Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.A. Rauhé-Meijer; CDA: H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: A.H. Enklaar, H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen: B.J. Sanders; GroenLinks:
M.J. Arends; ChristenUnie: W. Tekkelenburg (fractiemedewerker); D66: E. Eerenberg
wethouder: J. van der Zee; ambtelijk: A. Fransen (SDM Oost)

Afwezig:

PvdA: B. van Dijk, S.A. Ahmed; CDA: P.G. Welman; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt

 

I OPENING

a) Mededelingen

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 6 juli 2006

Besluit: ongewijzigd vastgesteld.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst


•  Klik hier voor alle sprekers  • A2: De wethouder meldt dat ambtelijk een akkoord is bereikt over een locatie voor herhuisvesting op ’t Bultserve. Deze is inmiddels aangeboden aan de Goudvink en is accoord bevonden.


  • A6: In september komt de wethouder met een voorlopig ontwerp.


  • T1: De wethouder verwacht dat de inventarisatie van knelpunten in Oikos in het akder van de handhavingsacties (met name de Wadi’s) in augustus is afgerond. Behandeling van de nota in het College vindt dan plaats in september.


  • T3: De commissieleden hebben inmiddels per e-mail een communiqué ontvangen over de actuele stand van zaken in Dolphia.

Besluit: aandachtspunten 1, 2, 3, 7 en toezegging 3 worden afgevoerd van de lijst.

 

e) Rondvraag

1. Dhr. Klomp: Plaatsing tijdelijke kantine J.C. de Rijpstraat

Sprekers: dhr. Klomp, wethouder Van der Zee, H.A. Nijhuis (VVD), B.J. Sanders (BBE), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA)


•  Klik hier voor alle sprekers

De voorzitter wijst dhr. Klomp op de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de bouwvergunning, waarbij de definitieve tekening ter inzage wordt gelegd. De wethouder geeft aan dat hij de suggesties van dhr. Klomp zal inbrengen, zodat ze worden betrokken bij de definitieve afweging.

 

2. Mevr. Van Eck (wijkraad Ribbelt/Stokhorst): Uitvoering wijkverkeersplan

Sprekers: mevr. Van Eck, wethouder Van der Zee, H.A. Nijhuis (VVD), B.J. Sanders (BBE), dhr. Yilmaz (politie), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA)


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder zegt toe zich zeer te zullen inspannen dat de verkeersplateaus in de loop van 2007 zullen worden geplaatst aan de Floraparkstraat, waarmee alle afgesproken maatregelen uit het wijkverkeersplan zijn gerealiseerd. De commissie en wijkraad zal een een voorstel van de wethouder t.z.t. om dit te financieren uit SECA-2 gelden ondersteunen.

 

3. Mevr. Hesselman (Comité Noabers Aamsveen): Afsluiting Schukkinkweg

Sprekers: mevr. Hesselman, wethouder Van der Zee, H.M.Kloppers-Platvoet (CDA)


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder geeft aan dat het geschetste probleem als een speerpunt is benoemd in het project WENS (agendapunt II). De voorgestelde oplossingsrichting wordt afgewogen tegen een totaaloplossing voor het sluipverkeer in het hele gebied.

 

II WIJKVEILIGHEID ENSCHEDE (WENS)

De commissie bespreekt de speerpunten die zijn voortgekomen uit de WENS bijeenkomsten en bepaalt of de toegekende prioritering de juiste is. Als alle stadsdelen de speerpunten hebben besproken, worden de prioriteiten stedelijk vergeleken en vastgesteld.

Velve-Lindenhof

Sprekers: dhr. Ansink (wijkraad Velve-Lindenhof), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), H.A. Nijhuis (VVD), wethouder Van der Zee, M.J. Arends (GroenLinks)

De commissie gaat akkoord met de voorgestelde prioritering. Het onderwerp ‘Illegale kamerbewoning’ wordt meegenomen in het vervolgtraject.

Wooldrik, Hogeland, Diekman

Sprekers: dhr. Scholten (wijkraad Zuid-Oost), E. Eerenberg (D66), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA)

De wijkraad wijst m.b.t. speerpunt 4 (‘dreigende verloedering roodbouw…’) met name op de onveilige situaties op en rond het Diekmanterrein. De commissie gaat verder akkoord met de voorgestelde prioritering.

Scheurserve, Ribbelt & (Park) Stokhorst

Sprekers: dhr. De Jong (wijkraad Ribbelt/Stokhorst), H.A. Nijhuis (VVD), wethouder Van der Zee, M.J. Arends (GroenLinks)

De wethouder zegt toe de tekst op aanwijzing van de wijkraad aan te laten passen en de opmerkingen over jongerenoverlast te zullen toetsen. De commissie gaat verder akkoord met de voorgestelde prioritering.

Glanerbrug

Sprekers: dhr. De Boer (dorpsraad Glanerbrug), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), H.A. Nijhuis (VVD), wethouder Van der Zee

De dorspraad vraagt om een gedifferentieerde benadering van de oorzaken die samen de drugsproblematiek bepalen. Dit wordt meegenomen in het vervolgtraject. De Dorpsraad vindt het jammer dat door de opzet van WENS geen vergelijking tussen buurten in Glanerbrug mogelijk is . De wethouder zegt toe de commissie per e-mail te informeren over de voortgang van het Verkeersplan Eschmarke. De commissie gaat verder akkoord met de voorgestelde prioritering.

Dolphia

De commissie gaat akkoord met de voorgestelde prioritering.

Eekmaat, Eilermarke, Oikos

Sprekers: dhr. Klein (wijkraad Eschmarke Zuid), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), A. Enklaar (VVD)

De wijkraad geeft aan enkel voor de Eekmaat te kunnen spreken en signaleert dat de gebie dsindeling van WENS niet spoort met de indeling van de gebieden van wijkraden.

D e commissie gaat akkoord met de voorgestelde prioritering en voegt op verzoek van de wijkraad de ‘parkeerproblematiek’ in de wijk toe aan de speerpunten.

SD Oost buitengebied

Sprekers: A. Enklaar (VVD)

De opmerkingen van mevrouw Hesselman worden meegenomen (agendapunt 1- e) . De commissie gaat akkoord met de voorgestelde prioritering.


•  Klik hier voor alle sprekers

De speerpunten met de besproken prioritering worden opgenomen onder de paragraaf ‘Veiligheid’ in het concept Jaarplan van het stadsdeel. Dit jaarplan wordt in het najaar ter bespreking geagendeerd in de Stadsdeelcommissie. De middelen die beschikbaar zijn of beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van de speerpunten worden stedelijk besproken.

 

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen herziening 2 van het bestemmingsplan Het Diekman, stuk nr. 12202

Sprekers: M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), wethouder Van der Zee


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

IV OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Voortgang Ontwikkelingsvisie Diekmanterrein
•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie heeft inmiddels per e-mail een MEMO ontvangen met de actuele stand van zaken.

 

b) Stadsdeelrapportage (STARAP)

Sprekers: A. Fransen (SDM Oost), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA)


•  Klik hier voor alle sprekers

De commisie neemt met instemming kennis van de Starap. Vorm en inhoud zijn accoord.

 

SLUITING: 21.05 uur