Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.A. Rauhé-Meijer, B. van Dijk, S.A. Ahmed; CDA: H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen: B.J. Sanders; GroenLinks: C.J.M. Hannink; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; D66: E. Eerenberg
wethouders: J. van der Zee; J.H.A. Goudt; ambtelijk: A. Fransen (SDM Oost)

Afwezig:

CDA: P.G. Welman; VVD: A. Enklaar

 

I OPENING

a) Mededelingen

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 13 februari 2007

Besluit: vastgesteld.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A2: De wethouder komt in een volgende vergadering met een stand van zaken (memo).
T1: Inventarisatie/Plan van aanpak wordt ter vergadering uitgedeeld. De wethouder geeft aan dat de genoemde kosten worden gedekt uit het rioleringsplan en geeft aan de suggestie, om de verantwoordelijkheid en kosten wellicht te delen met de grondeigenaren, mee te nemen voor verder onderzoek.
T2: De wethouder meldt dat de voorbereidingen zijn getroffen en dat enkel de goedkeuring van de raad nodig is om de SECA gelden voor dit doel aan te wenden.

Besluit: het aandachtspunt A1 wordt afgevoerd van de aandachtspuntenlijst.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Rondvraag

Er zijn geen vragen ingediend.


 

II WIJKVERKEERSPLAN ZUID-OOST

Sprekers: S.A. Ahmed (PvdA), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), C.J.M. Hannink (GroenLinks), M.J. Gloerich (SP), B.J. Sanders (Burgerbelangen), E. Eerenberg (D66), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), H.A. Nijhuis (VVD), wethouder van der Zee, P.J.  te Velde (verkeerskundige)

De commissie neemt met complimenten kennis van het wijkverkeersplan. De wethouder benadrukt dat met name de grote bijdrage in het plan van de bewoners zelf niet onopgemerkt mag blijven.
Verder legt de wethouder uit dat de door de commissie geprezen aanpak van de verkeersveiligheid rond basisschool De Roef locatiegebonden is. De gemeente is elders in de stad op andere manieren actief bezig met de verkeersveiligheid rond scholen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Wijzigen wegencategoriseringsplan, stuk nr. 12529

Sprekers: H.A. Nijhuis (VVD), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), S.A. Ahmed (PvdA), wethouder Van der Zee


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering. De VVD-fractie kondigt een stemverklaring aan.

 

b) Verlenen uitvoeringskrediet Dolphia, stuk nr. 12509

Sprekers: M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), E. Eerenberg (D66), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), wethouder Van der Zee


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

c) Verlenen krediet Actiefonds Velve-Lindenhof, stuk nr. 12535

Sprekers: H.A. Nijhuis (VVD), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), M.J. Gloerich (SP), wethouder Van der Zee


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

d) Vaststellen bestemmingsplan Kotman-plaats, stuk nr. 12548

Sprekers: B. van Dijk (PvdA), C.J.M. Hannink (GroenLinks), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), E. Eerenberg (D66), wethouder Van der Zee


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

IV INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Veiligheid in stadsdeel Oost

Presentatie: dhr. Meuleman (gemeente Enschede, concernstaf), dhr. Van den Heuvel (politie, afdelingschef Oost), A. Fransen (stadsdeelmanager)

Sprekers: M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), B. van Dijk (PvdA), M.J. Gloerich (SP), C.J.M. Hannink (GroenLinks), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), H.A. Nijhuis (VVD), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), E. Eerenberg (D66), B.J. Sanders (Burgerbelangen)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b) Afsluiting landgoed Stokhorst

Sprekers: B. van Dijk (PvdA), E. Eerenberg (D66), H.A. Nijhuis (VVD), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), wethouder Van der Zee

De wethouder licht toe dat op dit sprake is van een mogelijke openstelling. In overleg met de eigenaar wordt gezocht naar een evenwicht tussen openstelling en privacy.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

SLUITING: 21.55 uur