Aanwezig:

P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink (tot 17.15 uur), mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig:

W.E. Wallinga en F. Aktan.

 

I  OPENING

 

II  VRAGENHALFUUR

1)  Kyriakoskerk - T. Windmulder (PvdA)
Wethouder Bleker rapporteert de voortgang van de gesprekken met de kerk in stadsdeelcommissie Zuid.

 

2)  Koppeling verkoop De Grobbe kavels en sportlocatie ontwikkeling Boekelosestraat - S. Salikram (PvdA)


  Interrupties: J.H. Schoeman ( BBE )

Wethouder De Weger is bereid in stadsdeelcommissie West verder te praten over de inhoud. Het voorstel de grondverwerving hoofdlocatie Military komt separaat naar de Raad.

 

III  VASTSTELLEN AGENDABeslissing: de agenda is gewijzigd vastgesteld. De bespreekpunten B 1 en B 2 worden gelijktijdig behandeld. Voorstel D/B 2 is nagezonden en toegevoegd aan de agenda. M.b.t. voorstel F 2 zijn een aantal brieven nagezonden. F 2 is door de Stadspartij aangemeld als bespreekpunt. Het voorstel wordt derhalve aangehouden tot de debatraad van 18 juli 2005.

 

III bis  VASTSTELLEN DE BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN 27 JUNI 2005Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

 

IV  LIJST INGEKOMEN STUKKEN - STUK NUMMER 11742Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

VII  ANDERE VOORSTELLEN

HAMERSTUKKEN

 

A 1  Vaststellen Ontwikkelingskader Horeca 2005-2015 - stuk nummer 11706

 1. Kennis te nemen van de nota van zienswijzen ‘ontwikkelingskader horeca 2005-2015’ .
 2. Het ontwikkelingskader horeca 2005-2015 vast te stellen als beleidsregel.
 3. De Koninklijke Horeca Nederland en Best Western Twente mee te delen dat hun zienswijze aanleiding heeft gegeven tot het op enkele onderdelen wijzigen van het Ontwikkelingskader Horeca 2005-2015.
 4. Parklocatie De Jaargetijden en de heer L. Moons mee te delen dat hun zienswijze geen aanleiding heeft gegeven tot wijziging van het Ontwikkelingskader Horeca 2005-2015.

Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

D 1  Instemmen met uitvoeringsplan Beeldende Kunst en Vormgeving – stuk nummer 11708

 1. In te stemmen met het Uitvoeringsplan Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008.

Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

D/B 2  Vaststellen inzet GSB middelen - stuk nummer 11750

 1. Vaststellen van de verdeling van de reeds ingezette middelen, welke door het rijk zijn toegekend in het kader van de tweede convenantsperiode Grotestedenbeleid, in aanvulling op reeds eerder genomen besluiten door de raad.

Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

F 2  Vaststellen herziening 32 bestemmingsplan Buitengebied 1996 – stuk nummer 11731

 1. Herziening 32 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 vast te stellen, overeenkomstig de bijbehorende voorschriften, plankaart (nr. 63161) en toelichting;
 2. De voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 voor het overige van toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening;
 3. Vast te stellen dat de omtrent deze herziening ingediende zienswijzen en de mondelinge toelichting op die zienswijzen geen aanleiding hebben gegeven om wijzigingen aan te brengen in de stukken behorende bij deze herziening;
 4. Degenen, die gebruik heben gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijzen omtrent deze herziening aan de raad kenbaar te maken, hiervan in kennis te stellen overeenkomstig bijgevoegde nota Overzicht samengevatte zienswijzen met beantwoordingen en verslag hoorzitting behorende bij herziening 32 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996

Beslissing: het voorstel is aangemeld als bespreekpunt door de Stadspartij en wordt derhalve aangehouden voor de debatraad van 18 juli 2005.


