Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: M. Smit; PvdA: C. Neijhoft; VVD:F. Uçar; GroenLinks: C.J.M. Hannink; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; CDA: G.J. van der Veen; CDA: G. Oude Egberink; Burgerbelangen: J. van Agteren; D66: E. Westerbeek; SP: J.E.L. Futselaar

Wethouder: R.W. Bleker

Ambtelijk: J. van Dam (stadsdeelmanager)

Afwezig :

VVD: W.R. van der Hoek; SP: P.M. Hillen

I OPENING

a) Mededelingen

Bekendmaking aan- afwezigen

b) Mededelingen wethouder R. Bleker:

- overeenstemming met bedrijven die doorstart vinden op het Roombekerveld

- vrije ruimte worden in overleg met Medialab bij Tetem ingevuld

c) Mededelingen stadsdeelmanager

- Carnavalsoptocht Twekkelerveld zaterdag 13 februari 2010.

d) vaststellen agenda

Beslissing: agenda is vastgesteld

e) Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen d.d 1 december 2009.

Beslissing: besluitenlijst is vastgesteld

f) aandachtspunten en toezeggingenlijst

aandachtpunten:

A 1 Pilot ’t Vaneker, in behandeling. Op verzoek van J. van Agteren licht de Wethouder de achterblijvende belangstelling en de gang van (toekomstige) zaken toe.

A 3 voetbalvelden/ stavaza ontwikkelingen clubs, zie agendapunt IIb.

A 5 verkeersveiligheid rondom Achillesvelden, zie agendapunt IIb.

De heer W. Tekkelenburg geeft aan het punt te willen handhaven op de aandachtspuntenlijst.

T 5 Verkeersproblematiek Goolkatenweg. Wethouder geeft op verzoek van M. Smit aan dat er verkeerstellingen worden gehouden als het weer dit weer toelaat en deze worden kortgesloten met de belanghebbenden in de buurt. Afdoen

Besluit: T5 afdoen

g) Rondvraag /insprekers (zie bijlage)

1. De heer F. Zeilemaker: leefbaarheid en verkeersveiligheid

2. De heer J. Snuverink: perceel Walhofstraat/Kottendijk

3. De heer P. Wilderink: perceel Walhofstraat/Kottendijk en plan sav Lohmanlaan

4. De heer M. Smit: bouwborden Noord

De heer F. Zeilemaker: bouwbord bij “x-factor boom”

5. Mevrouw C. Neijhoft: parkeren Twekkelerveld

6. Mevrouw C. Neijhoft: drugsoverlast

Ad 1: wethouder zegt toe om de betreffende verkeerstelling te checken en deze terug te koppelen naar de commissie.

Ad 2 : wethouder geeft aan dat het college de besluitvorming van de bezwarencommissie zal volgen en de commissie verzoekt om terugkoppeling.

Ad 3 : wethouder verwijst de heer Wilderink op de verschillen tussen beide aanvragen

Ad 4 : tot nu toe heeft de afdeling handhaving geen prioriteiten gegeven aan de bouwborden, de wethouder geeft aan dat het college hier meer aandacht voor zal vragen.

Ad 5 en 6 : op verzoek geeft de voorzitter van de wijkraad (de heer Ten Have) aan dat de wijkraad deze problematiek niet kent.

De wethouder geeft aan dat bij evt uitbreiding van de Grolsch Veste de (parkeer) opmerkingen vanuit de wijk mee worden genomen.

7. Inspreker: de heer Arends licht de reeds ingediende zienswijze van de stichting Natuur en Milieuraad mbt de bouw van de “spaanse villa” in het Wageler toe.

De wethouder geeft, net als de CDA, aan dat betreffend bouwplan aanleiding is geweest voor de visie het Wageler. De visie zal in de toekomst dienen voor aanscherping van het bestemmingsplan / de welstandsnota. De wethouder vraagt zich af of deze lopende trein nog te stoppen is, maar geeft aan dat er nog eens goed naar gekeken moet worden en dat het college het advies van de commissie bezwaarschriften zal afwachten.


•  Klik hier voor alle sprekers

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Jaarverslag Huis van Verhalen 2008, door mevrouw H. Maartens

Sprekers: C. Neijhoft (PvdA), W. Tekkelenburg (CU), GJ vd Veen (CDA) en mevrouw H. Maartens

Agendapunt is informatief


•  Klik hier voor alle sprekers

b) Knelpunten sportparken EMOS en Achilles, geagendeerd door GJ vd Veen (CDA)

Sprekers: GJ vd Veen (CDA), W. Tekkelenburg (CU), F. Uçar (VVD), J.E.L. Futselaar (SP), J. van Agteren (BBE), E. Westerbeek (D66), M. Smit (PvdA), C.J.M. Hannink (GL), G. Gjaltema,   de heer Barneveld, de heer Rijkeboer en wethouder Bleker

De wethouder verwijst de heer Barneveld naar de adviseur sportaccommodaties de heer Gjaltema voor onder meer de realisatie van “plan B” gelet op het feit dat de huidige huurovereenkomst tussen Achilles en de eigenaar van de trainingsvelden per juni 2010 eindigt. De gemeente is nog wel in onderhandeling met de eigenaar van de velden.

Emos gaat op eigen terrein de “kleedkamerproblematiek” tijdelijk oplossen door het plaatsen van een container. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om op de huidige bebouwde Emosgronden woningen te ontwikkelen voor het (gedeeltelijk) finacieren van de plannen.

Punten blijven gehandhaafd op de aandachtspuntenlijst


•  Klik hier voor alle sprekers

c) Jaarverslag 2009 en Jaarplan 2010, door de heer J. van Dam (stadsdeelmanager)

Sprekers: C.J.M. Hannink (GL), W. Tekkelenburg (CU), de heer Ten Have, de heer Krabbe, J. van Dam en wethouder Bleker

Stadsdeelmanager J. van Dam zegt toe de op- aanmerkingen vanuit commissie en wijkraden over te nemen in het definitieve jaarplan 2010.


•  Klik hier voor alle sprekers

c) Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest Vergertsveldweg 1” stuknummer 14397

Spreker: C.J.M. Hannink (GL)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest Vergertsveldweg 1” stuknummer 14397 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Kristalbad-Eekhof”, stuknummer 14356

Besluit: raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Kristalbad-Eekhof”, stuknummer 14356 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

b) Wijziging arbeidsplaatsenpremieregeling (APR) Roombeek 2008, stuknummer 14369

Sprekers: C.J.M. Hannink (GL), W. Tekkelenburg (CU), J. van Agteren (BBE) en wethouder R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel wijziging arbeidsplaatsenpremieregeling (APR) Roombeek 2008, stuknummer 14369 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.