Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

Mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw. C. Neijhoft; CDA: G.J. van der Veen;  VVD: F. Uçar; SP: mw. P.M. Hillen; GroenLinks:R. Tenkink; ChristenUnie:W. Tekkelenburg
Burgerbelangen: J. van Agteren; D66: E. Westerbeek

Wethouder: R.W. Bleker

Ambtelijk: mw. L. Dennenberg (plv. stadsdeelmanager)

 

Afwezig m.k.:

PvdA: M. Smit; CDA: G. Oude Egberink; VVD: mw. W.R. van der Hoek

 

I OPENING

a) Mededelingen

  • beslissing: n.a.v. mededelingen van de wethouder over de stand van zaken rond het Plein West-Indië is ter vergadering een memo uitgedeeld; punt kan van de toezeggingenlijst;
  • Toegankelijkheid gehandicapten ontwerp Stroinksbleek kan ook van de toezeggingenlijst omdat er overleg is gevoerd met de de gehandicaptenraad en deze schriftelijk advies zal uitbrengen over het wel of niet aanleggen van flauwe hellingen.
  • Thema veiligheid zal in een volgende vergadering aan de orde zijn tegelijkertijd met de terugkoppeling van de WENS. (rapportage Wijkveiligheid Enschede).
  • Het Dorpshuis Lonneker : op de aandachtspuntenlijst termijn van start en oplevering vermelden: maart start, eind 2007 oplevering

b) Vaststellen agenda

Beslissing: de agenda is vastgesteld

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 12 december 2006

Beslissing: de besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld

d) aandachtspunten en toezeggingenlijst

beslissing: vastgesteld met inachtneming van de wijzigingen vastgesteld bij het agendapunt mededelingen


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Rondvraag

1- Vergunningverlening parkeerplaatsen Savornin Lohmanlaan bij het Van Heekpark


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen de Subsidieverordening huurgewenning Roombeek,stuknummer 12479

Sprekers: F. Uçar, J. van Agteren, mw. P.M. Hillen, E. Westerbeek, W. Tekkelenburg, R. Tenkink, mw. C.J. Neijhoft, G.J. van der Veen, R. Bleker, J.A.C. van Aaken (DSOB-projectmanager, niet via microfoon)


•  Klik hier voor alle sprekers

beslissing: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad

 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Werkzaamheden Oldenzaalsestraat en omgeving-Toelichting door M. Wiefferink / DSOB-BOR-BenO

Sprekers: G.J. van der Veen, F. Uçar, R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b) Jaarplan Noord 2007, Toelichting door mw. L. Dennenberg

Sprekers: E. Westerbeek, W. Tekkelenburg, R. Tenkink, mw. C.J. Neijhoft, G.J. van der Veen, F. Uçar, J. van Agteren,mw. P.M. Hillen, R. Bleker

Weth. Bleker zegt toe speciale aandacht te hebben mbt invulling werkgelegenheid in het gebied Go-Planet door te verkennen of daar winst is te behalen. mw. Dennenberg geeft aan dat haalbaarheid van acties in het jaarplan zoals “veilig uitgaan- GoPlanet” inzichtelijk wordt gemaakt via de voortgangsrapportages en dat tevens een overzicht zal worden gemaakt bij welke programmalijnen de acties aansluiten zodat de commissie beter in staat is om de controlerol van de raad in te vullen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Beslissing: het jaarplan is vastgesteld, met dien verstande:

Dat er een themabijeenkomst van de commissie samen met de wijkraden i.h.k.v. werkgelegenheid zal worden georganiseerd en dat dit geënt zal zijn op werkgelegenheidsintiatieven voor jongeren in Twekkelerveld/ samenwerking met FC Twente – project “scoren in de wijk”.

 

c) Brief Dorpsraad Lonneker inzake ontwikkelingen Oldenzaalsestraat (N733) e.o.,stuknummer 12476

Sprekers:G.J. van der Veen, R. Tenkink, E. Westerbeek, F. Uçar, mw. C.J. Neijhoft, mw. P.M. Hillen,  R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Beslissing: de traverse moet zo snel mogelijk worden georganiseerd; rondweg staat nu niet op de agenda; potentieel onderzoek in de toekomst staat open.

De dorpsraad ontvangt antwoord op de brief in de vorm van een kort verslag van dit agendapunt.

 

SLUITING: 21.10 uur