Aanwezig: J.H.H. Mans (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr. A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Cegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder, mevr. H. Meijer-Ytsma en J. van der Zee.

Afwezig:

I Opening

II Vragenuur

1  S. Salikram (PvdA) - Vluchtelingen- terugkeerbeleid
2  G.J. van der Veen (CDA) - Terugkeernota minister Verdonk
Wethouder Hassink beantwoordt vraag 1 en 2 gezamenlijk; De wethouder zegt toe met een periodieke monitoring van vluchtelingen te komen voor de sociale commissie. Het college zal zich blijven inzetten voor een breder pardon voor wat betreft uitzetting en de wethouder is bereid om verder te discussiëren in de sociale commissie over het integratiebeleid.

 

3  U. Visser (Stadspartij) - Regeling Enschede-Pas

 

4. H. Hofte (Stadspartij) - Illegale plaquette op stadhuismuur

  Interrupties: G. Dijkhuizen ( PVDA (2004) )Wethouder Helder geeft aan dat de plaquette van het leilinde – comité tijdelijk op de muur is aangebracht en dat hier een definitieve plek voor wordt gezocht.

 

5  E. Wallinga (PvdA) - Brandweerkazerne

  Interrupties: B. Heeringa ( CDA (2004) )De burgemeester zegt toe dat het onderwerp in de commissie bestuurszaken & middelen nader zal worden besproken. Tot dat moment zal er geen bouwvergunningaanvraag worden ingediend. Het ontwerp van de hoofdpost past binnen het ontwerp-bestemmingsplan, en past op de kavel. Mocht dit onverhoopt wijzigen, dan zal daarover eerst de raadscommissie worden geïnformeerd.

 

6  P. Welman (CDA) - Rol gemeente Enschede mbt Europese Unie

  Interrupties: A. van Duinen ( D66 (2004) )


De burgemeester zegt dat het college zich inzet om Europese delegaties naar Enschede of Twente te halen, in het besef dat de noodzakelijke accommodaties in deze regio beperkt zijn.

II bis

 1. De heer Visser heeft in de raadsvergadering van 15 december 2003 verzocht om ingevolge artikel 38, lid 5 van het Reglement van Orde 2 onderwerpen te agenderen; het raadsbesluit d.d. 15 december laat dit toe met schriftelijke onderbouwing voor de raad van 2 februari 2004.
  De schriftelijke onderbouwing is meegezonden met de stukken en zal mondeling worden toegelicht door de heer Visser tijdens de raadsvergadering.
Beslissing: De Raad stemt in (7 stemmen (3xCDA en Stadspartij) tegen en de rest voor) met het ordevoorstel van raadslid Wallinga om het verzoek in de commissie bestuurszaken en middelen te behandelen en met een advies aan de hele raad te komen. Agendering van het advies in de raad van 8 maart 2004.

 

b.  Verzoek om interpellatie Groenlinks en PvdA inzake Vredestein
Beslissing: De Raad stemt in met (15 stemmen (GroenLinks, PvdA en BBE 2 x) tegen en rest voor) het voorstel van raadslid Enklaar om de schriftelijke beantwoording van de vragen van de heer Van der Zee die hij heeft gesteld ingevolge art. 38 RvO over Vredestein af te wachten en dit dan in de eerstvolgende vergadering van de fysieke commissie te bespreken. Wethouder Le Loux is bereid om daar in de commissie verder op in te gaan.

III vaststellen agenda
Beslissing: de agenda is vastgesteld, met dien verstande dat het raadsvoorstel F 5 betreffende de Monumentenverordening is aangehouden. Het voorstel zal eerst in de fysieke commissie worden besproken en vervolgens worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 maart 2004.

III bis Vaststellen besluitenlijst van de raadvergadering van 15 december 2003
Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

IV Lijst en aanvullende lijst ingekomen stukken - stuk nummers 11243 en 11243a

 1. het stuk A 1 voor kennisgeving aan te nemen
 2. de stukken B 1 tot en met B  voor kennisgeving aan te nemen
 3. de stukken C 1 tot en met C  voor kennisgeving aan te nemen
 4. de stukken C  in handen van B&W ter afdoening
 5. het stuk C  in handen van de griffier ter afdoening
 6. de stukken C  in handen van B&W ter afdoening na advies aan de betrokken raadscommissie
 7. de stukken  in handen van de commissie bezwaarschriften om advies
 8. het stuk C 7 - na ontvankelijkheidstoets en nadat de op grond van de Legesverordening verschuldigde leges zijn voldaan - in handen van de schadebeoordelingscommissie om advies
Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld

V Voorstellen tot eervol ontslag van

a. mw. S. van der Aa-Hahn als voorzitter van de economische commissie.


