Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: C. Neijhoft; CDA: G.J. van der Veen; PvdA: M. Smit;

VVD: F. Uçar; VVD: mw. W.R. van der Hoek; SP: P.M. Hillen; Burgerbelangen: J. van Agteren; D66: E. Westerbeek; GroenLinks: C.J.M. Hannink;

ChristenUnie: H. Meijer-IJtsma

Wethouders: R.W. Bleker

Ambtelijk: J. van Dam (stadsdeelmanager).

Afwezig :

CDA: G. Oude Egberink

I OPENING

a Mededelingen

G. Dijkhuizen:

1. uitnodiging SDT Noord: samen met de Raadscommissie Noord en SDT Noord (en vertegenwoordiging van de wijkraden) in september op een 2 daags werkbezoek gaan naar andere steden in Nederland.

2. informatiebijeenkomst 8-2-08 over HOV Noord en West

3. vergadering van 17-06-2008 valt op een voetbaldag: voorstel 18-06-08

4. nieuwe clustermanager Beheer Openbare Ruimte: de heer H. de Vries

J. van Dam:

1. rapportage Branding Twekkelerveld is uitgedeeld onder commissie

2.  Seniorenproof Lonneker start 7 februari 2008

3.  Opening Wattez Schenkerij in het Van Heekpark op 14 maart 2008

4.  Projectmedewerker Stadsdeelmanagement, mevrouw C. Euverman, is eind februari met zwangerschapsverlof en wordt tijdelijk vervangen door mevrouw R. Olthof.

5.  Voor de kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Go Planet is eind vorig jaar een intentie-overeenkomst ondertekend en speerpunten zijn benoemd.

R. Bleker: bouw Cultuurcluster wijkt af van planning door “spanning” met aannemer. Financieel en juridisch door gemeente goed geregeld.

b vaststellen agenda

Beslissing: de agenda is vastgesteld

c Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen d.d. 18 december 2007

Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

d aandachtspunten en toezeggingenlijst

aandachtpunten:

A1 Stadsdeelmanagement/programmalijnen: zie jaarplan 2008 (agendpunt II b)

A2 Pilot ’t Vaneker, agendering 17-6-08

A3 Masterplan Hengelosestraat, aanhouden

A4 Project Scoren in de wijk, mededeling J. van Dam: informatie stand van zaken is voorafgaand aan commissie uitgereikt. Vragen binnen drie weken te richten aan contactpersoon mevrouw Euverman (zie medelingen)

toezeggingen: nvt

e Rondvraag (zie bijlage)

 Sprekers: weth R. Bleker, J. van Agteren (BBE), E. Westerbeek (D66)

1 J. van Agteren (BBE): geplande bouw van een brandweerpost op locatie IJsstraat/Lijsterstraat

1. Is het waar dat voor de realisatie van een kazerne het bestemmingsplan vernieuwd moest worden , maar dat de omschrijving in dit bestemmingsplan niet voldoet aan de daarvoor geldende criteria?

2. Mocht de Provinciale Staten geen toestemming verlenen voor de bestemmingsplanwijziging, wat is dan het alternatief?

3. Is er een MER opgesteld?

4. Biedt de verruiming van aanrijtijden een uitwijkmogelijkheid naar de Luchthaven

Wethouder Bleker:

  1. geen aanpassing nodig van bestemmingsplan
  2. goedkeuring PS verleend
  3. MER is niet van toepassing
  4. aanrijtijden zijn volgens wethouder niet gewijzigd, vliegveld valt buiten aanrijtijden

Milieuvergunning is aangevraagd

2 F. Uçar (VVD): vestigingscriteria voor coffeeschops. Deze vraag is door de burgemeester P. den Oudsten schriftelijk voorafgaand aan de vergadering afgehandeld.


•  Klik hier voor alle sprekers

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Verkeersknelpunten Noord, presentatie door de heer J. Lieverdink (DSOB)

Sprekers: J. van Agteren (BBE),M.Smit (PvdA), E. Westerbeek (D66), P. Hillen (SP), C.J.M. Hannink (GL), R. vd Hoek (VVD), H.Meijer-IJtsma (CU), de heer Tiehatten, weth. R. Bleker, J. Lieverdink (presentatie)

Tijdens de informatieve presentatie wordt ingegaan op: compensatiepakket, overzicht (verkeersdrukte op) probleemwegen, ring buitengebied, ongevallencijfers 2004-2006, evaluatie ronde tafelgesprek (C.vd Lindelaan), HOV, handhaving binnen 30 km zônes, Masterplan Hengelosestraat, klachtenmeting ism wijkraden


•  Klik hier voor alle sprekers

b) Jaarplan stadsdeelmanagement Noord 2008

Sprekers: J. van Agteren (BBE), E. Westerbeek (D66), P. Hillen (SP), C.J.M. Hannink (GL), F. Uçar (VVD), H.Meijer-IJtsma (CU), P.Hillen (SP), G.J. vd Veen (CDA)M. Smit (PvdA), weth. R. Bleker, J. van Dam

Commissie spreekt positief over het jaarplan en er wordt onder meer aandacht besteed aan: contacten met burgers, integratie Roombeek, WENS, verloop medewerkers sdt, vrijwilligersbank, één loket functie, ontwikkelingen Go Planet (detailhandel), sociale samenhang Deppenbroek/ Mekkeloholt, WMO, stadsbedrijf, sturing Alifa, sport- en spelactiviteiten, sociale agenda (maart 2008), Lonneker, uniformiteit stadsdelen, werkgelegenheid, strategische opgaven, BIA, BOR, Kennispark, proeftuinen.


•  Klik hier voor alle sprekers

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen wijziging 13 Welstandsnota, beeldkwaliteitplan Twekkelerveld (stuknummer 13053) Wethouder brengt E. Westerbeek via mail op de hoogte van gebruik “folders” beeldkwaliteitsplan.

Sprekers: E. Westerbeek (D’66), J. van Agteren (BBE), wethouder R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Vaststellen wijziging 13 Welstandsnota, beeldkwaliteitplan Twekkelerveld (stuknummer 13053) wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad.

b) Vaststellen bestemmingsplan "Roombeek, Herziening 2" ( stuknummer 13055)

Sprekers: J. van Agteren (BBE), wethouder R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Vaststellen bestemmingsplan "Roombeek, Herziening 2" (stuknummer 13055) wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad.

c) Vaststellen Herziening 58 bestemmingsplan Buitengebied 1996 (stuknummer 13071)  

Sprekers: de heer Vaneker, G.J. v.d. Veen (CDA), C.J.M. Hannink (GroenLinks), H. van Agteren (BBE), F. Uçar (VVD), wethouder R. Bleker

C.J.M. Hannink wordt door wethouder op de hoogte gebracht van de totstandkoming “agrarisch bouwblok” en groenvoorziening  


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Vaststellen herziening 58 bestemmingsplan Buitengebied 1996 (stuknummer 13071) wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad.

SLUITING 22.18 uur