 

F 3  Afwijzen verzoek om herziening van bestemmingsplan “Enschede-Noord” t.b.v. realiseren van seniorenappartementen - stuk nummer 11732

 1. Geen medewerking verlenen aan het op 17 december 2004, herhaald op 14 februari 2005, door de heer C. van Leeuwen, mede namens de heer A. Hoogerwerf en de heer D.J.J. Vinke, ingediende verzoek om herziening van het bestemmingsplan “Enschede-Noord” ten behoeve van het realiseren van seniorenappartementen voor het gebied gelegen tussen het Servicecentrum Noord, Het Kompas, de Lijsterstraat en de P.A. van Deldenstraat.

Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

F 4  Afwijzen verzoek om herziening bestemmingsplan “Buitengebied 1996” t.b.v. vergroten bebouwingspercentage Vergertweg 185a – stuk nummer 11733

 1. Geen medewerking verlenen aan het op 19 mei 2005 ingediende verzoek om herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied 1996” ten behoeve van het vergroten van het maximale bebouwingspercentage op de locatie Vergertweg 185A teneinde voor de reeds verbouwde opslagloods bouwvergunning te kunnen verkrijgen.

Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

BESPREEKPUNTENDe voorzitter deelt mee dat hij de schriftelijke bijdrage aan de Algemene beschouwingen van de Stadspartij beledigend vindt op de manier waarop gesproken wordt over instellingen en personen. Bovendien valt dit buiten de bevoegdheid van de raad. Conform het Reglement van Orde sommeert de voorzitter de Stadspartij om de bijdrage tijdens de vergadering te wijzigen en in het vervolg zich anders uit te laten.

 

B 1  Vaststellen programmabegroting 2006-2009 (punt 5 t/m 7 van voorstel van de Gemeenterekening 2004 wordt hierbij betrokken - stuknr. 11726) - stuk nummer 11725

 1. Instemmen met de vorming van een programmalijn Ruimtelijke Ordening.
 2. Te besluiten tot het vaststellen van de Programmabegroting 2006 – 2009.

  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
 
  Interrupties: B. Heeringa ( CDA ) J.H. Schoeman ( BBE ) J.H. Schoeman ( BBE )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) B. Heeringa ( CDA )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) J. van der Zee ( Groen Links )
  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) G.A.M. Haisma ( VVD ) B. Heeringa ( CDA )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links ) M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD ) J. van der Zee ( Groen Links )
 
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
 

 

Amendement 26 (gewijzigd) PvdA inhoudende:

 1. Binnen de programmabegroting 2006 incidenteel 0,75 miljoen euro vrij te spelen voor het doel, genoemd in motie 1 uit het budget BCF (BTW compensatiefonds).
 2. Binnen de programmabegroting 2007-2009 structureel 0,75 miljoen euro vrij te spelen voor de dekking van de begrotingsvoorstellen van de raad inzake de actieve scholen, door verlagen van stelpost ‘waarmaken en afmaken’.
 3. De reserve, blijkend uit de concept-programmabegroting op pagina 19, te gebruiken voor de dekking van de aangenomen ingediende moties die leiden tot incidentele uitgaven.

Beslissing (gewijzigd) Amendement 26: unaniem aangenomen (36 stemmen voor).

Motie 1 herzien (gewijzigd) PvdA – Actieve scholen
waarin het college wordt verzocht:

 • In de komende 4 jaar 750.000 euro per jaar ter beschikking te stellen voor ‘de actieve school in de buurt’;
 • De schoolbesturen van het primair en het voortgezet onderwijs uit te nodigen met plannen te komen om invulling te geven aan deze actieve rol, bij voorkeur in samenwerking met wijkwelzijn, corporaties en bedrijven;
 • Voorstellen moeten worden ingediend voor 1 oktober 2005, opdat de toekenning voor 2006 plaats kan vinden.

Beslissing (gewijzigde) motie 1: aangenomen met unanieme stemmen voor (36 stemmen).

Toezegging wethouder Helder: wordt gekoppeld aan de nieuwe ronde ‘Brede school’.

