Aanwezig: J.H.H. Mans (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, B. van Dijk, , A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, J.H. Schoeman, J.A.R. Tenkink, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman en T. Windmulder (v.a. 21.22 uur)

Afwezig: A.S. Arı, P. Datema, G. Dijkhuizen, mevr. M. van Hees, S. Salikram, I. Sümer, F. Uçar, J. van der Zee.

I heropening

 

VII andere voorstellen

Bespreekpunten

B/C 4 instemmen met invoeren betaald parkeren in Roombeek en parkeervoorziening Lasonderbleek - stuk nummer 11318

 1. a  in Roombeek betaald parkeren in te voeren met ingang van 1 januari 2009;
  b  hiertoe de Parkeerverordening, Uitvoeringsbesluit aan te passen;
  c  de invoeringsdatum van 1 januari 2009 te vervroegen, als bewoners uit (deelgebieden) van Roombeek en/of andere betrokkenen hierom verzoeken.
 2. a  in te stemmen met de realisatie van een publieke parkeervoorziening van ca. 380 plaatsen op de Lasonderbleek;
  b  deze publieke parkeervoorziening te realiseren zoals omschreven in het OPR, dat wil zeggen een MAC met daaronder een parkeergarage van ca. 380 plaatsen;
  c  het MAC met parkeergarage pas te realiseren als dit gegeven de marktsituatie verantwoord is.
 3. In afwachting daarvan een tijdelijke parkeervoorziening in de vorm van parkeerplaats verdiept in het maaiveld met ca. 150 plaatsen aan te leggen voor de duur van maximaal 5 jaar;
 4. a  in de deelgebieden van Roombeek in afwachting van betaald parkeren gedifferentieerd parkeerregulering toe te passen;
  b  de commissie Wederopbouw te informeren over de invoering van de gedifferentieerde vorm van parkeerregulering per deelgebied.
 5. Het parkeerbedrijf een evaluatie te laten uitvoeren over het gevoerde parkeerbeleid in Roombeek e.o.
 6. Deze evaluatie begin 2008 aan de raad voor te leggen.

  Interrupties: Voorzitter J.H.H. Mans F.M.J. van der Aa-Hahn ( VVD )
  Interrupties: F.M.J. van der Aa-Hahn ( VVD )
  Interrupties: F.M.J. van der Aa-Hahn ( VVD ) A.G.J. Liedtke-Bevers ( Liedtke-Çegerek ) A. van Duinen ( D66 ) J. van der Graaf ( ChristenUnie )
  Interrupties: F.M.J. van der Aa-Hahn ( VVD )


Beslissing: aangenomen met 20 stemmen voor en 10 stemmen tegen (Stadspartij en VVD)


Motie 1 CDA e.a. om het college op te dragen:
op het verzoek om betaald parkeren op een eerder tijdstip dan op 1 januari 2003 in te voeren, dient eerst een evaluatie te hebben plaatsgevonden voordat hierover een besluit wordt genomen.


Amendement A D66 om aan het voorstel toe te voegen:
punt 7: “ Bewoners die ten tijde van dit besluit woonachtig zijn in het gebied waarop dit besluit van toepassing is, krijgen de mogelijkheid een parkeervergunning aan te schaffen tegen een vergoeding die niet hoger mag zijn dan de administratiekosten”


Motie 1 en Amendement A zijn ingetrokken na de toezegging van wethouder Bleker dat er geen betaald parkeren wordt ingevoerd, zonder hierover een inhoudelijk debat te hebben gevoerd met de raad. De Parkeerverordening zal dan ook moeten worden aangepast.

 

C 2 vaststellen de “regeling individuele behandeling afvalwater (IBA) buitengebied” – stuk nummer 11311

 1. Vaststellen “regeling individuele behandeling afvalwater (IBA) buitengebied”.
 2. Te kiezen voor  scenario “minimale zorgplicht plus”.
 3. De kosten (aanschaf en aanleg) van een IBA III-systeem die een bedrag van € 3.403,- te boven gaan in beginsel subsidiabel te verklaren op basis van een nader vast te stellen subsidieverordening.
 4. De totale gemeentelijke kosten € 1.350.000,-, voortvloeiend uit punt 3, in beginsel te dekken uit de verfijningsregeling rioleringen (2004, 2005, 2006 en € 30.000,- van 2007).

  Interrupties: G.J. van der Veen ( CDA )
- schorsing -
  Interrupties: Wethouder R.W. Bleker

Beslissing: aangenomen.


Wethouder Bleker zegt toe dat indien de Stichting Agrarisch Welzijn (STAWEL) de gemeente aannemelijk maakt dat objecten goedkoper kunnen worden aangesloten op drukriolering, daarop terug wordt gekomen.


