Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: S.A. Ahmed; CDA: P.G. Welman, H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: M.J. Arends; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; BBE: B.J. Sanders; D66: E. Eerenberg; wethouder: J. van der Zee

Afwezig:

PvdA: B. van Dijk, M.A. Rauhé-Meijer; VVD: A.H. Enklaar

 

OPENING EN RONDVRAAG

- P.G. Welman (CDA): Status kerkstraat te Glanerbrug
- H.M. Kloppers-Platvoet (CDA): N.a.v. brief De Driehoek aan het college
- E. Eerenberg (D66): Q-box in Velve-Lindenhof?


•  Beluister dit agendapunt

 

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

II-a Vaststellen herziening grondexploitatie Mobiliteitscentrum (stuk nr. 12868)

Sprekers: H.A. Nijhuis (VVD), M.J. Gloerich (SP), S.A. Ahmed (PvdA), P.G. Welman (CDA), B. Sanders (BBE), wethouder Van der Zee

De openstaande vragen worden geinventariseerd door de griffie en ter beantwoording naar de wethouder uitgezet.


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering, in afwachting van de beantwoording van de openstaande vragen. PvdA overweegt, na overleg in de fractie, een stemverklaring voor te bereiden.

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

III-a Koersdocument Jaarplan 2008

Sprekers: dhr. De Jong (wijkraad ’t Ribbelt/Stokhorst), dhr. Ansink (wijkraad Velve-Lindenhof ), dhr. Witbreuk (wijkraad Zuid-Oost), dhr. De Boer (dorpsraad Glanerbrug), E. Eerenberg (D66), B.J. Sanders (BBE), P.G. Welman (CDA), S.A. Ahmed (PvdA), M.J. Arends (GroenLinks), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), M.J. Gloerich (SP),
H.A. Nijhuis (VVD), wethouder Van der Zee, A. Fransen (stadsdeelmanager)

De wethouder en stadsdeelmanager geven aan de opmerkingen van de wijkraden en de commissie te verwerken in een concept Jaarplan 2008, met de kanttekening dat enkele aandachtspunten reeds gedekt worden door WENS.


•  Beluister dit agendapunt

 

III-b Resultaat detailhandel en stand van zaken van de Maiskavel

Sprekers: wethouder Van der Zee, P. van den Akker (gemeente Enschede), dhr. Slot (Woongroep Twente/Domijn), dhr. Pieters (eigenaar Fixet), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), B.J. Sanders (BBE), S.A. Ahmed (PvdA), E. Eerenberg (D66), M.J. Arends (GroenLinks), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), M.J. Gloerich (SP), H.A. Nijhuis (VVD), K.B.H. Ligthart-Kaalverink (gemeente Enschede)

Dhr. Pieters, eigenaar van Fixet Glanerbrug, geeft aan nog steeds interesse te hebben in de verplaatsing van zijn bedrijf naar de Maiskavel of een alternatieve locatie in Glanerbrug. CDA is van mening dat de haalbaarheid voor een mogelijke vestiging van de bibliotheek, de brandweer, Fixet en Nijland nog niet voldoende is onderzocht.


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: De commissie stemt in met de verdere uitwerking van de voorgestelde gewijzigde variant B, met uitzondering van de CDA-fractie.

 

III-c Analyse Diekman Noord

Sprekers: dhr. Timmers (wijkraad Zuid-Oost), wethouder Van der Zee, P.G. Welman (CDA), H.A. Nijhuis (VVD), B.J. Sanders (BBE), M.J. Gloerich (SP), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), M.J. Arends (GroenLinks), S.A. Ahmed (PvdA)

De commissie neemt met complimenten kennis van de door het functionarissenoverleg samengestelde richtinggevende analyse en constateert hiermee het succes van dit overleg en het grote draagvlak onder de bewoners van de wijk.

De wethouder benadrukt dat Diekman Noord geen “wijk in nood” is, maar dreigt af te glijden als er niet vroegtijdig wordt geinvesteerd in de wijk.


•  Beluister dit agendapunt

 

SLUITING: 22.45 uur