Aanwezig: J.H.H. Mans (voorzitter) en R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.
Afwezig: mevr. H. Meijer-Ytsma, I. Sümer

I opening

mededeling coalitieverklaring

Op voorstel van de voorzitter wordt agendapunt II bis a hier toegevoegd.
Wethouder Le Loux verklaart zijn aanblijven als wethouder in de situatie die is ontstaan door het uittreden van de dames Liedtke en Çegerek uit de BBE.
Mevrouw M. van Hees verklaart namens de coalitiepartijen waarom besloten is om de coalitie van PvdA, CDA, CU en BBE voort te zetten en wethouder Le Loux te handhaven in het college van B&W. In de gegeven situatie heeft bestuurlijke continuïteit de doorslag gegeven.
Door de oppositiepartijen wordt gewezen op de zeer smalle basis voor verdere deelname van BBE in de coalitie en op de dwangpositie waarin BBE middels de coalitieverklaring is geplaatst m.b.t. de uitvoering van het coalitieakkoord.
Mevrouw Y. Çegerek verklaart dat zij en mevrouw Liedtke als fractie Liedtke-Çegerek voortaan deel zullen uitmaken van de oppositie, waarbij zij het coalitieakkoord steunen.


  Interrupties: J.H. Schoeman ( BBE (2004) )
  Interrupties: J. van der Graaf ( ChristenUnie (2004) )

II vragenuur

(zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad)

Vraag 1: J. Hofte - gokautomatenbeleid
Beantwoording burgemeester Mans: Het beleid is na overleg met de horeca door de burgemeester vastgesteld binnen de kaders van de Wet op de kansspelen en de bestaande jurisprudentie. Er zijn geen aparte afspraken met de horeca gemaakt. De bijdrage in de promotiepot is een eigen verantwoordelijkheid van de horeca en staat hier geheel los van.


  Interrupties: Voortzitter F.M.J. van der Aa-Hahn

Vraag 2: J. Hofte - convenant uitstallingen beleid
Beantwoording wethouder Helder: Het convenant moet nog worden getekend, er kan dus nog geen sprake van zijn dat men zich er niet aan houdt. Ondertekening vindt zo spoedig mogelijk plaats. Het convenant heeft breed draagvlak; de FCE is intensief betrokken. Handhaving moet door ondernemers zelf geschieden. De ontwikkelingen zullen op de voet worden gevolgd, zeker ook m.b.t. de toegankelijkheid voor gehandicapten.


Vraag 3: P. Welman – energie- en klimaatbeleid
Beantwoording wethouder Le Loux: Een aanvraag voor de BANS-subsidie wordt momenteel voorbereid. Op basis van onderzoek en advies van de NOVEM is gekozen voor een klimaat-en energiebeleid op het niveau "actief", als realistisch en haalbaar. Dat betekent in de praktijk een aanscherping van de EPC bij nieuwbouw met een reductie van 5-10%.


  Interrupties: F.M.J. van der Aa-Hahn ( VVD )

Vraag 4: F. Lammerink - prijzen vrijmarkt Koninginnedag
Beantwoording wethouder Le Loux: Een aanvraag voor de BANS-subsidie wordt momenteel voorbereid. Op basis van onderzoek en advies van de NOVEM is gekozen voor een klimaat-en energiebeleid op het niveau “actief”, als realistisch en haalbaar. Dat betekent in de praktijk een aanscherping van de EPC bij nieuwbouw met een reductie van 5-10%.
Beantwoording wethouder Le Loux: Een aanvraag voor de BANS-subsidie wordt momenteel voorbereid. Op basis van onderzoek en advies van de NOVEM is gekozen voor een klimaat-en energiebeleid op het niveau “actief”, als realistisch en haalbaar. Dat betekent in de praktijk een aanscherping van de EPC bij nieuwbouw met een reductie van 5-10%.


Vraag 5: F. Lammerink - toegezegde stukken over de ramp
Beantwoording burgemeester Mans: Conform zijn toezegging heeft de burgemeester een schriftelijke verklaring gevraagd van de hoofdofficier van justitie en de hoofdcommisaris van politie m.b.t. het SE Fireworksdossier. Die brief is vandaag binnengekomen en zal aan de raad worden toegezonden.


II bis

a verzoek om interpellatie van de gezamelijke oppositiepartijen inzake de coalitieverklaring d.d. 26 april.

Onderwerp is bij agendapunt I afgehandeld.

b verzoek van de heer U. Visser tot openbare behandeling in de raadsvergadering over het niet (voldoende) beantwoorden van schriftelijke vragen, conform artikel 38, lid 5 Reglement van Orde.

