Aanwezig: mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:
F. Aktan, A.S. Ar
ı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig: mevr. Y. Çegerek, J. Hatenboer, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, F.C.G. Lammerink, S. Salikram.

I    opening

II   vragenhalfuur (zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad)

1.  verplaatsing voetbalwedstrijd FC Twente-PSV – H. Hofte (Stadspartij)



2. gevolgen fijn stof voor nieuwbouwprojecten – P. Welman (CDA)



4. Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers – M. van Heijster (GroenLinks)


  Interrupties: A. van Duinen ( D66 )

5. termijnen informatievoorziening instellingen en vrijwilligersorganisaties – U. Visser (Stadspartij)
  Interrupties: H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA )

3. inrichting centrumgebeid Eschmarke – L. Kloppers-Platvoet (CDA)


III   vaststellen agenda




Beslissing: de agenda is vastgesteld


III bis   vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 11 april 2005




Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld


IV  lijst ingekomen stukken – stuk nummer 11636




Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.


voorstellen tot

VI  benoeming van - stuk nummer 11624

a benoemen een lid van de Commissie van Beheer over het Volkspark





Beslissing: De heer J.M.W. Klein Breteler is benoemd tot lid van de Commissie van beheer over het Volkspark.


andere voorstellen

Hamerstukken

R 1  vaststellen bedragen geldelijke tegemoetkoming raadsfracties jaar 2005 - stuk nummer 11642

 1. De geldelijke tegemoetkoming per gemeenteraadsfractie ongewijzigd te laten, zijnde een bedrag van € 2.586,78 per gemeenteraadsfractie, tot de CAO-onderhandelingen zijn afgerond.
 2. De geldelijke tegemoetkoming per raadslid vast te stellen op een bedrag van € 3.703,00 per raadslid per jaar.




Beslissing: gelijk aan het voorstel.


A 1  vaststellen de kadernotitie project Handelskade en omgeving – stuk nummer 11610 + bijlage

 1. De kadernotitie Handelskade e.o. vaststellen.





Beslissing: gelijk aan het voorstel.


C 1  bestendigen Wet voorkeursrecht gemeenten dierenpark Boekelo - stuk nummer 11614

Gelet op het besluit om in principe medewerking te verlenen aan een vestiging van een dierenpark in het buitengebied nabij Boekelo en daartoe een herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied 1996" in procedure te brengen;

gelet op artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten, de overige artikelen van die wet, het Besluit voorkeursrecht gemeenten en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het ontwerpraadsbesluit gedurende twee weken voor belanghebbenden ter inzage heeft gelegen en hier tegen één zienswijzen is ontvangen;

 1. Niet akkoord te gaan met de ingebrachte zienswijze conform de in het voorstel van burgemeester en wethouders vermelde argumenten.
 2. Op grond van artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten aan te wijzen als gronden, waarop de artikelen
  10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, zijnde percelen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte kadastrale tekeningen, genaamd "Wvg Boekelo-zuid" d.d. 24 februari 2005 en de perceellijsten, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en de beperkt zakelijk gerechtigden, zulks onder overneming van het gestelde in het voorstel van Burgemeester en Wethouders, dat hier als herhaald en ingelast dient te worden beschouwd.
 3. Dit besluit, met voornoemde bijlagen, kosteloos ter inzage te leggen in het Stadskantoor gedurende de openingstijden en op afspraak buiten de openingstijden.
 4. Burgemeester en wethouders te belasten met de uitvoering van dit besluit conform de Wet voorkeursrecht gemeenten.




Beslissing: gelijk aan het voorstel.


C 2  vaststellen slotcalculatieberekeningen diverse MPG-grondexploitaties – stuk nummer 11620

 1. De slotcalculatieberekeningen van de in de overwegingen genoemde MPG-grondexploitaties vast te stellen en de grondexploitaties daarmee administratief af te sluiten.
 2. De resterende werkzaamheden voor de diverse projecten uit te voeren vanuit het complex "Af te Sluiten Complexen" en ter dekking hiervan € 1.436.108,= over te boeken naar dit complex.
 3. Het eindresultaat van de af te sluiten complexen ter grootte van € 1.882.495,- (positief) te verrekenen met de desbetreffende voorzieningen in het fonds STOG van het Grondbedrijf.
 4. De gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen.




