Aanwezig: J.H.H. Mans (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, , G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer (vanaf 21:20 uur), S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

I opening

I bis mededelingen

mededeling burgemeester Mans inzake vliegbasis /nieuw perspectief voor Twente:

De toekomst van de vliegbasis vereist een zorgvuldige procesgang. In eerste instantie richten we ons nu op overleg met het rijk over de compensatie voor de sluiting. Het rapport van Arcadis is een particulier initiatief waarvan wij de inhoud nog niet kennen. Vanzelfsprekend zal de toekomst van Enschede Airport Twente in de raad besproken worden. Dit zal, vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid, naar verwachting na het zomerreces zijn.


II  vragenuur

(zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad)

1.  B. van Dijk (PvdA) - campagne "kleur de stad"

2.  G. Haisma (VVD) - wijziging campagne "Enschede Leeft"

Beantwoording vraag 1 en 2:
Er is onderzoek gedaan naar de effecten van de campagne “Enschede Leeft”. Het rapport is binnen 2 weken beschikbaar. Een 0-meting over de effecten van de nieuwe slogan “ kleur de stad” vindt eind van dit jaar plaats.
Burgemeester Mans zegt toe om samen met de portefeuillehouder economische zaken in de economische commissie de resultaten van het onderzoek toe te lichten en verder te praten over dit beleid.


 

3.  F. Lammerink (Stadspartij) - gevolgen aanpassing stadserf

 

III vaststellen agenda

 

1.  B. Heeringa (CDA) bekritiseert de beslissing van het presidium om een vraag voor het vragenuur van het CDA niet toe te laten vanwege gebrek aan urgentie en de mogelijkheid om de vraag op een andere manier te stellen. De voorzitter geeft aan dat het presidium toetst aan deze maatstaven en dit zo zuiver mogelijk doet. Hij zegt de kritiek te bespreken in het presidium.


2.  Motie 1 Vredestein.
T. Windmulder (PvdA) dient een motie in naar aanleiding van de conclusie van de fysieke commissie dat het debat in de raad moet worden afgesloten. De heer van Duinen (D66) geeft aan dat de voorbereidingstijd kort is. De voorzitter geeft aan dat afspraken ten aanzien van de termijnen zouden kunnen worden gemaakt in het kader van zorgvuldig verloop van het proces en stelt voor de motie te bespreken.


  Interrupties: A. van Duinen ( D66 (2004) )
  Interrupties: A. van Duinen ( D66 (2004) )
  Interrupties: A. van Duinen ( D66 (2004) )

Beslissing: de motie wordt geagendeerd als bespreekpunt en wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende raadsvergadering.

 

3. Motie 2 coffeeshopbeleid
F. Uçar dient een motie in naar aanleiding van de problematiek van de coffeeshops in de Lipperkerkstraat. De heer van Duinen geeft aan dat voor deze motie hetzelfde standpunt geldt als bij de motie Vredestein.


  Interrupties: A. van Duinen ( D66 (2004) ) J. van der Zee ( Groen Links (2004) )

Beslissing: de motie wordt geagendeerd als bespreekpunt

4.  U. Visser (Stadspartij) verzoekt een uitspraak van de raad dan wel een toezegging van het college om uitvoering te geven aan de notulen die zijn gemaakt van de besloten bijeenkomst inzake de beantwoording van vragen van de heer Visser.
Beslissing: het verzoek zal besproken worden aan de hand van het  verslag van de besloten bijeenkomst in een besloten vergadering van de raad.

 

5.  G.A.M. Haisma (VVD) meldt het stuk B 1 aan als bespreekpunt.


III bis vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 maart 2004Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

IV lijst en aanvullende lijst ingekomen stukken - stuk nummers 11290 en 11290a

 1. het stuk A 1 voor kennisgeving aan te nemen
 2. de stukken B 1 tot en met B 4 voor kennisgeving aan te nemen
 3. de stukken C 1 tot en met  C3,  C9 en C 10 voor kennisgeving aan te nemen
 4. de stukken C 4, C 5 en C 11 in handen van B&W ter afdoening
 5. het stuk C 6 in handen van B&W ter afdoening na advies van de betrokken raadscommissie
 6. de stukken C 7 en C 8 – in handen van de commissie bezwaarschriften om advies
 7. het stuk C 12 – na ontvankelijkheidstoets en nadat de op grond van de Legesverordening verschuldigde leges zijn voldaan – in handen van de schadebeoordelingscommissie om adviesBeslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

voorstellen tot

VI benoeming van - stuk nummer 11289

a leden van het bestuur van de H.B. Blijdensteinstichting Openbare Bibliotheek voor Enschede:

 • mevrouw ds. drs. J. Brinkman van Abeelen
 • de heer mr. B.E. Dop

 

VII  andere voorstellen

Bespreekpunten

B 4  verlenen van een krediet t.b.v. klimaatverbetering en parkeervoorzieningen Service Centrum Oost - stuk nummer 11291

 1. Kennis te nemen van de verbeteringsmaatregelen met betrekking tot Service Centrum Oost.
 2. Een krediet te verlenen van € 852.000,-- voor het treffen van deze verbeteringsmaatregelen overeenkomstig voorstel 5; het aanbrengen van installaties ter verbetering en beheersing van het klimaat en het verbeteren van de werkomstandigheden in Service Centrum Oost. Dit bedrag wordt gedekt uit de exploitatie van het gebouw. In de nieuwe huurprijssystematiek van het Vastgoedbedrijf is met de uitgave van deze investering rekening gehouden. Deze huurprijssystematiek zal binnenkort aan uw Raad worden voorgelegd.
 3. Een krediet te verlenen van € 286.000,-- voor het aanpassen van het buitenterrein en het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen. Dit bedrag kan deels gedekt worden ten laste van de exploitatie van het gebouw en het restant tekort van € 148.000,--. zal ten laste worden gebracht van de reserve Vastgoedbedrijf.
 4. De gemeentebegroting 2004 dienovereenkomstig te wijzigen tegelijk met het voorstel huurprijssystematiek.
 5. Kennis te nemen van het lopende onderzoek inzake mogelijke aansprakelijk-heid van architect en adviesbureaus, betrokken bij de nieuwbouw van SCO, inzake foutieve advisering.
 6. In afwijking van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid, in te stemmen met het samenstellen van een bouwteam ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden.Beslissing: gelijk aan het voorstel.
Toezeggingen wethouder Goudt:
  • Het college zal in het voorstel voor de programmabegroting 2005 de financiële problematiek uit de vorige collegeperiode verder in voorstellen vertalen.
  • De wethouder zal navragen of het gebruikelijk is om met garantverklaringen te werken in dit stadium van gemaakte afspraken.

Toezegging van de voorzitter van de rekenkamer, T. Windmulder naar aanleiding van de ingediende motie 4: de heer Windmulder neemt de suggestie van het onderzoek  mee naar de rekenkamer waar besproken zal worden wat ermee wordt gedaan en op welke manier. Daarna zal de rekenkamer dit naar de raad terugkoppelen.

Motie 3 PvdA e.a. om het college op te dragen:

  • haar treurnis uit te spreken over de omvang van het benodigde budget;
  • de geplande herstelwerkzaamheden, om uit te voeren onder regie van de oorspronkelijke bouwconsultant, eerst te toetsen aan een second opinion;
  • de recentelijk, door de raad vastgestelde verordeningen, bijvoorbeeld regelende intern opdrachtgeverschap, vroegtijdige rapportage aan de raad, planning- en controlecyclus, nauwgezet uit te voeren.Beslissing motie 3: gestemd is over de motie met uitzondering van het tweede en derde punt t.a.v. de geplande herstelwerkzaamheden en de verordeningen. De motie is aangenomen met 25 stemmen voor (PvdA, CDA, BBE, CU en D66) en 9 stemmen tegen (VVD, Stadspartij)

Motie 4 VVD e.a. om:

  • haar afkeuring uit te spreken over de wijze waarop de gemeente Enschede haar intern opdrachtgeverschap invult en de wijze waarop de raad over overschrijdingen wordt gerapporteerd;
  • de rekenkamer in overweging te geven een onderzoek uit te voeren naar het intern opdrachtgeverschap om, parallel aan het onderzoek naar het projectmanagement (Van Heekplein), het kwaliteitsniveau van het intern opdrachtgeverschap te verbeteren ter voorkoming van toekomstige overschrijdingen.Beslissing motie 4: verworpen met 13 stemmen voor (VVD, Stadspartij, GL en D66) en 21 stemmen tegen (rest)
- uitslag van het stembureau inzake agendapunt VI -
- vervolg agendapunt VII B 4 -
  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD (2004) )
  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD (2004) )
- schorsing -
  Interrupties: S. Salikram ( PvdA (2004) )
  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD (2004) )
  Interrupties: B. Heeringa ( CDA (2004) )
  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij (2004) )
- schorsing -
  Interrupties: B. Heeringa ( CDA (2004) ) G.A.M. Haisma ( VVD (2004) )