Motie 2 PvdA – Sport- en cultuurpas
waarin het college wordt opgedragen:

 • De mogelijke invoering van sport- en cultuurpas, een verbeterde Enschedepas, te onderzoeken.

Beslissing motie 2: aangenomen met 3 stemmen tegen (ChristenUnie) en 33 stemmen voor (de rest).

Motie 3 CDA – Compensatie minima t.b.v. woonlastendaling
waarin het college wordt opgedragen:

 • Uitvoering te geven de 70.000 euro voor compensatie te verhogen met circa 60.000 euro om een woonlastendaling mogelijk te maken voor de minima;
 • En deze 60.000 euro te dekken zoals in Amendement 26 is aangegeven.

Beslissing motie 3: aangenomen met 7 stemmen tegen (VVD) en 29 stemmen voor (de rest).

Motie 19 Fractie Liedtke/Cegerek e.a. – Stichting Vluchtelingenwerk Enschede, inhoudende:

 • De subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk Enschede voor 2006 en 2007 niet terug te brengen tot 200.000,- euro maar tot 270.000,- euro.
 • De extra 70.000,- euro aan te wenden voor overdracht of detachering van deskundigheid of deskundige mensen naar de geëigende instellingen.
 • Te onderzoeken of Stichting Vluchtelingenwerk Enschede aangehaakt zou kunnen worden bij de Stedelijke Welzijnsinstelling met behoud van herkenbaar voor de doelgroepen.

Beslissing motie 19: aangenomen met 12 stemmen tegen (Fractie Ras, ChristenUnie, CDA en BBE) en 24 stemmen voor (de rest).

Motie 4 CDA – Stichting Vluchtelingenwerk Enschede
waarin het college wordt opgedragen:

 • Een extra financiële bijdrage van twee maal 50.000 euro voor Stichting Vluchtelingenwerk Enschede (SVE) uit te trekken.

Motie ingetrokken omdat verstrekkender motie (nr. 19) is aangenomen.

Motie 5 CDA – Sportactivering
waarin het college wordt opgedragen uitvoering te geven aan de uitspraak van de raad, inhoudende:

 • De bezuinigingen op sportactivering bij nader inzien minder gewenst zijn;
 • Mogelijkheden voor sportactivering moeten worden uitgebreid;
 • Een bedrag van 125.000,- euro (2 fte.) aan het budget moet worden toegevoegd;
 • Deze gelden gedekt kunnen worden zoals aangegeven in Amendement 26.

Beslissing motie 5: aangenomen met 7 stemmen tegen (VVD) en 29 stemmen voor (de rest).

Motie 6 herzien VVD – Reservering vrijkomende gelden afschaffing OZB gebruikersdeel, inhoudende:

 • Het voordelige resultaat (enkele miljoenen) dat de gemeente Enschede krijgt door afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB voorlopig te parkeren en bij definitieve besluitvorming in oktober 2005 over het voordelig resultaat te bepalen waar dit geld aan moet worden uitgegeven.

Beslissing motie 6: aangenomen met 16 stemmen tegen (CDA, GroenLinks, ChristenUnie, BBE, Fractie Ras en D66) en 20 stemmen voor (de rest).

Motie 7 VVD – Stedelijke regelgeving
waarin het college wordt opgedragen:

 • Om gemeentelijke regels te onderzoeken op actualiteitswaarde en doeltreffendheid;
 • Om in beeld te brengen welke gemeentelijke regelgeving weliswaar vastligt maar niet of nauwelijks gehandhaafd worden;
 • Om te onderzoeken en in beeld te brengen wat hiervan de oorzaken zijn;
 • Hoe de regels duidelijker in verband met de doelstelling kunnen worden gebracht en hoe hier over gecommuniceerd kan worden;
 • De Raad over de hierboven genoemde punten binnen 6 maanden hierover te rapporteren.

Beslissing motie 7: aangenomen met 13 stemmen tegen (CDA, ChristenUnie, Liedtke/Cegerek en BBE) en 23 voor (de rest).