Beslissing: gelijk aan het voorstel.


C 3  vaststellen Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2005 - stuk nummer 11625 + bijlage 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 1. De nota Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2005 (deel 1) vast te stellen inclusief onderliggende grondexploitaties (deel 2).
 2. In te stemmen met het toevoegen van een extra jaarschijf (2009) als bijdrage van het Grondbedrijf aan de Algemene Middelen ad € 567.225,-.
 3. In te stemmen met de afdracht van € 1,3 miljoen over 2004 aan de egalisatiereserve BTW Compensatie Fonds.
 4. Een verliesvoorziening op te nemen in het vereveningscomplex Stedelijke Ontwikkeling Grondexploitaties (STOG) voor de afwaardering van € 5,0 miljoen in verband met de herwaardering van diverse gronden binnen het Complex Verspreide Gronden (CVG) en deze verliesvoorziening in mindering te brengen op de bestemmingsreserve Onrendabele Top Strategische Aankopen binnen het STOG.
 5. Er van kennis nemen dat naast de herwaardering binnen het complex CVG een stille reserve aanwezig is van € 4,9 miljoen die betrokken wordt bij de aanwezige weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf.
 6. Bestemmingsreserves op te nemen binnen het STOG voor het afdekken van de afdrachten van het Grondbedrijf aan de Algemene Middelen ter grootte van € 2,5 miljoen en het afdekken van tekorten van toekomstige plannen ter grootte van € 8,5 miljoen.
 7. De overige (verlies) voorzieningen binnen het STOG te herzien als gevolg van de diverse mutaties zoals in het MPG 2005 (deel 1) zijn opgenomen.




Beslissing: gelijk aan het voorstel.


E 1  vaststellen de Reïntegratieverordening Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK – stuk nummer 11626

 1. De Reïntegratieverordening Wet werk en inkomen kunstenaars vast te stellen.




Beslissing: gelijk aan het voorstel.


F 2  toekennen schadevergoeding ex. art. 49 Wro perceel Slaghekkedwars-
weg 30 - stuk nummer 11628

 1. Te besluiten aan de heer K. Klifman en mevrouw I.Th. Klifman-Neef, wonende Slaghekkedwarsweg 30 te 7532 SR Enschede ter zake van hun perceel met opstallen schadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) toe te kennen wegens waardevermindering op grond van het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 22 april 2003 tot datum uitbetaling.
 2. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie van Euregio-bedrijvenpark.




Beslissing: gelijk aan het voorstel.


F 3  gegrond verklaren bezwaarschrift inzake planschadeverzoek erven Appels – stuk nummer 11634

 1. Het bezwaarschrift dat namens de erven Appels is ingediend tegen de afwijzing van hun verzoek om planschadevergoeding, met overneming van het advies van de Commissie Bezwaarschriften van 26 juli 2004 (de overwegingen 4 en 6 uitgezonderd), gegrond te verklaren.
 2. De erven Appels, met overneming van het (aangepaste) nader advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede, alsnog op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een schadevergoeding toe te kennen van € 12.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 15 augustus 2002, alsmede te vermeerderen met de op de voet van artikel 7:15, lid 2 bepaalde kosten van rechtsbijstand ter hoogte van € 996,--.
 3. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de begrotingspost Ruimtelijke regelgeving.




Beslissing: gelijk aan het voorstel.


F 5  gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Transportcentrum Twente - stuk nummer 11627

 1. Het bestemmingsplan "Transportcentrum Twente" gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bijbehorende plankaart nr. 60848, voorschriften en toelichting.
 2. In te stemmen met de beantwoording van de ten aanzien van dit plan kenbaar gemaakte zienswijzen.
 3. De heer H.W. Meijeringh en de Vereniging tot Behoud Twekkelo mede te delen dat de door hen kenbaar gemaakte zienswijzen in pincipe geen aanleiding geven tot aanpassing van het bestemmingsplan maar dat als gevolg van de met HST overeengekomen afkoop van de kruitopslag in casu toch aan hun zienswijzen wordt tegemoet gekomen.




Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 


Sluiting: 19.35 uur.