 

B 1  vaststellen de 1e nota van wijziging programmabegroting 2004-2007 - stuk nummer 11282

 1. Vaststellen van de programmabegroting na 1e nota van wijziging, volgens bijlage A.
 2. Vaststellen van de investeringsplannen van de diensten.
 3. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2004.Beslissing: gelijk aan het voorstel

Motie 2 coffeeshopbeleid VVD

Motie 2 VVD om het college te verzoeken:

  • de mogelijkheden te onderzoeken om het gedogen van coffeeshops in woonwijken te beëindigen;
  • andere omgevinggerelateerde gedoogcriteria aan de bestaande criteria toe te voegen (vestigingsbeleid) om kwetsbare functies in de directe omgeving van coffeeshops te beschermen, en daarbij te inventariseren welke gevolgen deze criteria hebben voor de thans gedoogde coffeeshops;
  • de mogelijkheden te onderzoeken om verplaatsing te bevorderen van coffeeshops die niet voldoen aan het vestigingsbeleid;
  • binnen een periode van drie maanden de raadscommissie bestuurszaken en middelen te informeren over het resultaat van de 3 bovenvermelde punten.Beslissing motie 2: verworpen met 13 stemmen voor (VVD, D66, Stadspartij en GroenLinks) en 22 stemmen tegen (rest)

Motie 5 PvdA om het college op te dragen:

  • vestigingscriteria te ontwikkelen voor nieuwe en huidige (gedoogde) coffeeshops, waarbij de huidige criteria als basis dienen en de vestiging van coffeeshops in woonwijken wordt tegengehouden;
  • te onderzoeken op welke wijze het aantal coffeeshops in woonwijken actief kan worden verminderd;
  • binnen een periode van zes maanden een voorstel aan de raad voor te leggen.Beslissing motie 5: aangenomen met algemene stemmen, met dien verstande dat de VVD vindt dat de motie niet ver genoeg strekt, maar dat ze de motie wel van harte steunt.
  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD (2004) )
  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD (2004) )
  Interrupties: B. van Dijk ( PvdA (2004) ) Burgemeester J.H.H. Mans W.E. Wallinga ( PvdA (2004) ) G.A.M. Haisma ( VVD (2004) )
  Interrupties: W.E. Wallinga ( PvdA (2004) ) J. Hofte ( Stadspartij (2004) )
  Interrupties: F Uçar ( VVD (2004) )
  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links (2004) )
- schorsing -
  Interrupties: W.E. Wallinga ( PvdA (2004) )
  Interrupties: J. Hofte ( Stadspartij (2004) ) Voorzitter B. van Dijk
  Interrupties: A. Enklaar ( VVD (2004) )

 

I 1  instemmen met de kadernotie buurtinitiatieven en de bijbehorende bestemmingsvoorstellen en opdracht aan het college - stuk nummer 11303

 1. Instemmen met de kadernotitie buurtinitiatieven.
 2. Ter financiering akkoord te gaan met de bestemming van de volgende budgetten:
  - voor de periode 2004 t/m 2007: € 250.000,- (structureel uit programmabegroting) en € 45.500,- ( structureel SECA 2-budget);
  - voor 2004 is budget buurtinitiatieven incidenteel verminderd met €53.500,- ten behoeve van organisatie schoolsporttoernooien
  - voor 2004, inzetten incidentele GSB-impuls € 407.168,-;
  - met ingang van 2005 integreren budgetten Twexx, Initiatievenpotje Zuid, Boter bij de Vis, Buurt Aan Zet.
 3. Het College op te dragen op korte termijn met de voorbereidende werkzaamheden te beginnen en verder te zorgen voor adequate uitvoering van het stadsbrede fenomeen buurtinitiatieven. In dit kader met woning-corporaties tot concrete afspraken te komen voor financiële (en/of andere) bijdragen in de periode 2004 t/m 2007.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 3  verlenen van een uitvoeringskrediet t.b.v. voorzieningencluster Roombeek – stuk nummer 11298

 1. In te stemmen met de inhoud van bijbehorende ontwerp samenwerkings-overeenkomst tussen de gemeente Enschede en Woningstichting DeWoonplaats betreffende het Voorzieningencluster Roombeek.
 2. Voor de realisatie van het voorzieningencluster een uitvoeringskrediet van €15.480.817 beschikbaar te stellen, onder gelijktijdige intrekking van het op 2 februari 2003 verleende voorbereidingskrediet van € 1.175.000.  
 3. Dit krediet te dekken zoals aangegeven in de financiële paragraaf.
 4. Kennis te nemen van de ontwerp deelnameovereenkomst met de partijen die in het voorzieningencluster Roombeek deelnemen.

