Aanwezig: J.H.H. Mans (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, A.S. Ar
ı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig: F. Aktan, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, G.J. Oude Egberink en F. Uçar

opening

II  vragenuur (zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad)

Vraag 1: P. Welman (CDA) – inventarisatie en inspectie risicovolle daken

 

II bis  interpellatieverzoeken

verzoek om interpellatie van de PvdA inzake Euregio Kunstijsbaan

- schorsing -
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA (2004) )
  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD (2004) ) M. van Hees ( PvdA (2004) )
  Interrupties: F.C.G. Lammerink ( Stadspartij )
  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij )
- schorsing -
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA (2004) ) A.S. Ari ( CDA )
  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij )

 

Wethouder Helder zegt toe, met betrekking tot uitkomsten van eigen onderzoek naar de financiële behoefte, tijdig, in ieder geval voor 5 juli as, hierover te rapporteren.


motie 1 PvdA e.a. om het college te verzoeken: • bij de behandeling van de begroting op 5 juli 2004 aan de raad een voorstel te doen voor een additionele subsidie voor de Euregio Kunstijsbaan die erop is gericht de baan open te houden tot de realisatie van de 400 meterbaan;
 • in overleg te treden met de Regio Twente, de Provincie Overijssel en de gemeenten uit Netwerkstad teneinde te bereiken dat zij een financiële bijdrage leveren aan het instandhouden van de Euregio Kunstijsbaan en met deze partijen afspraken te maken over de wijze waarop zij willen bijdragen aan de realisatie van de gewenste 400 meterbaan in Twente.

stemming motie 1: aangenomen, met dien verstande dat de Stadspartij heeft tegengestemd (met stemverklaring).


motie 2 Stadspartij om het college op te dragen: • het bestuur van de stichting te steunen in de steekhoudende (financiële) onderbouwing van haar verzoek;
 • met het bestuur van de stichting na te gaan om installatiedelen, zoals koelmachines, zo uit te voeren dat eventueel hergebruik bij een eventuele 400 meterbaan voor de hand ligt;
 • de situatie van de gewenste 400 meterbaan te actualiseren;
 • de resultaten aan de raad dan wel de raadscommissie voor te leggen binnen de tijd die ongestoorde voortgang van het schaatsbedrijf mogelijk maakt, zonodig door een tussentijds oordeel te vragen voor spoedeisende onderdelen.

stemming motie 2: verworpen, Stadspartij voor en rest tegen.

III  vaststellen agendade agenda is vastgesteld

III bis  vaststellen de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van maandag 10 mei 2004 en maandag 17 mei 2004
Beslissing: de besluitenlijsten zijn vastgesteld.

IV  lijst en aanvullende lijst ingekomen stukken – stuk nummers 11341 en 11341a

 1. het stuk B 1 voor kennisgeving aan te nemen
 2. de stukken B 2 in handen van B&W ter afdoening
 3. het stuk C 1 voor kennisgeving aan te nemen
 4. de stukken C 2 tot en met C 8 en C 13 in handen van B&W ter afdoening
 5. de stukken C 9 en C 10 in handen van de commissie bezwaarschriften om advies
 6. de stukken C 11 en C 12 – na ontvankelijkheidstoets en nadat de op grond van de Legesverordening verschuldigde leges zijn voldaan - in handen van de schadebeoordelingscommissie om advies
Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

voorstellen tot

V  eervol ontslag van

 1. J.H. Schoeman als lid van de stadsdeelcommissie Noord
 2. T. Windmulder als voorzitter van de rekenkamercommissie per 1 augustus 2004
Beslissing: de heer J.H. Schoeman is eervol ontslagen als lid van de stadsdeelcommissie Noord en de heer T. Windmulder is eervol ontslagen als voorzitter van de rekenkamercommissie per 1 augustus 2004

VI  benoeming van

 1. benoemen van een lid in de commissie van beheer over het Volkspark (stuk nummer 11325)
 2. een lid van de commissie bestuurszaken & middelen
 3. een lid van de economische commissie
 4. een lid van de commissie wederopbouw
 5. een lid van de fysieke commissie
 6. een lid van de stadsdeelcommissie Noord
 7. een lid van de stadsdeelcommissie Oost
 8. een lid van de stadsdeelcommissie zuid
 9. een extern lid van de rekenkamercommissie per 1 augustus 2004 (stuk nummer 11359)
 10. een voorzitter van de rekenkamercommissieBeslissing:

 1. de heer A.J. Swijghuisen is benoemd tot lid van de commissie van beheer over het Volkspark
 2. de heer J.J. van Maanen is benoemd tot lid van de commissie bestuurszaken & middelen
 3. de heer J.J, van Maanen is benoemd tot lid van de economische commissie
 4. mevrouw F.I. Siegers-last is benoemd tot lid van de commissie wederopbouw
 5. mevrouw F.I. Siegers-Last is benoemd tot lid van de fysieke commissie
 6. de heer J.J. van Maanen is benoemd tot lid van de stadsdeelcommissie Noord
 7. de heer J.J. van Maanen is benoemd tot lid van de stadsdeelcommissie Oost
 8. mevrouw F.I. Siegers-Last is benoemd tot lid van de stadsdeelcommissie Zuid
 9. en j: mevrouw R. Holsheimer-Wezeman is per 1 augustus 2004 voor de resterende duur van de zittingsperiode van deze raad, benoemd tot extern lid en tevens in de functie van voorzitter van de rekenkamercommissie.

 

VII andere voorstellen

A 1  gewijzigd vaststellen van de Detailhandelsstructuurvisie Enschede 2003 – stuk nummer 11320

 1. De Detailhandelsstructuurvisie Enschede 2003 gewijzigd vast te stellen.
 2. De begeleidingscommissie detailhandelsstructuurvisie, ING Real Estate, Ecocentrum Emma, De Centrale Vereniging Ambulante Handel en de Federatie Centrumondernemers Enschede mee te delen dat hun zienswijze aanleiding heeft gegeven tot het op enkele onderdelen wijzigen van de detailhandelsstructuurvisie.
 3. Vendex KBB, Pico Mode, de vertegenwoordiger van Boswinkel BV en de vertegenwoordiger van de Lage Bothof CV mee te delen dat hun zienswijze geen aanleiding heeft gegeven tot wijziging van de detailhandelsstructuurvisie.

  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD (2004) ) F.C.G. Lammerink ( Stadspartij ) T. Windmulder ( PvdA (2004) )
  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD (2004) ) F.C.G. Lammerink ( Stadspartij ) T. Windmulder ( PvdA (2004) )Beslissing: aangenomen, met dien verstande dat amendement A van de PvdA is overgenomen door het college.


motie 3 VVD om het college op te dragen: • bij de verdere ontwikkeling van het Grolsch terrein ervoor zorg te dragen dat eventuele detailhandel daar wel levensvatbaar is, maar geen concurrentie vormt voor de detailhandel in het stadscentrum

stemming motie 3: verworpen met 10 stemmen voor (VVD, D66, GroenLinks) en 24 stemmen tegen (CU, PvdA, CDA, Stadspartij, BBE, fractie L/C)


amendement A PvdA om toe te voegen aan het voorstel:


1 a: "Op basis van een individuele afweging moet het mogelijk zijn om van de hoofdlijnen, geen uitbreiding detailhandel en geen nieuwe kleinschalige detailhandel, af te wijken".


amendement A is niet in stemming gebracht omdat deze is overgenomen door het college.

A 4  beschikbaar stellen aanvullende middelen t.b.v. de uitvoering van het Enschede Event 2004 – stuk nummer 11339

 1. Kennis te nemen van de uitvoering van het openingsevenement als onderdeel van het evenementenbeleid 2004.
 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de benodigde aanvullende middelen voor in het totaal € 325.525,00 voor de uitvoering van het Enschede Event.
 3. De hiervoor benodigde wijzigingen aanbrengen in de gemeentebegroting 2004.

