Aanwezig: J.H.H. Mans (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A.S. Ar
ı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig: mevr.  A.A. Broekman-Veltman, H. Ras (vanaf 19.00 uur)

I  opening

III  vaststellen agenda
Beslissing: de agenda is vastgesteld

III bis  vaststellen de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 14 juni, voortgezet op 28 juni 2004 en de extra raadsvergadering van 28 juni 2004
Beslissing: de besluitenlijsten zijn vastgesteld.

IV  lijst ingekomen stukken – stuk nummer 11376

 1. het stuk B 1 voor kennisgeving aan te nemen
 2. de stukken C 1 tot en met C 5 voor kennisgeving aan te nemen
 3. de stukken C 6 tot en met C 7 in handen van B&W ter afdoening
 4. het stuk C 8 – na ontvankelijkheidtoets en nadat de op grond van de Legesverordening verschuldigde leges zijn voldaan - in handen van de schadebeoordelingscommissie om advies
 5. het stuk C 9 is reeds behandeld in de raadsvergadering van 14 juni 2004
Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

VII  Andere voorstellen

Bespreekpunten

B 5  vaststellen de concept-programmabegroting 2005-2008, inclusief convenant GSB III Enschede-Rijk 2005-2009 - stuk nummer 11372

 1. Vaststellen van de programmabegroting 2005-2008.
 2. Vaststellen van de inzet voor het Convenant GSB III Enschede-Rijk 2005-2009.

  Interrupties: B. Heeringa ( CDA )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) B. Heeringa ( CDA ) U. Visser ( Stadspartij )
  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links )
- schorsing -
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: A. van Duinen ( D66 ) G.A.M. Haisma ( VVD ) J. Hofte ( Stadspartij )
  Interrupties: A. van Duinen ( D66 )
  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links ) A.G.J. Liedtke-Bevers ( Liedtke-Çegerek )
  Interrupties: M. van Heijster ( Groen Links )
  Interrupties: B. Heeringa ( CDA ) J. van der Zee ( Groen Links ) M. van Hees ( PvdA )
- schorsing -
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) G.A.M. Haisma ( VVD )
  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) J. van der Graaf ( ChristenUnie )Beslissing: het voorstel is aangenomen inclusief de aangenomen amendementen.


Amendement A GroenLinks om te besluiten het budget voor het digitale bedrijvenloket van € 150.000,- te halveren en deze € 75.000,- gelijkelijk toe te delen aan stadseconomie en aan kennisintensieve bedrijvigheid. Deze andere verdeling levert het volgende overzicht op: • stadseconomie € 187.500,-

 • digitale bedrijvenloket € 75.000,-

 • kennisintensieve bedrijvigheid € 235.000,-

Stemming over amendement A: verworpen met 3 stemmen voor (GL) en 34 stemmen tegen (rest)


Amendement B GroenLinks om te besluiten het incidentele budget van
€ 600.000,- huurprijssystematiek voor 2005 te schrappen en het college op te dragen eerst met een onderbouwd voorstel te komen voor een integraal accommodatiebeleid met inbegrip van de financiële gevolgen voor de eindgebruikers.


Amendement B is ingetrokken.


Amendement C GroenLinks om te besluiten geen € 100.000,- beschikbaar te stellen als gedeeltelijke dekking voor de kosten van de stadsbouwmeester.


Stemming over amendement C: verworpen met 6 stemmen voor (GroenLinks,ChristenUnie) en 31 stemmen tegen (rest)


Amendement D (gewijzigd tijdens vergadering) VVD om te besluiten de begroting aan te passen door (in 2005) € 250.000,- extra uit te trekken voor het programma economie, waarvan de helft wordt gebruikt voor het stimuleren van de korte termijn werkgelegenheid onder jongen en de andere helft wordt ingezet ter continuering van de stadspromotie. Dekking uit amendement F PvdA "bezuinigen op € 500.000,- uitvoering bijstand"


Stemming over gewijzigd amendement D: aangenomen met 7 stemmen tegen (BBE, ChristenUnie, Stadspartij) en 30 stemmen voor (rest).