  Interrupties: J. Hofte ( Stadspartij (2004) ) A.G.J. Liedtke-Bevers ( BBE (2004) )

 

R 1  instemmen met de wijzigingen t.b.v. de inrichting en werkwijze van de raad en commissies – stuk nummer 11299

 1. Kennis te nemen van de door het raadspresidium vastgestelde notitie ‘Dualistisch werken in Enschede’ van februari jl.
 2. Ter uitwerking van het in deze notitie in hoofdstuk 4 opgenomen voorstel met betrekking tot inrichting en werkwijze van de raadsvergadering en de raadscommissies, te besluiten dat:
  a de positie van de stadsdeelcommissies als raadscommissies ex art. 82 van de gemeentewet in Enschede wordt versterkt, en de sinds 1 januari jl. doorgevoerde wijziging van de vergaderfrequentie van de stadsdeelcommissies alsmede het onderscheid tussen formele en informele commissievergaderingen hiermee vervalt;
  b elke stadsdeelcommissie 7 keer per jaar vergadert, en daarbij cf. de oorspronkelijke intentie de besluitvorming in de raad voorbereidt ten behoeve van die raadsvoorstellen die het stadsdeel betreffen, uitgezonderd de besluitvorming die zich richt op de algemeen stedelijke aspecten van het bestuur (die dus het stadsdeel overstijgt);
  c de bestaande functionele raadscommissies (de sociale, economische en fysieke commissie alsmede de commissie bestuurszaken en middelen) worden opgeheven en vervolgens geïntegreerd in één stedelijk commissieoverleg in wisselende samenstellingen van woordvoerders met een rollende agenda;
  d elke maandagavond (uitgezonderd vergadervrije dagen in vakantieperiodes, en op feestdagen of overige bijzondere dagen) gereserveerd zal worden voor ofwel een raadsvergadering dan wel een vergadering van het stedelijk commissieoverleg;
  e de frequentie van de raadsvergadering wordt bepaald op eens per twee weken, daarbij rekening houdend met de vergadervrije dagen en periodes;
  f de eerste raadsvergadering van de maand een reguliere (uitgebreide) raadsvergadering zal betreffen, terwijl de tweede raadsvergadering van de maand een kortere vergadering zal zijn, bestaande uit het vragenuurtje, vaststellen agenda, dringende bespreekpunten (waaronder begrepen interpellaties en spoeddebatten) en hamerstukken;
  g het stedelijk commissieoverleg in, afhankelijk van het agendaonderwerp, wisselende samenstelling van raadsleden (woordvoerders) tweewekelijks wordt georganiseerd, op de maandagavonden die vallen tussen de maandagavonden waarop de raad vergadert;
  h het stedelijk commissieoverleg structureel wordt begonnen met het bespreken en vaststellen van de door het raadspresidium voorbereide concept-agenda (rollende agenda) van de raad en commissies voor de eerstvolgende periode (agendaoverleg);
  i de wekelijks op deze wijze vastgestelde agenda voor de raad en commissies daarbij het politiek gestuurd coördinerend mechanisme vormt voor de agendabepaling van de gehele raad inclusief stadsdeelcommissies en het stedelijk commissieoverleg;
  j ten behoeve van de uitwerking van 3) de versterking van stadsdeelcommissies, 5) het stedelijk commissieoverleg 8) de uitgebreide en korte raad, de raad in juni a.s. een nader voorstel voor te leggen met daarin een uitwerking van de werkwijze, taken en bevoegdheden van de vergaderingen;
  k het reglement van orde van de raad, alsmede de verordening op de raadscommissies ten behoeve van de invoering van bovenstaande op korte termijn zullen worden aangepast en ter besluitvorming aan de raad van juni a.s. zullen worden voorgelegd;
  l de wijzigingen zoals hierboven beschreven, indien haalbaar, per 1september 2004 zullen worden ingevoerd.Het voorstel wordt doorgeschoven naar een volgende raadsvergadering.


Toezegging voorzitter Mans: de opmerking van de heer Heeringa (CDA) dat de fractie het voorstel graag in 1e termijn had willen bespreken in de raadsvergadering en in een volgende in 2e termijn wordt meegenomen naar het presidium ter bespreking.

