Voorzitter: Arı
Secretaris:
Timmer

Bleker

Aanwezig: PvdA: mw Rauhé; CDA: mw Kloppers, Welman; VVD: Enklaar (tot ca. 21.00 uur); Stadspartij: Visser; ChristenUnie: Datema; D66: Kerkwijk;. BBE: Van Maanen; GL: Tenkink.

Wethouder: Hassink
Ambtelijk: Baveld (SDM)
Afwezig (mk): PvdA: Van Dijk; VVD: Echtermeijer; D66: Van Duinen

II  RONDVRAAG

a. mw Kwadijk (verkeersouder obs De Esmarke)

Spreekster stelt chaotische en gevaarlijke verkeerssituatie bij obs De Esmarke aan de orde. Door tijdelijke maatregelen (paaltjes) en bouwactiviteiten (aanwezigheid portocabins) is situatie volstrekt onhoudbaar. Hier moet heel snel iets aan worden gedaan in belang van de veiligheid van de kinderen.

Sprekers: mw Rauhé, mw Kloppers, Tenkink, Datema, Visser, wethouder Hassink.

Wethouder Hassink gaat op 26-01-05 de situatie ter plekke bekijken en bespreekt met betrokkenen hoe de gevaarlijke situatie kan worden opgelost.


•  Klik hier voor alle sprekers

b. mw Meijer (Dorpsraad Glanerbrug)

Spreekster wijst erop dat Oikos niet bereikbaar is voor de brandweer doordat de busbaan als parkeerplek wordt gebruikt door bouwvoertuigen.

Sprekers: wethouder Hassink.

Wethouder Hassink zal hierover contact opnemen met de Brandweer; het resultaat wordt teruggekoppeld naar de Dorpsraad Glanerbrug.


•  Klik hier voor alle sprekers

c. hr Zwart (dorpsraad Glanerbrug)

Spreker beziet het Beeldkwaliteitsplan Beekveld vanuit verkeersoogpunt en bepleit op basis daarvan een aantal verkeersmaatregelen ter plekke.

Sprekers: mw Kloppers, Datema, Visser, weth Hassink.

Wethouder wijst er op dat het Beeldkwaliteitsplan naar verwachting als hamerstuk door de raad zal gaan en in principe geen betrekking heeft op de bepleite verkeersmaatregelen. De voorzitter verwijst spreker naar het verkeersplan voor de Eschmarke dat binnenkort in de commissie aan de orde komt.


•  Klik hier voor alle sprekers

d. hr Kristelijn (Wijkraad Eschmarke-Zuid)

Spreker is ontevreden over het overleg met de gemeente inzake het centrumgebied Eschmarke en noemt diverse stedenbouwkundige knelpunten in de wijk. Hij wil graag een duidelijke stedebouwkundige visie voor de afronding van de wijk.


Sprekers: mw Kloppers, Visser, Tenkink, weth Hassink

Wethouder wijst op de noodzaak van snelle oplossingen voor het centrumgebied. Overleg mag niet vertragend werken. Commissie wil wel over stedenbouwkundige afronding van de wijk (centrumgebied, infrastructuur) praten, maar genomen besluit m.b.t. schoolwoningen staat niet meer ter discussie. Onderwerp wordt z.s.m. geagendeerd.


•  Klik hier voor alle sprekers

e. hr Echtermeijer (VVD)

Vragen inzake de overlast in Glanerbrug Zuid

Sprekers: weth. Hassink

Wethouder antwoordt dat de overlast is afgenomen maar dat de problematiek nog aanwezig is; er wordt door politie gecontroleerd; de woningcorporaties hebben geen middelen om de problematiek tegen te gaan.


•  Klik hier voor alle sprekers

f. hr Echtermeijer (VVD)

Vragen inzake de verkeerssituatie in Oikos.

Sprekers: weth. Hassink.

Wethouder antwoordt dat wethouder Bleker met bewoners heeft gesproken; daarbij zijn afspraken gemaakt over oplossing knelpunten; die worden thans in overleg met bewoners uitgewerkt.


•  Klik hier voor alle sprekers

g. mw Kloppers (CDA)

Vragen inzake bufferzone Marco Polostraat

Sprekers: weth Hassink, mw Kloppers.


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder geeft aan dat er contact is geweest met bewoners Livingstonestraat; bewoners Marco Polostraat wilden geen gesprek maar schriftelijke reactie; brieven aan beide bewonersgroepen zijn  helaas vertraagd maar gaan deze week de deur uit. Mw Kloppers signaleert gebrekkige communicatie omdat bewoners Marco Polostraat wel overleg wilden.

h. mw Kloppers (CDA)

Vragen inzake oversteek Heidevlinder/Ekersdijk

Sprekers: weth Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder deelt mee dat aan ontwerp wordt gewerkt; realisatie over half à één jaar.

i. mw Klopper (CDA)

Vragen inzake verkeersplan Eschmarke.

