Aanwezig:

B. van Dijk (plv voorzitter) en B.C. de Groot (loco-griffier)
en de leden:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, , A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, H. Ras, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman en T. Windmulder.

Afwezig m.k.:

P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en R.M. Jongedijk (raadsgriffier), F. Aktan, G. Dijkhuizen, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, F.C.G. Lammerink, G.J. Oude Egberink, mevr. M.A. Rauhé-Meijer en J. van der Zee.

I    opening

II   vragenhalfuur (zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad)

 1. Utopia Spot - J. Hofte (Stadspartij)

  Interrupties: R.F. Echtermeijer ( VVD )

 

     2.  Oude basisschool Daalweg – R. Echtermeijer (VVD)


III  vaststellen agendaBeslissing: de agenda is vastgesteld.


III bis  vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 mei 2005

Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

IV   lijst ingekomen stukken – stuk nummer 11686Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.


voorstellen tot

V    eervol ontslag van

De heer A.H. Enklaar als lid van het Algemeen Bestuur (AB) van de Regio Twente – stuk nr. 11695
Beslissing: gelijk aan het voorstel.


VI  benoeming van

a        een lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Twente – stuk nummer 11695

b    een lid voor het moment waarop voor de gemeente Enschede weer recht ontstaat op een derde lid in het Algemeen Bestuur – stuk nummer 11695
Beslissing:


a.   de heer P.E.J. den Oudsten is benoemd.

b.   de heer A.H. Enklaar is benoemd.


VII  andere voorstellen

R 1  vaststellen een Reglement van Orde op de rekeningencommissie - stuk nummer 11704

 1. Vast te stellen een Reglement van orde voor de rekeningencommissie.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


A 1  vaststellen het Leerplichtverslag schooljaar 2003/2004 van de gemeente Enschede – stuk nummer 11657

 1. Vaststellen van het Leerplichtverslag schooljaar 2003/2004 van de gemeente Enschede.

 2. Conform artikel 25, lid 2 van de Leerplichtwet 1969, het leerplichtverslag over het schooljaar 2003/2004, toesturen naar de minister van OC&W.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.


A/C 2  Vaststellen de Subsidieverordening APR Roombeek - stuk nummer 11673

 1. Besluiten tot vaststelling van de Subsidieverordening Arbeidsplaatsenpremieregeling Roombeek (APR Roombeek).Beslissing: gelijk aan het voorstel.


B 1  vaststellen de Verordening kinderopvang politieke ambtsdragers – stuk nummer – 11664

 1. Te besluiten tot vaststelling van de “Verordening Kinderopvang Politieke Ambtsdragers”, e.e.a. overeenkomstig de reeds eerder vastgestelde regeling voor het ambtelijk personeel van de Gemeente Enschede in artikel 15.3 EAR (Enschedese Arbeidsvoorwaarden Regeling).Beslissing: gelijk aan het voorstel.


C/F 1  kennisnemen “GRAP in uitvoering” en vaststellen visie GRAP (GroenStructuurActiePlan) - stuk nummer 11675

 1.   Kennis te nemen van het boekje ‘GRAP in uitvoering – het resultaat 2000-2004.

 2.   Vaststellen van de visie zoals verwoord in het GroenstructuurActieplan.

 3.   Vaststellen van de scenario’s ‘Land in de Stad’ en ‘Buiten in de buurt’ alsmede de coöperatieve strategie als richtinggevend voor uitvoering van GRAPprojecten in de periode 2006-2009.

 4. Het extra benodigde bedrag van € 250.000,- voor de onder de kop ‘overwegingen’ aangegeven onderdelen te betrekken in de afweging van aanvragen voor nieuw beleid in het kader van de Programmabegroting 2006-2009.

 5. Na de vaststelling van de Programmabegroting 2006-2009 en het daarmee vastgestelde GRAPbudget het college opdracht te verlenen tot het selecteren van projecten uit de uitvoeringsprogramma’s Land in de Stad’ en ‘Buiten in de buurt’ 2006-2009.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.


D 1  vaststellen de gewijzigde statuten van de H.B. Blijdensteinstichting Openbare Bibliotheek voor  Enschede – stuk nummer 11665

 1. De statuten van de H.B. Blijdensteinstichting Openbare Bibliotheek voor Enschede vast te stellen conform de bijbehorende conceptstatuten.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


E 1  vaststellen de kadernotitie Texoprint - stuk nummer 11685

 1. De Kadernotitie Texoprint Boekelo vast te stellen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


G 1  vaststellen de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Enschede inzake de strafbepaling – stuk nummer 11680

 1. Vaststellen de Verordening tot wijziging van de "Algemene plaatselijke verordening gemeente Enschede", conform bijbehorend ontwerpbesluit.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


Sluiting:  19.25 uur.