Aanwezig: J.H.H. Mans (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn (deels voorzitter), F. Aktan, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr. A.A. Broekman-Veltman, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.
Afwezig: A.S. Arı en mevr. Y. Çegerek

F 1 d  vaststellen voorbereidingsbesluit Brinkstraat 355 e.o.- stuk nummer 11203

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het terrein dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 63173.
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 9 januari 2004 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

I opening

II vragenuur (zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad)

1 G.Dijkhuizen (PvdA) - Robin Hood plan


  Interrupties: G. Dijkhuizen ( PvdA (2004) )

 

2 P.Welman (CDA) - ongeluk met dakpaneel Klanderij

  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links (2004) )


Wethouder Helder zegt toe dat de gemeente toe zal zien op de veiligheid van de bouwconstructie.

 

3 J.Hofte (Stadspartij) - statafels en parasols weekmarkt
Wethouder Helder zegt toe dat ernaar gestreefd wordt de afspraken die gemaakt zijn met de ondernemer en de marktmeester over het plaatsen van sta tafels en parasols op de markt zo goed mogelijk na te komen.

 

4 F.C.G.Lammerink (Stadspartij) - situatie Vliegveld Twente en omgeving
Burgemeester Mans bevestigt dat de inzet voor Vliegveld Twente compensatie blijft en dat de kamer een motie heeft aangenomen waarin het perspectief voor Twente wordt verwoord.

II bis interpellatieverzoeken

a verzoek om interpellatie I.Sümer- PvdA- inzake Enschede- Pas

b verzoek om interpellatie U.Visser - Stadspartij inzake groenbeleid
a Het interpellatieverzoek wordt onder VII na de bespreekpunten behandeld.
b Het interpellatieverzoek wordt niet toegestaan; de Raad, uitgezonderd de fractie Stadspartij stemt tegen.

III vaststellen agenda

De heer Visser verzoekt om ingevolge artikel 38, lid 5 van het Reglement van Orde om 2 onderwerpen te agenderen.


Beslissing: de agenda is vastgesteld, met dien verstande dat niet wordt voldaan aan het verzoek van de heer Visser. De heer Visser kan schriftelijke onderbouwing van zijn punten bij de griffie aanleveren, waarna deze voor de volgende raadsvergadering kunnen worden geagendeerd.

III bis vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 november 2003Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld

IV  lijst en aanvullende lijst ingekomen stukken - stuk nummers 11208 en 11208a

 1. de stukken A 1 tot en met A 3 voor kennisgeving aan te nemen
 2. de stukken B 1 en B 4 voor kennisgeving aan te nemen
 3. het stuk B 5 als bespreekpunt te agenderen in de eerstvolgende vergadering van de commissie bestuurszaken & middelen
 4. de stukken B 2, B 3 en B 7 in handen van B&W ter afdoening
 5. de stukken C 1 en C 2 voor kennisgeving aan te nemen
 6. de stukken C 3 tot en met C 5 in handen van B&W ter afdoening
 7. de stukken C 6, C10 en C11 – na ontvankelijkheidstoets en nadat de op grond van de Legesverordening verschuldigde leges zijn voldaan - in handen van de schadebeoordelingscommissie om advies
 8. het stuk C 8 in handen van de griffier ter afdoening
 9. het stuk C 9 in handen van B&W ter afdoening na advies van de betrokken raadscommissieBeslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld

voorstellen tot

V eervol ontslag van

a B. Heeringa als lid van de economische commissie
b J. van der Zee als lid van de fysieke commissie
c R. Tenkink als lid van de commissie bestuurszaken & middelen


Beslissing:
de heer B. Heeringa is eervol ontslagen als lid van de economische commissie;
de heer J. van der Zee is eervol ontslagen als lid van de fysieke commissie;
de heer R. Tenkink is eervol ontslagen als lid van de commissie bestuurszaken & middelen.

VI benoeming van

a G. Oude Egberink als lid van de economische commissie
b J. van der Zee als lid van de commissie bestuurszaken & middelen
c R. Tenkink als lid van de fysieke commissie


Beslissing:
de heer G. Oude Egberink is benoemd als lid van de economische commissie;
de heer J. van der Zee is benoemd als lid van de commissie bestuurszaken & middelen;
de heer R. Tenkink is benoemd als lid van de fysieke commissie.