  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links ) F.C.G. Lammerink ( Stadspartij )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: A.G.J. Liedtke-Bevers ( Liedtke-Çegerek (2004) )Beslissing: aangenomen met 25 stemmen voor (PvdA 6 x, D66, CU, VVD, BBE, fractie Liedtke/Çegerek en CDA) en 9 stemmen tegen (PvdA 2 x, Stadspartij, GroenLinks)

E 2  vaststellen de Reïntegratie- en sanctieverordening en de Verordening cliëntenparticipatie op grond van de Wet Werk en Bijstand – stuk nummer 11334

 1. Vaststellen van de reïntegratie- en sanctieverordening (bijlage 1) en de verordening cliëntenparticipatie (bijlage 2) in het kader van de Wet Werk en Bijstand.

  Interrupties: Voorzitter J.H.H. Mans A. van Duinen ( D66 )


Verdaagd naar de raadsvergadering op maandag 28 juni 2004

 

Hamerstukken

R 1  vaststellen documenten accountancy aanbesteding in netwerkstadverband - stuk nummer 11350

 1. Het Selectiedocument Europese aanbesteding van accountantsdiensten d.d. 5 mei 2004, versie 0.12, vast te stellen.
 2. Het Programma van Eisen en Wensen inzake de accountantsfunctie d.d. 5 mei 2004, versie 0.9, vast te stellen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

A 2  beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor "Afronding definitiefase scholingsboulevard" – stuk nummer 11332

 1. Kennisnemen van de eindrapportage ‘Afronding Definitiefase Scholingsboulevard, dd. 4 mei 2004.
 2. Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 1.975.000 voor de periode t/m 30 april 2005 voor
 • het opstellen en afronden van het Voorlopig en Definitief Ontwerp
 • communicatie
 • bijdrage projectdirecteur Software.
 1. Deze kosten ten laste te brengen van reeds gereserveerde middelen voor de Scholingsboulevard.
 2. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeente-begroting.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

A 3  toekennen subsidie aan VVV Twente Zuid – stuk nummer 11336

 1. Aan de VVV Twente Zuid over het lopende jaar een basis-/projectsubsidie toe te kennen van € 260.000, onder de voorwaarden zoals opgenomen in de bij het ontwerpbesluit behorende subsidiebeschikking VVV Twente Zuid 2004.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

A 5  verlenen van een krediet voor het jaarprogramma Kennisintensieve bedrijvigheid – stuk nummer 11340

 1. Akkoord te gaan met een krediet ter hoogte van € 827.000,- te verlenen voor het jaarprogramma Kennisintensieve bedrijvigheid 2004.
 2. Dit bedrag te dekken uit de onder "financiële gevolgen" genoemde middelen.
 3. De gemeentebegroting 2004 dienovereenkomstig te wijzigen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

B 1 instemmen met de rapportage Quick-scans HOV-Noord Enschede – stuk nummer 11321

 1. Kennis nemen van de rapportage Quick-scans HOV-Noord Enschede.
 2. Mede op grond hiervan kiezen voor het tracé van HOV-Noord via het voormalig spoortracé, waarbij een tracé ontstaat dat loopt vanaf de Prinsessetunnel, via het Cobercoterrein, door Roombeek om vervolgens via de Potsweg aan te sluiten op de Oldenzaalsestraat. Ook aanpassingen aan het kruispunt Oldenzaalsestraat-Lossersestraat en mogelijk een P&R-locatie vormen een onderdeel van de HOV-Noord.
 3. Instemmen met de vervolgstappen, zijnde:
  a) opstellen van een voorlopig ontwerp incl. kostenraming voor het gehele tracé (Hengelosestraat tot en met kruispunt Lossersestraat);
  b) nadere studie locatiekeuze voor het P&R-terrein in samenhang met de Groene Wig;
  c) nadere uitwerking HOV-Noord ter plaatse van Oldenzaalsestraat-Potsweg in relatie tot dosering in het kader van het compensatiepakket Noord;
  d) uitwerking stadslijn door Enschede-Noord in overleg met Connexxion/Regio Twente, waarbij de ruimtereservering in Roombeek ten noorden van de Hulsmaatstraat vooralsnog gereserveerd blijft;
  e) het voorlopig ontwerp ontwikkelen in samenspraak met direct belanghebbenden/betrokkenen, het PBW en stadsdeel Noord;
  f) het inbrengen in de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer en afspraken maken met de vervoerder en de regio Twente over de inzet van stillere/schonere/hybride-achtige voertuigen op het tracé van HOV-Noord door Roombeek; inzet is om hier vanaf de start (deels) te kunnen gaan rijden met dergelijke voertuigen (mede afhankelijk van kosten).
 4. Na de kredietverlening bij het Mobiliteitsplan 2004-2015 (naar verwachting in juni/juli 2004) zullen deze vervolgstappen worden uitgevoerd.