Sprekers: mw Kloppers, Tenkink, Kerkwijk, weth Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder geeft aan dat in totaalplan verkeerscirculatie en ontsluiting Eschmarke drie onderzoeken zijn betrokken: knelpuntenstudie deelgebieden ten zuiden Gronausestraat, verkeersmodel regio Zuid-Twente en parkeerevaluatie Eeekmaat en Oikos. Deze worden thans in samenhang uitgewerkt. Streven is behandeling in commissie d.d. 24-05-05. Voorstel om onderdelen al eerder te behandelen wordt niet door meerderheid commissie gesteund, met dien verstande dat acute situaties op korte termijn bespreekbaar moeten blijven. De voorzitter stelt vast dat de commissie het verkeerplan uiterlijk op 25-05-05 wenst te behandelen.

j. hr Visser (Stadspartij)

Vragen inzake verkeerssituatie Oikos/Eilermarke.

Sprekers: weth Hassink, Visser


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder: zie antwoord bij II-f. Hr. Visser wil graag voor volgende vergadering schriftelijke rapportage van stand van zaken.

III  RAADSVOORSTELLEN

a. Vaststellen Bestemmingsplan Lage Bothofstraat (11540)

Sprekers: Ansink (wijkraad Velve-Lindenhof), mw Rauhé, mw Kloppers, Tenkink, Visser, Van Maanen, Datema, weth Hassink.

N.a.v. vragen over de juridische risico’s met name i.v.m. de Zwarte Markt antwoordt de wethouder dat er geen toezeggingen aan de Zwarte Markt zijn gedaan en dat extern advies is ingewonnen over de risico-afdekking. De voorzitter stelt vast dat het voorstel als hamerstuk wordt geagendeerd voor de raad van 31-01-05.


•  Klik hier voor alle sprekers

IV  OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Selectie Buurt-in-Actie wijk 2005

Sprekers: mw Rauhé, Welman, Tenkink, Kerkwijk, Visser, Van Maanen, Datema, Baveld (SDM), weth Hassink.

Commissie kiest unaniem voor de wijk Glanerbrug-Zuid maar dringt er op aan dat Schreurserve ook de nodige aandacht krijgt (bv via andere ter beschikking staande middelen voor buurt- en wijkactiviteiten).


•  Klik hier voor alle sprekers

b. Wijkcoordinatie Velve-Lindenhof

Sprekers: De Jonge (woningcorporatie De Woonplaats), mw Meere (wijkcoördinator VL), mw Rauhé, Datema, Tenkink, Visser

Hr. De Jonge en mw Meere geven een toelichting op de stand van zaken rond wijkorganisatie Alex resp. de taken en werkzaamheden van de wijkcoördinator. Commissie neemt hiervan met waardering kennis.


•  Klik hier voor alle sprekers

V  VERSLAG EN OVERZICHT TOEZEGGINGEN

a. Vaststellen verslag vergadering d.d. 16-11-04

Sprekers: mw Kloppers, weth Hassink, Baveld (SDM)

n.a.v. II-1: Wethouder deelt mee dat de ID-medewerker bij Speeltuin Het Lindenhof kan blijven.
n.a.v. II-5: Wethouder zegt toe dat brief aan bewoners Marco Polostraat deze week de deur uitgaat en dat snel daarna met bewoners zal worden gesproken en dat hierover teruggerapporteerd wordt aan mw Kloppers.
III-1 (pag 4): interventieteam Glanerbrug Zuid gaat van start na afronding pilot.


•  Klik hier voor alle sprekers

b. Afdoening toezegginen vergaderingen t/m 16-11-2004

Sprekers: mw Kloppers, weth Hassink

Ter vergadering wordt een overzicht uitgereikt met actuele stand van zaken. Voorzitter stelt vast dat de commissie de punten 3 (Aram), 9 (knelpunten Oikos) en 17 (totaal verkeersplan Eschmarke, met toevoeging dwingende datum 24-05-05) op de lijst wil handhaven; overige punten worden afgevoerd.


•  Klik hier voor alle sprekers

VI  AANDACHTSPUNTENLIJST

Geen opmerkingen.

VII  STUKKEN TER KENNISNEMING

Geen opmerkingen.


Sluiting:   22.05 uur.