Amendement E VVD om te besluiten De begroting aan te passen door: • € 1000.000,- toe te voegen aan het programma Opgroeien in de Stad;

 • daarvan €500.000 te bestemmen voor knelpunten in de onderwijshuisvesting;

 • daarvan € 250.000,- te bestemmen voor nader te ontwikkelen beleidsinitiatieven die ertoe leiden dat alle gesubsidieerde instellingen een bijdrage gaan leveren aan de realisatie van de doelstellingen van het jeugdbeleid;

 • daarvan € 250.000,- te bestemmen voor de oprichting van laagdrempelige opvoedingsservicepunten in de wijken en/of stadsdelen.

De kosten van dit besluit worden gefinancierd uit een verschuiving van
€ 1000.000.- uit het programma bereikbaarheid en mobiliteit.


Amendement E is ingetrokken.


Amendement F PvdA om te besluiten:
 • In plaats van het betalen van de versterking stadsdeelgewijswerken uit de algemene middelen de gelden te verkrijgen uit de diensten. (De bedragen blijven ongewijzigd);

 • In plaats van het structureel ophogen van de uitvoeringskosten van de bijstand alleen in 2005 een bedrag van € 500.000,- te bestemmen. (Het bedrag gaat in 2005 omlaag naar 500.000)

Stemming amendement F: aangenomen met 8 stemmen tegen (CDA) en 29 stemmen voor (rest);


Amendement G PvdA e.a. om te besluiten de prijscompensatie wel door te geven aan de door de gemeente gesubsidieerde instellingen waarop vorig jaar is bezuinigd en de kosten hiervan à € 140.000,- per jaar te dekken uit de gelden die vrijvallen in de algemene middelen door het niet uit deze bron betalen van de versterking stadsdeelgewijswerken.


Stemming amendement G: aangenomen met 9 stemmen tegen (VVD, Stadspartij) en 28 stemmen voor (rest); stemverklaring J. van der Zee: GroenLinks stemt voor omdat de compensatie hier wordt beperkt tot de al getroffen instellingen en zal daarom geen steun verlenen aan motie 11 omdat hierin te veel organisaties zijn meegenomen.


Amendement H PvdA e.a. om te besluiten In de komende vier jaar per jaar € 75.000,-te bestemmen voor activiteiten in het kader van de verlengde schooldag.


Stemming amendement H: aangenomen met 3 stemmen tegen ChristenUnie) en 34 stemmen voor (rest).


Stemverklaring mevr. Van Hees ten aanzien van amendementen F, G en H:


Mevr. van Hees: De voorstellen zijn aan de raad voorgelegd om tot intensivering van beleid te komen (verlengde schooldag en prijscompensatie). Door amendement F worden middelen vrijgespeeld en dat is voldoende om de amendementen G en H te dekken. Mocht daar wat van over blijven dan kunnen mogelijk bij de definitieve vaststelling van de begroting die middelen door het college aan de raad voorgelegd worden om ook in 2005 voor de areaaluitbreiding dat te bestemmen; daar is ongeveer € 600.000,- voor, daar zit dan wellicht ook nog wat wisselgeld in de richting van het college.


Motie 1 D66 draagt het college op • Bedrijven en projectontwikkelaars te stimuleren om meer te investeren in het opknappen van bestaande gebouwen en terreinen;

 • Middels bestemmingsplannen en bouwvergunningen af te dwingen dat nieuwe bebouwing efficiënt omgaat met ruimte door de hoogte of de grond in te gaan;

 • Terughoudend om te gaan met de uitgifte van bouwvergunningen en kavels aan bedrijven en instanties, die elders in Enschede verouderde terreinen achterlaten zonder dat daarvoor een passende regeling is getroffen om die locatie aan te pakken.

Stemming motie 1: verworpen met 7 stemmen voor (GroenLinks, D66, ChristenUnie) en 30 stemmen tegen (rest ).


Motie 2 D66 draagt het college op • De raad bij evaluatie van het beleid dat inzet op het aantrekken van kennisintensieve bedrijvigheid gebruik te maken van een graadmeter, waardoor de effectiviteit van het beleid en de werkelijke economische waarde ervan voor onze regio beter inzichtelijk wordt.

Stemming motie 2: verworpen met 10 stemmen voor (D66, ChristenUnie, VVD) en 27 stemmen tegen (rest).


Motie 3 D66 draagt het college op


de extra uitgetrokken gelden voor minimaal 60% in te zetten om een grotere groep burgers bij besluitvorming te betrekken, met name door: • Te inventariseren op welke wijze burgers van verschillende achtergronden betrokken zouden willen worden bij beleid- en besluitvorming;

 • De bevindingen te verwerken in de vergaderstructuur van de verschillende stadsdelen.

