Aanwezig: J.H.H. Mans (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr. A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Cegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen,
A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.
Afwezig: mevr. M. van Hees, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers en F.C.G. Lammerink

I heropening

VII andere voorstellen

B 2  instemmen met het concept mobiliteitsplan 2004-2015 en deze vrij te geven voor inspraak – stuk nummer 11231

 1. In te stemmen met het concept Mobiliteitsplan 2004-2015.
 2. In te stemmen met de gehanteerde prioritering van maatregelen.
 3. Het concept-plan vrij te geven voor inspraak.


Motie 1 CDA e.a. om het college te verzoeken:

 • het eerste beschikbare vrijkomende bedrag (door subsidietoekenning), te weten ongeveer € 356.000,-  aan te wenden voor knelpunten voor fietsers
 • daarvoor een fietsenstalling tegen het centrum te realiseren en dan met name bij het station, zo mogelijk in samenwerking met Prorail en de DCW
 • zo spoedig mogelijk met een voorstel tot realisatie van een fietsenstalling op genoemde locatie te komen
 • de bestaande fietsenstalling onder het muziekcentrum te heropenen
 • de exploitatie en het beheer onder te brengen in het parkeerbedrijf en in beeld te brengen wat dat aan kosten met zich meebrengt

Motie 1 is overgenomen door het college, met dien verstande dat mogelijkheden voor een fietsenstalling aan de noordkant van het centrum  uitgebreider en meer in algemene zin worden onderzocht, naast het onderzoek naar een fietsenstalling bij het muziekkwartier en het stationsplein, alvorens te besluiten omtrent de stalling onder het muziekcentrum.

Motie 2 CDA e.a. om het college te verzoeken:

 • vrijkomende subsidies en meevallers in de aanbestedingen in te zetten voor fietsvoorzieningen in de brede zin des woords
 • aan te geven op welke projecten subsidies te verwachten zijn en aan te geven waarom er meevallers in de aanbesteding kunnen optreden
 • voor de zomervakantie in beeld te brengen waar er “witte plekken” in het fietsennetwerk zijn
 • voor de zomer in beeld te brengen waar er mogelijkheden zijn tot realisatie van bewaakte fietsenstallingen (andere dan die bij het station in motie 1)

Motie 2 is overgenomen door het college, met dien verstande dat geen al te hoge verwachtingen met betrekking tot meevallers verwacht mogen worden en dat het vermelde verzoek t.a.v. subsidies bij punt 2 ongelukkig geformuleerd is.

Motie 3 CDA e.a. om het college te verzoeken:

 • het onderzoek tariefdifferentiatie zo spoedig mogelijk op te starten en aan te geven wanneer dat onderzoek afgerond kan zijn
 • na afronding van het onderzoek binnen drie maanden daarna de raad een voorstel met de mogelijkheden voor gedifferentieerde tarieven in het openbaar vervoer voor te leggen
 • aan te geven waar het college dekking gaat vinden om een experiment op te starten

Motie 3 is overgenomen door het college, met dien verstande dat eerst het onderzoek wordt gedaan naar tariefdifferentiatie en andere subsidiemogelijkheden en de resultaten daarvan af te wachten alvorens een experiment voor te stellen.

Motie 4 CDA e.a. om het college ter verzoeken:

 • voor de zomervakantie te komen met een nota op basis van de beleidskaders van het mobiliteitsplan over actualisering van het verkeersregelbeleid
 • bindende uitspraken over gewenste prioriteitsstelling voor zowel auto- als fietsverkeer (te doen door de raad) mee te nemen bij de nieuwe inregeling van VRI’s
 • aan te geven waar de huidige prioriteitstelling gewijzigd moet worden om door de raad gewenste doorstroming van verkeer te bevorderen
 • maatwerk te leveren voor zowel het fietsverkeer als voor het gemotoriseerd verkeer
 • mee te nemen dat maatwerk betekent dat op verschillende tijdstippen van de dag de prioriteit kan verschillen, niet voortdurend de fiets of de auto bevoordelen maar naar rato beoordelen welke prioriteitstelling de gewenste doorstroming bevordert

Motie 4 is overgenomen door het college zonder de laatste 3 punten


Motie 10 VVD om het college op te dragen voor de definitieve vaststelling van het mobiliteitsbeleid 2004-2015 met een aanvullend (“werk”) document te komen

Motie 10 is ingetrokken door de VVD

Motie 11 VVD om het college op te dragen per stadsdeel een inspraakavond te organiseren waar het geactualiseerde mobiliteitsbeleid op stadsdeelniveau (in hoofdlijnen) is vertaald. En als voorbereiding op deze avonden de inwoners door publicaties in Huis aan Huis te informeren.