VII  andere voorstellen

B 1  kennisnemen van de 2e concernrapportage – 11192

 1. Kennis te nemen van de 2e Concernrapportage 2003;
 2. Kennis te nemen van de opdrachten en besluiten zoals vermeld in de hoofdstukken 5 en 6;
 3. Het geprognosticeerde voordeel over 2003 à € 2.665.000 te reserveren in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de financiële problematiek Wet Voorziening Gehandicapten (Wvg).

  Interrupties: J.H. Schoeman ( BBE )Beslissing: gelijk aan het voorstel


Toezegging wethouder Goudt: de raad wordt geïnformeerd als de gevolgen van de wijziging van de Wvg verwerkt zijn.

  Interrupties: H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA ) M. Kiranli-Kronenburg ( PvdA )
  Interrupties: B. Heeringa ( CDA )
  Interrupties: H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA ) J. Hofte ( Stadspartij )
- schorsing -
  Interrupties: M. Kiranli-Kronenburg ( PvdA )Beslissing: het voorstel is aangenomen inclusief het amendement.


Amendement CDA e.a. om de volgende wijzigingen in te voeren: • Per 1 april 2004 het gratis stortquotum van 100 kg per aansluiting per etmaal af te schaffen bij de afvalbrengpunten West, Oost en Zuid en in plaats daarvan een gratis stortquotum van 300 kg per aansluiting per jaar in te stellen;

 • Met ingang van 1 april 2004 een pasjessysteem in te voeren teneinde het gratis stortquotum van 300 kg per ansluiting per jaar te kunnen registreren en controleren. Kosten € 100.000,-;

 • Met ingang van 1 april 204 de storttarieven voor de afvalbrengpunten West, Oost en Zuid aan te passen teneinde een besparing te realiseren op de inzameling en verwerking van het grof huishoudelijk afval;

 • De verminderde besparing besparing ten opzichte van het collegevoorstel te verrekenen via de afvalstoffenheffing 2004.

Beslissing amendement: aangenomen met 21 stemmen voor (CDA, VVD, BBE, Stadspartij, D66) en 16 stemmen tegen (PvdA, GroenLinks, ChristenUnie)

B 7  Belastingverordeningen 2004

Vast te stellen de:

 1. Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelasting 2003;
 2. Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting
 3. Verordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van een belasting op honden 2003
 4. Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2003
 5. Verordening tot tweede wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering op leges 2003
 6. Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van begraafplaatsrechten 2003
 7. Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van havenkade- en opslaggelden 2003
 8. Verordening tot eerste wijziging van de brandweerrechten 2003
 9. Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2003 alsmede de daarbij behorende tarieventabel
 10. Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van rioolrecht 2003
 11. Verordening tot eerste wijziging van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 12. Verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsprecariobelasting 2004

  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links ) U. Visser ( Stadspartij )Beslissing: verordeningen 1 tot en met 8, 10 en 12 zijn vastgesteld gelijk de voorstellen. Nr. 9, Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2003 alsmede de daarbij behorende tarieventabel is vastgesteld inclusief het amendement van het CDA e.a., ingediend bij het voorstel ten aanzien van de afvalbrengpunten (stuk nummer 11225). De VVD wil geacht worden niet akkoord te zijn met nr. 11, de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

B 8  verlenen van een krediet t.b.v. de verbetering huisvesting stadskantoor – stuk nummer 11220

 1. Kennis te nemen van de verbeteringsmaatregelen met betrekking tot het Stadskantoor.
 2. Een krediet te verlenen van € 3.322.000 voor de te treffen maatregelen:
  - Het bedrag van € 1.990.096 leidt ingaande 2004 tot een jaarlijkse huurverhoging van € 140.000. Dit bedrag kan gedekt worden uit het bij de 1e marap gemelde voordeel ad. € 263.000.
  - De kapitaallasten van € 983.404 , ad. € 115.700 ingaande 2004 te dekken uit de daarvoor gereserveerde concernpost "aanpassingen Stadskantoor" ad. € 116.807 van product 9.05.03 (stelpost nr. 17).
  - De verhuis(bewegings)kosten ad. € 348.500 incidenteel te dekken uit de begroting 2003, enerzijds uit het bij de 1e marap gemelde voordeel ad. € 263.000 en daarnaast € 85.500 uit de gereserveerde concernpost "aanpassingen Stadskantoor" van product 9.05.03 (stelpost nr. 17).
 3. De gemeentebegroting 2003 en 2004 te wijzigen door overheveling van de concernpost "aanpassingen Stadskantoor" € 85.500 voor 2003 en € 115.700 voor 2004 van product 9.05.03 (stelpost nr. 17) naar product 5.07.02 (Stelposten BAZ).