 

Hamerstukken

A/F 1  vaststellen het Beeldkwaliteitsplan 71 woningen in het Kotmanpark – stuk nummer 11275

 1. Beeldkwaliteitplan ’71 woningen Kotmanpark’ vast te stellen.
 2. Het beeldkwaliteitplan ’71 woningen in Kotmanpark’ op te nemen in de Welstandnota en te gebruiken bij de toetsing van bouwaanvragen aan de redelijke eisen van welstand.Beslissing: gelijk aan het voorstel

 

A 2  vaststellen de eerste wijzigingsverordening van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2004 – stuk nummer 11276

 1. Vast te stellen de eerste wijzigingsverordening van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2004.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 2  verlenen van een krediet t.b.v. bestek en uitvoering 2e tunnelbuis Prinsessetunnel en omgeving – stuk nummer 11283

Om binnen de (financiële en ruimtelijke) kaders zoals vastgesteld in het raadsbesluit van 12 mei 2003 betreffende de Prinsessetunnel en conform het door de raad vastgestelde geactualiseerde Mobiliteitsplan 2004-2015 d.d. 16 febr. 2004, te besluiten om:

  1. Op basis van de uitkomsten van de definitieve ontwerpen Prinsessetunnel en de toeleidende kruispunten in te stemmen met het verlenen van een totaal uitvoeringskrediet van € 11.300.000,-- ten behoeve van het vervaardigen van het bestek en de realisatie van de 2e tunnelbuis inclusief de toeleidende infrastructuur en aanpassing van de kruispunten tussen de Fortuinstraat en de Parkweg.
   a Dit krediet te dekken door aanwending van de subsidiebeschikkingen tot een bedrag van € 6.000.000,--, te weten uit het Regionale Mobiliteitsfonds (€ 5.500.000), conform de beschikking van de Regio Twente d.d. 18december 2002 en de GDU-bijdrage van de Regio Twente (€ 500.000).
   b De kapitaallasten van het restant van € 5.300.000, zijnde rente € 291.500 (5,5%) en afschrijving zijnde €212.000 (25 jaar; 4%); totaal derhalve € 503.500,-- te dekken door aanwending van de stelpost Infrastructuur en Bereikbaarheid (bijlage M, pijler fysiek, nr. C11) van de productbegroting 2004.
   c Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting, geraamd op basis van het definitief ontwerp met een kostenmarge van +/- 10% en prijspeil 2004. De omzetbelasting kan worden gecompenseerd door middel van het BTW-compensatiefonds.
  2. De hieruit voortvloeiende wijzigingen voor 2004 aan te brengen in de gemeentebegroting.
  3. Over te gaan tot het opstellen van een bestek waarbij het basisprincipe van variant 2B (zie bijgevoegd schetsontwerp) leidend is. In variant 2B wordt een nieuwe tunnelbuis aangelegd, welke bestemd is voor het auto- en langzaam verkeer stadinwaarts. Het HOV wordt afgewikkeld als vrijliggende baan in 2 richtingen door de bestaande tunnel. De rotonde Fortuinplein zal worden vervangen door een verkeerslicht geregelde T-aansluiting.Beslissing: gelijk aan het voorstel, met dien verstande dat de VVD en de Stadspartij geacht willen worden te hebben tegengestemd.

 

B 3  besluiten over eindadvies keuze oplossingsrichting provinciale studie N733 aan GS - stuk nummer 11284

Om, op basis van de ambtelijke concept-reactienota op de “Verkenningstudie Traverse/Rondweg Lonneker" van de Provincie Overijssel d.d. 01 maart 2004, opgesteld door de provincie Overijssel te besluiten:

  1. Om Gedeputeerde Staten van Overijssel te adviseren om te kiezen voor de oplossingsrichting van herinrichten van de bestaande traverse Oldenzaalsestraat. Hiermee de door de Provincie Overijssel onderzochte rondwegvarianten af te wijzen.
  2. Aan Gedeputeerde Staten mee te geven dat het op grote schaal kappen van de laanbeplanting langs de Oldenzaalsestraat onacceptabel is voor de gemeente Enschede.
  3. Gedeputeerde Staten te adviseren om vanwege de tegengestelde belangen de plannen om te komen tot een herinrichting van de traverse Lonneker via een interactief planproces met de bewoners, belangengroeperingen, de dorpsraad en de betrokken ambtenaren van de Gemeente Enschede te doen plaatsvinden.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 1 bestendigen Wet voorkeursrecht gemeenten ’t Vaneker - stuk nummer 11285

