Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.A. Rauhé-Meijer, B. van Dijk, S.A. Ahmed; CDA: H.M. Kloppers-Platvoet, P.G. Welman; VVD: H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen:
B.J. Sanders; GroenLinks: M.J. Arends; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt;
wethouder: J. van der Zee; ambtelijk: A. Fransen (SDM Oost)

Afwezig:

VVD: A.H. Enklaar; D66: E. Eerenberg

 

I OPENING

a) Mededelingen

De wethouder kondigt aan dat m.b.t. de herinrichting van de Gronausestraat het definitieve ontwerp in de afrondingsfase is. Op dit moment worden de kosten in kaart gebracht en wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hoewel er nog een begroot tekort bestaat van 6 ton euro, gaat de voorbereiding van het project gewoon door.

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 18 juli 2006

Dhr. Klein (wijkraad) wijst op een toezegging, die de wethouder heeft gedaan m.b.t. WENS inzake ‘parkeerproblemen’, die niet is opgenomen in het verslag. De secretaris gaat dit na.

* Uit de geluidsopname blijkt dat er geen formele toezegging wordt gedaan, maar dat het onderwerp wordt toegevoegd als apart speerpunt voor WENS. Het verslag is als volgt aangepast: “D e commissie gaat akkoord met de voorgestelde prioritering en voegt op verzoek van de wijkraad de ‘parkeerproblematiek’ in de wijk toe aan de speerpunten. ”

Besluit: vastgesteld cf. wijziging .


•  Klik hier om deze vergadering te beluisteren

 

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A1: Op dit moment worden de programma’s uitgewerkt m.b.t. de woningbouw en het hart van Velve-Lindenhof. De Woonplaats bereidt een voorstel aan de gemeente voor. De wethouder komt in de volgende vergadering met een stand van zaken.
A3: Omstreeks november/december vindt een opschoonactie plaats in het gebied.
T1: De inventarisatie van knelpunten is gereed. De wethouder verwacht begin november de definitieve nota, met hierin een overzicht van wat wél en wat niet mag en de mogelijke handhaving. Indien mogelijk wordt deze nota geagendeerd voor de volgende vergadering op 14 november aanstaande.
T2: De wethouder geeft aan dat de gemeente bereid is actief mee te werken aan de ontwikkeling van het Maïsveldje, binnen de kaders van de door de gemeenteraad vastgestelde Detailhandelstructuurvisie en het Ontwikkelingsplan Eschmarke. Wat betreft de communicatie van deze kaders naar de ondernemers heeft de gemeente op 13 december 2005 een brief hierover verstuurt aan de ondernemers. De wethouder bekijkt verder de ontwikkeling van dit gebied in samenhang met andere potentiële bouwlocaties in de omgeving. De huidige sportbestemming behoort tot de mogelijkheden, maar past niet zozeer in de lijn van een “verdienlocatie” zoals toegekend aan het Maïsveldje. Ditzelfde geldt ook voor de vestiging van een bibliotheek. De gemeente bereidt op dit moment een plan voor binnen de gestelde kaders en zegt toe de gemeenteraad te betrekken bij het uiteindelijke ontwerp. Het onderwerp wordt geagendeerd in een volgende vergadering.
T4: De wethouder verwacht eind oktober de resultaten van de toetsing.
T5: De wethouder verwacht rond de jaarwisseling de uitkomsten van de lopende verkeersonderzoeken en zegt toe de brief over de situatie aan de Heidevlinder in afschrift aan de commissie te sturen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Rondvraag

1. H.M. Kloppers-Platvoet (CDA): Verlengde Euregioweg

Bij de wethouder zijn geen formele aanvragen bekend voor een uitrit aan de Verlengde Euregioweg. Informatie over de te volgen procedures zijn beschikbaar via het Digitaal Loket.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Instemmen met kredietaanvraag voor de nieuwbouw van kleedkamers t.b.v. Avanti, stuk nr. 12247

Sprekers: P.G. Welman (CDA), B.J. Sanders (BBE), H.A. Nijhuis (VVD), B. van Dijk (PvdA), wethouder Van der Zee

De commissie bepleit, gelet op de sterk groei die deze sportvereniging doormaakt, dat er ook behoefte bestaat voor een extra (kunstgras)voetbalveld. De wethouder geeft dit signaal door aan de betreffende collega-wethouder.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

b) Vaststelling herziening 50 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996, stuk nr. 12264

Sprekers: M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), wethouder Van der Zee

De wethouder legt uit dat het hier gaat om de legalisering van een bestaande situatie. Hij verwacht daarom ook geen gevolgen voor bijvoorbeeld de verkeersstromen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

III OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Proefafsluiting Schukkinkweg

Insprekers: dhr. Cromhoff (Buurtkring Eschmarke/ondernemer Schukkinkweg), dhr. Klatt (Dorpsraad Glanerbrug)
Sprekers: H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), M.J. Arends (GroenLinks), B.J. Sanders (BBE), H.A. Nijhuis (VVD), wethouder Van der Zee,
P.J. te Velde (DSOB-ONTW), dhr. Van den Heuvel (afd.chef Politie Enschede Oost)

De Buurtkring Eschmarke bepleit het openhouden van de wegen in het buitengebied en doet voorstellen m.b.t. een verkeersveilige inrichting van het gebied rond de Schukkinkweg. De Dorpsraad Glanerburg voorziet met de afsluiting ook gevolgen voor bijvoorbeeld de doorstroom op de Gronausestraat en wil dat ook het verkeer op de wegen in Glanerbrug gedurende de proefafsluiting wordt geteld.