Beslissing: mw. S. van der Aa-Hahn is eervol ontslagen als voorzitter van de economische commissie.

VI  benoeming van

een voorzitter van de economische commissie
b  bestuursleden musea - stuk nummer 11229 - oud D 2

Tot lid van het bestuur van zowel de Stichting Natuurhistorisch museum, Van Sambeekstischting als de Stichting Jannink te benoemen:
a Prof. Dr. H.G. Bijker
b Drs. B. Schreuders
c Prof. Dr. J. Th. A. Bressers

Beslissing: mw A.A. Broekman-Veltman is benoemd als voorzitter van de economische commissie. Prof. Dr H.G. Bijker, Drs. B. Schreuders en Prof. Dr. J. Th. A. Bressers zijn benoemd als leden van het bestuur van zowel de Stichting Natuurhistorisch museum Van Sambeekstichting als de Stichting Jannink.

 

VII andere voorstellen

R 1 RG Kaderstellende discussie inzake plangebeid Muziekkwartier a.d.h.v. bespreekagenda d.d. 10 december 2003

  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij (2004) )
  Interrupties: J. van der Zee ( Groenlinks (2004) )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD (2004) )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD (2004) ) M. van Hees ( PVDA (2004) )
  Interrupties: M. van Hees ( PVDA (2004) ) J. Hatenboer ( VVD (2004) )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD (2004) ) J. van der Zee ( Groenlinks )
  Interrupties: G. Dijkhuizen ( PVDA (2004) ) B. Liedtke ( BBE (2004) )
  Interrupties: H. Meijer-Ytsma ( Christenunie (2004) ) Voorzitter J.H.H. MansHet debat over het plangebied en stedenbouwkundige aspecten over het Muziekkwartier wordt voortgezet in de commissievergadering.

A 1 DMO beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. het programma onderwijshuisvesting 2004 - stuk nummer 11235

 1. Een krediet ter hoogte van € 8.695.500,-- ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het programma onderwijshuisvesting 2004 zoals dat is vastgesteld door het college op 16 december 2003.
 2. In te stemmen met het onttrekken van het incidenteel toegekende bedrag van € 734.000,-uit de reserve verbetering stad.
 3. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2004.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

B 1 DSOB instemmen met de rapportage Quick Scan Middentangent en opdracht verlenen voor een dekkingsvoorstel - stuk nummer 11230

 1. In te stemmen met de rapportage “Quick Scan Middentangent” van de gemeenten Enschede en Hengelo d.d. 28 november 2003, d.w.z. dat:
  a) de verbetering van de bereikbaarheid van Enschede West en de verdere ontsluiting van de kanaalzone in het middengebied Enschede-Hengelo voor de korte/middellange termijn verder wordt gericht op de upgrading van de Auke Vleerstraat.
 2. De DSOB opdracht geven om de varianten Auke Vleerstraat uit te werken in samenhang met de MER/VER-Kanaalzone en Ecozone en:
  b) in het kader van de afweging van projecten binnen het Mobiliteitsplan 2004-2015, indien aan dit project prioriteit wordt gegeven, met een dekkingsvoorstel komen voor het uitvoeren van de werkzaamheden.Beslissing: gelijk aan het voorstel

B 4 DSOB beschikbaar stellen van een budget t.b.v. aanschaf en implementatie nieuw financieel systeem vertrouwelijk stuk! vooralsnog alleen verspreid onder raad – stuk nummer 11242

 1. Gesloten envelop, vooralsnog alleen verspreid onder raadBeslissing: gelijk aan het voorstel

C 1 vaststellen aanwendingsbesluit BWS –middelen en ISV middelen sociale woningbouw 2004 – stuk nummer 11233

 1. Het aanwendingsbesluit BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies)-middelen  en ISV(Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) middelen sociale woningbouw 2004 vast te stellen.
 2. Het college toestemming te verlenen om binnen de gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden het aanwendingsbesluit te wijzigen en vrijvallende aan te wenden.Beslissing: gelijk aan het voorstel

C 2 beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. toedeling budgetten projecten investeringswijken Wesselerbrink en Enschede Noord – stuk nummer 11238