Motie 2 CDA e.a. om het college op te dragen: • Indien de aanschaf en aanleg van IBA III lager uitvalt dan begroot, waardoor het uit te keren subsidiebedrag van € 1.350.000,0 maxiamaal een onderuitbesteding heeft, hiervan ook de eigenaren van de betreffende percelen in het buitengebied mee te laten profiteren door de eigen bijdrage te verlagen.
 • Vanuit het gelijkheidsbeginsel dit ook ten goede te laten komen aan die eigenaren van percelen die aangesloten worden op het drukriool.

Motie 2 is aangenomen; de motie zal worden verwerkt in de Subsidieverordening IBA die in de raad van 14 juni ter vaststelling wordt geagendeerd.

 

D 1 beschikbaar stellen van een budget voor verbetertraject helpdesk ICT - stuk nummer 11296

 1. De kosten van het verbetertraject helpdesk ICT ad. € 82.500 te dekken uit de Investeringsreserve externe activiteiten.

  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD ) U. Visser ( Stadspartij ) Voorzitter J.H.H. Mans

 

Hamerstukken 

A 1 instemmen met voortzetting straatmanagement project Lippekerkstraat-de Klomp - stuk nummer 11305

 1. Kennis te nemen van de stand van zaken t.a.v. de verbetering van het vestigingsklimaat en de resultaten in de samenvatting van de 1-meting van de economische dynamiek van de Lipperkerkstraat – de Klomp 2003.
 2. In te stemmen met het voorgestelde economisch profiel van de Lipperkerkstraat - stadsdeel Oost.
 3. In te stemmen met de voortzetting van straatmanagement Lipperkerkerkstraat betreffende het gehele NCE gebied voor een periode van twee jaar.
 4. Voor de uitvoering van het straatmanagement gedurende deze periode een krediet te verlenen ter grootte van €90.500,- exclusief omzetbelasting.
 5. Dit krediet voor een bedrag van € 73.600,- te dekken uit de ISV-reserve niet-fysiek en voor een bedrag van €16.900,- uit een bijdrage van de Neighbourhood Corporation Enschede.
 6. De gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

A 2 verlengen intentieovereenkomst RBT - stuk nummer 11317

 1. De Intentieovereenkomst te verlengen tot het moment dat de initiatiefnemers van het RBT, provincie en betrokken gemeenten, een Go- of No-go besluit nemen over de realisering van een RBT.
 2. Garant te staan voor een bedrag ad € 38.400 euro, zijnde een aandeel van 20% in de totaal hiermee gemoeide extra voorbereidingskosten ad € 192.000, voor te financieren door gemeente Almelo t.b.v. de voorbereidings-kosten tot besluit over het al dan niet verder beschouwen van Almelo-noord.
 3. Voor de garantstelling ad € 38.400 een additionele reservering te doen in het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) 2004.
 4. De garantstelling te handhaven voor € 73.000 euro, zijnde 20% van het aanvullende reeds verbruikte voorbe-reidingskredieten ad € 365.000 per juni 2003, voorgefinancierd door gemeente Almelo, t.b.v. ‘Aanvulling-MER’.
 5. De garantstelling te handhaven voor € 83.200 euro, zijnde 20% van het aanvullende reeds verbruikte voorbereidingskrediet ad € 416.000 per december 2002, voorgefinancierd door gemeente Almelo, t.b.v. ‘Afronding Tussenstand’.
 6. De garantstelling, zijnde eveneens een aandeel van 20% in het toen beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet, bij raadsbesluit van 17 december 2001 afgegeven met voorfinanciering door gemeente Almelo, voor het doorlopen van de haalbaarheidsfase ten laste van de reserve verbetering stad ad € 161.999, 54 te handhaven.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

B 1 kennisnemen van het Wegenbeleidsplan Enschede 2005-2008 - stuk nummer 11300

 1. Kennis te nemen van het Wegenbeleidsplan Enschede 2005-2008 en van de financieringsproblematiek die is ontstaan bij het wegenonderhoud.
 2. De “reserve problematiek kapitaallasten MIW, € 4.222.353,-” volledig in te zetten voor vervroegd afschrijven van een deel van de geactiveerde investeringen in wegen.
 3. Extra afschrijvingen te continueren door vast te houden aan de beleidslijn dat 25% van het jaarlijks ‘positief rekeningresultaat van de gemeente’ wordt ingezet om vervroegd af te schrijven op wegen.
 4. De vrijvallende kapitaallasten in 2004, € 952.000,- , in te zetten ten behoeve van vervroegde afschrijvingen van geactiveerde wegen, en de begroting 2004 dienovereenkomstig aan te passen.