Motie 8 VVD – Versterking uitvoering toeristisch beleid 
waarin het college wordt opgedragen:

 • Het benodigde bedrag van 80.000,- euro om aan milieueisen te voldoen, te schenken aan de Stichting Museum Buurtspoor.

Beslissing motie 8: aangenomen met 1 stem tegen (BBE) en 35 stemmen voor (de rest).

Toezegging wethouder De Weger: De wethouder zegt toe gemeente Haaksbergen te vragen bij te dragen in de kosten. Het bedrag van 80.000,- euro wordt beschouwd als stelpost.

Motie 9 VVD – Overschotten stadsdeelgewijswerken
waarin het college wordt opgedragen:

 • Per stadsdeel een voorziening te treffen waar aan ‘Buurt in actie’ toegekende budgetten over het begrotingsjaar heen getild kunnen worden.

Beslissing motie 9: aangenomen met 3 stemmen tegen (BBE (1) en ChristenUnie (2)) en 33 stemmen voor (de rest).

Motie 10 VVD – Stedelijk beleid reïntegratie & sportondersteuning
waarin het college wordt opgedragen:

 • Bij wijze van alternatief op het normale reïntegratiecircuit met enkele grote sportverenigingen en met ondersteuning van experts als deze verenigingen als reïntegratiebedrijf laten functioneren;
 • Samen met deze verenigingen kandidaten te selecteren;
 • De verenigingen te ondersteunen bij het stimuleren van de ontwikkelingen van de kandidaten;
 • De verenigingen op basis van uitstroom van de kandidaten een vergoeding te geven van bijvoorbeeld 5.000,- euro ineens.
 • Voor ieder jaar dat de doorgestroomde kandidaat in het reguliere arbeidsproces blijft participeren gedurende maximaal 3 jaar een vergoeding uit te keren van 2.000,- euro;
 • Dit plan verder uit te werken en per 1 januari 2006 in te voeren.

De motie wordt ingetrokken onder toezegging van wethouder Hassink dat het college in het najaar terugkomt met andere creatieve oplossingen.

Motie 11 VVD – Professionalisering tussenschoolse opvang
waarin het college wordt verzocht:

 • Alle basisscholen uit te nodigen om met voorstellen te komen m.b.t. het verder professionaliseren van de tussenschoolse opvang;
 • Hieraan een aantal voorwaarden te stellen zoals omschreven in de bijgevoegde notitie;
 • De drie of vier beste voorstellen te honoreren met een eenmalig financiële bijdrage van de gemeente;
 • Hiervoor eenmalig 300.000,- euro ter beschikking te stellen en dit bedrag te dekken zoals aangegeven in Amendement 26.
 • Alle scholen te laten delen in de opgedane ervaringen.

Beslissing motie 11: aangenomen met 2 stemmen tegen (Ras en D66) en 34 voor (de rest).

Wethouder Helder vraagt vrijheid m.b.t. de voorgestelde vorm. Hij zegt toe wel op activerende wijze tot besteding te komen, en dus niet met een algemeen verdeelmodel.

Motie 12 VVD – Programma Werk en Inkomen
waarin het college wordt opgedragen:

 • De hoofddoelstelling van het programma te laten zijn het dalen van het aantal uitkeringsgerechtigden tot een percentage dat rondom het landelijke gemiddelde ligt;
 • Onorthodoxe en creatieve manieren te zoeken om aan die hoofddoelstelling te voldoen;
 • Fraudebestrijding met onorthodoxe middelen met kracht door te zetten;
 • De ‘work-fist’ methode niet alleen voor jongeren in te zetten, maar voor een ieder die nieuw instroomt in de bijstand;
 • Een ieder die langdurig in de bijstand zit en niet (meer) te bemiddelen is naar werk en niet (meer) voor integratie in aanmerking komt te verplichten een nuttige bijdrage naar vermogen te leveren aan de Enschedese samenleving.

Beslissing motie 12: verworpen met 7 stemmen voor (VVD) en 29 stemmen tegen (de rest).