Beslissing: gelijk aan het voorstel.

B 1  instemmen met de voorstellen t.a.v. de wijziging huurprijzen gemeentelijk vastgoed – stuk nummer 11335

 1. In te stemmen met de systematiek van kostendekkende huren in plaats van marktconforme huren.
 2. In te stemmen met de uitgangspunten waarvan de belangrijkste zijn:
  - de kostendekkende exploitatieduur is 30 jaar;
  - hanteren van een rentepercentage van 5,0 procent in 2004 in plaats van 5,5 procent omslagrente en het eenmalige verschil ten laste te brengen van de rente-egalisatiereserve van het concern;
  - onderhoudsuitgaven ten laste van de voorziening onderhoud te brengen;
  - het instellen van een egalisatiereserve voor de rente bij het Vastgoedbedrijf Enschede (VBE);
  - het verwerken van de verhoogde kosten van verzekeringspremies;
  - het vervallen van de taakstelling op gemeentelijk vastgoed ad € 281.000.
 3. De gemeentebegroting 2004 dienovereenkomstig te wijzigen.
 4. Kennisnemen van de uitkomsten van de berekening:
  - het afnemen van het tekort in meerjarig perspectief van 3 miljoen euro tot € 624.000;kennisnemen van de taakstellingen en gevraagde inspanning per dienst.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

B 3  vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Haaksbergerstraat, Tesinkweg en Weleweg – stuk nummer 11343

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Haaksberger-straat, Tesinkweg en Weleweg baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

B 4  vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Rutbeekweg – stuk nummer 11344

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Rutbeekweg baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

B 5 vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Morsbeekweg 50 – stuk nummer 11345

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Morsbeekweg 50 baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

B 6  vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Helmerstraat 410 – stuk nummer 11346

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Helmerstraat 410 baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belasting-object.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

B 7  vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Tesinkweg, Weleweg, Tesinklandenweg en Rutbekerveldweg – stuk nummer 11347

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Tesinkweg, Weleweg, Tesinklandenweg en Rutbekerveldweg baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

B 8  vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Welenmosweg en Oude Deldenerweg – stuk nummer 11348

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Welenmosweg en Oude Deldenerweg baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

B 9  vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Goorsedijk, Zoutindustrieweg, Weleweg en Meestersweg – stuk nummer 11349

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Goorsedijk, Zoutindustrieweg, Weleweg en Meestersweg baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

C 1  vaststellen de Subsidieverordening Individuele Behandeling Afvalwater buitengebied (IBA) (versie d.d. 25-5-04) – stuk nummer 11327

 1. De subsidieverordening "Individuele Behandeling Afvalwater buitengebied" vast te stellen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

C 2  aanwijzen als Wvg-gebied Deurningerstraat/ Lasondersingel (aangepast d.d. 8 juni 2004) – stuk nummer 11330

 1. Overeenkomstig het ontwerp besluit en gelet op het bepaalde in artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten de gronden, gelegen in de driehoek Deurningerstraat, Lasondersingel en Haverschmidtstraat (nabij het plangebied Roombeek), zoals deze zijn aangegeven op de bij dit voorstel gevoegde tekening en genoemd in de lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

C/D 3  beschikbaar stellen een uitvoeringskrediet voor realisatie van het cultuurcluster Roombeek – stuk nummer 11351

 1. In te stemmen met afronding van het voorlopig ontwerp cultuurcluster en voor de realisatie een uitvoeringskrediet van € 15.400.581 beschikbaar te stellen, onder gelijktijdige dekking van het op 12 mei 2003 verleende voorbereidingskrediet van € 1.350.000.
 2. Dit krediet te dekken zoals aangegeven in de financiële paragraaf.
 3. Kennis te nemen van het bedrijfsplan Environ en de gereserveerde middelen uit de Reserve Verbetering Stad beschikbaar te stellen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

