Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: B. van Dijk; CDA: P.G. Welman, H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: M.J. Arends; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt; Burgerbelangen: B.J. Sanders; D66: E. Eerenberg

wethouder: J. van der Zee; stadsdeelmanager: A. Fransen

Afwezig:

PvdA:, M.A. Rauhé-Meijer, S.A. Ahmed; VVD: A.H. Enklaar

 

OPENING EN RONDVRAAG

- H.M. Kloppers-Platvoet (CDA): Kunstwerk Van Heekpand
- P.G. Welman (CDA): Kerkstraat


•  Beluister dit agendapunt

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-a Stand van zaken en plannen herstructurering Velve-Lindenhof (presentatie)

Sprekers: M.A.J. Korstanje (gemeente Enschede), dhr. Oude Breuil (De Woonplaats), E. Eerenberg (D66), B.J. Sanders (Burgerbelangen), P.G. Welman (CDA), M.J. Arends (GroenLinks), H.A. Nijhuis (VVD), B. van Dijk (PvdA), M.J. Gloerich (SP)

Dhr. Oude Breuil geeft een toelichting over de inzet en ambities van De Woonplaats m.b.t. de herstructurering van Velve-Lindenhof, m.n. voor de zogenaamde rood- en grijsbouw. Gemeente en betrokken woningbouwcorporaties geven aan de ambitie om het Wijkactieplan volledig tot uitvoering te brengen overeind te houden, ondanks dat er nog veel op geregeld moet worden op financieel gebied.


•  Beluister dit agendapunt

 

II-b Jaarplan stadsdeel Oost 2008

Sprekers: A. Fransen (stadsdeelmanager), dhr. De Boer (Dorpsraad Glanerbrug), P.J. te Velde (gemeente Enschede), dhr. Witbreuk (Wijkraad Zuid-Oost), dhr. Ansink (Wijkraad Velve-Lindenhof), dhr. De Jong (Wijkraad Ribbelt-Stokhorst), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), M.J. Arends (GroenLinks), H.A. Nijhuis (VVD), B. van Dijk (PvdA), M.J. Gloerich (SP), P.G. Welman (CDA), B.J. Sanders (Burgerbelangen), E. Eerenberg (D66), wethouder Van der Zee, dhr. Bokdam (politie)

De commissie en de aanwezige dorps- en wijkraden kunnen zich in grote lijnen vinden in het voorliggende Jaarplan en geven waar nodig aanvullingen. Stadsdeelmanager Albert Fransen verwerkt deze in het definitieve plan.


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: de commissie stemt in met het Jaarplan 2008, inclusief de uit de bespreking voortgevloeide wijzigingen en aanvullingen.

 

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

III-a Vaststellen de Nota van uitgangspunten voor de ontwikkeling van deelgebied 15 van de Eschmarke (stuk nr. 13024)

Sprekers: J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), H.A. Nijhuis (VVD), B. van Dijk (PvdA), M.J. Gloerich (SP), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), E. Eerenberg (D66), wethouder Van der Zee, P. van de Akker (gemeente Enschede)

ChristenUnie en SP zetten vraagtekens bij de nut en noodzaak van deze nieuwe locatieontwikkeling, gelet op de afnemende vraag naar nieuwe woningen en de mediaberichten over toenemende jongerenproblematiek in VINEX-wijken. De wethouder zegt toe nadere informatie te verstrekken over de vraag of de gemeente verplicht is om nu door te gaan met ontwikkeling van plandeel 15 of dat er ruimte is voor een heroverweging.


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd in de eerstvolgende debatraad.

 

III-b Vaststellen herziening 62 bestemmingsplan Buitengebied 1996 (stuk nr. 12939)

Geen sprekers.

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

III-c Vaststellen wijziging 10 Welstandnota Enschede beeldkwaliteitsplan Dinkelhoeve (stuk nr. 13018)

Geen sprekers.

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

III-d Vaststellen en verlenen krediet exploitatiegebied Erve Harberink (stuk nr. 13032)

Sprekers: H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), M.J. Gloerich (SP), H.A. Nijhuis (VVD), wethouder Van der Zee, B. van Dijk (PvdA), P. van de Akker (gemeente Enschede)


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

SLUITING: 22.30 uur