Motie 13 GroenLinks – Onderzoek deelname chronisch zieken, gehandicapten, ouderen aan collectieve zorgverzekering
waarin het college wordt opgedragen:

 • Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor deelname van chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (65+) aan een nieuwe collectieve zorgverzekering die de gemeente Enschede per 1 januari 2006 afsluit voor bijstandsgerechtigden;
 • Daarbij als voorwaarden te stellen dat het moet gaan om genoemde groepen Enschedeërs die een zelfstandige huishouding voeren en een andere uitkering hebben dan de bijstand, maar wel met een vergelijkbaar inkomensniveau als de bijstand;
 • Bij het onderzoek organisaties te betrekken die genoemde doelgroepen vertegenwoordigen zoals gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden en adviesorganen als de Gehandicaptenraad en de Seniorenraad;
 • Na te gaan welke mogelijkheden de gemeente heeft om een dergelijke zorgverzekering tegen gunstige voorwaarden af te sluiten;
 • Over de resultaten de Raad uiterlijk te rapporteren bij de Najaarsnota 2005.

De motie wordt overgenomen door het college en derhalve door de indieners ingetrokken.

Wethouder De Weger zegt toe e.e.a. in de nota armoedebeleid op te nemen.

Motie 14 GroenLinks – Onderzoek verzekering kleine ondernemers
waarin het college wordt opgedragen:

 • In samenspraak met ondernemersverenigingen en Kamer van Koophandel na te gaan of er onder Enschedese ondernemers en kleine zelfstandigen belangstelling bestaat voor deelname aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • In samenspraak met ondernemersverenigingen en KvK criteria te ontwikkelen voor deelname aan een dergelijke collectieve verzekering;
 • Na te gaan welke mogelijkheden de gemeente heeft om zo’n verzekering tegen gunstige voorwaarden te sluiten;
 • De Raad hierover te rapporteren bij de zogenoemde Najaarsnota 2005.

De motie wordt overgenomen door het college en derhalve door de indieners ingetrokken.

Motie 15 GroenLinks – Onderzoek ‘vergroenen’ gemeentebelastingen
waarin het college wordt opgedragen:

 • De oproep van staatssecretaris Van Geel serieus te nemen en een onderzoek te doen naar vergroening van gemeentelijke belastingen (zoals een korting op de OZB voor uitstekend geïsoleerde woningen; lagere tarieven voor parkeervergunningen voor auto’s die minder milieubelastend zijn);
 • Bij dat onderzoek de uitkomsten te betrekken van het CE-rapport dat in opdracht van het VROM-ministerie is gemaakt;
 • Over de resultaten de Raad te informeren en met concrete voorstellen te komen bij de Najaarsnota 2005.

Beslissing motie 15: verworpen met 14 stemmen voor (VVD, ChristenUnie, GroenLinks en D66) en 22 tegen (de rest).

Motie 16 GroenLinks – Armoede Effect Rapportage
waarin het college wordt opgedragen:

 • Bij beleidsbeslissingen die mogelijk gevolgen hebben voor de inkomenspositie van mensen in Enschede een Armoede Effect Rapportage toe te passen.

Beslissing motie 16: verworpen met 3 stemmen voor (GroenLinks) en 33 stemmen tegen (de rest).

Motie 17 ChristenUnie – Nieuwe doelstellingen binnenstadspromotie / imagocampagne
waarin het college wordt opgedragen:

 • De nieuwe doelstellingen voor een voortgang van de binnenstadspromotie en de imagocampagne voor de behandeling van de najaarsnota bekend te maken aan de raadsleden.

De motie wordt overgenomen door het college en derhalve door de indieners ingetrokken.

