Voorzitter:

A.S. Ar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: B. van Dijk, M.A. Rauhé-Meijer; CDA: P.G. Welman, H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: R.F. Echtermeijer; Stadsdpartij: U. Visser; GroenLinks: J.A.R. Tenkink; ChristenUnie: P. Datema; BBE: R. Blaauw

Wethouder: J.F. Hassink

Afwezig (mk):

D66: A. van Duinen

 

I OPENING

a. Vaststellen agenda


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: de stukken ter kennisneming onder agendapunt VII worden door P. Datema (ChristenUnie) aangemeld als inhoudelijk agendapunt voor de volgende commissievergadering.

 

b. Mededelingen


 

II VRAGEN EN MEDEDELINGEN

1. Nagezonden memo inzake de buurtconciërge en de inzet van incidentele / projectgelden in Velve-Lindenhof

Sprekers: wethouder Hassink, R. Blaauw (BBE), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), R.F. Echtermeijer (VVD), P. Datema (ChristenUnie), U. Visser (Stadspartij), J.A.R. Tenkink (GroenLinks)


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder geeft aan dat de buurtconciërge destijds als tijdelijk project in het leven is geroepen. De voorzitter concludeert dat, wanneer de commissieleden vinden dat deze functie structureel moet worden ingevuld, zij hiervoor andere mogelijkheden kunnen benutten in de plenaire raadsvergadering.

 

2. Resultaten leefbaarheidsenquête Oikos

Inspreker: J. van der Meij (namens Buurtcomité Oikos)
Sprekers: P.G. Welman (CDA), B. van Dijk (PvdA), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), U. Visser (Stadspartij)


•  Klik hier voor alle sprekers

Het onderwerp wordt geagendeerd voor de volgende commissievergadering. De wethouder komt voorafgaand met een notitie waarin hij in ieder geval zal ingaan op de vragen van de commissieleden. Wethouder Bleker wordt als projectwethouder uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie.

 

3. Stand van zaken verkeersknelpunten

Inspreker: M. Kwadijk (namens Verkeersplatform Glanerbrug)
Sprekers: B. van Dijk (PvdA), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), P. Datema (ChristenUnie), U. Visser (Stadspartij), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), wethouder Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder neemt de vragen van mevr. Kwadijk mee en zal de beantwoording zo spoedig mogelijk aan de commissie terugkoppelen.

 

4. R.F. Echtermeijer (VVD): Smart- en Headshop in Glanerbrug

Sprekers: R.F. Echtermeijer (VVD), wethouder Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder geeft aan dat voor dergelijke detailhandel geen speciale vergunning vereist is, maar zegt toe dat er – ook bij de smartshop in kwestie – altijd sprake is van speciaal toezicht en strenge controle.

 

5. J.A.R. Tenkink (GroenLinks): Aanleg ecozone Glanerbeek

Inspreker: E. Vermont (namens Dorpsraad Glanerburg)
Sprekers: J.A.R. Tenkink, wethouder Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

Mevr. Vermont constateert dat de uitwerking van de plannen niet voldoet aan het ontwerp dat tot stand is gekomen met de hulp van inspraakpartijen. De wethouder zegt toe zich ter plekke te laten informeren of deze constatering juist is en zal de commissie en mevr. Vermont uiterlijk begin december (2005) hiervan op de hoogte stellen. Hierbij zal hij ook de redenen aangeven voor het weerleggen van de nadrukkelijke wens van de Dorpsraad Glanerbrug, om de toegangsweg naar Oikos te verbreden. De wethouder meldt de commissie dat t.b.v. de veiligheid bij de Broekheenseweg / Bultsveldmaatweg een trottoir zal worden aangelegd en permanente hekken zullen worden geplaatst.

 

6. H.M. Kloppers-Platvoet (CDA): Sloop en nieuwbouw in Dolphia / buurthuis Dolphia

Sprekers: H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), wethouder Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder geeft aan dat het tijdspad voor de deelplannen 8 en 9 pas in de eerste maanden van 2006 duidelijk zal worden.

 

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

Er zijn geen stukken ter beoordeling aangeboden.

 

IV OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Toelichting aangekochte panden NCE in en om Lipperkerkstraat

Presentatie: B. Wessels (NCE)
Sprekers: P. Datema (ChristenUnie), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), R. Blaauw (BBE), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), P.G. Welman (CDA), wethouder Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b. Planontwikkeling Maïsveldje (i.c.m. Motie d.d. 10 mei 2005: Winkelgebied zoeklocatie Glanerbrug)

Sprekers: H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), R. Blaauw (BBE), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), P. Datema (ChristenUnie), wethouder Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

Mevr. Kloppers-Platvoet (CDA) geeft aan dat de informatie die haar ter hand is,  strijdig lijkt te zijn met de uitwerking van de raadsbreed gesteunde motie d.d. 10 mei 2005 (Winkelgebied zoeklocatie Glanerbrug), alsmede met de door de raad vastgestelde detailhandelstructuurvisie. De wethouder zegt toe aan het einde van de maand (november) de commissie een memo aan te kunnen bieden, waarin de verdere uitwerking van de plannen omtrent de ontwikkeling van het Maïsveldje zal worden toegelicht. In deze memo wordt ook de toename van het aantal toegezegde m² ontwikkelgebied meegenomen.

 

V BESLUITENLIJST EN OVERZICHT TOEZEGGINGEN

a. Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 27 september 2005

Besluit: vastgesteld

b. Afdoening toezeggingen vergaderingen t/m 8 november 2005

Besluit: toezeggingen 4 t/m 7 worden van de toezeggingenlijst verwijderd


•  Klik hier voor alle sprekers

 

VI AANDACHTSPUNTENLIJST

 

VII STUKKEN TER KENNISNEMING

a. Aanvraag middelen Actiefonds ten behoeve van Velve-Lindenhof - 11853

b. Projectplan Velve-Lindenhof - 11853
 


VIII SLUITING