  Interrupties: W.E. Wallinga ( PvdA )
  Interrupties: W.E. Wallinga ( PvdA ) G.A.M. Haisma ( VVD )
  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij )
  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD ) W.E. Wallinga ( PvdA )Beslissing: het voorstel is aangenomen met 30 stemmen voor en 7 stemmen tegen (VVD)

E 3  instemmen met een onttrekking aan de reserve integraal arbeidsmarktbeleid – stuk nummer 11209

 1. Instemmen met een onttrekking aan de reserve integraal arbeidsmarktbeleid van € 680.000 ten behoeve van subsidiering van het ATC Arbeidstoeleiding & Coaching.
 2. Instemmen met een onttrekking aan de reserve integraal arbeidsmarktbeleid van € 10.000 ten behoeve van de implementatie van het Stimuleringsproject Allochtone groepen in de reguliere uitvoering van het reïntegratiebeleid.

  Interrupties: A.A. Broekman-Veltman ( VVD )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )Beslissing: gelijk aan het voorstel

R 1 RG kaderstellende discussie inzake plangebied Muziekkwartier a.d.h.v. bespreekagenda d.d. 10 december 2003

  Interrupties: D. Boes-Schoonderbeek ( CDA (2004) ) J. Hatenboer ( VVD (2004) ) M. van Hees ( PvdA (2004) )


De discussie wordt verdaagd naar de raadsvergadering van 2 februari 2004, met dien verstande dat deze als eerste bespreekpunt aan de orde komt.

 

Interpellatie I. Sümer- PvdA- inzake Enschede-Pas

  Interrupties: A.A. Broekman-Veltman ( VVD ) J. Hatenboer ( VVD ) D. Boes-Schoonderbeek ( CDA )Motie 1 PvdA om het college op te dragen: • Op zo kort mogelijke termijn aan de raad een nader voorstel voor te leggen als op 10 november 2003 door het college toegezegd;

 • Met onmiddelijke ingang zorg te dragen voor een regeling, met terugwerkende kracht tot 24 november jl., die de geldigheid van de Enschede-Pas garandeert tot het moment dat de vangnetregeling voor de onderdelen als bedoeld in de toezegging van het college van 10 november 2003 door de raad is vastgesteld en in werking is getreden;

 • Met de Stichting Enschede-Pas een voorziening te treffen om de langere "houdbaarheidsdatum" van de Enschede-Pas inhoudelijk, praktisch en financieel te regelen.

Conclusie: de motie is niet in stemming gebracht omdat deze door het college wordt overgenomen. Het college zal in januari 2004 met de uitwerking komen.

A 1  vaststellen leerplichtverslag 2002/2003 – stuk nummer 11186

 1. Vaststellen van het Leerplichtverslag schooljaar 2002/2003 van de gemeente Enschede.
 2. Conform artikel 25, lid 2 van de Leerplichtwet 1969, het leerplichtverslag toesturen naar de minister van OC&W.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

A 2  vast te stellen de Wijzigingsverordening leerlingenvervoer- stuk nummer 11213

 1. De Wijzigingsverordening leerlingenvervoer gemeente Enschede vast te stellen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

A 3  instemmen met de opheffing Gemeenschappelijke Regeling Drienerwoold – stuk nummer 11217

 1. Instemmen met het principebesluit van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ‘Drienerwoold’, d.d. 25 juni 2003, strekkende tot opheffing van de GR ‘Drienerwoold (advies- en begeleidingsbureau voor het onderwijs)’.
 2. Kennisnemen van de overdracht van taken en activiteiten op het gebied van onderwijsbegeleiding van Drienerwoold aan de Stichting Onderwijsadviescentrum Twente ‘Expertis’ per 1 augustus 2003.
 3. Kennisnemen van het besluit van het Algemeen Bestuur van Drienerwoold – geëffectueerd in de overname-overeenkomst tussen Drienerwoold en Expertis – om gedurende 5 jaar de gemeentelijke middelen voor onderwijsbegeleiding te zullen besteden bij Expertis.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