Motie 18 ChristenUnie en CDA – Ondersteuning mantelzorg
waarin het college wordt opgedragen:

 • Dat de mantelzorgers ondersteund moeten worden, en dat nieuwe initiatieven daartoe, beoordeeld zullen worden;
 • Dat er eenmalig 50.000,- euro beschikbaar wordt gesteld voor het honoreren van nieuwe initiatieven ter ondersteuning van de mantelzorg;
 • Dit bedrag ingezet kan worden tot de invoering van de WMO;
 • Dit bedrag te dekken door 50.000,- euro in mindering te brengen op het te ontwikkelen binnenstadsfonds.

Wethouder Hassink geeft aan dat er in de programmabegroting voldoende budget is opgenomen voor deze activiteiten. Naar aanleiding van de uitgesproken intentie van de wethouder wordt de motie ingetrokken door de indieners.

Motie 20 D66 – Gezondheidszorg uitgeprocedeerde asielzoekers
waarin het college wordt opgedragen:

 • In het belang van de volksgezondheid voorzieningen te treffen t.a.v. uitgeprocedeerde asielzoekers.

Beslissing motie 20: afgewezen met 1 stem voor (D66) en 35 stemmen tegen (de rest).

Motie 21 GroenLinks – Noodvoorziening asielzoekers
inhoudende te besluiten:

 • Aanvulling te realiseren van de noodvoorziening (potje voor schrijnende gevallen) voor uitgeprocedeerde asielzoekers;
 • Hiertoe voor een jaar 100.000,- euro extra aan dit potje toe te voegen en in dat jaar te zoeken naar structurele oplossingen;
 • Dit eenmalige bedrag te dekken uit het rekeningresultaat 2004, ten laste van de bestemming dienstreserves;
 • De noodvoorziening beschikbaar te stellen voor asielzoekers die in Enschede gehuisvest zijn/waren. Het budget met name in te zetten voor gezinnen met kinderen, AMA”s en de groep asielzoekers die voor 2003 naar Nederland is gekomen en die in afwachting is van de uitkomst van de tweede asielprocedure;
 • Gebruik te maken van gegevens van de Stichting Vluchtelingenwerk Enschede om te bepalen of asielzoekers die in Enschede op straat staan recht hebben op deze noodvoorziening in Enschede;
 • Voor het organiseren van hulp en opvang voor deze mensen samen te werken met en aansluiting te zoeken bij organisaties die zich nu al inzetten voor asielzoekers in Enschede. En met deskundige organisaties buiten Enschede;
 • Behalve onderdak ook noodzakelijke zorg voor deze groepen beschikbaar te stellen.

De motie wordt door de indieners ingetrokken, na toezegging van wethouder De Weger dat B&W de motie naar de geest en niet naar de letter ondersteunt.

Motie 22 GroenLinks – BEU-bijdrage
inhoudende te besluiten:

 • De Belangenvereniging Enschedese Uitkeringgerechtigden (BEU) een financiële bijdrage te verlenen van 10.000,- euro voor de jaren 2005 en 2006 als tegemoetkoming in de kosten. Dit bedrag te dekken zoals besloten in Amendement 26.

Beslissing motie 22: aangenomen met 3 stemmen tegen (ChristenUnie) en 33 stemmen voor (de rest).

Motie 23 PvdA e.a. – Leefbare wijken
waarin het college wordt verzocht:

 • In de komende vier jaar 350.000,- euro ter beschikking te stellen voor verhoging van de bedragen die aan het GRAP zijn toegekend;
 • Hierbij aandacht moet komen voor Hogeland, veiliger en leefbaarder groen in alle drie de Zuidwijken, stadsdeel West, Boswinkel en Stadsveld;
 • Bij de uitwerking een relatie te leggen met Buurt in Actie-projecten.

Beslissing motie 23: unaniem aangenomen (36 stemmen voor).

Wethouder Bleker zegt toe de extra middelen niet enkel aan GRAP toe te voegen maar ook aan het budget Openbare Ruimte.

