Aanwezig: mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn (plaatsvervangend voorzitter) en
de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden: F. Aktan, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig: J.H.H. Mans (voorzitter), A.S. Arı, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink

I Opening

II vragenuur

(zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad)

1.  B. Heeringa - Stand van zaken FC Twente

Wethouder Goudt deelt mee dat er 2 keer per jaar overleg zal plaatsvinden tussen de Raad van Commissarissen van FC Twente of een delegatie daarvan en het college of een delegatie daarvan. Het college zal de raad daarover rapporteren.


  Interrupties: Voortzitter F.M.J. van der Aa-Hahn

2.  R. Tenkink (GroenLinks) - getroffenen aardbeving Al Hoceima

Wethouder Hassink zegt dat Enschede € 10.000,- heeft toegezegd, dat besteding daarvan en eventuele andere vormen van hulpverlening ten behoeve van de wederopbouw in overleg zal gaan met het Platform Nederland-Marokko. Elke aanvraag om een vliegticket naar het rampgebied in Marokko te bekostigen zal apart beoordeeld worden, maar men zal hierin zeer terughoudend zijn om precedentwerking te voorkomen.


3.  G. Haisma (VVD) - hoorzittingen concept-mobiliteitsplan

Wethouder Goudt zegt dat van de inspraakavonden een verslag wordt gemaakt en dat dit wordt gevoegd en eventueel verwerkt bij het raadsvoorstel in Juni als het mobiliteitsplan definitief moet worden vastgesteld.


III vaststellen agenda

Ordevoorstel van de voorzitter om de stemming van G 1 te laten plaatsvinden na de bespreekpunten. De Raad stemt hiermee in.

III bis  vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 2 februari 2004 en 16 februari 2004Beslissing: de besluitenlijsten zijn vastgesteld.

IV  lijst en aanvullende lijst ingekomen stukken - stuk nummers 11255 en 11225 a

 1. het stuk A 1 voor kennisgeving aan te nemen
 2. de stukken B 1 tot en met B 3 voor kennisgeving aan te nemen
 3. het stuk B 4 in handen van de griffier ter afdoening
 4. de stukken C 1, C 2, C 4, C 13 en C 14 in handen van B&W ter afdoening
 5. het stuk C 3 in handen van B&W ter afdoening na advies van de betrokken raadscommissie
 6. de stukken C 5 tot en met C 8 en C 15 in handen van de commissie bezwaarschriften om advies
 7. de stukken C 9 tot en met C 11 – na ontvankelijkheidstoets en nadat de op grond van de Legesverordening verschuldigde leges zijn voldaan – in handen van de schadebeoordelingscommissie om advies
 8. het stuk C 12 voor kennisgeving aan te nemenBeslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

V  Voorstellen tot eervol onslag van

a S.Salikram als lid van de commissie bestuurszaken & middelen.


Beslissing: de heer S.Salikram is eervol ontslagen als lid van de commissie bestuurszaken & middelen.

VI benoeming van

a twee raadsleden tot lid regiegroep voor het project inburgering nieuwkomers Münster/Enschede
b een lid van de commissie bestuurszaken & middelen
c een extern lid van de rekenkamer voor de zittingsduur van de benoemende raad
d een extern lid van de rekenkamer voor de duur van en ten behoeve van een onderzoek naar het wijkwelzijn


Beslissing:
a tot leden regiegroep voor het project inburgering nieuwkomers Münster/Enschede zijn benoemd de heer S. Salikram en mevrouw M.C.J. van Heijster.
b als lid van de commissie bestuurszaken & middelen is benoemd de heer B. van Dijk
c als extern lid van de rekenkamer voor de zittingsduur van de benoemende raad is benoemd de heer R. Hoppe
d als extern lid van de rekenkamer voor de duur van en ten behoeve van een onderzoek naar het wijkwelzijn is benoemd de heer H.M.G. Oosterwijk

 

VII andere voorstellen

Bespreekpunten

C3  beschikbaar stellen wijkbudgetten ten behoeve van buurtinitiatieven – stuk nummer 11271

 1. De eenmalige financiële bijdrage ad € 407.186,- voor het jaar 2004 vanuit het Grotestedenbeleid te bestemmen voor buurtinitiatieven in 2004.
 2. Het bedrag ad € 250.000,-voor buurtinitiatieven zoals opgenomen in de programmabegroting, jaarschijf 2004, te laten vervallen ten gunste van de algemene middelen.
 3. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering neer te leggen bij de directie van de stadsdelen.
 4. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2004.