 1. In te stemmen met de toedeling van budgetten naar de projecten in de investeringswijken zoals in dit voorstel is aangegeven:
  Wesselerbrink
   Buurtservicepunten € 50.000
   8 speelplaatsen bij scholen € 90.000
   Reconstructie toegangspad clubhuizen Vlierstraat € 40.000
   Herstructurering Bijvank en Het Lang € 470.000
  Enschede Noord
  Reconstructie Wijkpark Deppenbroek € 100.000
 2. Hiervoor een krediet ter beschikking te stellen van € 230.000, t.w.:
  € 140.000 waarbij de afschrijvingstermijn wordt bepaald op 25 jaar lineair tegen een rentepercentage van 5,5%.
  € 90.000 waarbij de afschrijvingstermijn wordt bepaald op 10 jaar lineair tegen een percentage van 5,5%.
  De hieruit voortvloeiende kapitaalslasten bedragen € 27.250, te weten rente (€ 12.650) en afschrijving (€ 14.600).
 3. Hiervoor € 470.000 te onttrekken uit de reserve verbetering stad. De structurele kapitaalslasten ad € 44.650 (afschrijvingstermijn 25 jaar lineair tegen een rentepercentage van 5,5%) die als gevolg van deze onttrekking niet benut worden via de F2 middelen, vloeien terug naar het concern.
 4. Hiervoor € 50.000 incidenteel ten laste te brengen van de F2 gelden in 2003.
 5. De begroting 2004 te wijzigen door de producten Stadsdeelgewijs werken (6.04.01) met € 27.250 en Stadsdeelbeheer (2.50.00) met € 470.000 te verhogen ten laste van het product Stelposten Concern (6.09.03).Beslissing: gelijk aan het voorstel

D 1 beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. de inrichting van het Heldersplein - stuk nummer 11227

 1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 130.000,= exclusief B.T.W. ten behoeve van de inrichting van het Heldersplein dat gedekt wordt vanuit het STOG en een bijdrage vanuit stadsdeelbeheer.
 2. De gemeentebegroting 2003 dienovereenkomstig te wijzigen.Beslissing: gelijk aan het voorstel

D 2 benoemen bestuursleden musea – stuk nummer 11229 – zie benoemingen

D 3 beschikbaar stellen van een bedrag t.b.v. een kunstgrasveld hockeyvereniging PW – stuk nummer 11234

 1. Aan de hockeyvereniging PW een bijdrage ad. € 80.000,-- toe te kennen voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld op de accommodatie van de vereniging aan de Maatmanweg.
 2. De bijdrage ad. € 80.000,-- te financieren door een deel van het overschot in het krediet voor 4 kunstgras voetbalvelden hiervoor aan te wenden.
 3. Het restant overschot van het krediet voetbalkunstgrasvelden ad €  20.000,-- aan te wenden voor de nadere uitwerking van het strategisch kader met betrekking tot kunstgras. De directeur DMO opdracht te verstrekken hiervoor in het derde kwartaal van 2004 nadere voorstellen aan u voor te leggen.Beslissing: gelijk aan het voorstel

F 1a vaststellen voorbereidingsbesluit Westerval e.o.- stuk nummer 11239

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat op de bijbehorende tekening nummer 60348 met een arcering is aangegeven (voorbereidingsbesluit Westerval e.o.).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde voorbereidingsbesluit met ingang van 2 maart 2004 in werking treedt.Beslissing: gelijk aan het voorstel

F 1b vaststellen voorbereidingsbesluit Windmolenweg – stuk nummer 11240

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening 53740 (voorbereidingsbesluit Windmolenweg).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde voorbereidingsbesluit met ingang van 12 februari 2004 in werking treedt.Beslissing: gelijk aan het voorstel

F 3 vaststellen overgangsbeleid verbranden afvalstoffen buiten inrichtingen – stuk nummer 11237

 1. Vaststellen van de inhoud van het oude ontheffingenbeleid als overgangsbeleid voor het verlenen van ontheffingen van het verbod op het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen.Beslissing: gelijk aan het voorstel

F 4 toekennen schadevergoeding ex. art. 49 Wro inzake 4 percelen Bultsweg, Schipholtstraat, Melodiestraat en Lonnekerweg – stuk nummer 11241

 1. Kennis te nemen van de rapportage met advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede d.d. 25 september 2003 naar aanleiding van de door Juridisch Adviesbureau Maat & Ruijgrok te Leiden namens vier belanghebbenden ingediende verzoeken ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in verband met de bepalingen van het bestemmingsplan De Eschmarke.
 2. Te besluiten op grond van het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede aan bedoelde vier belanghebbenden schadevergoeding ex artikel 49 van de WRO toe te kennen en uit te betalen ter grootte van in totaal EUR 13.750,-- vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dagtekening van ontvangst van de verzoeken.
 3. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie De Eschmarke.Beslissing: gelijk aan het voorstel

VIII Stemming over hamerstukken

B 2  instemmen met het concept mobiliteitsplan 2004-2015 en deze vrij te geven voor inspraak – stuk nummer 11231

 1. In te stemmen met het concept Mobiliteitsplan 2004-2015.
 2. In te stemmen met de gehanteerde prioritering van maatregelen.
 3. Het concept-plan vrij te geven voor inspraak.

  Interrupties: Voorzitter J.H.H. Mans

Schorsing 22:34