Voorzitter:

S. Arı

Secretaris:

mw. S.Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: B. van Dijk, CDA: mw. Kloppers-Platvoet, P. Welman; VVD: R. Echtermeijer; A. Enklaar, Stadspartij: U. Visser; ChristenUnie: P. Datema; D66: A. van Duinen; GroenLinks: R. Tenkink
Wethouder: J. Hassink
Ambtelijk: R. Baveld (SDM)., P. van den Akker (DSOB)

Overig: G. Ansink (voorzitter wijkraad Velve Lindenhof), W. Scheggetman (wijkraad Eschmarke Zuid), R. Bokdam (afdelingschef politie Enschede Oost en Noord), Dhr. Krob (HKB)

Afwezig:

(mk): PvdA: mw. M. Rauhé, J.J. van Maanen

 

I  OPENING

1  VASTSTELLEN AGENDA


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  de vragen en antwoorden van mw. Kloppers en P. Welman over de ontwikkeling van het centrumgebied De Eschmarke worden betrokken bij de bespreking van het onderwerp. De rondvraag van mw. Adjiembaks wordt eveneens betrokken bij de bespreking van het onderwerp.


De rondvraag zal worden behandeld na bespreking van de inhoudelijke agendapunten zodat de wethouder erbij aanwezig kan zijn. De agenda is gewijzigd vastgesteld.

 

II  OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a.  PRESENTATIE WIJKSCAN / DOELSTELLINGEN 2005

Presentatie: R. Bokdam (Politie Enschede Oost)

Inspreker: G. Ansink (wijkraad Velve Lindenhof) deelt een brief uit waarin de wijkraad haar zorg uitspreekt over de sterk groeiende particuliere kamererhuur. Hij wil dit onderwerp betrekken bij de wijkscan.

Sprekers: P. Datema, U. Visser, B. van Dijk, R. Echtermeijer


•  Klik hier voor alle sprekers

Conclusie:  de commissie wil onderzocht hebben of het mogelijk is om binnen de richtlijnen van het Ministerie van VROM voor de aanpak van huisjesmelkers, een eigen gemeentelijk verordeningsbeleid vast te stellen en de problematiek breed te trekken omdat het de hele stad aangaat. De griffie zal dit verzoek doorsturen aan de portefeuillehouder (studenten)huisvesting, R. Bleker.

 

b.  MOTIE FRACTIE PVDA TENNISACCOMMODATIE KOTKAMPWEG

Sprekers: B. van Dijk, P. Welman, R. Tenkink, P. Datema, U. Visser, A. van Duinen


•  Klik hier voor alle sprekers

Conclusie: de motie kan niet worden ingediend in een commissie maar alleen in een raadsvergadering. De motie kan in de eerstvolgende debatraad worden ingediend (10 mei).

 

c.  PRESENTATIE WIJKSCAN / DOELSTELLINGEN 2005 (vervolg)

Sprekers:  P. Welman, B. van Dijk, A. van Duinen, U. Visser, R. Echtermeijer, P. Datema, R. Tenkink, R. Baveld, J. Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

De heer Bokdam komt eind 2005 terug in de stadsdeelcommissie om de stand van zaken toe te lichten, met name over de resultaten van de aanpak in cijfers van de verschillende problematieken als dealen in softdrugs, personen die psychische problemen hebben en niet terecht kunnen bij de hulpverlening. De jaarplanning (matrix) zal ook worden teruggekoppeld in de commissie, daar wordt aan gewerkt.

 

d.  MEMO INRICHTING CENTRUMGEBIED ESCHMARKE ZUID

Presentatie: dhr. Krob (HKB) over de plannen m.b.t. de inrichting van het centrumgebied. Toelichting door dhr. Van den Akker (DSOB).

Insprekers: W. Scheggetman (wijkraad Eschmarke Zuid), mw. Adjiembaks (themagroep Eekmaat-West)

Sprekers: R. Tenkink, mw. L. Kloppers-Platvoet, A. Enklaar, P. Datema, U. Visser, R. Echtermeijer, A. van Duinen, B. van Dijk


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder Hassink geeft aan dat op 24 mei de verkeerssituatie uitgebreid wordt besproken. Naar aanleiding van de vragen van mw. Kloppers over het centrumgebied zegt de wethouder toe kort te sluiten met weth. Bleker, zijnde projectwethouder Eschmarke om de vragen schriftelijk te beantwoorden en hierover te rapporteren aan de commissie. Hierbij gaat het om de aanvullende vragen n.a.v de beantwoording over de ontwikkeling van het centrumgebied (zie bijlage bij deze besluitenlijst). Het ontwikkelingsplan Eschmarke is na de zomer klaar.

 

III  VRAGEN EN MEDEDELINGEN

De rondvraag van mw. Adjiembaks is behandeld bij de bespreking van de meo Inrichting centrumgebied Eschmarke Zuid.

 

IV  BESLUITENLIJST EN OVERZICHT TOEZEGGINGEN

1.  VASTSTELLEN BESLUITENLIJST VERGADERING D.D. 8 MAART 2005

Besluit:  vastgesteld.

2.  VASTSTELLEN TOEZEGGINGEN VERGADERINGEN T/M 8 MAART 2005

Besluit:  vastgesteld.


 

V  AANDACHTSPUNTENLIJST

Geen opmerkingen.


 


VI  SLUITING


De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur. De agendapunten die niet zijn behandeld worden de volgende vergadering geagendeerd. ( II c, beantwoording vragen raadslid Enklaar over verkoop en terugkoop school Daalweg). De rondvragen van de heer Tenkink, dhr. Welman en de aanvullende vragen n.a.v beantwoording vragen ontwikkeling centrumgebied Eschmarke worden schriftelijk beantwoord door de wethouder. Bij een volle agenda zal de vergadering eventueel eerder beginnen.