Voorzitter:

A.S. Ar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: W.E. Wallinga, M.A. van Hees; CDA: P.G. Welman, H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: R.F. Echtermeijer; Stadspartij: U. Visser; ChristenUnie: P. Datema;

D66: A. van Duinen

Wethouder: J.F. Hassink

Ambtelijk: A. Fransen (Sdm), O.P.J. Rinket (publieksmanager Eschmarke)

Afwezig (mk):

PvdA: B. van Dijk, M.A. Rauhé-Meijer; GroenLinks: J.A.R. Tenkink;

BBE: R. Blaauw

 

I OPENING

a. Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

b. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 8 november 2005

Besluit: vastgesteld.

c. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Besluit: toezeggingen 4, 5, 7 en 8 worden afgevoerd van de toezeggingenlijst.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

1) Gewijzigde bouwplannen Aureliavlinder

Inspreker: dhr. Oosterveld (bewoner)
Sprekers: H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), M.A. van Hees (PvdA), U. Visser (Stadspartij), wethouder Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie geeft aan de rol van de gemeente in de voorgestelde gang van zaken bezwaarlijk te vinden. Mw. Van Hees en mw. Kloppers-Platvoet kondigen aan hierover vragen te stellen aan de wethouder in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

2) M.C.J. van Heijster (GroenLinks) – Huisvesting Vogelvereniging De Goudvink

Inspreker: dhr. Van Dijk (namens De Goudvink)
Sprekers: M.A. van Hees (PvdA), P.G. Welman (CDA), P. Datema (ChristenUnie), R.F. Echtermeijer (VVD), wethouder Hassink, U. Visser (Stadspartij)


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder zegt toe in gesprek te zullen gaan met dhr. Van Dijk en geeft aan dat op dit moment de mogelijkheden worden bekeken om, afhankelijk van de wensen en de mogelijkheden  van de vereniging zelf, samen met de afdeling Vastgoed tot een oplossing van het huisvestingsprobleem te komen. Het onderwerp wordt toegevoegd aan de aandachtspuntenlijst.

 

3) R.F. Echtermeijer (VVD) – Straatverlichting in het Wooldrik

4) R.F. Echtermeijer (VVD) – Opruimen afgebroken takken

Sprekers: R.F. Echtermeijer (VVD), wethouder Hassink, U. Visser (Stadspartij)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

5) M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA) – Sloop Dolphia

Sprekers: W.E. Wallinga (PvdA), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), wethouder Hassink, P. Datema (ChristenUnie), U. Visser (Stadspartij)


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder heeft de toezegging van woningbouwverenging Ons Huis dat zij nog voor de kerstvakantie de nodige maatregelen zal nemen om de veiligheid in de wijk rond de jaarwisseling zo goed mogelijk te waarborgen. De wethouder wijst verder op de dagelijkse aanwezigheid van de wijkagent in de wijk en extra alertheid van de politie rond de jaarwisseling.

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

Er zijn geen raadsvoorstellen ter beoordeling aangeboden.


 

III OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Projectplan Velve-Lindenhof – stuknr. 11853

Sprekers: W.E. Wallinga (PvdA), U. Visser (Stadspartij), P. Datema (ChristenUnie), wethouder Hassink, A. van Duinen (D66), P.G. Welman (CDA), R.F. Echtermeijer (VVD)


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder benadrukt dat het voorliggende plan uitsluitend is bedoeld als subsidieaanvraag voor infrastructurele doeleinden in de wijk. De Woonplaats komt binnenkort met een totaalplan, waarin ook aandacht is voor de sociale aspecten in de wijk.

 

b. Leefbaarheid Oikos

Sprekers: M.A. van Hees (PvdA), U. Visser (Stadspartij), P. Datema (ChristenUnie), A. van Duinen (D66), R.F. Echtermeijer (VVD), P.G. Welman (CDA), wethouder Hassink, O.P.J. Rinket (publieksmanager Eschmarke)


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder zegt toe dat het College binnen enkele maanden met een Nota Handhaving komt, waarin ook de problematiek van de wadi’s in Oikos wordt benoemd.

 

c. Buurt-in-Actie wijk 2006, voorstel herbesteding SECA-2 gelden

Sprekers: W.E. Wallinga (PvdA), P. Datema (ChristenUnie), R.F. Echtermeijer (VVD), P.G. Welman (CDA), U. Visser (Stadspartij), A. van Duinen (D66), A. Fransen (Sdm)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: de commissie stemt in met het voorstel om Glanerbrug Zuid opnieuw aan te wijzen als Buurt-in-Actie wijk voor 2006 en de gelden voor bewoners-ondersteuning en leefbaarheid en veiligheid van 2006 gelijkelijk te  verdelen over Dolphia en Velve-Lindenhof  met een bandbreedte voor afwijkingen van 10.000 euro.

 

d. Ontwikkeling Maïsveldje

Sprekers: wethouder Hassink, H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), U. Visser (Stadspartij), M.A. van Hees (PvdA), P. Datema (ChristenUnie), R.F. Echtermeijer (VVD)


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder zegt toe in de 2e helft van 2006 het Ontwikkelingsplan Eschmarke 2006-2009 te hebben afgerond, waarin ook de ontwikkeling van het Maïsveldje wordt meegenomen. De commissie wordt van de ontwikkelingen op de hoogte gesteld bij de behandeling van de STARAP, ongeveer halverwege 2006.

 

IV STUKKEN TER KENNISNEMING

  • E-mail aan commissie d.d. 10-11-2005: Betreft vragen verkeersplatform
  • Afschrift brief d.d. 16-11-2005: Jongerenhonk Glanerbrug
  • Voortgangsrapportage project Diekmanterrein

 

SLUITING: 21.50 uur