Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.A. Rauhé-Meijer, S.A. Ahmed; CDA: P.G. Welman, H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: M.J. Arends; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; wethouder: J. van der Zee

Afwezig:

PvdA: B. van Dijk; VVD: A. Enklaar; BBE: B.J. Sanders; D66: E. Eerenberg;

 

I OPENING

a) Mededelingen

1. De voorzitter meldt dat een ingekomen brief van de wijkraad Velve-Lindenhof z.s.m. wordt verspreid onder de commissieleden.

2. De wethouder kijkt terug op een in Enschede georganiseerde succesvolle internationale conferentie in het kader van de afsluiting van het VISP project, waar Dolphia aan deelnam.

3. De wethouder meldt m.b.t. het pauwenprobleem in Oikos, dat er met instemming van de dierenbescherming een dierenarts is gevonden die de pauwen zal verdoven en verplaatsen naar een alternatieve locatie.

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 8 mei 2007

Besluit: vastgesteld.

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

T1: Velve-Lindenhof: Het Aktieplan, voor zover dan gereed, wordt geagendeerd op  4 september 2007.

T3: Ouverturestraat: Wethouder geeft aan dat delen van de straat reeds zijn aangepakt. De aanpak van de rest van de straat vraagt om een investering van 2 ton. Het beschikbaar maken van dit geld vergt een langdurig proces, waarna de werkelijke uitvoering pas in 2010 zal kunnen plaatsvinden.

Besluit: het punt T3 wordt afgevoerd van de lijst.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Rondvraag

De voorzitter vraagt aandacht voor de strekking van ingediende rondvraagpunten. Vragen van uitvoerende aard horen thuis bij het stadsdeelmanagement. De voorzitter zal voortaan bij de toelating van vragen hierop toetsen.

1. Dhr. Slomp: Sloop voormalig muziekschoolgebouw

Sprekers: dhr. Slomp (namens omwonenden), P.G. Welman (CDA), S.A. Ahmed (PvdA), wethouder Van der Zee

Omwonenden van het gebouw vinden de huidige situatie onacceptabel. Omdat de gemeente alleen eigenaar is van de omliggende grond, stelt de wethouder met instemming van de omwonenden voor om een robuustere afscheiding aan te laten brengen. Verder zal de wethouder de vragen die het CDA hieromtrent heeft gesteld z.s.m. in afschrift aan de commissie beantwoorden.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

2. M.A. Rauhé-Meijer (PvdA): Bouwverkeer Hendrik Smeltweg

De wethouder legt uit dat een verplichte route niet mogelijk is. Wel zullen de bouwbedrijven en bewoners van de Diekman Es per brief hierover worden geïnformeerd.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Beeldkwaliteitsplan winkelerf Glanerbrug

Sprekers: dhr. Ziemerink (namens Winkeliersvereniging Glanerbrug), M.J. Gloerich (SP), H.A. Nijhuis (VVD), wethouder Van der Zee, G.R. van Veldhuizen (gemeente Enschede, stedenbouwkundige), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA)

De winkeliersvereniging is enthousiast over het plan en meldt dat reeds 80% van de ondernemers een intentieverklaring heeft getekend en verwacht dat de overige ondernemers in de loop der tijd vanzelf zullen volgen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: de commissie kan zich vinden in het voorliggende beeldkwaliteitsplan en stemt in om het bijbehorende raadsvoorstel na voltooiing en vaststelling in het college direct als hamerstuk te agenderen in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

b) Ontwikkelingen in Glanerbrug-Zuid, presentatie

Sprekers: B. Can (stadsdeelmanagement Oost), dhr. De Boer (dorpsraad Glanerbrug), dhr. Brinks (wijkagent), dhr. Slok (b.s. Drakensteyn), mevr. Moolemaker (Alifa), mevr. Meijer (b.s. De Troubadour), P.G. Welman (CDA), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), A. Fransen (stadsdeelmanager Oost), H.A. Nijhuis (VVD), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), M.J. Arends (GroenLinks), M.J. Gloerich (SP)

De functionarissen uit Glanerburg-Zuid geven een opsomming van de initiatieven die in deze wijk plaatsvinden, alsmede de aandachtspunten. Deze punten worden opgenomen in een Plan van Aanpak, welke in de vergadering van 4 september 2007 aan de commissie zal worden voorgelegd.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Verlenen krediet voor de realisatie van een nieuw onderkomen voor vogelvereniging De Goudvink, stuk nr. 12748

Sprekers: dhr. Kortenbach, P.G. Welman (CDA), M.J. Gloerich (SP), H.A. Nijhuis (VVD), M.J. Arends (GroenLinks), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), wethouder Van der Zee


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering. De SP geeft aan een stemverklaring te geven.

 

SLUITING: 21.50 uur