Motie 11 is ingetrokken door de VVD

Motie 12 BBE e.a. om het college op te dragen

onderzoek te doen naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een oplossingrichting waarbij de rotonde niet wordt vervangen en naar mogelijke aanpassingen van de rotonde wordt gekeken in de nieuwe situatie.

Motie 12: ingetrokken door BBE.

Motie 13 Stadspartij om het college op te dragen:

 • om alle methoden om de ongevalskans te verminderen actief toe te passen, dus niet alleen achteraf op ongevallenstatistiek de verkeerssituatie te verbeteren, maar ook door
 • vroegtijdig de bijna-ongelukken te registreren om daarmee werkelijke ongelukken te voorkomen
 • en daarbij de vlotte doorstroming van het verkeer tevens te bevorderen
 • hiertoe ook middelen als gericht toezicht en verkeers (veiligheids) instructie aantoonbaar toe te passen

Beslissing motie 13: verworpen met 3 stemmen voor (Stadspartij) en 33 stemmen tegen (rest)

Amendement A PvdA e.a. om te besluiten in het concept mobiliteitsplan 2004-2015 als prioriteit 1 op te nemen de realisering van een samenhangend fietsnetwerk, een duidelijk bewegwijzeringssysteem en een goede doorsteekbaarheid van het stadscentrum

Het amendement is ingetrokken door de PvdA
Amendement B PvdA e.a. om te besluiten:

 • in het concept mobiliteitsplan 2004-2015 aan hoofdstuk 7.3.3 (pag. 24, in hoofdstuk 8.1.1 en in hoofdstuk 8.1.2 onder 1-b toe te voegen: “Bij de prioritering van het autoverkeer wordt nadrukkelijk gekeken naar en rekening gehouden met de gevolgen voor andere weggebruikers, met name voor fietsers. In het algemeen blijft uitgangspunt dat openbaar vervoer en fiets prioriteit hebben”

Het amendement is ingetrokken door de PvdA

Amendement C PvdA e.a. om te besluiten in hoofdstuk 8.1.1 van de concept mobiliteitsnota 2004-2015 op te nemen het concrete voornemen tot realisering van een gratis, bewaakte fietsenstalling aan de noordzijde van het stadscentrum in 2004 en dit voornemen in de financiële prioriteitenlijst op te nemen in categorie 1.

Het amendement is ingetrokken door de PvdA

Amendement D PvdA om te besluiten in hoofdstuk 8.1.4 van de concept mobiliteitsnota 2004-2015 op te nemen dat gedifferentieerd tarief voor het openbaar vervoer, in samenhang met verhogen frequentie en adequate reizigersinformatie, in 2005 wordt ingevoerd als uit onderzoek blijkt dat binnen de gestelde financiële kaders uitvoerbaar is en hiervoor in de financiële prioriteitenlijst in categorie 1 een bedrag van 500.000 euro te reserveren.

Het amendement is ingetrokken door de PvdA

Amendement E PvdA e.a. om te besluiten:

 • in het concept mobiliteitsplan 2004-2015 op te nemen dat tezamen met het vergroten van de capaciteit van kruisingen op de Singelring een passend pakket maatregelen wordt uitgevoerd ter vergroting van de verkeersveiligheid op niet met verkeerslichten beveiligde kruisingen op de Singelring;
 • de kosten van deze maatregelen ten laste worden gebracht van de post verkeersveiligheid hoofdwegennet.

Het amendement is ingetrokken door de PvdA
Amendement F D66 e.a. om het college op te dragen:

 • in overleg te treden met relevante partners om de inrichting van tijdelijke P&R-terreinen mogelijk te maken in afwachting van structurele maatregelen zoals genoemd in het mobiliteitsplan;
 • de raad uiterlijk in de vergadering van de fysieke commissie van mei 2004 verslag uit te brengen over de mogelijkheden, de financiële consequenties en de frequentie waarmee bussen vanaf die plaatsen naar de binnenstad kunnen rijden.