Motie 24 PvdA e.a. – Onderzoek haalbaarheid buitenbaden
waarin het college wordt opgedragen:

 • De haalbaarheid van een buitenbad op de Diekmanlokatie te onderzoeken;
 • De haalbaarheid van een voortzetting van de exploitatie van het buitenbad nabij Het Zuidkamp te onderzoeken;
 • De financiële consequenties dienaangaande in beeld te brengen;
 • Deze onderzoeken uit te voeren in samenwerking met de NV Enschedese Zwembaden.

Beslissing motie 24: unaniem aangenomen (36 stemmen voor).

Motie 25 PvdA e.a. – Ouderen
inhoudende te besluiten:

 • Het college op te dragen nog voor het eind van 2005 aan de raad een actieplan voor te leggen waarin maatregelen staan voor aanpak van genoemde knelpunten;
 • De dekking van maatregelen uit het op te stellen actieplan kan ook bestaan uit een herschikking van bestaande middelen binnen de sector ouderenbeleid; daarbij kan eveneens gekeken worden naar bestaande beleidskaders, zoals het PAVEM-akkoord;
 • Het actieplan vooraf ter advisering voor te leggen aan de Seniorenraad.

De motie wordt door de indieners teruggetrokken aangezien wethouder De Weger heeft toegezegd dat de strekking hiervan terugkomt in de nota armoedebeleid.

Motie 27 CDA – Cultuurmakelaar
waarin het college wordt opgedragen:

 • Onderzoek te verrichten naar de effectiviteit van het instrument cultuurmakelaar voor de gemeente Enschede;
 • In het onderzoek als onderdelen op te nemen: een pilot en contact met de cultuurmakelaar in Deventer;
 • Voor de financiering van het onderzoek (inclusief pilot) een deel van het budget van het Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 te gebruiken.

De motie wordt door de indieners ingetrokken aangezien het college de motie overneemt met uitzondering van het opnemen van een pilot, aangezien in Roombeek al een experiment met een cultuurintendant loopt. Wethouder Hassink zorgt dat de raad de gegevens over dit project ontvangt.

Voorts:

Toezegging wethouder Bleker: De wethouder doet navraag naar het energiebeleid en de link met openbaar vervoer en naar de landelijke problematiek omtrent fijn stof. Als het mogelijk is roetfilters op het eigen wagenpark toe te passen dan zal de wethouder daarvan melding maken.

Op verzoek van de CDA fractie zegt wethouder Hassink toe bij de najaarsronde met een uitgewerkt voorstel, als reactie op de eerder door de raad aangenomen motie Gronausestraat, te komen.
Beslissing voorstel: gelijk aan het voorstel, met inachtneming van de aangenomen moties en amendement, met uitsluiting van het nagezonden voorstel over de grondruil De Grobbe Boekelo. Het college komt in stadsdeelcommissie West terug met een besluitvormend voorstel hierover.

 

B 2  Instemmen met bestemming rekeningresultaat – stuk nummer 11681

 1. In uw vergadering d.d. 27 juni 2005 is de jaarrekening 2004 vastgesteld. In die vergadering is tevens besloten dat de resultaatsbestemming besproken zal worden in samenhang met de programmabegroting 2006-2009. Onderstaand treft het voorstel resultaatsbestemming 2004 aan.
 2. In te stemmen met de volgende bestemming van het rekeningresultaat 2004, zoals opgenomen onder punt 5: (a) Dienstreserves 400.000 (b)   Restauratie schip Grote Kerk  200.000 (c) Cultuurfonds  50.000 (d) Opknapbeurt Volkspark  310.000 (e) Herpositionering SMD  65.000 (f) Sportpark Boekelo  1.500.000 (g)   Impuls fusie UIT-bureau VVV-stadsmarketingbureau 250.000 (h) Ontwikkelingsfonds binnenstad  1.000.000 (i)   Wijkwelzijn 100.000 (j)  400 meter ijsbaan   3.300.000 (k) Stadpromotie en vrijwilligers in relatie tot WK junioren  100.000; TOTAAL   7.275.000
 3. Het restant saldo van € 621.000 eveneens nader te bestemmen bij de behandeling van de programmabegroting.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 


SLUITING:  22.55 uur