B 2 begrotingswijzigingen 3 en 15 - stuk nummer 11306

Beslissing: gelijk aan het voorstel.

B 3 beschikbaar stellen van een aanvullend krediet i.v.m. afsluiten reactivering spoorlijn Enschede-Gronau – stuk nummer 11310

 1. Een aanvullend krediet van € 338.270,91 beschikbaar te stellen en dit als volgt te dekken:
  • onderhoudskrediet overwegen (€ 123.105,--)
  • fonds STOG (grondbedrijf) (€ 134.258,96)
  • resultaat 2003 (€ 80.906,95).
 2. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de begroting 2004.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

C 1 vaststellen de Subsidieverordening wijkorganen 2004 - stuk nummer 11297

 1. De subsidieverordening wijkorganen 2004 als bijgaand vast te stellen (bijlage 1).
 2. De beleidsregel Subsidiesysteem wijkraden en –bladen 1999 gelijktijdig in te trekken.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

C 3 vaststellen de nota weerstandsvermogen grondbedrijf 2004-2008 en Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) 2004 deel I - stuk nummer 11313

 1. De nota Weerstandsvermogen Grondbedrijf 2004-2008 vast te stellen.
 2. De nota Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2004 (deel 1) vast te stellen inclusief onderliggende grondexploitaties (deel 2)
 3. In te stemmen met het toevoegen van een extra jaarschijf (2008) bijdrage aan de algemene middelen ad €567.225,-
 4. In te stemmen met een rendementsuitkering van € 412.000,-  van het Grondbedrijf aan de algemene middelen over 2003, te storten in de reserve verbetering stad.
 5. Bij alle besluiten die consequenties hebben voor het weerstandsvermogen Grondbedrijf de systematiek van het MPG leidend te laten zijn.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

D 2 vaststellen de nota “Ruim baan voor bewegen” – stuk nummer 11304

 1. Vaststelling van de nota “Ruim Baan voor Bewegen”.
 2. Kennisnemen van het werkplan “Ruim Baan Voor Bewegen 2004-2006”.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

D 3 verlenen van een krediet voor vervanging van de maaimachine buitensport - stuk nummer 11314

 1. In te stemmen met de vervanging van de maaimachine.
 2. Hiervoor een krediet ter beschikking te stellen van € 51.500,-. De afschrijving te bepalen op 20 % (vijf jaar). De hieruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 11.700,- bestaande uit rente € 1.400,- en afschrijving € 10.300,- te dekken door verlaging van de stelpost kapitaallasten onrendabele investeringen.
 3. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2004.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 1 a vaststellen voorbereidingsbesluit Brinkstraat 333-02 - stuk nummer 11292

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het terrein, dat is aangeven op de hierbij behorende tekening nr. 60841 (voorbereidingsbesluit “Brinkstraat 333-02).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 24 mei 2004 in werking treedt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 1 b vaststellen voorbereidingsbesluit Wesselernering 8-9 (2004) - stuk nummer11301

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het terrein dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening met nummer 63190 (voorbereidingsbesluit Wesselernering 8-9 (2004).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 28 mei 2004 in werking treedt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 1 c vaststellen voorbereidingsbesluit ’t Sander 2004 - stuk nummer  11308

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, dat is aangegeven op tekening nummer 43569 (voorbereidingsbesluit “’t Sander”).
 2. Te bepalen dat het onder 1 genoemde voorbereidingsbesluit met ingang van 14 mei 2004 in werking treedt.Beslissing: gelijk aan het voorstel, met dien verstande dat de datum van inwerkingtreding 24 mei 2004 is.

F 1 d vaststellen voorbereidingsbesluit Laares fase 1-2 (2004) - stuk nummer 11309

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gebieden die zijn aangegeven op de hierbij behorende tekening met nummer 63180 (voorbereidingsbesluit  Laares fase 1-2 (2004).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 28 mei 2004 in werking treedt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 1 e vaststellen voorbereidingsbesluit De Bultjes – stuk nummer 11312

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, dat is aangegeven op tekening nummer 63191 (voorbereidingsbesluit “’DeBultjes”).
 2. Te bepalen dat het onder 1 genoemde voorbereidingsbesluit met ingang van 14 mei 2004 in werking treedt.Beslissing: gelijk aan het voorstel, met dien verstande dat de datum van inwerkingtreding 24 mei 2004 is.

