ChristenUnie: W. Tekkelenburg;

Wethouder R.W. Bleker

Ambtelijk: J. van Dam (stadsdeelmanager)

Afwezig :

VVD: W.R. van der Hoek; CDA: G. Oude Egberink; PvdA: C. Neijhoft

I OPENING

a) Mededelingen: bekendmaking afwezigen

b) Mededelingen wethouder

Een aantal mededelingen m.b.t. ontwikkelingen in het stadsdeel Noord zijn schriftelijk voorafgaand aan de vergadering medegedeeld.

- College is in gesprek met de Twentse Welle aangaande de begroting 2009.

- Het bestuur van het Cremer heeft een aantal nieuwe bestuursleden. De nieuwe directeur komt uit de regio en heeft hierdoor voor de regionale binding een pré. De heer G vd Veen gaat in op de verschuiving van de landelijke- naar de regionale uitstraling van het Cremer en vraagt zich af of de landelijke sponsors nu minder in beeld zijn. Volgens de wethouder is een landelijke sponsor slechter te vinden dan een regionale en geeft aan dat het college bereid is om, indien nodig, zich in te zetten bij het vinden van sponsors. De bouwvergunning om het pand te verbouwen is verleend. (plan is in één van de voorgaande commissie aan de orde geweest)

c) Mededelingen stadsdeelmanager

- Presentatie “Sociale Agenda Twekkelerveld” wordt geagendeerd voor de commissievergadering dd 17 maart 2009.

- Op 3 maart 2009 vindt de terugkoppeling voor de bewoners plaats inzake de Branding Mekkelholt. De commissie wordt hierbij door de stadsdeelmanager uitgenodigd om aanwezig te zijn.

d) vaststellen agenda

Beslissing: agenda is vastgesteld

e) Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen d.d. 9 december 2008

Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

f) aandachtspunten en toezeggingenlijst

aandachtpunten:

A 1 Pilot ’t Vaneker , langdurig project/in behandeling

A 2 Versterking Stadsdeelcommissie , voorstel door projectgroep naar Presidium

A 3 Ontwikkelingen in de Bolhaar mbt de voetbalvelden, in behandeling

T 1 Visie het Wageler , afdoen

T 2 brief Defensie inzake zwembad Lonneker , zie agendapunt IIIa, afdoen

Besluit: T1/T2 afdoen

g) Rondvraag    

1. G. vd Veen (CDA) inzake zendmast Oldenzaalstestraat:

  1. Is de wethouder het met ons eens dat de communicatie niet altijd even correct is verlopen van de zijde van de gemeente?
  2. Wordt het niet een tijd om op bestuurlijk niveau een gesprek aan te gaan met de bewoners?
  3. Hoe lang blijft u de huidge zendmast gedogen, wanneer gaat u over tot bestuurlijke maatregelen om de zendmast te laten verwijderen?

2. J. van Agteren (BBE) inzake bereikbaarheid bij calamiteiten  van Go Planet:

  1. Is  de fietsbrug en de toegangsweg bij calamiteiten onderdeel van het hulpverleningsplan?
  2. Zijn er op dit moment  nog andere wegen aangemerkt in het hulpverleningsplan?
  3. Bent u bereid handhavend op te treden om de parkeeroverlast op routes van de hulpverlening te voorkomen?

3. E. Westerbeek (D66) inzake busvervoer naar bibliotheek:

  1. Klopt het dat de busvervoerregeling alleen voor incidenteel bezoek is en wat wordt dan verstaan onder ‘incidenteel’?
  2. Is de wethouder het met D66 eens dat bezoek aan de bibliotheek van groot belang is voor de taalontwikkeling van kinderen en dat een goede bereikbaarheid van de bibliotheek daarvoor nodig is?
  3. Is de wethouder bereid om te kijken of bezoek aan de bibliotheek (in brede zin, dus niet beperkt tot Prismare) te stimuleren door de busvervoerregeling daarvoor open te stellen en in overleg met de bibliotheek te komen tot een goede invulling hiervan?

Ad 1 . de wethouder gaat in op:

-          landelijke dekking gsm bereik moet gegarandeerd zijn

-          huidige masten blijven totdat er nieuwe zijn geplaatst

-          alternatieve locaties worden bekeken

-          communicatie tussen gemeente en betrokkenen niet altijd even breed

-          wethouder v.d. Zee is in gesprek met betrokken bewoners

Ad 2 . volgens de wethouder is de fietsbrug geen onderdeel van het hulpverleningsplan en de Elsbeekweg wel (gedeelte is fiestpad, maar wel bereikbaar bij calamiteiten). Volgens de politie is tijdens controles bij twee wedstrijden gebleken dat er geen overlast bestaat. Mocht dit wel zo zijn, dan zal er handhavend worden opgetreden.