Stemming over motie 3: verworpen met 4 stemmen voor (GL, D66) en 33 stemmen tegen (rest).


Motie 4 D66 vraagt het college • Haar visie te geven op de direct gekozen burgemeester;

 • Voor november 2004 een notitie uit te werken waarin tenminste wordt ingegaan op de volgende punten:


 • De mogelijkheid om als pilotgemeente te functioneren met betrekking tot een rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester;

 • De alternatieve mogelijkheid om een burgemeestersreferendum te houden;

 • De wijze waarop de inwoners van de stad worden betrokken bij de totstandkoming van de profielschets van de nieuwe burgemeester.

Stemming over motie 4: verworpen met 1 stem voor (D66) en 36 stemmen tegen (rest), met dien verstande dat wethouder Helder verklaart dat het college bereid is een notitie uit te werken zoals verwoord in het 2e punt van de motie; stemverklaring J. van der Zee: GroenLinks verklaart dat het geven van een visie een zaak is van de raad zelf.


Motie 5 GroenLinks draagt het college op • Spoedig in overleg te treden met het bestuur van ATAK over verbetering van de bedrijfsvoering en de gemeentelijke facilitering daarvan. Dit alles met het oog op de realisatie van een gezonde basis van ATAK, zodat geslaagde deelname mogelijk is aan een geslaagd Muziekkwartier.

Motie 5 is ingetrokken door GroenLinks omdat de wethouder toezegt dat het college in gesprek wil gaan met Atak.


Motie 6 PvdA spreekt uit dat • Zij instemt met het gebruiken van preventief fouilleren als instrument in uitzonderlijke situaties, bij dreiging of vermoeden van ernstige criminaliteit, en alleen als reguliere middelen tekortschieten;

 • Alleen besloten kan worden tot de inzet van preventief fouilleren op besluit van de burgemeester die daarover achteraf aan de raad verantwoording aflegt.

Stemming over motie 6: aangenomen met 4 stemmen tegen (GroenLinks, BBE) en 33 stemmen voor (rest).


Motie 7 PvdA draagt het college op • Aan de Regio Twente en Netwerkstad voor te stellen om over te gaan tot instelling van een regionaal sportfonds voor investeringen in en/of ondersteuning van grootschalige sportvoorzieningen in Twente met een (boven)regionale uitstraling;

 • In overleg met andere gemeenten te komen tot een financiële vertaling van de gezamenlijke inspanning voor dit in te stellen regionaal sportfonds.

Stemming over motie 7: aangenomen met algemene stemmen.


Motie 8 PvdA draagt het college op • In een brief aan de Minister van Vreemdelingenzaken de verontwaardiging van de gemeenteraad van Enschede over de legesverhoging verblijfsvergunningen over te brengen;

 • Aan de Minister te verzoeken de maatregel te herzien.

Stemming over motie 8: aangenomen met 6 stemmen tegen (VVD) en 31 stemmen voor (rest), met dien verstande dat de raadsgriffier hiervoor zorg zal dragen.


Motie 9 PvdA draagt het college op • Voortzetting van de pubploeg voor de komende vier jaren te waarborgen;

 • Daartoe in het kader van het integrale veiligheidsbeleid voorstellen te doen met bijbehorende financiële dekking;

 • Uiterlijk in oktober 2004 aan de raad hiertoe voorstellen te doen.

Stemming over motie 9: aangenomen met algemene stemmen.


Motie 10 ChristenUnie verzoekt het college • Om in het kader van de uitbreiding van het stadsdeelmanagement vijf fte’s over te hevelen van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO en de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (DSOB) naar het stadsdeelmanagement in plaats van de voorgestelde 2 fte’s ten laste van deze diensten.

Motie 10 is ingetrokken.


Motie 11 ChristenUnie stelt vast • De prijscompensatie aan de gesubsidieerde instellingen voor 50% door te geven aan alle gesubsidieerde instellingen voor de jaren 2005-2008;

 • De dekking voor het bedrag van ongeveer € 130.000,- te vinden in het ten laste komen van 3 fte’s van de DMO en DSOB, ten behoeve van het stadsdeelmanagement.