F 2 verlenen krediet t.b.v. realisatie galerij- en keldergraven Oosterbegraaf-plaats - stuk nummer 11295

In te stemmen met:

 1. Het met ingang van 2005 heruitgeven van grafrechten op de Oosterbegraafplaats.
 2. De nieuwbouw van 216 galerijgraven (cq. wandgraven) met bijbehorende absoute-ruimte, columbarium en een nieuwe entree aan de Winterweg op de Oosterbegraafplaats ( op basis van ontwerp door architect Herman van den Hurk, ter inzage aan Raad).
 3. De aanleg van 200 keldergraven op de Oosterbegraafplaats.
 4. De aanpassing van de infrastructuur van de Oosterbegraafplaats aan het nieuwe gebruik.
 5. Het verlenen van een krediet voor de kosten ad € 1.020.000,00 (excl. BTW) in 2004 en dit in 40 jaar af te schrijven.
 6. De gemeentebegroting 2004 dienovereenkomstig te wijzigen.
 7. De kapitaallasten van het krediet zijnde € 81.600 in de begroting 2005 te dekken door inkomsten uit de tarieven voor galerijgraven, keldergraven en urnennissen op het product 2.75.00.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 3 toekennen schadevergoeding art. 49 WRO, Bultsbeekweg 62 - stuk nummer 11293

 1. Kennis te nemen van de rapportage met advies van de Schadebeoordelingscommissie naar aanleiding van het verzoek ex artikel 49 WRO van de heer B.H. Groeneveld en mevrouw I. Groeneveld-van Hardeveld met betrekking tot de woning Bultsbeekweg 62 te Glanerbrug in verband met de bepalingen van het bestemmingsplan De Eschmarke en het advies tot het uwe te maken.
 2. Te besluiten op grond van het advies van de schadebeoordelingscommissie aan de heer B.H. Groeneveld en mevrouw I. Groeneveld-van Hardeveld ter zake van de Bultsweekweg 62  te Glanerbrug een schadevergoeding toe te kennen van € 3.500,- en uit te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 25 juni 2002.
 3. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie van “De Eschmarke”.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 4 toekennen schadevergoeding art. 49 WRO, Bultsbeekweg 60 - stuk nummer 11294

 1. Kennis te nemen van de rapportage met advies van de Schadebeoordelingscommissie naar aanleiding van het verzoek ex artikel 49 WRO van de heer C.J.W. de Vries en mevrouw E. Groeneveld met betrekking tot de woning Bultsbeekweg 60 te Glanerbrug in verband met de bepalingen van het bestemmingsplan De Eschmarke en het advies tot het uwe te maken.
 2. Te besluiten op grond van het advies van de schadebeoordelingscommissie aan de heer C.J.W. de Vries en mevrouw E. Groeneveld ter zake van de Bultsweekweg 60  te Glanerbrug een schadevergoeding toe te kennen van € 3.500,- en uit te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 25 juni 2002.
 3. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie van “De Eschmarke”.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 5 ongegrond verklaren bezwaarschrift tegen afwijzen planschadeverzoek J.G.M. Lucassen – stuk nummer 11302

 1. Onder overneming van het advies van de Commissie Bezwaarschriften van 25 februari 2004 het bezwaarschrift van heer J.G.M. Lucassen tegen uw besluit van 1 september  2003 tot afwijzing van het planschadeverzoek ongegrond te verklaren zodat uw besluit ongewijzigd in stand kan blijven en het verzoek om vergoeding van kosten van bezwaar af te wijzen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 6 gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Boulevard 1945, zuidzijde” - stuk nummer 11307

 1. Het bestemmingsplan “Boulevard 1945, Zuidzijde” gewijzigd vast te stellen conform de bij dit besluit behorende plankaart nr. 60759, voorschriften en toelichting.
 2. Vendex KBB Nederland BV te Amsterdam en Forum Invest BV te Naarden mede te delen dat de door hen kenbaar gemaakte zienswijzen mede aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van het bestemmingsplan.
 3. Vesteda Management BV te Maastricht mede te delen dat de door haar kenbaar gemaakte zienswijzen geen aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van het bestemmingsplan.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 7 vaststellen herziening 35 bestemmingsplan Buitengebied 1996 – stuk nummer 11316

 1. Herziening 35 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 vast te stellen, overeenkomstig de bijbehorende toelichting en plankaart nummer 63174.
 2. De voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 van overeenkomstige toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

VIII  stemming over hamerstukkenBeslissing: aangenomen, met dien verstande dat de VVD en de Stadspartij geacht willen worden te hebben tegengestemd.

 

IX  verzoek van de heer U. Visser tot openbare behandeling in de raadsvergadering over het niet (voldoende) beantwoorden van schriftelijke vragen, conform artikel 38, lid 5 Reglement van Orde

  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij )
  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij )

Het verslag d.d. 3 maart 2004 ten aanzien van dit onderwerp wordt vastgesteld en de opmerkingen van de heer Visser bij dit verslag worden voor kennisgeving aangenomen.


 


Sluiting: 20.40 uur.