Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.A. Rauhé-Meijer, B. van Dijk, S.A. Ahmed; CDA: H.M. Kloppers-Platvoet, P.G. Welman; VVD: H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen:
B.J. Sanders; GroenLinks: J.A.R. Tenkink; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; D66:
E. Eerenberg
wethouder: J. van der Zee; ambtelijk: A. Fransen (SDM Oost)

Afwezig:

GroenLinks: M.J. Arends

 

I OPENING

a) Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat de eerste themabijeenkomst (WMO) in voorbereiding is en op locatie zal plaatsvinden bij sportvereniging Vogido. Nadere informatie volgt.

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 14 november 2007

Besluit: vastgesteld.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

  • A1: Een informerende brief is verspreid met de vergaderstukken van deze vergadering.
  • A2: De schoonmaakactie heeft plaatsgevonden. Na vestiging van De Goudvink, wordt de rest van het gebied aangepakt (4e kwartaal 2007).
  • A3: De wethouder verwacht dat het College zich in grote lijnen kan vinden in het verkeersplan van de wijkraad, maar heeft hierover nog geen besluit genomen.
  • T2: Zie agendapunt III-a.
  • T4: De brief is ter vergadering uitgedeeld. De uitkomsten van de verkeersonderzoeken zijn nog niet bekend.

  Besluit: aandachtspunt 1 wordt afgevoerd van de lijst.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Rondvraag

1. P.G. Welman (CDA): Achtergelaten auto’s Operastraat

De wethouder geeft aan samen met de politie naar een oplossing te willen zoeken.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

2. P.G. Welman (CDA): Resedastraat 15-17

Bij de wethouder zijn geen gevaarlijke situaties bekend, maar ontkent de mogelijke overlast naar de omgeving niet. Omdat het pand wél voldoet aan de redelijke normen van welstand, heeft de gemeente echter geen (juridische) instrumenten voorhanden om te interveniëren.

De voorzitter meldt dat de eigenaar van het betreffende pand inmiddels per e-mail een reactie op de vragen van dhr. Welman naar de commissieleden heeft gestuurd.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

3. S.A. Ahmed (PvdA): Wijkverkeersplan Zuid-Oost

Zie agendapunt II-d / aandachtspunt 3.

4. B. van Dijk (PvdA): Voormalige Diekmanhal

De wethouder geeft aan dat de eigenaar ten gevolge van de brand recht heeft op herbouw en dit vanuit economisch motief begrijpelijk zo snel mogelijk wil realiseren. De wethouder ziet hierin geen bezwaren, aangezien de geboden functie past binnen de visie voor de herontwikkeling van het Diekmanterrein. Wél is hij bereid om actief met de eigenaar de mogelijkheden voor een betere invulling of alternatieve locaties te bespreken.

Verder zegt de wethouder toe om de ontwikkelingen omtrent een eventuele fusie van verschillende voetbalverenigingen, met bijvoorbeeld gevolgen voor toekomstig gebruik van de aanwezige sportvelden, mee te nemen in de verdere planvorming.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Afwijzen verzoek om herziening bestemmingsplan De Eschmarke, stuk nr. 12363

Sprekers: H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), H.A. Nijhuis (VVD), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), B.J. Sanders (BBE), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), E. Eerenberg (D66), B. van Dijk (PvdA), wethouder Van der Zee

De wethouder zegt toe de haalbaarheid van een ontsluitingsweg als wens ter afweging mee te nemen in de verdere ontwikkelingsplannen voor de Eschmarke.

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering. De memo met een nadere uitleg, behorende bij dit agendapunt, is nadrukkelijk in deze afweging meegenomen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Ontwikkeling Maisveldje

Toelichting: P. van den Akker (gemeente Enschede/PMBE)
Sprekers: wethouder Van der Zee, dhr. Koopmans (bewoner), B. van Dijk (PvdA), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), E. Eerenberg (D66), B.J. Sanders (BBE), M.J. Gloerich (SP), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), H.A. Nijhuis (VVD), H.M. Kloppers-Platvoet

De commissie stemt in principe in met de uitwerking van de voorgestelde variant C (woningbouw i.c.m. detailhandel). De wethouder geeft aan dhr. Koopmans en andere omwonenden van het Maïsveldje hierbij te zullen betrekken.

De wethouder benadrukt dat de werkelijke invulling van het gebied in handen ligt van Domijn, binnen de door de gemeente gestelde kaders.

De wethouder zegt toe te zullen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de vestiging van Fixet op het Maïsveldje, bijvoorbeeld in relatie tot de eventuele verhuisplannen van de Praxis (Miro-terrein).


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b) Jaarplan Stadsdeelmanagement 2007

Sprekers: dhr. Ansink (wijkraad Velve-Lindenhof), dhr. De Jong (wijkraad Ribbelt-Stokhorst), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), E. Eerenberg (D66), B.J. Sanders (BBE), M.J. Gloerich (SP), J.A.R. Tenkink (GroenLinks),
H.A. Nijhuis (VVD), P.G. Welman (CDA), wethouder Van der Zee, A. Fransen (stadsdeelmanager)

De wijkraad Velve-Lindenhof is van mening dat het genoemde jeugdplan een stuk uitgebreider mag zijn dan wordt voorgesteld. Bijvoorbeeld door meer betrokken instanties in het plan te benoemen.

De wijkraad Ribbelt-Stokhorst bepleit o.a. een structurele inzet van Alifa m.b.t. het jongerenwerk. Verder ziet zij het toewijzingsbeleid van de woningbouwcorporaties, waarbij toekomstige bewoners vooraf niet worden gescreend, als één van de aanleidingen voor veel overlast in de wijk. De wethouder geeft aan deze signalen in te brengen bij resp. Alifa en de contactgroep Wonen.

Besluit: de commissie stemt in met het voorliggende plan.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

c) Kennismaking ontwikkelingsmanager DMO en de gids Sociale Kwaliteit

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.


 

SLUITING: 22.40 uur