Stemming over motie 11: verworpen met 9 stemmen voor (VVD, ChristenUnie) en 28 stemmen tegen (rest)..


Motie 12 ChristenUnie verzoekt het college • Onderzoek te doen in hoeverre het mogelijk is om in het kader van kennisintensieve bedrijvigheid meer te faciliteren om starters op de arbeidsmarkt meer steun te kunnen geven;

 • Hierover in de economische commissie rapport uit te brengen;

 • Dekking te vinden door het aanstellen van de stadsbouwmeester te laten vervallen.

Stemming over motie 12: verworpen met 6 stemmen voor (ChristenUnie, GroenLinks) en 31 stemmen tegen (rest).


Motie 13 VVD geeft het college de opdracht • Met voorstellen te komen om uitkeringsgerechtigden waar mogelijk in te kunnen zetten als vrijwilligers als mogelijke vervanging van WiW en ID-banen.

Motie 13 is niet in stemming gebracht omdat deze is overgenomen door het college.


Motie 14 VVD geeft het college de opdracht • Adequater en actueler cijfermateriaal voor monitoring aan te leveren en te gebruiken.

Stemming over motie 14: verworpen met 13 stemmen voor (VVD, GroenLinks, D66, Stadspartij) en 24 stemmen tegen (rest).


Motie 15 VVD geeft het college de opdracht • Met voorstellen te komen die de problemen versneld en effectief zullen aanpakken, overwegende dat het van belang is dat het beleid voor een sluitende opvang in het programma Opgroeien in de stad zo snel mogelijk wordt gerealiseerd en er momenteel een negatieve trend (o.a. meer voortijdige schoolverlaters) is waar te nemen.

Stemming over motie 15: verworpen met 18 stemmen voor (D66, Stadspartij, CDA, VVD en 19 stemmen tegen (rest).


Motie 16 PvdA draagt het college op • Binnen zes maanden te komen met een plan voor de aanpak van Stroinkslanden Zuid

Motie 16 is ingetrokken door de PvdA omdat de wethouder toezegt met een plan van aanpak te komen met dien verstande dat niet van herstructurering wordt uitgegaan maar dat de aanpak vanuit het stadsdeel wordt geïnitieerd.


Motie 17 PvdA draagt het college op: • In overleg te treden met horecaondernemers en politie om te bezien welke wensen en mogelijkheden er zijn op het gebied van glijdende sluitingstijden en nachthoreca in het stadscentrum;

 • Binnen drie maanden aan de raadscommissie bestuurszaken te rapporteren;

Stemming motie 17: aangenomen met 7 stemmen tegen (CU, BBE en 3 X CDA) en 30 stemmen voor (rest); stemverklaring B. Heeringa verklaart dat het belangrijk is dat ook bewoners bij het overleg worden betrokken.


Motie 18 PvdA verzoekt het college: • In de jeugdagenda Enschede inhoudelijke en financiële ruimte vrij te maken om jongeren in Enschede voor deze vorm van criminaliteit te beschermen door middel van voorlichting in de eerste drie leerjaren in het voortgezet onderwijs;

 • De regiopolitie Twente te verzoeken in het kader van "Twente kiest voor de jeugd" de problematiek loverboys tot speerpunt te maken;

 • Op korte termijn het onderwerp zowel in de Regio Twente, in Netwerkstad Twente en in het driehoeksoverleg aan te kaarten teneinde te komen tot preventieve en repressieve maatregelen om deze vorm van criminaliteit zo veel mogelijk uit de regio te weren en daarover te rapporteren in de sociale raadscommissie;

Stemming motie 18: aangenomen met algemene stemmen.


Toezeggingen wethouder Goudt: • De wethouder zegt toe dat mede in het licht van de Concernrapportage een bedrag tussen de € 0,5 mln en € 1 mln incidenteel zal worden gezocht ten behoeve van het waarborgen van de directe continuïteit van een aantal belangrijke maatschappelijke functies die, als gevolg van de rijksbezuinigingen op de WIW/ID en daamee verband houdende ingevoerde eigen bijdragen, in de knel dreigen te komen.

 • De wethouder zegt toe in de najaarsnota, op grond van nader onderzoek, aan te geven of het bedrag van € 1 miljoen dekking voor de aantal fte’s bij DMO voor 2005 terug kan worden gebracht i.v.m. de nieuwe Wet Werk & Bijstand.