E 1  wijzigen gemeentebegroting t.b.v. realisatie nieuw buurtcentrum in Oost-Boswinkel (versie d.d. 18-5-2004) – stuk nummer 11333

 1. Ten behoeve van de financiering van de nieuwbouw van een buurtcentrum in Oost-Boswinkel de gemeentebegroting als volgt te wijzigen:
 • € 177.000 ten laste van het Stadsvernieuwingsfonds te brengen;
 • € 190.000 ten laste van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV 2000-2004) te brengen;
 • € 367.000 ten gunste te brengen van produktnr. 6.04.01 (stadsdeelgewijs werken).
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 1 a  vaststellen voorbereidingsbesluit Geessinkweg hoek het Bijvank (2004) – stuk nummer 11322

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangewezen op de bij dit besluit behorende tekening, nummer 63193.
 2. Te bepalen dat het onder 1 genoemde besluit met ingang van 25 juni 2004 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 1 b  vaststellen voorbereidingsbesluit Kerkstraat 107-109 – stuk nummer 11323

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gronden zoals aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 63152 (voorbereidingsbesluit Kerkstraat 107-109 en percelen ten zuiden daarvan tot spoorweg (2004).
 2. Te verklaren dat het onder 1 bedoelde voorbereidingsbesluit met ingang van 25 juni 2004 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 1 c  vaststellen voorbereidingsbesluit Hengelosestraat 481 (Agrarisch Opleidingscentrum) – stuk nummer 11324

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het terrein dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening, nummer 63160 (voorbereidingsbesluit Hengelosestraat 481 (AOC).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 10 september 2004 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 1 d  vaststellen voorbereidingsbesluit aantal terreinen in het Havengebied – stuk nummer 11328

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de terreinen, die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nummer 63194 (voorbereidingsbesluit aantal terreinen in het Havengebied).
 2. Te bepalen dat het onder 1 genoemde besluit met ingang van 25 juni 2004 in werking treedt.
Verdaagd naar de raadsvergadering op maandag 28 juni.

F 1 e  vaststellen voorbereidingsbesluit Noord Hollandstraat 4 – stuk nummer 11329

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het terrein dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 63195 (voorbereidingsbesluit Noord Hollandstraat 4).
 2. Te verklaren dat het onder 1 genoemde voorbereidingsbesluit met ingang van 25 juni 2004 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 2  niet-ontvankelijk verklaren bezwaarschrift tegen voorbereidingsbesluit Groene Scheg Oldenzaalsestraat 2003 – stuk nummer 11326

 1. Het bezwaarschrift van de heer M.R. Witvers tegen het voorbereidings-besluit Groene Scheg Oldenzaalsestraat [2003], met overneming van het advies van de commissie voor bezwaar en beroep, niet-ontvankelijk te verklaren.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F3  vaststellen de "Welstandsnota Enschede Bouwen aan Identiteit" - stuk nummer 11331

 1. De "Welstandsnota Enschede Bouwen aan Identiteit " vast te stellen.
 2. De zienswijzen naar aanleiding van de inspraak te beantwoorden conform het inspraakverslag van 19 april 2004.
 3. Ingevolge artikel 25 van de Tijdelijke referendumwet te besluiten dat de inwerkingtreding van dit besluit geen uitstel kan lijden en dat dit besluit na bekendmaking in werking treedt alvorens de in artikel 22, tweede lid van deze wet genoemde termijn is verstreken.Beslissing: gelijk aan het voorstel

G 1  instemmen met het definitief ontwerp Strategische Visie Netwerkstad deel II – stuk nummer 11342

 1. In te stemmen met het definitief ontwerp van Strategische visie Netwerkstad deel II (SV II).
 2. De lijst van Netwerkstadprojecten (het "pact") vast te stellen overeenkomstig het conceptbesluit.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.Schorsing: 22.30 uur.
De raadsvergadering wordt voortgezet op maandag 28 juni 2004 om 19.00 uur