Voorzitter:

S. Ari

Secretaris:

Dhr. J. Heuvel (wnd.)

Deelnemers vergadering:

CDA: mw. L. Kloppers, P. Welman; ChristenUnie: P. Datema; D66: A. van Duinen; GroenLinks: R. Tenkink; PvdA: G. Dijkhuizen; Stadspartij: U. Visser; VVD: R.Echtermeijer
Wethouder: J. Hassink
Ambtelijk: A. Fransen (SDM)

Afwezig:

(mk): PvdA: mw. M. Rauhé, B. van Dijk (wordt vervangen door G. Dijkhuizen)

 

I  OPENING

a. VASTSTELLEN AGENDA

N.a.v. het toezenden van de brief ING aan college : commissie wenst dit in de vergadering stadsdeelcommissie Oost van 8 november 2005 te bespreken, maar dan wel in combinatie met het de planontwikkelingen maïsveldje en Miro-terrein.
Wethouder plaatst de kanttekening dat proces van de bouwvergunningsverlening gewoon door gaat en dat het proces met ING zich in afrondende fase bevindt.

b. MEDEDELINGEN

Dhr. Dijkhuizen vervangt de afwezige mw. Rauhé.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II RONDVRAAG EN MEDEDELINGEN

1) Mw. Rauhé – Financiering inzet buurtconciërge Velve-Lindenhof

2) Dhr. Datema – Continuering buurtconciërge Velve-Lindenhof

Sprekers: dhr. Dijkhuizen, dhr. Datema, weth. Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

Per 1 nov. 2005 stopt de tijdelijke financiering van de functie van buurtconciërge Velve-Lindenhof. Wethouder licht toe dat de functie tijdelijk was (en betaald uit rijkssubsidie) met als uiteindelijke doel het inbedden van de buurtconciërge-taken bij organisaties en bewoners in de wijk. Op enkele kleinere zaken na is dat gerealiseerd, o.a. via Afstemmingsberaad. Commissie spreekt zorg uit dat met het vervallen van de buurtconciërge er een gat zal vallen. Commissie pleit voor structureel behouden van de wijkconciërge-functie, omdat een vast gezicht in de wijk positief werkt t.a.v. onderlinge communicatie en om ‘verdunning van taken en aandacht voor te zijn’ (Dijkhuizen). Commissie vraagt tevens naar alternatieve financieringsmogelijkheden voor wijkconciërge. Commissie is benieuwd naar welke personeelsinzet nog meer eindig is, en vraagt aandacht voor communicatie met bewoners over wie wat doet in wijk. Wethouder geeft aan dat Velve-Lindehof al extra menskracht heeft ten opzichte van andere wijken. Die inzet is nodig en derhalve is het volgens de wethouder geen optie om de wijkconciërge te betalen door geld elders uit de wijk weg te halen. Wethouder wil geen valse verwachtingen wekken v.w.b. alternatieve financiering. Wethouder zegt toe voor de volgende vergadering SDcie Oost in beeld te brengen welke verdere inzet in de wijk eindig is en zal de commissie nader informeren over wat er is gebeurd en hoe dat is gecommuniceerd. Dhr. Dijkhuizen wil onderwerp middels initiatiefvoorstel op agenda van stedelijke commissie (geen datum aangegeven).

 

3) Mw. Rauhé – Aanleg hek oversteek Velveweg/Noord Esmarkerrondweg

Sprekers: weth. Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder licht toe dat oplossen van dit knelpunt circa 1 maand zal duren, inclusief aanleg hek. Er is nog overleg met de flateigenaar i.v.m. verwijderen groen.

 

4) Dhr. Welman – Naam schoolplein Glanerbrug Zuid

Sprekers: dhr. Welman, weth. Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

Dhr. Welman licht toe dat ‘Harry Bannink’ als suggestie voor de naam is geopperd. Wethouder geeft aan dat gemeente als grondeigenaar geen probleem heeft met een naamgeving voor het plein. Aangezien aan het plein 3 scholen liggen en niet 2, adviseert de wethouder alle 3 de scholen erbij te betrekken.

 

5) Dhr. Visser – coffeeshop Ketama Lipperkerkstraat

Sprekers: dhr. Visser, dhr. Welman, weth. Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder geeft aan dat hier het staande handhavingsbeleid is gevolgd. Op het pand ligt een horecabestemming. Het is aan de eigenaar van het pand om binnen de bestemming te beslissen wat er voor de coffeeshop in de plaats komt. Wethouder refereert aan standpunt raad dat er géén nieuwe coffeeshops ter vervanging van gesloten coffeeshops mogen komen. Dhr. Welman vraagt aandacht voor het risico van het onstaan van een straatcircuit als gevolg van de sluiting.

