Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.A. Rauhé-Meijer, S.A. Ahmed, B. van Dijk; CDA: H.M. Kloppers-Platvoet, P.G. Welman; VVD:A.H. Enklaar; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen: R. Blaauw; GroenLinks: M.J. Arends ChristenUnie: J.C.R. van Houdt; D66: E. Eerenberg; wethouders: J. van der Zee, R.W. Bleker

Afwezig:

Burgerbelangen: B.J. Sanders; VVD: H.A. Nijhuis

 

OPENING EN RONDVRAAG

- H.M. Kloppers-Platvoet (CDA): Behoud van twee historische panden Van Heek
- S.A. Ahmed (PvdA): Veiligheid rond panden Gronausevoetpad/Leijdsweg
- Dhr. Kuilderd: Herinrichting Van Heutzplein


•  Beluister dit agendapunt

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-a Maatschappelijke voorzieningen Diekmanterrein (stuk nr. 13389)

Sprekers: P.G. Welman (CDA), wethouder Bleker, A.H. Enklaar (VVD), B. van Dijk (PvdA), dhr. Wassen (inspreker), M.J. Gloerich (SP)

De wethouder zegt toe de behandeling van de Kadernotitie Diekmanterrein in de vergadering van 14 november 2006 voor de commissie uit te laten schrijven.

Met betrekking tot de mogelijke vestiging van een moskee benadrukt de wethouder dat de plannen nog niet concreet zijn. Wanneer dit wel het geval is, worden deze eerst aan de commissie voorgelegd (eind 2008/begin 2009).


•  Beluister dit agendapunt

 

II-b Stadsdeelrapportage 1e helft 2008

Sprekers: wethouder Van der Zee, A. Fransen (stadsdeelmanager), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), M.J. Arends (GroenLinks), M.J. Gloerich (SP), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), A.H. Enklaar (VVD), R. Blaauw (Burgerbelangen), E. Eerenberg (D66), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), P.G. Welman (CDA)

De commissie stemt met complimenten in met de rapportage.

De commissie stelt voor een stand van zaken nieuwbouw Dolphia in een volgende vergadering te agenderen, mogelijk gecombineerd met een bezoek aan het nieuwe wijkcentrum.

De wethouder zegt toe de evaluatie van de wijkbezoeken in Velve-Lindenhof voor de commissieleden beschikbaar te stellen.


•  Beluister dit agendapunt

 

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

III-a Vaststellen grondexploitatie G. de Veerstraat en verlenen krediet hiervoor (stuk nr. 13390)

Sprekers: M.J. Gloerich (SP), A. Fransen (stadsdeelmanager)


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eersvolgende raadsvergadering.

 

SLUITING: 21.55 uur