Voorzitter:

E. Eerenberg (plv.)

Secretaris:

J.G.M. Heuvel (plv.)

Deelnemers vergadering:

PvdA: N.A. Klerk, K. Boz VVD: F.H. Deuzeman; D66: J.A. van Lijf; CDA: P.G. Welman; Burgerbelangen: A. Veldt; GroenLinks: R. Wessels; SP: M.A. van Luttikhuizen; Enschede Solidair: R.R.R. Malisama; wethouder: J. Hatenboer en H. van Agteren.

Afwezig:

VVD: J.B. Diepemaat; Burgerbelangen: N. van den Berg; ChristenUnie: W. Tekkelenburg.

Locatie:

Servicecentrum Oost, Gronausestraat 300 te Enschede

Aanvang:

19:35 uur

 

Let op: in verband met een technische storing in de verwerking is deze geluidsopname niet volledig. Ongeveer de laatste 45 minuten van de vergadering (m.b.t. agendapunt IIIb) ontbreken. Onze excuses daarvoor.

 

 

I OPENING

 

a. Mededelingen voorzitter

 

b. Mededelingen bewoners en wijkraden

 

 1. Mw. Timmerman inzake fontein vijver Veldkerslaan

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Timmerman, dhr. Welman (CDA), dhr. Wessels (GrL), dhr. Veldt (BBE), dhr. Hatenboer (weth.), dhr. Evers (stadsdeelbeheer), dhr. Van Luttikhuizen (SP), dhr. Fransen (stadsdeelmanager).

 • Mw. Timmerman beklaagt zich over de geluidsoverlast van de fontein die op circa 10 meter van haar balkon staat.
 • Dhr. Evers geeft aan dat de vijver de wens van bewoners was en dat al enkele maatregelen zijn getroffen om de geluidsoverlast te beperken. Evaluatie met bewonerscommissie volgt na deze zomer.
 • De commissie doet de suggestie voor een objectieve geluidsmeting en zogenaamde antikletterplaten. De commissie wil ook graag de evaluatie ontvangen.

Toezegging:

Wethouder Hatenboer zegt toe de evaluatie van de fontein aan de commissie te sturen, onder voorbehoud van akkoord door bewonerscommissie.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

 

c. Mededelingen wethouder / stadsdeelmanagement

 

d. Vaststellen agenda

 

Besluit: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

e. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 24 mei 2011

 

Besluit: besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

 

f. Aandachtspunten en toezeggingenlijst.

 

Besluit: Punt 2 (verkeersveiligheid Ribbeltsweg/Laarressingel) wordt van de lijst afgevoerd.

 

g. Ingediende vragen commissie

 

 1. Dhr. Wessels (GrL) – bereikbaarheid station De Eschmarke

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Wessels (GrL), dhr. Van Agteren.

Dhr. Van Agteren geeft aan dat dit geen hoge prioriteit heeft en dat ook goedkopere maatregelen niet op korte termijn zullen worden genomen.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

Er zijn geen raadsvoorstellen ter beoordeling aangeboden.

 

III OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

 

a. Voorzieningensituatie volkstuincomplex Engerinksweg

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Van Helten (voorz. De Oase), dhr. Wessels (GrL), dhr. Van Luttikhuizen (SP), dhr. Van Lijf (D66), mw. Klerk (PvdA), dhr. Welman (CDA), dhr. Veldt (BBE), dhr. Deuzeman (VVD), mw. Malisama (ES), dhr. Van Agteren (weth.).

 • Dhr. Van Helten schetst de historie en geeft aan dat bij het volkstuincomplex aan de Verwooldsweg wél de mogelijkheid van bouwen van volwaardige tuinhuisjes is toegestaan.
 • De commissie verbaast zich over ongelijke behandeling van verschillende volkstuinen en over de redenatie die de gemeente in haar afwijzing (“verrommeling”) heeft aangegeven. Commissie is geen voorstander van apart beleid, maar gaat wel uit van het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Commissie verzoekt wethouder gesprek met De Oase aan te gaan. Commissie verzoekt tot slot op termijn aan te geven wat de situatie bij de overige volkstuincomplexen is.
 • Dhr. Van Agteren wil ook geen nieuw beleid, maar is wel voor richtlijnen.