Behandeling van het onderwerp vindt op voorstel van de voorzitter plaats aan het eind van de agenda.

III vaststellen agendaBeslissing: de agende is vastgesteld

III bis vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 5 april 2004Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

IV lijst en aanvullende lijst ingekomen stukken - stuk nummers 11315 en 11315a

 1. het stuk A 1 voor kennisgeving aan te nemen
 2. de stukken B 1 en B 2 voor kennisgeving aan te nemen
 3. het stuk C 3 voor kennisgeving aan te nemen
 4. de stukken C 1, C 4 en C 5 in handen van B&W ter afdoening
 5. de stukken C 7 en C 8 – na ontvankelijkheidstoets en nadat de op grond van de Legesverordening verschuldigde leges zijn voldaan - in handen van de schadebeoordelingscommissie om advies
 6. de stukken C 2 en C 6 in handen van de commissie bezwaarschriften om adviesBeslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

voorstellen tot

V eervol ontslaan van

mevrouw A.G.J. Liedtke-Bevers als lid van de stadsdeelcommissie Oost en stadsdeelcommissie Zuid.


Beslissing: aan mevrouw A.G.J. Liedtke-Bevers is met algemene stemmen eervol ontslag verleend als lid van de stadsdeelcommissie Oost en de stadsdeelcommissie Zuid.

 

VII  andere agendapunten

Motie 1 Vredenstein d.d. raad 5 april 2004

De Raad van de gemeente Enschede,
In vergadering bijeen op 5 april 2004, besprekend de problematiek van de gevolgen van de brand bij Vredestein, bij agenda punt
Constaterende dat:

 • De grote brand bij Vredestein grote gevolgen heeft voor economie en ecologie
 • Er geen opvangreservoir voor bluswater aanwezig was bij Vredestein terwijl de richtlijn dit al vanaf 1995 voorschreef (richtlijn CPR 15-2)
 • de gemeente Enschede in het kader van het project ‘risicovolle bedrijven’ 15 bedrijven zijn bezocht waarbij de externe veiligheid het uitgangspunt was
 • de wethouder in februari in de commissie Fysiek heeft toegezegd dat milieuvergunningen en handhaving prioriteit hebben, dit in tegenstelling tot de uitgave ‘DSOB actueel’ van januari 2004 waarbij geen enkele van de prioriteitscategorieën veiligheid en of handhaving is opgenomen
 • de conclusies richting gemeente en provincie in het rapport van de VROM-inspectie duidelijk zijn
 • bij de beantwoording van de schriftelijke vragen van kamerlid Samson is opgenomen dat de provincie de conclusies en aanbevelingen van de inspectie onderschrijft
 • nog steeds geen schepen kunnen varen van en naar Enschede
 • het drinkwater nog steeds niet uit het Enschedese deel van het Twentekanaal komt
 • het rapport van Rijkswaterstaat over de gang van zaken rondom het schoonmaken van het kanaal nog niet is verschenen

Overwegende dat:

 • in de commissie Fysiek op 17 februari uitgebreid is gesproken over Vredestein
 • de wethouder in deze commissie aangaf dat er bij de tijdelijke opslaghal bij Vredestein sprake is van geen sprinklerinstallatie en wel een detectiesysteem, en dat bij de afgebrande hal er geen sprinklerinstallatie is geweest
 • de provincie Overijssel voor een groot aantal bedrijven in Enschede bevoegd gezag is
 • het college naar aanleiding van de beantwoording van vragen toegeeft in haar notitie ‘dat de Gemeente Enschede pro-actiever had kunnen optreden waar het de actualisering van de milieuvergunningen betreft, met name ten aanzien van de CPR-15-2 richtlijnen voor het grondstoffenmagazijn’
 • er op dit moment geen openbare informatie is over milieuvergunningen/handhaving aangaande de Enschedese bedrijven waarbij de Provincie Overijssel bevoegd gezag is (milieukaart)
 • het rapport ‘risico’s voor bedrijven’ van de gemeente Enschede geen garantie geeft voor het aanwezig zijn van een adequate milieuvergunning en/of een adequate handhaving

Draagt het College op:

 • op basis van overleg met de Provincie Overijssel te komen tot een overzicht binnen twee maanden op internet van de stand van zaken omtrent milieuvergunningen/handhaving van alle bedrijven waar de Provincie bevoegd gezag is
 • indien de Provincie onvoldoende meewerkt de inspecteur van de VROM-inspectie daarvan in kennis te stellen
 • binnen twee maanden in de commissie Fysiek een overzicht te geven van de acht bedrijven in Enschede die te maken hebben met de CPR-15-2 richtlijn
 • alle 15 bedrijven uit het project ‘risico voor bedrijven’ te onderzoeken op het adequaat zijn van de milieuvergunning en de stand van zaken voor wat betreft de handhaving. Indien blijkt dat de gemeente geen bevoegd gezag is en er tekortkomingen worden geconstateerd wordt onverwijld de Provincie daarvan op de hoogte gesteld en verantwoordelijk gesteld

Motie 2 ingediend door de Stadspartij om

 • alle aanvalsplannen na te gaan op de meest evenwichtige calamiteiten-bestrijding
 • meer geloofwaardige metingen naar vervuiling van lucht, water en bodem te bewerkstelligen.