Ad 3.

1.  Volgens de wethouder is eea in overeenstemming met de motie van 27 juli 2006. Incidenteel: bezoekjes die niet structureel of met een regelmatige frequentie in het lesprogramma voorkomen.

2. de wethouder volgt het standpunt van de heer Westerbeek. Er zijn echter meerdere oplossingen denkbaar om de bereikbaarheid van de bibliotheek en de dienstverlening van de bibliotheek voor schoolkinderen zo goed mogelijk bereikbaar te maken.

3. er wordt op dit moment onderzocht op welke wijze de bibliotheek kan worden “ingezet” ter ondersteuning voor de scholen mbt de terugbrenging taalachterstand bij leerlingen.  


•  Klik hier voor alle sprekers

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen herziening 66 bestemmingsplan Buitengebied 1996, stuknummer 13738

Sprekers: E. Westerbeek (D66), C.J.M. Hannink (GL) en wethouder R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Raadsvoorstel vaststellen herziening 66 bestemmingsplan Buitengebied 1996, stuknummer 13738, wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Ontwikkelingen zwembad Lonneker, op verzoek van de heer G.J. v.d. Veen (CDA)

Sprekers: GJ. vd Veen (CDA), M. Smit (PvdA), J. van Agteren (BBE), C.J.M. Hannink (GL), F. Uçar (VVD), E. Westerbeek (D66), W. Tekkelenburg (CU), P. Hillen (SP) en wethouder R. Bleker

De commissie spreekt haar “teleurstelling” uit over het feit dat het ministerie van Defensie de nog niet noodzakelijke sloop van het zwenbad heeft ingezet terwijl er nog lopende contacten zijn tussen de Dorpsraad Lonneker en de staatssecretaris De Vries. Defensie had bij de ontwikkelingen van haar terrein ook het zwembad kunnen opnemen. Een grote rol speelt volgens de commissie ook dat Defensie, inzake de ontwikkelingen van het vliegveld, een gesprekspartner is van de gemeente Enschede. Er ontstaat bij de commissie twijfel of Defensie hierin wel een open gesprekspartner is/zal zijn.

De wethouder verwijst naar de inhoud van de memo waarin staat vermeld dat Defensie het zwembad heeft gesloten en wil overgaan tot sloop. De vergunning van de vroegtijdige sloop is niet bij de gemeente aangevraagd omdat volgens een woordvoerder van Defensie (eigenaar zwembad) deze ondergrondse sloop niet vergunningplichtig zou zijn. De wethouder wijst de commissie erop dat op deze sloop een legalisering achteraf zou kunnen worden toegepast omdat er geen juridische redenen zijn om een sloopvergunning te weigeren. Omdat de sloop reeds heeft plaatsgevonden kan er niet meer handhavend worden opgetreden.

B&W maakt geen onderscheid tussen overheid en burgers en zal, op aandrang van de commissie op een transparante wijze (richting raad en betrokkenen), Defensie wijzen op haar verantwoordelijkheden in deze kwestie. De wethouder zal, om miscommunicatie verder te voorkomen, checken welke woordvoerder het woord heeft gedaan in het krantenartikel mbt de sloop en niet op de hoogte was van de ontwikkelingen.


•  Klik hier voor alle sprekers

b) Branding Mekkelholt, door mevrouw R. Wibiër, senior medewerker Stadsdeel Noord

c) Plan “Lonnekerbleek”, door mevrouw S. Hagen, projectmanager, en mevrouw M. Eenschoten, senior ontwerper.

d) Resultaten Senioren Proof Lonneker, door mevrouw M. Austermann, projectmedewerker

De inhoudelijke agendapunten (b,c en d) worden tegelijkertijd behandeld in drie verschillende groepen welke worden samengesteld uit aanwezig publiek en commissieleden. Via een roulatiesysteem heeft elke groep gerouleerd langs de presentaties en hebben de deelnemers de mogelijkheid gehad om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Naderhand volgt door de presentatrices een korte positieve plenaire afsluiting.


•  Geen geluidsopname

 

Plenaire afsluiting III b, c en d


•  Klik hier voor alle sprekers
SLUITING 22.05 UUR