Toezegging:

 • Wethouder Van Agteren zegt toe op korte termijn een oplossingsgericht gesprek met de volkstuinvereniging aan te gaan en terugkoppeling te geven in de commissievergadering van 27 september.
 • Wethouder Van Agteren zegt toe op stedelijk niveau (randprogramma) inzicht te geven in de situatie op de overige volkstuincomplexen.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt.

 

 

b. Ontsluiting Glanerbrug/Eschmarke

Sprekers: Dhr. Eerenberg (vz), dhr. Rouwette (projectleider), dhr. Welman (CDA), dhr. Boz (PvdA), dhr. Wessels (GrL), dhr. Veldt (BBE), dhr. Wassens (wijkraad Zuid Oost Enschede), dhr. De Boer (gast), dhr. Van Luttikhuizen (SP), dhr. Van Lijf (D66), dhr. Deuzeman (VVD), mw. Malisama (ES), dhr. Fransen (stadsdeelmanagement), dhr. Van Agteren (weth.), dhr. Ketz (buurtcomite Eilermarke West), dhr. Peters (bewonerscommissie Eekmaatweg), mw. Agterbos (gast), dhr. Oost (wijkraad Eschmarke Zuid), dhr. Hatenboer (weth.).

 • Dhr. Rouwette geeft een inleidende presentatie over de probleemanalyse en beantwoordt daarna enkele aanvullende vragen van de commissie. Commissie en aanwezigen onderschrijven de analyse van het probleem.
 • Daarna wordt op interactieve manier gepeild hoe alle aanwezigen denken over de oplossingsrichtingen. De voorzitter benadrukt daarbij dat het niet gaat om besluitvorming of opdrachtverlening naar de wethouder. Alle in de stukken genoemde mogelijke oplossingen worden verdeeld in de volgende 5 “maatregelpakketten”:
  1. de nul-optie
  2. kleine ingrepen infrastructuur
  3. verkeersinstallatie Oostweg
  4. fietstunnel Oostweg
  5. grote maatregelen Oostweg en aansluiting op N35
 • Dhr. Rouwette reageert op elk pakket met een korte schets van voor- en nadelen die aan dat specifieke pakket kleven. Daarna krijgen aanwezigen de mogelijkheid om via “investeren” (naar eigen inzicht verdelen van 10 “munten” over de 5 pakketten) hun voorkeur aan te geven.
 • Uitkomst van de sessie is dat aanwezigen denken aan een oplossing in twee stappen: korte termijn oplossingen (quick wins) zoals in pakket 2 waarmee zoveel mogelijk winst in veiligheid en doorstroming kan worden gehaald. Daarnaast lange termijn oplossingen zoals in pakket 5.
 • Dhr. Hatenboer geeft aan dat hij een extra communicatie-inspanning wil over deze gezamenlijke analyse, zodat er een eensluidend vertrekpunt is over dit onderwerp en de discussie niet fragmenteert.
 • De commissie reageert op de uitkomst dat een relatief beperkt pakket (2) gecombineerd moet worden met acties de het gedrag beïnvloeden zoals o.a. handhaving, afspraken met Twente Milieu (i.v.m. tijden ophalen afval rond spits), Albert Heijn (i.v.m. bevoorrading) en vrachtondernemers (i.v.m. gebruik sluiproute Gronausestraat). Commissie vraagt naar een reële inschatting van de kosten van deze combinatie.
 • Dhr. Van Agteren deelt de aanvullende ideeën over gedragsbeïnvloedende maatregelen, maar wil eerst nog alles integraal bekijken. Hij pleit ervoor te wachten tot september, als de gelden voor mobiliteitsprojecten verdeeld moeten worden en de consequenties van het verkeerscirculatieplan duidelijk zijn.
 • Een meerderheid van de commissie vindt dat inzicht in de kosten van de combinatie ‘beperkte ingrepen en gedragsbeïnvloeding’ niet vóór de Kadernota hoeft, maar kan wachten tot september wanneer de prioritering van mobiliteitsprojecten plaats zal vinden (ook op basis van het verkeerscirculatieplan).

Toezegging:

 • Wethouder Van Agteren zegt toe overleg op te starten met diverse externe partijen (o.a. Twente Milieu, Albert Heijn en vrachtvervoerders) om enkele gesuggereerde quick wins te bewerkstelligen.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt.

 

 

SLUITING: 22:34 uur