 • De wethouder zegt toe de komende maanden een voorstel uit te werken en de raad te doen toekomen, om gelden vrij te spelen voor onderhoud onderwijs en wegen.

 • De wethouder zegt toe in de najaarsnota, na voldoende analyse met een voorstel te willen komen voor de claim van de zwembaden van
  € 300.000,-, waarin zo mogelijk de gelden via de onderzoeken vanuit de heroverwegingen programmabegroting 2004-2007 zal worden verwerkt.

Toezeggingen wethouder Bleker: • De wethouder zegt toe in het najaar in het programma wonen meer inzicht te willen geven in de inkomenscategorieën vanaf 2000.

 • In de Bolhaar is met bewoners over mogelijke en gewenste locaties gesproken voor een appartementencomplex voor ouderen. Vanuit de commissie is al ingestemd met een brief naar de bewonersgroep waarin de uitkomst van die gesprekken is verwoord. Mochten nieuwe bewoners zich melden dan is de wethouder bereid om daarmee in gesprek te gaan.

 • De suggestie van de Stadspartij om de stadsbouwmeester ook voor het buitengebied in te zetten zal de wethouder meenemen richting de dienst.

Toezeggingen wethouder Hassink: • De wethouder zegt toe in overleg met Stichting Vluchtelingenwerk te kijken of de aanwezige expertise bij Stichting Vluchtelingenwerk, al dan niet in zelfstandige samenwerking, gehandhaafd kan blijven.

 • De wethouder zegt toe in het najaar met een kadernotitie te komen voor kunstgras.

Toezeggingen wethouder De Weger: • De wethouder zegt toe dat de vraag van de heer Heeringa (CDA) over het onderzoek naar 57,5 jarigen in gesubsidieerde arbeid na het zomerreces wordt beantwoord.

 • Ten aanzien van de schuldhulpverlening, met name voor de probleem-jongeren, zegt de wethouder toe dat het geïntegreerde Enschede project in de Stadsbank, wordt uitgezet naar andere gemeenten in het gebied van de Stadsbank.

 • De wethouder zegt toe dat naar de resultaten en verantwoordelijkheden bij ATC onderzoek wordt ingesteld. Aan het eind van dit jaar hoopt het college meer zicht te hebben op de lange termijn oplossing.

 • De ChristenUnie heeft het antwoord van de wethouder over het declaratiefonds nog tegoed.

 • De wethouder hoopt in het najaar met een voorstel te komen voor het project ‘Werken met een uitkering’.

 • De wethouder zegt toe in het najaar met een blauwe nota ‘Kleur de Stad’ te komen.

 • In oktober gaat de pilot m.b.t. zorgmijders in de gezondheidszorg in Oost van start. De wethouder geeft aan dat de pilot over alle stadsdelen kan worden uitgerold.

Toezeggingen wethouder Helder: • De wethouder zegt toe om met de stellers van motie 15 in de sociale commissie verder te willen praten over het beleid ten aanzien van sluitende opvang binnen het programma Opgroeien in de Stad.

 • Ten aanzien van het horecabeleid zegt de wethouder toe dat er gewerkt wordt aan een horecanota waarin ook beleid m.b.t. sluitingstijden wordt herijkt, in dit kader zal het college ook met nadere voorstellen komen. Hierbij worden naast economische ook sociale en veiligheidsoverwegingen betrokken.

Toezeggingen burgemeester Mans: • De burgemeester zegt toe de Kamer en de Minister te informeren over het goede functioneren van de JIb’s. (Justitie In de Buurt).

 • De burgemeester zegt toe het preventief voorkomen van prostitutie en drugsgebruik aan de orde te zullen stellen in het driehoeksoverleg.

 • De burgemeester zegt toe zo spoedig mogelijk met voorstellen te zullen komen voor het invoeren van preventief fouilleren als instrument.

 • Met betrekking tot het koffieshopbeleid volgt in oktober 2004 een nota aan de raad.