 1. Te besluiten op basis van artikel 2 lid 4 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) de termijn van aanwijzing van gronden in het plangebied ’t Vaneker van twee jaar, zoals deze is opgenomen in het raadsbesluit van 22 april 2002, te verlengen met een jaar en de overige wettelijke handelingen (waaronder publicatie, kennisgeving en inschrijving kadaster) van het raadsbesluit te verrichten.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D 1  vaststellen de MPG-grond-exploitatieberekening Pluimstraat – stuk nummer 11281

 1. De MPG- grondexploitatieberekening Pluimstraat vast te stellen.
 2. Aan Bouwcombinatie Oliemuldersweg v.o.f., gevestigd te Enschede, medewerking te verlenen inzake het in bouwexploitatie brengen van een terrein gelegen tussen de Lipperkerkstraat en de Pluimstraat te Enschede.
 3. Ten behoeve van de hiermee gepaard gaande door de gemeente te verrichten stortingen, een krediet van €34.497,= (€ 59.279,= -/- VTU kosten, zijnde € 24.782,=) beschikbaar te stellen ten laste van de gemeentebegroting 2004, productnummer 2.10.00.
 4. Deze kosten te dekken door een bijdrage van de exploitant.
 5. De gemeentebegroting 2004 dienovereenkomstig te wijzigen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

E 1  vaststellen de nota “Planologisch prostitutiebeleid Enschede – stuk nummer 11286

 1. De nota ‘Planologisch prostitutiebeleid Enschede’ vaststellen als beleids-regel, als bedoeld in artikel 1:3, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht.
 2. De insprekers te antwoorden op de in het inspraakverslag aangegeven wijze.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 1a  vaststellen voorbereidingsbesluit Geessinkweg 148 – stuk nummer 11277

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het terrein, dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 63182 (voorbereidingsbesluit Geessinkweg 148).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde voorbereidingsbesluit met ingang van 16 april 2004  in werking treedt.Gelijk aan het voorstel.

 

F 1b  vaststellen voorbereidingsbesluit Lambertus Buddestraat – stuk nummer 11278

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het terrein, dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 60842 (voorbereidingsbesluit Lambertus Buddestraat).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 13 april 2004 in werking treedt..Gelijk aan het voorstel.

 

F 1c  vaststellen voorbereidingsbesluit “Gebieden gelegen rondom de Singels” – stuk nummer 11287

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gebieden, die zijn aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 47573 d.d. februari 2004 (voorbereidingsbesluit voor gebieden gelegen rondom de Singels).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde voorbereidingsbesluit op 13 april 2004 in werking treedt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 2  ongegrond verklaren bezwaarschrift van Projectburo Muldershof BV tegen vbb Lage Bothofstraat 2003 – stuk nummer 11279

 1. Het bezwaarschrift van Projectburo Muldershof B.V. tegen het voorbereidingsbesluit Lage Bothofstraat 2003, met overneming van het advies van de commissie voor bezwaar en beroep, ongegrond te verklaren.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 3  ongegrond verklaren bezwaarschrift van Klaver Planting & Van der Hooft advocaten tegen vbb Lage Bothof-straat 2003 – stuk nummer 11280

 1. Het bezwaarschrift van Klaver Planting & Van der Hooft advocaten tegen het voorbereidingsbesluit Lage Bothofstraat 2003, met overneming van het advies van de commissie voor bezwaar en beroep, ongegrond te verklaren.Beslissing: gelijk aan het voorstel

 

F 4  verlenen krediet t.b.v. opheffing LPG-verkooppunt Oldenzaalsestraat 726 – stuk nummer 11288

 1. Een krediet te verlenen van € 253.000,00, inzake een met de heer Veger, wonende aan de Lonnekermolenweg 62, 7525 PC Enschede, gesloten overeenkomst om te komen tot opheffing en ontmanteling van de LPG-installatie (i.c. gedeeltelijke intrekking van de milieuverguning) behorend bij het brandstoffenverkooppunt aan de Oldenzaalsestraat 726 te Enschede.
 2. De kosten te dekken uit het budget “Bedrijfsverplaatsing riscovolle bedrijven”, ten laste van de reserve verbeteringen stad, opgenomen in de perspectiefnota 2002-2005, Nieuw beleid pijler fysiek nummer 16.
 3. De gemeentebegroting dienovereenkomstig aan te passen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

EAT

  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )

stemming over de raadsvoorstellen