Het amendement is ingetrokken door D66
Amendement G D66 om het college op te dragen:

 • niet verder te gaan met de planontwikkeling voor een extra tunnelbuis;
 • het daarvoor reeds gereserveerde geld terug te vorderen;
 • een combinatie van de varianten 8 en 9 uit Project verkeerscirculatie Centrumring verder uit te werken met dit verschil dat de verkeerslichten op de kruising Parkweg/De Ruyterlaan worden gehandhaafd, teneinde de verkeersregeling tussen dit kruispunt en het nieuwe kruispunt Fortuynplein mogelijk te maken.

Beslissing amendement G: verworpen met 8 stemmen voor (D66 en VVD) en 28 stemmen tegen (rest).

Amendement J GroenLinks e.a. om te besluiten in de lijst van projecten die binnen het mobiliteitsplan horen, het totaalpakket, een project toe te voegen dat voorziet in een kwalitatief goede, veilige, duidelijk aangegeven en snelle fietsverbinding tussen het noorden van Enschede en Enschede West, en dit project door het college een financiële vertaling mee te geven in het mobiliteitsplan.

Beslissing amendement J: verworpen met 11 stemmen voor (GroenLinks, D66 en VVD) en 25 stemmen tegen (rest).

Amendement K GroenLinks e.a. om te besluiten in de lijst van projecten die binnen het mobiliteitsplan horen, het totaalpakket een project toe te voegen dat voorziet in een kwalitatief goede, veilige, duidelijk aangegeven en snelle fietsverbinding tussen het centrum van Enschede en Enschede-West, en dit project een financiële vertaling mee te geven in het mobiliteitsplan.

Het amendement is ingetrokken door GroenLinks


  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD (2004) ) Voorzitter J.H.H. Mans
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD (2004) ) Voorzitter J.H.H. Mans J. van der Zee ( Groen Links (2004) )
  Interrupties: H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA (2004) )
  Interrupties: Voorzitter J.H.H. Mans J. Hatenboer ( VVD (2004) )
  Interrupties: M. Kiranli-Kronenburg ( PvdA (2004) ) H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA (2004) )
  Interrupties: A. van Duinen ( D66 (2004) ) Y. Çegerek ( BBE (2004) ) P. Datema ( ChristenUnie (2004) ) J. Hatenboer ( VVD (2004) ) H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA (2004) ) M. Kiranli-Kronenburg ( PvdA (2004) ) Voorzitter J.H.H. Mans
  Interrupties: Voorzitter J.H.H. Mans M. Kiranli-Kronenburg ( PvdA (2004) ) J. van der Zee ( Groen Links (2004) )
  Interrupties: Voorzitter J.H.H. Mans Y. Çegerek ( BBE (2004) ) U. Visser ( Stadspartij (2004) ) A. van Duinen ( D66 (2004) ) H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA (2004) )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD (2004) )

Beslissing: het voorstel is aangenomen, inclusief het aanvullende voorstel van het college d.d. 10-2-2004 met betrekking tot de ingediende moties en amendementen en gehoord te hebben de raad in 1e termijn van de vergadering op 2 februari 2004.

B 3  instemmen met de voorstellen ten aanzien van het project verkeerscirculatie Centrumring - stuk nummer 11232

 1. Door te gaan met ingezette traject voor realisatie Prinsessetunnel;
 2. Uitgaande van de huidige verkeerscirculatie een nadere analyse uitvoeren naar de mogelijkheden om de ontsluiting van het MST te verbeteren;
 3. Zuidlus:
  • een nadere analyse uitvoeren naar de effecten van aanpassing van de verkeerscirculatie op de Zuidlus, waarbij ingezoomd wordt op de effecten op het onderliggend wegennet;
  • indien hier maatregelen worden getroffen de effecten hiervan op de Singelring bepalen;
  • een proef houden waarbij de effecten van de gekozen maatregel in beeld worden gebracht;
  • op grond daarvan een definitieve keuze maken ten aanzien van het afsluiten van de Zuidlus.

  Interrupties: H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA (2004) ) J. Hofte ( Stadspartij (2004) ) J. Hatenboer ( VVD (2004) )


Beslissing:. het voorstel is aangenomen.
wethouder Goudt zegt toe dat de Zuidlus niet wordt geknipt zonder een proef. Er zal aanvullend worden onderzocht of er verdere ontsluitingsmogelijkheden zijn voor werknemers, bezoekers en patiënten voor het MST.