  Interrupties: P. Datema ( ChristenUnie (2004) )
  Interrupties: Voorzitter J.H.H. Mans T. Windmulder ( PvdA (2004) )Wethouder Le Loux verklaart dat motie 1 door het college wordt overgenomen, met dien verstande dat een overzicht op internet binnen twee maanden vermoedelijk niet is te realiseren, maar dat dan aangegeven zal worden op welke wijze de informatie kan worden verkregen.


Met betrekking tot motie 2 zegt het college toe om na overleg met de brandweer terug te zullen komen op de vragen met betrekking tot brandbestrijding en nader aandacht te zullen geven aan verbetering van kwaliteit en frequentie van milieumetingen.


De motie behoeft daarmee geen behandeling.

 

R 1 instemmen met de wijzigingen t.b.v. de inrichting en werkwijze van de raad en commissies - stuk nummer 11299

 1. Kennis te nemen van de door het raadspresidium vastgestelde notitie ‘Dualistisch werken in Enschede’ van februari jl.
 2. Ter uitwerking van het in deze notitie in hoofdstuk 4 opgenomen voorstel met betrekking tot inrichting en werkwijze van de raadsvergadering en de raadscommissies, te besluiten dat:
  a de positie van de stadsdeelcommissies als raadscommissies ex art. 82 van de gemeentewet in Enschede wordt versterkt, en de sinds 1 januari jl. doorgevoerde wijziging van de vergaderfrequentie van de stadsdeelcommissies alsmede het onderscheid tussen formele en informele commissievergaderingen hiermee vervalt;
  b elke stadsdeelcommissie 7 keer per jaar vergadert, en daarbij cf. de oorspronkelijke intentie de besluitvorming in de raad voorbereidt ten behoeve van die raadsvoorstellen die het stadsdeel betreffen, uitgezonderd de besluitvorming die zich richt op de algemeen stedelijke aspecten van het bestuur (die dus het stadsdeel overstijgt);
  c de bestaande functionele raadscommissies (de sociale, economische en fysieke commissie alsmede de commissie bestuurszaken en middelen) worden opgeheven en vervolgens geïntegreerd in één stedelijk commissieoverleg in wisselende samenstellingen van woordvoerders met een rollende agenda;
  d elke maandagavond (uitgezonderd vergadervrije dagen in vakantieperiodes, en op feestdagen of overige bijzondere dagen) gereserveerd zal worden voor ofwel een raadsvergadering dan wel een vergadering van het stedelijk commissieoverleg;
  e de frequentie van de raadsvergadering wordt bepaald op eens per twee weken, daarbij rekening houdend met de vergadervrije dagen en periodes;
  f de eerste raadsvergadering van de maand een reguliere (uitgebreide) raadsvergadering zal betreffen, terwijl de tweede raadsvergadering van de maand een kortere vergadering zal zijn, bestaande uit het vragenuurtje, vaststellen agenda, dringende bespreekpunten (waaronder begrepen interpellaties en spoeddebatten) en hamerstukken;
  g het stedelijk commissieoverleg in, afhankelijk van het agendaonderwerp, wisselende samenstelling van raadsleden (woordvoerders) tweewekelijks wordt georganiseerd, op de maandagavonden die vallen tussen de maandagavonden waarop de raad vergadert;
  h het stedelijk commissieoverleg structureel wordt begonnen met het bespreken en vaststellen van de door het raadspresidium voorbereide concept-agenda (rollende agenda) van de raad en commissies voor de eerstvolgende periode (agendaoverleg);
  i de wekelijks op deze wijze vastgestelde agenda voor de raad en commissies daarbij het politiek gestuurd coördinerend mechanisme vormt voor de agendabepaling van de gehele raad inclusief stadsdeelcommissies en het stedelijk commissieoverleg;
  j ten behoeve van de uitwerking van 3) de versterking van stadsdeelcommissies, 5) het stedelijk commissieoverleg 8) de uitgebreide en korte raad, de raad in juni a.s. een nader voorstel voor te leggen met daarin een uitwerking van de werkwijze, taken en bevoegdheden van de vergaderingen;
  k het reglement van orde van de raad, alsmede de verordening op de raadscommissies ten behoeve van de invoering van bovenstaande op korte termijn zullen worden aangepast en ter besluitvorming aan de raad van juni a.s. zullen worden voorgelegd;
  l de wijzigingen zoals hierboven beschreven, indien haalbaar, per 1 september 2004 zullen worden ingevoerd.