  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groenlinks (2004) ) Voortzitter F.M.J. van der Aa-Hahn
  Interrupties: P. Welman ( CDA (2004) )
  Interrupties: S. Salikram ( PVDA (2004) )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD (2004) ) J.A.R. Tenkink ( Groenlinks (2004) )


Beslissing: aangehouden; naar volgende agenda (5 april).


Amendement A GroenLinks e.a. om te besluiten:
Punt 2 van het raadsvoorstel te schrappen.


Amendement A is ingetrokken omdat het voorstel is aangehouden.

 

F7  vaststellen 1e wijziging Monumentenverordening 2003 - stuk nummer 11250

 1. De raad voor te stellen  te besluiten tot wijziging van de op 1 september 2003 vastgestelde Monumenten-verordening 2003 waar het betreft de bevoegdheidstoedeling in hoofdstuk 2, paragraaf 1, artikelen 3 tot en met 7, alsmede het toevoegen van een artikel 7A,  één en ander conform bijgevoegd concept-voorstel en –besluitBeslissing: aangenomen, inclusief het amendement van de VVD dat door het college is overgenomen.

Amendement VVD om te besluiten artikel 7A van de Monumentenverordening te wijzigen in:

Artikel 7A- Voorleggen aan de raadscommissie.
Het college maakt slechts van zijn bevoegdheid tot aanwijzing, wijziging en intrekking van een aanwijzing als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 7 gebruik, nadat het zijn voornemen ter advisering heeft voorgelegd aan de betreffende raadscommissie.

Het amendement is niet in stemming gebracht omdat het college deze heeft overgenomen.

 

G 1  wijzigen en vaststellen verordeningen t.a.v referendum – stuk nummer 11226

 1. Kennis te nemen van de kaderstellende notitie Referendum.
 2. Te besluiten tot wijziging van de Referendumverordening 2002 in een Verordening raadgevend correctief referendum 2004.
 3. Te besluiten tot het vaststellen van de Referendumverordening 2004.Beslissing: aangenomen met 20 stemmen voor (PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en D66) en 15 stemmen tegen (Stadspartij, CDA en VVD), met dien verstande dat de heer Visser namens de fractie Stadspartij verklaart dat ze tegenstemt omdat ze een Referendumverordening op dit moment een ineffectief middel acht, ervan uit gaande dat de kiesdrempel voor een effectieve referendumraadpleging waarnaar geluisterd moet worden nooit wordt gehaald.

 

Hamerstukken

R 1  vast te stellen de geldelijke tegemoetkoming gemeenteraadsfracties voor het zittingsjaar 2004/2005 - stuk nummer 11246

 1. De geldelijke tegemoetkoming gemeenteraadsfracties met ingang van het zittingsjaar 2004/2005 vast te stellen op een bedrag van € 2.586,78,- per gemeenteraadsfractie en € 3.666,79,- per raadslid per jaar.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

R 2  in te stemmen met het voornemen van de Rekenkamer een onderzoek te doen naar het wijkwelzijn - stuk nummer 11273

 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het voornemen van de Rekenkamer om een onderzoek te gaan doen naar het wijkwelzijn te Enschede.Beslissing: gelijk aan het voorstel, met dien verstande dat de heer Sümer een stemverklaring heeft afgelegd dat de PvdA instemt met het voorstel, dat ze kennis neemt van de memo die de wethouder naar de raad heeft gestuurd op 8 maart en dat ze wil benadrukken dat ze instemt met de integrale benadering van de Rekenkamer.

 

R 3  vast te stellen de Verordening op de Rekenkamer 2004 – stuk nummer 11274

 1. De Eerste Wijzigingsverordening Rekenkamer Enschede 1999 in te trekken.
 2. De Verordening op de rekenkamercommissie Gemeente Enschede 2004 vast te stellen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 1  vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Burgemeester Stroinkstraat – stuk nummer 11259

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Burgemeester Stroinkstraat baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.Beslissing: gelijk aan het voorstel

 

B 2  vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Nieuwe Beekweg – stuk nummer 11260

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Nieuwe Beekweg baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 3  vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Oude Deldenerweg e.v – stuk nummer 11261

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Oude Deldenerweg, Spieleweg, Egberinksweg, Lansinkweg, Ganzebosweg en Wiecherinksweg baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.Beslissing: gelijk aan het voorstel

 

B 4  vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Smalenbroekseweg en Groenelaan – stuk nummer 11262

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Smalenbroeksweg en Groenelaan baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 5  vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Berenbroeksweg e.v. - stuk nummer 11263

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Berenbroeksweg, Molenbergweg en Groenelaan baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 6  vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Twistveenweg en Weustinkhoekweg – stuk nummer 11264