 

Hamerstukken

A 1  gewijzigd vaststellen de Stadsdeelvisie Binnensingelgebied – stuk nummer 11354

 1. De Stadsdeelvisie binnensingelgebied 2020 gewijzigd vast te stellen als beleidsregel;
 2. Het bijbehorende inspraakverslag (mei 2004) vast te stellen en de inspraakreacties te beantwoorden conform dit inspraakverslag;
 3. Het structuurplan Binnen de singels (1979) in te trekken.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

A/C 2  beschikbaar stellen een uitvoeringskrediet ten behoeve van fase 1a Josink es - stuk nummer 11355

 1. Een krediet ter grootte van € 750.000,- beschikbaar te stellen ter uitvoering van de eerste fase van het bouw- en woonrijp maken van de gronden gelegen binnen het bestemmingsplan Josink es.
 2. De kosten ten laste te brengen van de grondexploitatie Josink es.
 3. De kosten te dekken vanuit de posten: Bedrijfsterreinen, Bijdrage Rijk/ EFRO en Overige opbrengsten.
 4. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting 2004 aan te brengen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

A 3  instemmen met deelname gemeente Enschede in de Stichting Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark – stuk nummer 11365

 1. Kennis te nemen van het collegebesluit d.d. 8 juni 2004 inzake de invoering van parkmanagement op het Euregio Bedrijvenpark, waarbij o.a. het ontwerpbesluit is vastgesteld tot deelname van de gemeente Enschede in de Stichting Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark.
 2. In te stemmen met het ontwerpbesluit tot deelname in de Stichting Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

A 4  beschikbaar stellen een krediet ten behoeve van bommendetectie ter plaatse van de voormalige Blokker (Kalanderstraat) - stuk nummer 11370

 1. Een krediet van € 98.400,= beschikbaar te stellen ten behoeve van de bommendetectie ter plaatse van de voormalige Blokker (Kalanderstraat).
 2. Dit krediet te dekken uit:
  a. rijksbijdrage van 90% (€ 88.560,=)
  b. bijdrage van 10% (€ 9.840,=) uit de post "Binnenwaaiers/nieuwe initiatieven" van het productieprogramma BPM.
 3. De gemeentebegroting 2004 overeenkomstig te wijzigen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

B 1  vaststellen de gemeenterekening 2003 – stuk nummer 11337

 1. De gemeenterekening 2003 vast te stellen.
 2. In te stemmen met de bestemming van het voordelig gemeentelijk resultaat 2003 ad € 5.874.000.
 3. Op grond van de toetsing van de exploitatieresultaten 2003 van de diensten en de afspraken uit de nota "verrekening rekeningresultaten" en voor wat betreft Consent en Het Stedelijk Lyceum (HSL) bij de vaststelling van het financieel kader van het openbaar onderwijs, de mutaties in de dienstreserves van per saldo € 1.940.000 ten laste van het gemeentelijk resultaat 2003 (als volgt) vast te stellen:
 4. De onder 3. genoemde bestemming van € 1.940.000 te corrigeren met een belasting van € 500.000 aan de dienstreserve van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling in verband met de overschrijding van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG).
  Per saldo komt zodoende € 1.440.000 (€ 1.940.000 min € 500.000) ten laste van het nog te bestemmen resultaat.
 5. Het dan nog te bestemmen resultaat ad € 4.434.000 als volgt te bestemmen:
  a. € 500.000 voor een te vormen bestemmingsreserve in verband met de stelselwijziging van ICT;
  b. € 240.000 voor een te vormen bestemmingsreserve ter egalisering van de exploitatieresultaten van de bedrijfsverzamelgebouwen;
  c. € 390.000 voor een te vormen bestemmingsreserve Stedelijk Hart;
  d. € 165.000 voor een te vormen bestemmingsreserve gymnastieklokalen Brede School Stadsveld Zwering;
  e. € 65.000 toe te voegen aan de reserve gladheidbestrijding
  f. het restant ad € 3.074.000 geheel toe te voegen aan de reserve verbeteren stad.
 6. Conform raadsbesluit van april 2003 thans € 2.200.000 toe te voegen aan de Reserve risico’s parkeergarage ten laste van de Algemene Reserve.
 7. De naamgeving van de bestemmingsreserve egalisatiereserve brandschadeverzekering te wijzigen in bestemmingsreserve egalisatie brandschade en riskmanagement.
 8. De onder de punten 3 tot en met 7 genoemde financiële effecten te verwerken in de jaarrekening 2003.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

B 3  verlenen een krediet ten behoeve van vervangingsinvesteringen parkeren - stuk nummer 11357