B 2  vaststellen rekening en verantwoording 2002 van de Stichting Personeelsvoorziening DCW – stuk nummer 11193

 1. Kennis te nemen van de rekening en verantwoording 2002 van de Stichting Personeelsvoorziening DCW en de bijbehorende verklaring en rapportage van de accountant.
 2. De rekening en verantwoording 2002 van de Stichting Personeelsvoorziening DCW met de accountantsverklaring, rapportage van de accountant en deze nota ter behandeling te sturen naar de economische commissie.
 3. De rekening en verantwoording 2002 van de Stichting Personeelsvoorziening DCW vast te stellen.
 4. Akkoord te gaan met het toevoegen van het voordelig resultaat 2002 ad € 155.967 aan de algemene reserve van de Stichting.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

B 3  vaststellen begrotingswijzigingen

nummers:

 1. 1
 2. 62
 3. 63
 4. 64
Beslissing: de begrotingswijzigingen nrs 1, 62, 63 en 64 zijn vastgesteld

B 4  vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering omgeving Lonneker - stuk nummer 11205

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van Lonneker baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

B 5  vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering gedeelte Haaksbergerstraat – stuk nummer 11207

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de een deel van de Haaksbergerstraat ter hoogte van de huisnummers 581 tot en met 599 baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

B 6  instemmen met de administratieve afwikkeling project Westerval/Afinkstraat – stuk nummer 11215

 1. Kennis te nemen van een aanvullende EFRO-subsidie van € 418.839 voor het project Westerval / Afinkstraat, die ingeboekt kon worden na besluitvorming met betrekking tot dit project in de raadsvergadering van 18 november 2002.
 2. Deze aanvullend ontvangen subsidie-inkomsten als volgt te verrekenen met eerder beschikbaar gestelde kredieten:
  – de onttrekking aan de Reserve Verbetering Stad te beperken tot een bedrag van € 546.082;
  – de onttrekking aan de Dienstreserve DSOB ongedaan te maken.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

C 1  beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. verwerving gronden project Josink Es- stuk nummer 11195

 1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het verwerven van gronden en bijkomende kosten ten behoeve van het bedrijventerrein Josink es voor de jaarschijven 2003, 2004 en 2005.
 2. De kosten ten laste te brengen van de grondexploitatie Josink es.
 3. De kosten te dekken door verhoging van de post verkopen onroerende zaken.
 4. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting 2003 aan te brengen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

C 2  beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. verwerving GEM Zuiderval – stuk nummer 11206

 1. Een aanvullend krediet van € 12.288.529,-- beschikbaar te stellen voor het verwerven van gronden en bijkomende kosten ten behoeve van het verwervingscomplex GEM Zuiderval voor de jaarschijven 2003, 2004 en 2005.
 2. De kosten ten laste te brengen van de grondexploitatie GEM Zuiderval.
 3. De kosten te dekken door de verhoging van de post verkopen onroerende zaken.
 4. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting 2003 aan te brengen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

C 3  beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. strategische aankopen – stuk nummer 11214

 1. Een raamkrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 10.000.000,- voor aankopen ten behoeve van toekomstige planontwikkelingen en strategische aankopen.
 2. De kosten ten laste te brengen van het Complex Verspreide Gronden binnen het Grondbedrijf..
 3. De kosten te dekken door de verhoging van de post onroerende zaken ter grootte van € 7.500.000,- en door een bijdrage vanuit het vereveningscomplex STOG, reserve stimulering locatieontwikkeling ter grootte van € 2.500.000,-.
 4. De hieruit voortvloeiende wijziging in de gemeentebegroting 2003 aan te brengen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

C 4  verlenen van een krediet t.b.v. aankoop gebouw Stichting Leerplan Ontwikkeling – stuk nummer 11218

 1. Uit te spreken dat kan worden ingestemd met deze strategische aankoop.
 2. Een krediet te verlenen voor de kosten van deze aankoop en bijkomende kosten (makelaarscourtage, kosten bouwkundig onderzoek en notariskosten) ad € 6.128.000,00.
 3. De kosten ten laste te brengen van het complex Verspreide gronden binnen het Grondbedrijf
 4. De kosten te dekken door de verhoging van de post onroerende zaken.
 5. De hieruit voortvloeiende wijziging in de gemeentebegroting 2003 aan te brengen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