F 2  gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Roombeek - stuk nummer 11236

 1. Het bestemmingsplan ‘Roombeek’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, voorschriften en plankaart nr. 60812.
 2. In te stemmen met de naar aanleiding van de op 27.10 gehouden hoorzitting gewijzigde ‘nota zienswijzen behorende bij het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Roombeek’ en de nota wijzigingen bestemmingsplan Roombeek.
 3. Indieners in kennis te stellen van uw besluit.
 4. Het bestemmingsplan ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten aanbieden.

  Interrupties: Voorzitter J.H.H. Mans

G 1 wijzigen en vaststellen verordeningen t.a.v. referendum - stuk nummer 11226

 1. Kennis te nemen van de kaderstellende notitie Referendum.
 2. Te besluiten tot wijziging van de Referendumverordening 2002 in een Verordening raadgevend correctief referendum 2004.
 3. Te besluiten tot het vaststellen van de Referendumverordening 2004.

  Interrupties: Y. Çegerek ( BBE (2004) ) W.E. Wallinga ( PvdA (2004) )
  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links (2004) )
  Interrupties: W.E. Wallinga ( PvdA (2004) )
  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links (2004) ) Y. Çegerek ( BBE (2004) )
  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links (2004) )

Beslissing: het voorstel is in stemming gebracht en is niet beslist omdat de stemmen staakten (18 voor (PvdA, GL, CU en BBE) en 18 tegen (CDA, VVD en Stadspartij). Het voorstel wordt 8 maart opnieuw in stemming gebracht


Amendement M GroenLinks om volgend te besluiten:
Artikel 17: “ De uitslag van het referendum wordt als geldig beschouwd indien een meerderheid van de kiesgerechtigden die gestemd hebben, zich tegen een voorgenomen besluit uitspreekt en tenminste 30% van de kiesgerechtigden omvat die gerechtigd waren hun stem uit te brengen”, te wijzigen in: “ De uitslag van het referendum wordt als geldig beschouwd indien een meerderheid van de kiesgerechtigden die gestemd hebben, zich tegen een (voorgenomen) besluit uitspreekt en tenminste een bepaald percentage van de kiesgerechtigden omvat die gerechtigd waren hun stem uit te brengen. Dit percentage is de helft van het opkomstpercentage van de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad met een maximum van 30%”.


Beslissing amendement M: verworpen met 4 stemmen voor (GroenLinks en S. Salikram) en 31 stemmen tegen (rest).


Amendement N GroenLinks e.a. om te besluiten: • Artikel 6, lid 1: “Kiesgerechtigden, in aantal minstens gelijk aan 1/3 % van het aantal kiesgerechtigden van de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad,…” , te wijzigen in : “Kiesgerechtigden, in aantal minstens gelijk aan ½  maal de bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad”.

 • Artikel 7, lid 2: “ Dit verzoek moet worden ondersteund door een aantal kiesgerechtigden dat tenminste gelijk is aan 5% van het aantal kiesgerechtigden van de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad”, te wijzigen in: “ Dit verzoek moet worden ondersteund door een aantal kiesgerechtigden dat tenminste gelijk is aan driemaal de bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad vastgestelde kiesdeler”.

Beslissing amendement N: verworpen met 14 stemmen voor (PvdA 9 x, BBE 2x en GroenLinks) en 21 stemmen tegen (rest).


Motie GroenLinks – uitgeprocedeerde asielzoekers

Overwegende:

dat het recente besluit van minister Verdonk de mogelijkheid laat bestaan dat uitgeprocedeerde asielzoekers, waaronder gezinnen met minderjarige kinderen, op straat kunnen worden gezet als de uitzetting niet realiseerbaar is,

Spreekt als zijn mening uit

dat een dergelijke situatie onmenselijk en onwenselijk is,

tekent hierbij een krachtig protest aan tegen de genomen maatregelen, verzoekt het parlement dit besluit zo snel mogelijk ongedaan te maken, verzoekt tevens het parlement er op toe te laten zien dat de genomen maatregelen in overeenstemming zullen zijn met het vluchtelingenverdrag van Genève en het Internationaal VN-verdrag inzake de rechten van het kind,


  Interrupties: M. van Heijster ( Groen Links (2004) )


Beslissing: aangenomen middels hoofdelijke stemming (19 stemmen voor en 17 stemmen tegen) met dien verstande dat de S Arı een stemverklaring heeft afgelegd dat hij de motie als achterhaald beschouwt maar dat hij het wel eens is met de inhoud en daarom voor stemt.


 


Sluiting: 22.25 uur.