Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.A. Rauhé-Meijer, S.A. Ahmed, B. van Dijk; CDA: H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: M.J. Arends; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt; Burgerbelangen: B.J. Sanders; D66: E. Eerenberg

wethouders: J. van der Zee, E. Wallinga (agendapunt II-a)

Afwezig:

CDA: P.G. Welman; VVD: A.H. Enklaar

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-a Besluit van het College inzake huisvesting van ex-verslaafden in de Oosterkerk aan de Oostburgweg (stuk nr. 13093)

Sprekers: dhr. Lockhorst (bewoner), dhr. Ansink (vz. Wijkraad Velve-Lindenhof), dhr. Rutten (directeur Tactus), mevr. Koeleman (namens omwonenden), wethouder Wallinga, H.A. Nijhuis (VVD), M.J. Arends (GroenLinks), B.J. Sanders (Burgerbelangen), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), E. Eerenberg (D66), M.J. Gloerich (SP)

Omwonenden van de Oosterkerk en de Wijkraad Velve-Lindenhof vinden het onbegrijpelijk dat het College medewerking verleent aan de vestiging van een dergelijke instelling, in een wijk die in de afgelopen jaren reeds een flinke verbetering heeft meegemaakt en daarnaast onlangs ook nog als investeringswijk (‘Prachtwijk’) is aangewezen.

Tactus legt uit dat het om verschillende soorten verslaafden gaat, de beoogde doelgroep aan strenge voorwaarden moet voldoen en zij bij terugval direct worden overgeplaatst naar een ander type opvang.

De wethouder geeft aan dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van 100 wooneenheden voor kwetsbare groepen in 2008, zoals onlangs door de raad vastgesteld in de Programmabegroting. Wanneer het College akkoord gaat met de benodigde vrijstelling van het bestemmingsplan, staat de reguliere procedure van bezwaar en beroep open. Afhankelijk van de duur van deze procedure kan Tactus op z’n vroegst in 2010 het gebouw gaan betrekken. In de tussentijd zullen de gemeente en Tactus een intensief communicatietraject ingaan met de omwonenden.

De commissie zou graag eens in andere gemeentes willen kijken hoe deze zijn omgegaan met de huisvesting van ex-verslaafden en horen welke effecten dit voor de woonomgeving heeft gehad. De wethouder zegt toe dit voor zowel commissie als omwonenden te willen organiseren.


•  Beluister dit agendapunt

 

OPENING EN RONDVRAAG

- H.A. Nijhuis (VVD) & dhr. Heitink (bewoner): Seniorenontmoetingsplek


•  Beluister dit agendapunt

 

II-b Conclusies studie Noord Esmarkerrondweg (stuk nr. 13110)

Sprekers: B. van Dijk (PvdA), E. Eerenberg (D66), H.A. Nijhuis (VVD), M.J. Arends (GroenLinks), B.J. Sanders (Burgerbelangen), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), wethouder Van der Zee

De wethouder benadrukt dat de raad het College heeft opgedragen geen nieuwe wegen aan te leggen in het buitengebied. De suggestie van een nieuwe noord-oost verbinding wordt daarom vooralsnog niet onderzocht.

De wethouder neemt de suggestie van de commissie mee, om al op de Lossersestraat de beperkingen voor het vrachtverkeer aan te geven.


•  Beluister dit agendapunt

 

II-c Versterken werking Stadsdeelcommissie Oost

Sprekers: H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), B.J. Sanders (Burgerbelangen), M.J. Arends (GroenLinks), H.A. Nijhuis (VVD), M.J. Gloerich (SP), E. Eerenberg (D66), S.A. Ahmed (PvdA), B. van Dijk (PvdA)

De commissieleden reageren op de 9 voorstellen. Verder is zij van mening dat dit wellicht een stedelijk onderwerp is en kijkt zij met belangstelling uit naar de aangekondigde mini conferentie. De voorzitter verwerkt de reacties in een definitief voorstel.


•  Beluister dit agendapunt

 

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

III-a Gewijzigd vaststellen herziening 4 van de nadere uitwerking Eekmaat-West van het bestemmingsplan De Eschmarke (stuk nr. 13103)

Sprekers: J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), wethouder Van der Zee

De wethouder bekijkt de mogelijkheden voor speelplekken in de wijk.


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

SLUITING: 22.15 uur