Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: B. van Dijk; CDA: P.G. Welman, H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: C.J.M. Hannink; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; D66: E. Eerenberg; wethouder: J. van der Zee; ambtelijk: A. Fransen (SDM Oost)

Afwezig:

PvdA: M.A. Rauhé-Meijer, S.A. Ahmed; VVD: A. Enklaar; BBE: B.J. Sanders

 

I OPENING

a) Mededelingen

1- Velve-Lindenhof: de wethouder meldt dat Velve-Lindenhof door de minister van Binnenlandse Zaken is gekozen tot aanpakwijk. De gemeente Enschede bereidt een plan van aanpak voor, die noodzakelijk is voor de inzet van de extra gelden die hiervoor beschikbaar komen. Dit plan wordt in een volgende vergadering voorgelegd aan de commissie.

2- Resedastraat: de wethouder meldt dat er inmiddels een gesprek heeft plaatsgevonden met de eigenaar van het pand Resedastraat 15-17. De eigenaar is welwillend tot een oplossing te komen.

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 27 maart 2007

Besluit: vastgesteld.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d) Aandachtspunten toezeggingenlijst

A1 en T3: Staan geagendeerd in deze vergadering.
T1: Er is inmiddels gestart met de plaatsing van de plateaus.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: de punten A1, T1 en T3 worden afgevoerd van de lijst.

 

e) Rondvraag

1- Dhr. Van Doorn (verkeersplatform Glanerburg) en dhr. Klatt (dorpsraad Glanerburg): verkeerssituatie Ouverturestraat

Sprekers: dhr. Van Doorn (verkeersplatform Glanerbrug), dhr. Klatt (dorpsraad Glanerburg, H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), M.J. Gloerich (SP), E. Eerenberg (D66), B. van Dijk (PvdA), H.A. Nijhuis (VVD), A. Fransen (SDM Oost), mevr. Klavers (bewoner), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), C.J.M. Hannink (GroenLinks),
dhr. Brinks (politie), wethouder Van der Zee

Dhr. Brinks (wijkagent) zegt toe een proef te starten met controles rond de scholen.
Dhr. Klatt (dorpsraad Glanerburg) benadrukt dat de hele straat verbetering behoeft en niet alleen het deel rond de scholen.
De wethouder zegt toe in de volgende vergadering met een planning te komen voor de aanpak van de Ouverturestraat, echter nog financiële onderbouwing


•  Klik hier voor alle sprekers

 

2- Mevr. Hamers (medezeggenschapsraad basisschool Gerardus): Kerkstraat

Sprekers: mevr. Hamers (basisschool Gerardus), wethouder Van der Zee, B. van Dijk (PvdA), M.J. Gloerich (SP)

De wethouder zegt toe op korte termijn een gesprek met mevr. Hamers aan te gaan over de verkeerssituatie aan de Kerkstraat.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

3- W. Tekkelenburg (ChristenUnie) en dhr. Van Dijk (Vogelvereniging De Goudvink): verhuizing De Goudvink

Sprekers: dhr. Van Dijk (De Goudvink), W. Tekkelenburg (CHristenUnie), wethouder Van der Zee, P.G. Welman (CDA), A. Fransen (SDM Oost)

De wethouder verwacht binnen twee weken een afronding van het traject.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Verlenen uitvoeringskrediet Winkelerf Glanerbrug, stuk nr. 12664

Sprekers: H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), B. van Dijk (PvdA), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), E. Eerenberg (D66), H.A. Nijhuis (VVD), C.J.M. Hannink (GroenLinks), M.J. Gloerich (SP), wethouder Van der Zee, dhr. Klatt (dorpsraad Glanerbrug)

Het concept beeldkwaliteitsplan wordt nu vrijgegeven voor inspraak en wordt vervolgens in de volgende vergadering voorgelegd aan de commissie.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

 

a) Stand van zaken voormalige Diekmanhal (Starworld)

Sprekers: P.G. Welman (CDA), B. van Dijk (PvdA), wethouder Van der Zee


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b) Brief vervolg studie noordelijke verkeersader

Sprekers: H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), B. van Dijk (PvdA), H.A. Nijhuis (VVD), wethouder Van der Zee

De wethouder zegt toe de verbinding met Losser mee te nemen in het onderzoek.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

SLUITING: 21.20 uur