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Twistveenweg en Weustinkhoekweg baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 7  vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Voshaarweg e.v. – stuk nummer 11265

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Voshaarweg, Usselermarkeweg, Loeksweg, Riethermsteeg en Kwekkeboomweg baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 8  vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Knalhutteweg ter hoogte van nummer 395 – stuk nummer 11266

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Knalhutteweg ter hoogte van nummer 395 baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 9  vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Bultsveldmaatweg ter hoogte van nummer 30 – stuk nummer 11267

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Bultsveldmaatweg ter hoogte van nummer 30 baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 10  vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Holterhofweg ter hoogte van nummer 400 – stuk nummer 11268

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Holterhofweg ter hoogte van nummer 400 baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 11  vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Groot Bruninkstraat – stuk nummer 11269

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Groot Bruninkstraat, Loeksweg, Moorvenweg en Kwekkeboomweg baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 12  verlenen van een krediet t.b.v. routine investeringen cluster Beheer Openbare Ruimte – stuk nummer 11272

 1. Een krediet te verlenen van € 300.850,00 voor routine-investeringen door het cluster Beheer Openbare Ruimte (BOR) ter vervanging van een deel van het autopark.
 2. Het krediet en de bijbehorende kapitaalslasten van € 76.716,75 te dekken uit de stelpost vervangingsinvesteringen.
 3. De begroting conform te wijzigen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 1  vaststellen van het gemeentelijk rioleringsplan 2004-2008 – stuk nummer 11252

 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2004-2008 (GRP 2004-2008) vast te stellen en als uitgangspunt te hanteren voor het te voeren beleid met betrekking tot een doelmatige invulling van de rioleringszorg.
 2. Voor het geven van invulling aan een doelmatige rioleringszorg besluiten de maatregelen als genoemd in het GRP uit te voeren conform de daarin genoemde planning, daarbij in acht nemende dat de planning flexibel gehanteerd dient te worden om in te kunnen spelen op kansen en ontwikkelingen in de openbare ruimte.
 3. De voor de uitvoering van het onder punt 1 bedoelde beleid vereiste dekkingsmiddelen te verkrijgen door aanwending van het rioolrecht (voor 2004 door u vastgesteld op € 137,88 per huishouden).
 4. Besluiten om de verfijningsuitkering niet langer ten gunste van het product riolering te laten komen en de egalisatiereserve als zodanig aan te passen.
 5. Kennisnemen van de gewijzigde financieringssystematiek ten gevolge van het in werking getreden Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.
 6. Een programmakrediet te verlenen voor 2004 van € 8.138.141,= door aanwending van de inkomsten rioolrecht 2004 voor de uitvoering van rioleringsprojecten conform voornoemde planning.
 7. De rente voor 2004 te bepalen op 6% en de afschrijving te hanteren als genoemd in het GRP.
 8. De wijzigingen voortvloeiende uit de kapitaallasten van totaal €619.204,=, zijnde de afschrijving €338.837,= en rente €280.367,=, aan te brengen in de productbegroting 2004.
 9. Een bedrag van € 4.028.021,= toevoegen aan de egalisatiereserve riolering (zijnde het verschil tussen de bijdrage aan het MIR groot €4.647.225,= en de hiervoor genoemde kapitaalslasten).
 10. Na vaststelling van het GRP 2004-2008 dit bekendmaken als genoemd in dit voorstel.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 2  instemmen met de bestedingsvoorstellen van de SECA-2 gelden t.b.v. de stadsdelen – stuk nummer 11270

 1. In te stemmen met de voorstellen tot besteding van SECA-2 gelden tranche 2004 ad € 499.158,00 ten behoeve van de stadsdeel.
 2. De gemeentebegroting 2004 te wijzigen door het product Stadsdeelgewijs werken (6.04.01) te verhogen met het genoemde bedrag ten laste van de reserve SECA-2.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D/F 1  gewijzigd vaststellen van het beeldkwaliteitsplan Het Diekman – stuk nummer 11253

 1. Het beeldkwaliteitplan Het Diekman gewijzigd vast te stellen als nota, als bedoeld in artikel 12 a, eerste lid van de Woningwet.
 2. De Overijsselse welstandscommissie Het Oversticht, alsmede de heer H.J. Wendrich hiervan in kennis stellen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

E 1  beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. herinrichting openbare ruimte Pathmos/nieuwbouw Drentse Buurt – stuk nummer 11258