 1. Een krediet te verlenen van € 216.800,- ten behoeve van vervangingsinvesteringen parkeren.
 2. De kosten ad €186.800,- te dekken ten laste van het restantkrediet vervangingsinvesteringen 2001.
 3. De kosten ad € 30.000,- te dekken ten laste van het budget veiligheid in de binnenstad.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

B 4  verlenen een voorbereidings- en uitvoeringskrediet ten behoeve van de uitvoering Maatregelenpakket Enschede Noord – stuk nummer 11358

 1. Kennis te nemen van de acties die gemaakt zijn tijdens de inspraakavonden en de commissie stadsdeel Noord naar aanleiding van het Maatregelen-pakket Enschede Noord.
 2. Kennis te nemen van het collegebesluit om de Vanekerstraat niet af te sluiten en op een zo kort mogelijke termijn over te gaan tot het aanleggen van drempels op overeengekomen locaties.
 3. Het maatregelenpakket Compensatie Enschede Noord gewijzigd vast te stellen.
 4. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het Mobiliteitsplan 2004-2015 reeds voor het jaar 2004 een voorbereidings- en gedeeltelijk uitvoeringskrediet van de korte termijn maatregelen in 2004 te verlenen van totaal € 200.000,- en dit krediet ten laste te brengen van de stelpost Infrastructuur en Bereikbaarheid (bijlage M, pijler fysiek, nr C11) van de productbegroting 2004.
 5. De gemeentebegroting 2004 conform te wijzigen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

C 1  aanwijzen gronden Wet voorkeursrecht gemeenten aan de Atjehstraat 27/29 (aangepast d.d. 29-6) - stuk nummer 11352

 1. Niet akkoord te gaan met de ingebrachte zienswijze.
 2. Op grond van artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten aan te wijzen als de gronden, waarop artikel 10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, de gronden zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening, d.d. 24 mei 2004 genaamd "Atjehstraat Wvg-plangebied" en de perceellijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte alsmede de namen van eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten.
 3. Dit besluit te publiceren in de Staatscourant opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten intreedt alsmede Huis-aan-Huis Enschede en in te schrijven in de openbare registers alsmede de eigenaren en rechthebbenden van de procedurele en materiële rechtsgevolgen van dit besluit in kennis te stellen.
 4. Voor het overige Burgemeester en Wethouders te belasten met de uitvoering van de besluit conform het bepaalde in de Wet voorkeursrecht gemeenten.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

C 2  verlenen krediet ten behoeve van routine investeringen vervanging deel wagenpark – stuk nummer 11371 

 1. a Een krediet te verlenen van € 179.800 voor routine-investeringen door het cluster Beheer Openbare Ruimte (BOR) ter vervanging van een deel van het wagenpark ten behoeve van het eindproduct Stadsdeelbeheer.
  b De bijbehorende kapitaalslasten van € 45.850 te dekken uit de stelpost vervangingsinvesteringen bij het eindproduct Stadsdeelbeheer.
 2. a Een krediet te verlenen van € 102.700 voor routine-investeringen door het cluster Beheer Openbare Ruimte(BOR) ter vervanging van een deel van het wagenpark ten behoeve van de eindproducten Wegen en Riolering.
  b De bijbehorende kapitaalslasten van € 26.188 evenredig te dekken uit de budgetten voor de onderhoudskosten van de eindproducten Wegen en Riolering.
 3. De begroting conform te wijzigen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

D 1  instemmen met de aanwending reserve SECA 1 - stuk nummer 11356

 1. Beschikbaarstellen van 2 x € 130.000 uit de reserve SECA voor nader te bepalen projecten in de voorziene uitgiften in 2004. Bij niet-besteden van de gelden, zullen deze terugstromen naar de reserve SECA 1.
 2. De uit 1 voortvloeiende wijziging aanbrengen in de gemeentebegroting.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

D 2  verlenen een krediet ten behoeve van nieuwbouw kleedkamers Lonneker Sport Vereniging – stuk nummer 11360

 1. In te stemmen met de nieuwbouw van vier kleedkamers, renovatie van één kleedkamer (inclusief scheidsrechtersdouches) en uitbreiding van één kleedkamer op sportpark ’t Spolmink ten behoeve van voetbalvereniging Lonneker Sport Vereniging.
 2. Voor realisatie van deze nieuwbouw, renovatie en uitbreiding een krediet te verstrekken ad € 205.000,00.
 3. De uit dit voorstel voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2004.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