C 6  vaststellen aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten plangebied ‘De Bothoven" – stuk nummer 11191

 1. Te besluiten als bedoeld in artikel 8 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) tot aanwijzing van gronden in het plangebied "De Bothoven" tot gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 Wvg van toepassing zijn zoals deze zijn vermeld op de hierbij behorende lijst en tekening d.d. 4 september 2003.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

E 2  vaststellen antwoord op het dorpsplan Boekelo als richtinggevend beleidskader – stuk nummer 11204

 1. Het Antwoord op het Dorpsplan Boekelo vast stellen als richtingevend beleidskader tot 2015.
 2. De zienswijze van de Dorpsraad Boekelo op het Antwoord op het Dorpsplan Boekelo niet over nemen, conform bijgaande beantwoording.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

E 3  vast te stellen de Intrekkingsverordening woontussenvoorzieningen – stuk nummer 11219

 1. De Intrekkingsverordening woontussenvoorzieningen vast te stellen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

F 1 a  vaststellen voorbereidingsbesluit Twekkeler-Es – stuk nummer 11202

 1. Te bepalen, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 52914 (voorbereidingsbesluit "Twekkeler Es").
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde voorbereidingsbesluit op 15 januari 2004 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

F 1 b  vaststellen voorbereidingsbesluit Lage Bothofstraat/Lipperkerkstraat – stuk nummer 11200

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gebieden, die op de bij dit besluit behorende tekening nummer 57147 (d.d. oktober 2003) met een arcering zijn aangegeven (voorbereidingsbesluit Lage Bothofstraat/Lipperkerkstraat).
 2. Te bepalen dat het onder 1 genoemde voorbereidingsbesluit met ingang van 27 december 2003 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

F 1 c  vaststellen voorbereidingsbesluit S.L. Louwesstraat-Zweringweg (Huisartsen Onder Een Dak "HOED") – stuk nummer 11201

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het terrein, dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 63177; voorbereidingsbesluit S.L. Louwesstraat – Zweringweg (HOED).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde voorbereidingsbesluit met ingang van 19 december 2003 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

F 1 e  vaststellen voorbereidingsbesluit Elferinkshoekweg – stuk nummer 11210

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het terrein dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 63176 (voorbereidingsbesluit Elferinkshoekweg);
 2. Te bepalen dat het onder 1. Bedoelde besluit met ingang van 19 december 2003 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

F 1 f  vaststellen voorbereidingsbesluit Groene Scheg – stuk nummer 11211

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangewezen op de bij dit besluit behorende tekening, nummer 60825.
 2. Te bepalen dat het onder 1 genoemde besluit met ingang van 19 december 2003 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

F 2  afwijzen verzoek herziening Bestemmingsplan "Usselo" (perceel Rosinkweg 26) – stuk nummer 11198

 1. Afwijzen van het verzoek van de heer Louwman om herziening van het bestemmingsplan "Usselo" ten behoeve van de bouw van woningen op het perceel Rosinkweg 26.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

F 3  afwijzen verzoek planschadevergoeding erven Appels – stuk nummer 11194

 1. Het verzoek van de erven Appels om hen op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een schadeloosstelling toe te kennen voor de schade, die zij menen te leiden als gevolg van de bepalingen van de bestemmingsplannen Enschede-Noord en Carmelhof, met overneming van het advies van de planschadebeoordelingscommissie af te wijzen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

F 4  toekennen schadevergoeding ex. art. 49 Wro inzake perceel Schipholtstraat 160 – stuk nummer 11199

 1. Kennis te nemen van de rapportage met advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede d.d. 25 september 2003 naar aanleiding van het verzoek ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van de heer M.D. Kroeske, Schipholtstraat 160 te Enschede, in verband met de bepalingen van het bestemmingsplan De Eschmarke
 2. Te besluiten om op grond van het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede aan de heer M.D. Kroeske terzake van zijn woning aan de Schipholtstraat 160 te Enschede een schadevergoeding ex artikel 49 WRO toe te kennen van EUR 3.000,-- en over te gaan tot uitbetaling van dat bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 2 oktober 2002.
 3. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie De Eschmarke.
Beslissing; gelijk aan het voorstel

F 5  ongegrond verklaren bezwaarschriften inzake voorbereidingsbesluit "Kerkstraat 107-109" – stuk nummer 11196