 1. In te stemmen met de herinrichting van de openbare ruimte in de wijk Pathmos in samenwerking met woningbouwcorporatie De Woonplaats.
 2. Een krediet van € 6.138.000,- (inclusief BTW) beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
 3. Voor de dekking van dit krediet tot een bedrag van € 2.495.000 een prioritair beslag te leggen op de middelen voor herstructurering openbare ruimte in de ISV 2 periode 2005 t/m 2009.
 4. Voor de dekking van de overige €  3.643.000,- diverse bestaande budgetten aan te wenden conform de toelichting onder financiële gevolgen.
 5. De gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen.
 6. Kennis te nemen van de functionele uitgangspunten voor de nieuwbouw Drentse Buurt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 1a  vaststellen voorbereidingsbesluit Distributiecentrum 21-23 – stuk nummer 11251

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de percelen, die zijn aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 60836 (voorbereidingsbesluit Distributiecentrum 21-23).
 2. Te bepalen dat het onder 1 genoemde besluit met ingang 15 maart 2004 in werking treedt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 2  vaststellen 9e serie wijzigingen op de Bouwverordening – stuk nummer 11244

 1. Over te gaan tot vaststelling van de bij dit voorstel behorende verordening tot wijziging van de Bouwverordening en de bijbehorende Toelichting.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 3  toekennen/niet toekennen schade-vergoeding ex. art. 49 Wro inzake 30/17 percelen Bruggertstraat – stuk nummer 11245

 1. Kennis te nemen van de rapportage met adviezen van de Schadebeoordelingscommissie naar aanleiding van een verzoek om vergoeding van schade ex artikel 49 van de Wet Ruimtelijke Ordening namens 47 eigenaren van de Bruggertstraat te Enschede door Maat & Ruijgrok in verband met de bepalingen van het bestemmingsplan “Josink Es” en de overwegingen met conclusie tot de uwe te maken.
 2. Te besluiten
  1. overeenkomstig de adviezen van de Schadebeoordelingscommissie Enschede aan 17 eigenaren geen vergoeding toe te kennen in verband met het ontbreken van schade als bedoeld in artikel 49 WRO. Voor de namen verwijzen wij kortheidshalve naar het “Besluit”
  2. overeenkomstig de adviezen van de Schadebeoordelingscommissie Enschede schadevergoeding ex art. 49 WRO toe te kennen en uit te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 15 april 2002 aan 30 eigenaren. Voor de namen verwijzen wij kortheidshalve naar het “Besluit”;
  3. de hieruit voortvloeiende kosten ten laste te brengen van de grondexploitatie van de “Josink Es”.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 4  ongegrond verklaren bezwaarschrift tegen afwijzing planschade-vergoeding inzake herziening 3 bestemmingsplan ’t Zwering – stuk nummer 11247

 1. Overeenkomstig het advies van de Commissie Bezwaarschriften van 19december 2003 het bezwaarschrift van de heer J.G. ter Heijne tegen uw besluit van 2 juni 2003 ongegrond te verklaren.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 5  afwijzen verzoek herziening bestemmingsplan t.b.v. perceel Lonnekermarkeweg 90 – stuk nummer 11248

 1. Voorgesteld wordt geen medewerking te verlenen aan het door de heer H.G.J. Gunneman op 23 oktober 2003 ingediende verzoek medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied 1996” zodat aan de schuur op de locatie Lonnekermarkeweg 90 de gastbestemming “woning” wordt toegekend.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 6  ongegrond verklaren bezwaarschrift tegen voorbereidingsbesluit Hengelosestraat 481 – stuk nummer 11249

 1. Onder overneming van het door de commissie voor bezwaar en beroep uitgebrachte advies, overwegingen 1 tot en met 6 van 19 december 2003 over het bezwaarschrift van H.R. Boonstra tegen het raadsbesluit van 1september 2003 tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit Hengelose-straat 481 (AOC) het bezwaar van de heer H.R. Boonstra ongegrond te verklaren zodat het besluit ongewijzigd in stand kan blijven.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 8  instemmen met de reactie op het ontwerp-reconstructieplan Salland-Twente – stuk nummer 11254

 1. Instemmen met de gezamenlijke reactie van Netwerkstad Twente op het ontwerp-Reconstructie-plan Salland-Twente.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 9  afwijzen verzoek planschadevergoeding m.b.t. Poolmansweg 217 – stuk nummer 11257

 1. Kennis te nemen van de rapportage met advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede naar aanleiding van het verzoek ex artikel 49 WRO van mevrouw J.W. Rutgerink met betrekking tot de woning  Poolmansweg 217 te Enschede in verband met de bepalingen van het bestemmingsplan “Poolmansweg 221”.
 2. Te besluiten om op grond van het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede geen schadevergoeding ex artikel 49 WRO toe te kennen in verband met het ontbreken van schade.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 


Sluiting: 20.25 uur.