De wethouder benadrukt de noodzaak om een oplossing te vinden voor de gevaarlijke situatie op de Schukkinkweg. De vele ongelukken die zich hier hebben voorgedaan, maken de Schukkinkweg tot de 3e meest gevaarlijke weg van Overijssel. Gekozen is om gedurende de uitvoering van de aanleg van een middengeleider (op verzoek van omwonenden) de weg gedeeltelijk af te sluiten. Met deze proef wil de gemeente kijken welke effecten deze “knip” heeft op de omliggende straten. Omdat de Schukkinkweg een belangrijke ontsluitingsweg is, is het verlagen van de snelheid van 80km naar 60km geen optie. De proefafsluiting start vanaf begin 2007. Dan zijn ook de effecten van de Verlengde Euregioweg beter in kaart gebracht. De wegen in Glanerbrug worden meegenomen in de proef.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b) Koers Jaarplan 2007

Insprekers: dhr. Bouwman (Wijkraad Eschmarke Zuid), dhr. De Boer (Dorpsraad Glanerbrug), dhr. Ansink (Wijkraad Velve-Lindenhof), dhr. De Jong (Wijkraad Ribbelt/Stokhorst)
Sprekers: P.G. Welman (CDA), B.J. Sanders (BBE), H.A. Nijhuis (VVD), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), M.J. Arends (GroenLinks), B. van Dijk (PvdA), M.J. Gloerich (SP), wethouder Van der Zee, A. Fransen (Sdm Oost)

De Wijkraad Eschmarke vraagt aandacht in het Jaarplan voor de verdere ontwikkeling van het Leuriks, de dreigende leegstand van het wijkcentrum (vertek Alifa), de parkeerproblematiek in de wijk en rond het nieuw te bouwen winkelcentrum in het bijzonder. De Dorpsraad Glanerbrug vraagt aandacht voor de (grens)drugsproblematiek, de opkomende sociale problematiek in de nieuwbouwwijken en het jeugdcentrum.  De Wijkraad Velve-Lindenhof vraagt aandacht voor het verkeer in de wijk en t.a.v. het aankomende deelplan. De Wijkraad Ribbelt/Stokhorst vraagt aandacht voor het jongerenwerk in de wijk en de verkeersveiligheid op de Floraparkstraat.

Stadsdeelmanager Fransen geeft vooraf aan dat het Jaarplan alleen de activiteiten omvat die onder regie van het stadsdeelmanagement vallen.

Vanuit de commissie komen de suggesties om de volgende punten op te nemen:

  • Aandacht voor Glanerburg Zuid, m.n. voor de jongeren
  • Ribbelt/Scheurserve in aanmerking te laten komen voor Buurt-in-Actie
  • Integrale aanpak omgeving Daalweg
  • Ruimte voor buurtkamers in Oost
  • Jongerenwerk in het algemeen

De commissie is voorstander van de gevolgde procedure, om wijkraden en politiek al in een vroeg stadium te betrekken bij de invulling van het Jaarplan. Verder geeft zij aan de behoefte te hebben aan ingebouwde meetmomenten en wijkbezoeken in voorbereiding voor het vaststellen van het definitieve Jaarplan.
Wethouder en stadsdeelmanagement ondersteunen de noodzaak van extra aandacht voor Glanerbrug Zuid. Deze aandacht is inmiddels ook al omgezet in de vorm van handhavingsacties en de aanvraag van verschillende subsidies.
De Stadsdeelmanager informeert de commissie per e-mail over de aankomende Sociale Kwaliteitsgids, die ook van toepassing zal zijn op het stadsdeel Oost.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

c) Kadernotitie Diekman

Presentatie: G.R. Veldhuizen (DSOB-ONTW)
Sprekers: B. van Dijk (PvdA), M.J. Arends (GroenLinks), P.G. Welman (CDA), B.J. Sanders (BBE), H.A. Nijhuis (VVD), M.J. Gloerich (SP), B.J.M. ter Huurne (DSOB-PMBE)

De herontwikkeling van het Diekmanterrein gebeurt gefaseerd en is budget neutraal. Voor de totstandkoming van de voorliggende kadernotitie is gesproken met de wijkraad, de ondernemersvereniging en enkele instellingen. Met voldoende draagvlak volgt een bredere introductie. Er zijn nog geen specifieke functies aan het gebied toegekend. De vaart in de gefaseerde ontwikkeling is met name afhankelijk van derden.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: de commissie stemt in met de start van fase 1. Wel wil zij betrokken blijven bij de keuzes voor de startmomenten van de overige fases.

 

SLUITING: 22.35 uur