 1. Onder overneming van het door de commissie voor Bezwaar en Beroep uitgebrachte advies, overwegingen 1 tot en met 3, van 8 oktober 2003 over een viertal bezwaarschriften tegen het raadsbesluit van 2 juni 2003 tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit "Kerkstraat 107-109 en percelen ten zuiden daarvan tot de spoorweg", de bezwaren van Th. Noordman, M.J.B. Groothuis, J.W. Tierates en Stichting Dorpsraad Glanerbrug ongegrond te verklaren zodat het besluit ongewijzigd in stand kan blijven.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

F 6  vaststellen de gewijzigde Bouwverordening – stuk nummer 11212

 1. vaststellen de gewijzigde Bouwverordening en bijbehorende Toelichting.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

F 7  afwijzen planschadeverzoek H. van Amstel – stuk nummer 11221

 1. Afwijzend te beschikken op het verzoek van de heer H. van Amstel, Bleekweg 19 te Enschede om toekenning van schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wegens waardevermindering van zijn woning als gevolg van de bepalingen van het bestemmingsplan "Herziening 2 bestemmingsplan Bleekweg" waarmee de oprichting van een appartementengebouw schuin tegenover verzoekers perceel mogelijk is geworden.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

F 8  afwijzen planschadeverzoek Juurlink en drie andere bewoners Mekkelholtsweg – stuk nummer 11222

 1. Afwijzend te beschikken op de verzoeken van de heer J.A. Juurlink en mevrouw K.R.A. Juurlink-Westerhof, Mekkelholtsweg 95; de heer J. Visscher en mevrouw C. Steynis, Mekkelholtsweg 89; de heer G.R. Visscher en mevrouw N. Visscher-Dielemans, Mekkelholtsweg 93en de heer R.L.T. Schwirtz en mevrouw G.M.C. Brummelhaus, Mekkelholtsweg 101 om toekenning van schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wegens waardevermindering van hun woning als gevolg van de met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verleende vrijstelling annex bouwvergunning voor de bouw van 22 appartementen aan de Dr. A.H.J. Coppesstraat 30 te Enschede.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

F 9  niet-ontvankelijk verklaren planschadeverzoek H.F.J. Leferink – stuk nummer 11223

 1. Het verzoek van de heer H.F.J. Leferink, Bentstraat 32 te Enschede om toekenning van schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wegens waardevermindering van zijn woning als gevolg van de verlening van een bouwvergunning aan de heer J.G.A. Richters, Bentstraat 30 te Enschede, niet-ontvankelijk te verklaren.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

F 10  toewijzen planschadevergoeding H. Nieuweweme en zes andere bewoners Dennenweg en afwijzen planschadeverzoek inzake perceel Dennenweg 223 – stuk nummer 11224

 1. Overeenkomstig het advies van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) het verzoek van 6 bewoners van de Dennenweg om toekenning van een schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wegens waardevermindering van hun woningen als gevolg van de met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verleende vrijstelling annex bouwvergunning voor het vestigen van een Budovereniging in het pand Dennenweg 221 te honoreren;
 2. Op grond van nieuwe feiten in afwijking van het advies van de SAOZ het verzoek van de heer P. Moreno, Dennenweg 227, om toekenning van een schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wegens waardevermindering van zijn woning als gevolg van de met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verleende vrijstelling annex bouwvergunning voor het vestigen van een Budovereniging in het pand Dennenweg 221 te honoreren;
 3. Overeenkomstig het advies van de SAOZ het verzoek van de heer P.P. Hemmers om toekenning van een schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wegens waardevermindering van zijn woning als gevolg van de met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verleende vrijstelling annex bouwvergunning voor het vestigen van een Budovereniging in het pand Dennenweg 221 af te wijzen;
 4. Het verzoek van de heer H.H.M. Nieuweweme om vergoeding van kosten voor deskundigenbijstand af te wijzen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

F 11  Gesloten envelop
Beslissing: gelijk aan het voorstel

G 1  kennisnemen van het voortgangsbericht ten aanzien van verblijfsontzeggingen binnenstad – stuk nummer 11197

 1. Kennis te nemen van het voortgangsbericht Verblijfsontzeggingen, beleid en resultaten van oktober 2003.
Beslissing: gelijk aan het voorstel