 

III OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Planontwikkeling Gronausestraat (deel Glanerbrug), toelichting stand van zaken door Henk Spijk (stadsdeelbeheerder)

Sprekers: dhr. Visser, dhr. Datema, mw. Kloppers, dhr. Welman, dhr. Van Duinen, dhr. Tenkink, dhr. Dijkhuizen, dhr. Echtermeijer, weth. Hassink, dhr. Fransen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Inleiding door wethouder: streven naar start realisatie medio 2006. Tweede planfase biedt commissie gelegenheid tot nadere informatie planontwikkeling. Presentatie projectleider Roel Veldhuizen: plangebied betreft deel vanaf Shellstation tot aan landsgrens. Opzet is doortrekken groenbeeld westelijk deel Gronausestraat met instandhouding veilige verkeersstroom (winkelgebied 30km zone) op basis van bestaande indeling: bredere trottoirs met langsparkeren, fietsers op rijbaan. Groenbeeld ingevuld door luifel-vormende bomen in trottoir en middenberm. Winkelpanden in overleg met ondernemers een mediterraner aanzicht geven door kleurgebruik (beperkt) en uniforme zonwering. Commissie reageert positief op plan, maar vraagt naar dekking van kosten (in lijn met eerder amendement) en inzicht in kosten. Verder vragen gesteld over verhouding HOV-oost met 30km zone winkelgebied en de verdere procedure. Wethouder stelt dat college van plan is het amendement uit te voeren, hoewel dekking nog niet bekend is. Is ook afhankelijk van kosten die vooralsnog op 3,1 mln euro worden geschat (1,8 mln euro voor middengebied en 1,3 mln euro voor restant). Hoogte kosten kan nog worden beïnvloed door andere financierings-bronnen en eventuele andere werkzaamheden als riolering. In mobiliteitsplan werd al gesteld dat de HOV-oost voor het gedeelte Glanerbrug moet inpassen in het gewone verkeer en daar dus 30 km zone wordt. Streven is starten realisatie medio 2006, maar kan veranderen onder invloed van afstemming met andere werkzaamheden en procedures.

 

b. voorstellen Albert Fransen (nieuwe stadsdeelmanager)

Sprekers: dhr. Fransen


•  Klik hier voor alle sprekers

De nieuwe stadsdeelmanager stelt zich voor en geeft zijn eerste indrukken.

 

c. Stadsdeelrapportage Oost

Sprekers: dhr. Echtermeijer, mw. Kloppers, dhr. Welman, dhr. Visser, dhr. Datema, dhr. Van Duinen, dhr. Tenkink, dhr. Dijkhuizen, weth. Hassink, dhr. Fransen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Commissie maakt enkele opmerkingen over en vraagt toelichting op onder andere: invulling leegstaande panden Velve-Lindehof, stand van zaken Diekmanterrein (niet opgenomen in overzicht), (structurele) continuering ondersteuning Velve-Lindenhof, sociale component Brede School, stand van zaken Daalweg (niet: sociale woningbouw, maar ruimer kader “ouderen wonen en zorg”), stand van zaken woonwagencentrum, inbedding Dolphia in achterliggend gebied, problematiek rondom jongerencentrum Glanerbrug en winkelcentrum Stokhorst. Wethouder zegt toe ondernemers in Stokhorst te (laten) informeren over de vertragingen. Wethouder zegt commissie te informeren over stand van zaken opknappen panden Lipperkerkstraat en omgeving. Dhr. Fransen meldt dat locatie Jongerencentrum Glanerbrug waarschijnlijk nabij sporthal wordt (aanvrager = Oostgrens). Inloopbijeenkomst 28/9. Er is een bewonerscommissie opgericht die tegen plan is.

 

d. Overzicht stand van zaken Buurt in Actie / buurtinitiatieven

Sprekers: P. Welman, P. Datema, A. van Duinen, R. Tenkink, G. Dijkhuizen, U. Visser, R.Echtermeijer.


•  Klik hier voor alle sprekers

Overzicht algemeen ontvangen met dank en compliment voor overzichtelijkheid.

 

IV BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a. Wijziging bebouwde komgrens Wegenverkeerswet

Sprekers: dhr. Visser, mw. Kloppers, dhr. Datema, dhr. Tenkink


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: als hamerstuk in raad 3/10

 

V BESLUITENLIJST EN OVERZICHT TOEZEGGINGEN

a. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST VERGADERING D.D. 12 JULI 2005

Besluit: vastgesteld

b. AFDOENING TOEZEGGINGEN VERGADERINGEN T/M 12 JULI 2005

Toezeggingen nrs. 2, 3 en 4 zijn afgedaan. Toezegging nr. 6 (bespreken knippen Schukkinksweg in B&W) komt 4/10 in B&W.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

VI AANDACHTSPUNTENLIJST

Geen opmerkingen


 


VII SLUITING


22.10 uur