Voorzitter:

P. Welman (wnd.)

Secretaris:

Dhr. J. Heuvel (wnd.)

Deelnemers vergadering:

PvdA: Mw. M. Rauhé; CDA: L. Kloppers; VVD: A. Enklaar; Stadspartij: U. Visser; ChristenUnie: P. Datema; D66: A. van Duinen; GroenLinks: R. Tenkink; BBE: J.J. van Maanen
Wethouder: J. Hassink en J. Goudt (agendapunt III.1)
Ambtelijk: B. Can (wnd. SDM)., P. van den Akker (DSOB proj.)

Afwezig:

(mk): CDA: S. Ar‌‌ ; PvdA: B. van Dijk;
VVD: R. Echtermeijer

 

I  OPENING

1. Vaststellen agenda

De agenda is vastgesteld, met dien verstande dat de heer Tenkink vraagt om de brief van het college inzake de motie winkellocatie Glanerbrug aanmeldt als agendapunt.  De wethouder zal de brief verder toelichten bij de mededelingen waarna de commissie kans krijgt om daarop te reageren.

2. Mededelingen

Geen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  VRAGEN EN MEDEDELINGEN

a. Mededelingen

1. J. Hassink – voortgang ontwikkelingen pand Daalweg

2. J. Hassink – Winkellocatie Glanerbrug

Sprekers: R. Tenkink, J.J. van Maanen, P. Datema, U. Visser, mw. M. Rauhé, mw. L. Kloppers, A. Enklaar, A. van Duinen

De wethouder zal de commissie de volledige brief van het college aan ING doen toekomen. Onderwerp komt terug in volgende vergadering stadsdeelcie Oost.

3. Voorzitter P. Welman – aankondiging nieuwe stadsdeelmanager Oost Albert Fransen per 15 juli a.s.

Nieuwe stadsdeelmanager zal bij eerstvolgende kennismaking korte kennismakings-presentatie geven.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III  OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Verkeersonderzoeken Eschmarke – wethouder Goudt verzorgt een presentatie waarin op basis van Mobiliteitsplan, verkeersmodel Enschede en verkeersonderzoeken wordt ingegaan op noodzaak verkeersmaatregelen Eschmarke / Glanerbrug.

Sprekers: M. Rauhé, L. Kloppers, A. Enklaar, A. van Duinen, U. Visser, P. Datema, R. Tenkink, J.J. van Maanen. P. van den Akker

Insprekers: dhr. J. van der Meij namens Verkeersplatform Glanerbrug (onlangs opgericht, vertegenwoordigt diverse buurt- actie- en verkeerscomitees en sport-verenigingen) ; mw. R. Hesselman namens Noabers aan de Steen ; hr. G. Kromhoff (agrariër)


•  Klik hier voor alle sprekers

Conclusie: Dit onderwerp komt later dit jaar opnieuw in de stadsdeelcommissie Oost op de agenda, voorafgaand aan de inspraakprocedures. ethouder Goudt zegt toe in gesprek te gaan met het Verkeersplatform Glanerbrug. ethouder Goudt zegt toe de diverse comitees uit te nodigen voor de inspraakrondes later dit jaar. ethouder Goudt zegt toe in BenW te bespreken: een uitstel van de beslissing om de Schukkinksweg te knippen.

 

IV  BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a. Vaststellen wijziging 2 Welstandsnota, Beeldkwaliteitsplan De randen van Beekveld ( F, stuknr. 11727).

Besluit: als hamerstuk in raad 18/7

b. Beschikbaar stellen krediet voor aanschaf woonwagens en bergingen woonwagencentrum (C, stuknr. 11740).

Besluit: als hamerstuk in raad 18/7

c. Beschikbaar stellen middelen voor pilot vastgoedaanpak Lipperkerkstraat (D, stuknr. 11735 )

Besluit: als bespreekpunt in raad 18/7 (op verzoek van dhr. U. Visser)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  VRAGEN EN MEDEDELINGEN (vervolg)

a. Mededelingen

4. Henri Workel (wijkagent) – uitnodiging fietsrondje door de wijk


•  Klik hier voor alle sprekers

Fietsrondje stadsdeelcommissie door de wijk zal voorafgaand aan eerstvolgende vergadering stadsdeelcommissie Oost plaatsvinden. Verzoek om dit niet direct te laten aansluiten op de commissievergadering. Stadsdeelmanagement organiseert.

 

V  BESLUITENLIJST EN TOEZEGGINGEN

1. Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 24 mei 2005

Besluit: vastgesteld

2. Afdoening toezeggingen vergaderingen t/m 24 mei 2005

Toezeggingen nrs. 2 en 3 zijn afgedaan.


•  Klik hier voor alle spreker

 

VI  AANDACHTSPUNTENLIJST

  • Informele bijeenkomst met bewoners en belanghebbenden over invulling Diekmanterrein gaat van aandachtspuntenlijst af (is afgehandeld). Invulling Diekmanterrein blijft wel doorlopend aandachtspunt.
  • Bestemming voormalig schoolgebouw Daalweg blijft staan als doorlopend punt op aandachtspuntenlijst.

•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  VRAGEN EN MEDEDELINGEN (vervolg)

b. Ingediende vragen

1. R. Echtermeijer - verkeersinrichting en veiligheid bewoners Schipholtstraat t.b.v. ontsluiting Oikos

Sprekers: A. Enklaar, J. Hassink.

2. R. Echtermeijer – overlast roekenkolonie Wooldrikspark

Sprekers: A. Enklaar, J. Hassink

Op stadsdeelniveau al is besloten contact op te nemen met Hoogeveen om te bezien of de roeken-overlast in het Wooldrikspark op soortgelijke wijze kan worden aangepakt als in Hoogeveen.

3. U. Visser – asfaltering Dolphiastraat

Sprekers: U. Visser, J. Hassink

Herstelwerkzaamheden staan in september/oktober op de planning.

4. U. Visser – waterstand vijver Eschmarke

Sprekers: U. Visser, J. Hassink

Er loopt een onderzoek naar de oorzaak.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

SLUITING:  22.10 uur.