Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: S.A. Ahmed, G. Dijkhuizen; CDA: H.M. Kloppers-Platvoet, P.G. Welman; VVD: H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen: B.J. Sanders; GroenLinks: M.J. Arends; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt
wethouder: R. Bleker; ambtelijk: A. Fransen (SDM Oost)

Afwezig:

PvdA: M.A. Rauhé-Meijer, B. van Dijk; VVD: A.H. Enklaar; D66: E. Eerenberg

 

I OPENING

a) Mededelingen

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 3 oktober 2006

Mevr. Kloppers-Platvoet (CDA) verzoekt om haar mailwisseling n.a.v. haar rondvraagpunt in de vorige vergadering te betrekken bij agendapunt II-d.

Besluit: vastgesteld.


•  Klik hier om deze vergadering te beluisteren

 

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A1: Het overleg met De Woonplaats heeft plaatsgevonden. Onder haar eindverantwoordelijkheid zal de sociale ontwikkelingsmanager van de gemeente Enschede het sociale aspect van de herstructurering trekken.
T1: De inspecties hebben plaatsgevonden. In afwachting van de aankomende notitie wordt ter vergadering een informerende memo verspreid.
T4: De laatste versie van de WENS is gereed. De opmerkingen van de Wijkraad Ribbelt-Stokhorst zijn hierin verwerkt.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: aandachtspunt 1 en toezegging 4 worden afgevoerd van de lijst.

 

e) Rondvraag

1. S.A. Ahmed (PvdA): Onveilige situatie Gronausestraat

De wethouder geeft aan dat het hier om een veel toegepaste en verantwoorde situatie gaat. Afwegingen met andere aspecten, zoals doorstroming en de aanwezige monumentale eikenrij, hebben tot deze keuze geleid.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

2. S.A. Ahmed (PvdA): Opheffen éénrichtingsverkeer Tegelerweg

De wethouder benadrukt dat het betreffende plan van de wijkraad is uitgegaan en het College hier nog op moet reageren. Het verkeersplan wordt, voorzien van het advies van het College, geagendeerd in de volgende vergadering.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Ribbelt-Stokhorst, stuk nr. 12351

Inspreker: dhr. Roesink (bewoner)
Sprekers: M.J. Gloerich (SP), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), P.G. Welman (CDA), wethouder Bleker

Dhr. Roesink wijst de wethouder op de toezegging om zijn ingediende zienswijze geheel op te nemen in de Nota ‘Samenvatting en beantwoording zienswijzen’. De wethouder geeft aan dat naar aanleiding hiervan in een passage wordt verwezen naar de volledige zienswijze, die als bijlage is opgenomen in de officiële raadsstukken. In de hoorzitting zijn de verschillen met de samenvatting mondeling toegelicht.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering

 

b) Instemmen met uitwerking eerste fase Kadernotitie Diekman, stuk nr. 12339

Sprekers: G. Dijkhuizen (PvdA), H.A. Nijhuis (VVD), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), M.J. Arenda (GroenLinks), M.J. Gloerich (SP), P.G. Welman (CDA), B.J. Sanders (BBE), wethouder Bleker

De wethouder geeft aan dat de idee van een ouderenontmoetingsplek voor FC Twente supporters wordt meegenomen in de plannen voor realisering van een accommodatie voor de Rots/”tSchip. De suggestie van de commissie, om de mogelijkheden te onderzoeken voor   het verlichten van de sportvelden t.b.v. het damesvoetbal, wordt overgebracht naar de wethouder voor sport en naar de afdeling sportaccommodaties van de DMO. De wethouder geeft verder aan rekening te zullen houden bij de situering van de gebouwen, om zoveel mogelijk blinde (en onveilige) achterkanten te vermijden.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

c) Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Wooldrik-Hogeland Zuid , stuk nr. 12347

Sprekers: J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), wethouder Bleker

Commissie en wethouder spreken hun genoegen uit over de goede samenwerking met de Natuur- en Milieuraad voor de totstandkoming van dit bestemmingsplan.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

d) Afwijzen verzoek om herziening bestemmingsplan De Eschmarke, stuk nr. 12363

Sprekers: H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), H.A. Nijhuis (VVD), B.J. Sanders (BBE), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), M.J. Gloerich (SP), wethouder Bleker

De commissie constateert dat er geen interactie heeft plaatsgevonden met de belanghebbende en vindt het noodzakelijk dat de gemeente dit alsnog doet. De wethouder zegt dit toe.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt aangehouden tot de volgende vergadering. De wethouder gaat na of hiermee fatale (juridische) termijnen worden overschreden.

 

III OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Themabesprekingen in Oost

Sprekers: F. Uçar (voorzitter), A. Fransen (SDM Oost), P.G. Welman (CDA), H.A. Nijhuis (VVD), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), M.J. Arends (GroenLinks), S.A. Ahmed (PvdA), M.J. Gloerich (SP), B.J. Sanders (BBE), wethouder Bleker

De commissie stemt in met het idee om actuele kaderstellende themabesprekingen op stadsdeelniveau te voeren. De besprekingen vinden buiten de vergaderingen om plaats en, indien mogelijk, op een passende locatie.

De eerste twee bijeenkomsten zullen zijn gericht op respectievelijk de ‘WMO’ en ‘Welzijn’. Verder voegt de commissie de onderwerpen ‘Verkeer’ en ‘Leefbaarheid’ toe als nieuwe thema’s.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b) Keuze Buurt-in-Actie wijk 2007

Sprekers: M.J. Arends (GroenLinks), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), H.A. Nijhuis (VVD), B.J. Sanders (BBE), P.G. Welman (CDA), A. Fransen (SDM Oost)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: de commissie gaat unaniem akkoord met het voorstel om het Diekman aan te wijzen als nieuwe Buurt-in-Actie wijk voor 2007.

 

SLUITING: 21.15 uur