D 3  instemmen met dekkingsvoorstel ten behoeve van de inburgering van nieuwkomers in 2004 - stuk nummer 11367

 1. Ten behoeve van de dekking van de begrote kosten voor de inburgering van nieuwkomers in 2004 een bedrag van € 983.045,- te onttrekken aan de reserve inburgering.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

E 1  instemmen met inzet extra middelen Gemeentefonds ten behoeve van bijzondere bijstand – stuk nummer 11366

 1. € 125.000 van extra gelden bijzondere bijstand in het Gemeentefonds te bestemmen voor een herleving van de Eenmalige Uitkering Jong zwaar gehandicapten over 2004.
 2. De rest van de extra gelden te reserveren voor de opvang van de te verwachten financiële risico’s in de bijzondere bijstand en Wvg.
 3. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2004.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

E 2  vaststellen de nota Volksgezondheid ‘Wel en wee in Enschede’ - stuk nummer 11368

 1. De conceptnota Volksgezondheid (‘Wel en wee in Enschede’) vast te stellen als kaderstellende notitie voor de periode 2003-2007.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 1 a  vaststellen voorbereidingsbesluit Schipholtstraat 37 – stuk nummer 11353

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Schipholtstraat 37 en aangrenzend terrein, zoals aangegeven op de hierbij behorende tekening met nummer 63198 (voorbereidingsbesluit Schipholt-straat 37)
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 16 juli 2004 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 1 b  vaststellen voorbereidingsbesluit Velveweg 70 - stuk nummer 11363

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een terrein gelegen tussen de Velveweg en de Van Musschenbroekstraat, zoals aangegeven op de hierbij behorende tekening met nummer 63196 (voorbereidingsbesluit "Velveweg 70").
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 16 juli 2004 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 2  vaststellen herziening 6 bestemmingsplan Geessinkbroak, ten behoeve van perceel Oostervelderblokweg 50 – stuk nummer 11361

 1. Herziening 6 van het bestemmingsplan "Geessinkbroak" vast te stellen overeenkomstig de bijbehorende plankaart nr. 63183, aanvulling van de voorschriften en toelichting.
 2. De voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Geessinkbroak" van overeenkomstige toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening.
 3. Het renvooi behorende bij het bestemmingsplan "Geessinkbroak" aan te vullen met de bestemming "Woondoeleinden" en de aanduidingen "bouwblok" en "bebouwingsgrens, tevens voorgevelrooilijn".
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 3  ongegrond verklaren bezwaarschrift tegen afwijzing planschadevergoeding perceel Boekelosestraat 160 - stuk nummer 11364

 1. Het bezwaarschrift d.d. 14 juli 2003 van mevrouw mr. I. Dunhof-Lampe namens mevrouw E.M.A. Huijsman, wonende Boekelosestraat 160 te 7548 AW Boekelo, gericht tegen uw besluit van 12 mei 2003 (bekend gemaakt op 4 juni 2003) ongegrond te verklaren met overneming van de overwegingen 1 t/m 4 geheel, overweging 5 gedeeltelijk, de overwegingen 6 t/m 9 geheel van het advies van de commissie bezwaarschriften d.d. 2 april 2004, deze tot de uwe te maken en het besluit van 12 mei 2003 in stand te laten.
 2. Alsnog te besluiten geen omrijschade te vergoeden overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften op grond van overweging 10, omdat de kosten van omrijden niet aangemerkt kunnen worden als schade die voor vergoeding in aanmerking komt; de schade moet geacht worden te behoren tot het normaal maatschappelijk risico.
 3. Te besluiten dat mevrouw E.M.A. Huijsman inzake de vrijstelling ex artikel 19 WRO t.b.v. de verlegging van de beek (welk tracé voorzien was in het bestemmingsplan De Groote Plooy) niet aangemerkt kan worden als belanghebbende als bedoeld in artikel 49 en er dus geen recht bestaat op een (hogere) schadevergoeding.
 4. Te besluiten de kosten van juridische bijstand niet te vergoeden overeenkomstig overweging 12 van het advies van de commissie bezwaarschriften, omdat geen sprake is van onrechtmatigheid.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

VIII  Stemming over hamerstukkenSluiting: 21.45 uur.