  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD (2004) )


Beslissing: gelijk aan het voorstel, met dien verstande dat nadere uitwerking zal worden gegeven aan het onderdeel stadsdeelcommissies, stedelijke commissie met rollende agenda en uitgebreide en korte raad, en in het bijzonder aan de agendavorming en –vaststelling, en dat die uitwerking voor nadere besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd alvorens het model definitief in te voeren. Tevens wordt opgemerkt dat de in het voorstel genoemde termijnen iets naar achter moeten worden doorgeschoven, als gevolg van de reeds ontstane vertraging bij de behandeling van dit R-voorstel.

 

D 4 besluiten tot realisatie van het Muziekkwartier en daartoe een aanvullend voorbereidingskrediet te verlenen - stuk nummer 11319

 1. Definitief besluiten het Muziekcluster (het zgn. model 2) te realiseren.
 2. Opdracht te geven tot het maken van een definitief ontwerp voor het Muziekcluster en daartoe een aanvullend voorbereidingskrediet van € 550.000 beschikbaar te stellen; dit bedrag te dekken uit het t.z.t. aan te vragen bouwkrediet en tot dat moment rente bij te schrijven op de boekwaarde.
 3. Kennis te nemen van de stand van zaken parkeergarage en in te stemmen met opdrachtverstrekking voor het maken van een definitief ontwerp; de kosten hiervoor(€ 425.000) ten laste te brengen van het reeds beschikbare voorbereidingskrediet.
 4. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen aan de gezamenlijke instellingen van € 200.000 t.b.v. van de uitwerking van de gekozen organisatieopzet, het opstellen van een bedrijfsplan voor het totaal en deelplannen per functie/instelling, externe advisering en proceskosten. Dit bedrag te dekken uit de in de begroting 2004 opgenomen middelen voor het Muziekkwartier.
 5. In te stemmen met de start van het project “Stationsomgeving” en de verantwoordelijkheid daarvoor neer te leggen bij de stadsdeelwethouder Centrum; tbv van de eerste fase van dit project een krediet beschikbaar te stellen van € 140.000 en te dekken uit Reserve Verbetering Stad.
 6. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de onderscheiden producten van de DSOB en DMO.

Motie 3 ingediend door D66 om
Het college op te dragen het raadsvoorstel terug te nemen, verder te onderbouwen en in een extra raadsvergadering in week 36 bijgesteld ter besluitvorming aan te bieden.

Amendement A ingediend door PvdA om

 • Punt 1 van het besluit te wijzigen in:
  “Te besluiten het Muziekkwartier te realiseren, met dien verstande dat later alleen zal worden overgegaan tot beschikbaarstelling van het totale krediet voor zover dit daadwerkelijk aanwezig is c.q. is toegezegd, met andere woorden: indien sprake is van een sluitende begroting en een sluitende exploitatie-opzet”.
 • Toe te voegen een punt 7:
  “Eind 2004 is het businessplan voor het geheel en de afzonderlijke instellingen beschikbaar. In dat plan staan naast de definitieve begroting voor het Muziekcluster ook de uitgangspunten voor de exploitatie van het geheel en duidelijke afspraken over programmering”.

  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links ) J. Hatenboer ( VVD ) Voorzitter J.H.H. Mans
  Interrupties: D. Boes-Schoonderbeek ( CDA ) J. van der Zee ( Groen Links )
  Interrupties: D. Boes-Schoonderbeek ( CDA )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD ) J. van der Zee ( Groen Links )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD ) D. Boes-Schoonderbeek ( CDA ) M. van Hees ( PvdA ) J. van der Zee ( Groen Links ) F.C.G. Lammerink ( Stadspartij )
(Schorsing vergadering voor beraad)
  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij )Wethouder Hassink verklaart dat het college amendement A overneemt.


D66 trekt motie 3 in en steunt amendement A.


Stemverklaring GL: door amendement A is er nog geen sprake van een definitief go-besluit, waardoor thans met het geamendeerde voorstel kan worden ingestemd ondanks de nog ontbrekende dekking.


Beslissing: het voorstel inclusief amendement A wordt met algemene stemmen aangenomen.
Wethouder Hassink zal in de sociale commissie terugkomen op de bij de behandeling van dit onderwerp gestelde vragen die nog niet zijn beantwoord.