Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.A. Rauhé-Meijer, S.A. Ahmed; CDA: H.M. Kloppers-Platvoet,
P.G. Welman; VVD: A.H. Enklaar, H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks:
M.J. Arends; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt; D66: E. Eerenberg
wethouder: J. van der Zee; ambtelijk: A. Fransen (Stadsdeelmanager), E.J. de Haan (Projectmanager De Eschmarke)

Afwezig:

PvdA: B. van Dijk; Burgerbelangen: B.J. Sanders

 

I OPENING

De voorzitter vraagt de commissieleden eventuele voorstellen over de invulling en vorm van deze commissievergaderingen in de komende periode aan hem voor te leggen.

a) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

b) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 15 februari 2006

Besluit: ongewijzigd vastgesteld .

c) Kiezen van een plaatsvervangend voorzitter van Stadsdeelcommissie Oost

Besluit: de commissie kiest mw. Kloppers-Platvoet tot plv. voorzitter.

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: P.G. Welman (CDA), A. Enklaar (VVD), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), M.J. Arends (GroenLinks), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), wethouder Van der Zee

De wethouder geeft kort per punt de stand van zaken weer.
De voorzitter en secretaris zullen bekijken hoe de vorm van de aandachtspunten en toezeggingenlijst kan worden verbeterd.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Vragen en mededelingen

1. H.M. Kloppers-Platvoet (CDA): Publieksmanager Eschmarke
2. J.C.R. van Houdt (CU), namens B.J. Sanders (BBE): Publieksmanager Eschmarke


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder legt uit aan dat de functie is ontstaan in het kader van de opbouw van de wijk Eschmarke. De wijk is nu voor een deel klaar, waardoor taken kunnen worden overgedragen aan andere gemeentelijke onderdelen. Bovendien is de komende jaren de woningproductie aanmerkelijk lager dan voorzien en is kostenreductie noodzakelijk. Op dit moment wordt onderzocht of en op welke manier een soortgelijke functie in afgeslankte vorm kan worden voortgezet.

 

3. M.J. Arends (GroenLinks): Voortgang nieuwe locatie De Goudvink


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder is op de hoogte van de geschetste gang van zaken.  Op dit moment is er in principe ambtelijk een akkoord bereikt over een mogelijke locatie voor herhuisvesting op ‘t Bultserve. Wanneer de procedures zijn doorlopen, kan De Goudvink over circa 4 maanden, na indienen van de bouwaanvraag, de nieuwe locatie realiseren. Dhr. Van Dijk geeft aan hier weinig vertrouwen in te hebben

 

4. P.G. Welman (CDA): ‘t Bultserve


•  Klik hier voor alle sprekers

Op dit moment plegen de vier eigenaren van dit gebied geen enkel onderhoud. De wethouder stelt voor het gebied te beheren als zijnde openbare ruimte. Hij neemt dit mee in de planvorming en informeert de commissie hierover wanneer het zover is.

 

5. H.M. Kloppers-Platvoet (CDA): Informatieverzoek verschillende onderwerpen


•  Klik hier voor alle sprekers  • Dolphia: de wethouder zegt toe de commissie schriftelijk te informeren over de uitkomst van het bemiddelingstraject.


  • Verlengde Euregioweg: de wethouder gaat uit van een opening van de Euregioweg in november 2006.


  • Maïsveld: de voortgang komt terug in de STARAP na de zomer.


  • Herinrichting winkelgebied Gronausestraat: het definitief ontwerp wordt samen met het beeldkwaliteitsplan Eschmarkerveld aan de commissie gepresenteerd.


  • Pand ARAM: de ontwikkelaar stelt een plan op. De bestemming is woningbouw, met name voor senioren. De uitvoering zal over ongeveer 1,5 jaar afgerond zijn.

 

6. Wethouder van der Zee: Huisbezoeken in Velve-Lindenhof


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder informeert de commissie over de onlangs gestarte huisbezoeken in de wijk Velve-Lindenhof. In november wordt het project geëvalueerd en wordt bekeken of deze aanpak ook elders in Enschede kan worden ingezet.

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Velve-Lindenhof 2005 (stuk nr. 12095)

Insprekers: Dhr. Roessingh (namens dhr. Logtenberg, bewoner), dhr. Van der Zee (namens Wijkraad Velve-Lindenhof)
Sprekers: A. Enklaar (VVD), M.J. Gloerich (SP), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), A. Enklaar (VVD), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), wethouder Van der Zee


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

b) Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan De Cascade 2006 (stuk nr. 12155)

Sprekers: M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), E.J. de Haan (gemeente Enschede, projectmanager De Eschmarke)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

c) Instemmen met kredietaanvraag project “opdeling Diekmanhal” (stuk nr. 12125)

Sprekers: J.C.R. van Houdt (CU), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), wethouder Van der Zee, A. Fransen (Stadsdeelmanager)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

SLUITING: 20.55 uur