Aanwezig:

De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

J. van Agteren, S.A. Ahmed, mw. M.J. Arends, R. Blaauw, A.K. Boersma, mw. B.L. Boes-Schoonderbeek, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A.H. Enklaar, mw. J.E.L. Futselaar, S. Gabriël, M.J. Gloerich, J. Hatenboer, mw. M.A. van Hees, mw. M.C.J. van Heijster, mw. P.M. Hillen, mw. W.R. van der Hoek, mw. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mw. H.M. Kloppers-Platvoet, L.J.J. van Lier, mw. H. Meijer-Ytsma, mw. C.J. Neijhoft, mw. H.A. Nijhuis, W. van der Noordt, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, mw. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, B.J. Sanders, M.R.H. Smit, R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, B.P. Veldkamp, P.G. Welman, E.G.H. Westerbeek en T. Windmulder

Afwezig:

---

 

I OPENING

 

II vragenhalfuur

1 Storten afvalstoffen door AKZO in oude zoutholtes - R. Tenkink (Groenlinks)
Wethouder van der Zee zegt toe de raad te informeren over de resultaten van het onderzoek dat momenteel door AKZO wordt uitgevoerd naar het storten van afvalstoffen in oude zoutholtes.

 

2 Boddenkampsingel - M. Kiranli-Kronenburg (PvdA)


•  wethouder J. van der Zee

Wethouder van der Zee zegt toe de evaluatie m.b.t. de wegwerkzaamheden in Enschede West (van voor de zomer) naar de raad sturen.

 

3  Vissterfte door baggerwerkzaamheden - P. Hillen (SP)


•  P.M. Hillen (SP)

 

III  vaststellen agenda

  


De voorzitter stelt voor het raadsvoorstel ”Gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan Boddenkamp-Schuttersveld 2006”, als bespreekpunt C9 toe te voegen aan de agenda. Reden hiervoor is dat het voorstel niet in de reguliere planning van de raad mee kan, aangezien op 1 oktober as. de periode afloopt waarbinnen het bestemmingsplan door de raad moet zijn vastgesteld.


Beslissing: de agenda is gewijzigd vastgesteld


 

 

Bespreekstukken

 

C 2  Gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan “Groene Scheg” – stuk nummer 12268

 1. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Groene Scheg’, overeenkomstig de bij dit plan behorende plankaart, nr. 63175, voorschriften en toelichting.
 2. Het informeren van degenen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid omtrent dit plan een zienswijze in te dienen, door middel van toezending van de nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Groene Scheg.Amendement A, VVD inhoudende:


besluit:
 1. De benaming voor de bestemming “Landgoed” te wijzigen in  “Landgoedpark”;


 2. De bestemming “Landgoed/Landgoedpark” rond villa “het Welna” te wijzigen in “Agrarisch met landschappelijke waarden”.

Beslissing Amendement A: aangenomen met 21 stemmen voor (Christenunie, VVD, CDA, BBE, GL en SP) en 16 stemmen tegen (PvdA, D66).


Beslissing: gelijk aan het voorstel, inclusief Amendement A (unaniem).

 

C 3  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Getfert-Perik-Hogeland noord” – stuk nummer 12286

 

 1. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Getfert-Perik-Hogeland noord”, overeenkomstig de bij dit plan behorende voorschriften, plankaart nr. 63238 en toelichting.
 2. Degenen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar te maken hiervan in kennis te stellen conform de nota “samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan “Getfert-Perik-Hogeland noord”.Naar aanleiding van opmerkingen van de raad over de gevolgde procedure en het feit dat de Raad geen herhaling van de huidige ongewenste procesgang wenst, zegt wethouder Bleker toe in overleg met de griffie een spoorboekje op te stellen voor de nog vast te stellen bestemmingsplannen. Tevens zegt hij toe met een memo te komen inzake de wijze waarop burgers in bestemmingsplanprocedures worden betrokken, en met name de communicatie tussen gemeente en betrokken burgers.


Beslissing: gelijk aan het voorstel met 5 stemmen tegen (SP, Christenunie).

C 9  Gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan “Boddenkamp-Schuttersveld 2006” – stuk nummer 12274

 1. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Boddenkamp-Schuttersveld 2006” , overeenkomstig de bij dit plan behorende voorschriften, plankaart nr. 63235 en toelichting.
 2. Degenen, die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar te maken, hiervan in kennis stellen conform de “Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan “Boddenkamp-Schuttersveld 2006” .

- schorsing -
- schorsing -


De voorzitter van het college zal met een notitie komen voor het presidium m.b.t. de regeling der werkzaamheden van de raad.


 


Stemverklaring SP: Omdat zij zich als gevolg van de krappe aanlevertermijn inhoudelijk niet hebben kunnen voorbereiden op dit voorstel, kan de SP niet instemmen met het voorstel en omdat stemonthouding niet is toegestaan, kan de SP niet anders dan tegen stemmen.


Beslissing: gelijk aan het voorstel met 3 stemmen tegen (SP).

 

D 1  Instemmen met de voorstellen in de nota “Verslag Integratiedebatten in Enschede” - stuk nummer 12229

 1. Kennis te nemen van de Nota Verslag integratiedebatten in Enschede en de daarin opgenomen specifieke activiteiten ter versterking van het algemene beleid.
 2. In te stemmen met de in de nota voorgestelde onderbrenging van de functie Ondersteuning Zelforganisaties bij het Servicepunt Vrijwilligers.
 3. In te stemmen met het instellen van een Kennisplatform voor interculturele vraagstukken, bevordering van burgerparticipatie en het voorkomen van sociale uitsluiting.Wethouder Wallinga geeft aan, dat het debat over inburgering (visiedocument en actieplan) in november gevoerd zal worden, zo mogelijk in een kaderstellende bijeenkomst met de raad (wellicht de themaraad). Hierover vindt overleg plaats met de griffie.


Beslissing: gelijk aan het voorstel (unaniem).

 

D 2  Vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning – stuk nummer 12275

 1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning vast te stellen.

•  C.J. Neijhoft (PvdA)


Amendement B, CDA e.a., inhoudende:


draagt het college op om:


-           Art 6.1 Vormen van rolstoelvoorzieningen.


            Ongewijzigd te laten;


-           Art 6.2 Het recht op een (sport) rolstoelvoorziening;


            Het woord (sport) te laten vervallen;


-           Art 6.2 lid 1 en lid 2 ongewijzigd te laten;


-           Lid 3 in z’n geheel te laten vervallen;


-           Art 6.3 Aanspraak op rolstoelvoorzieningen voor AWBZ-bewoners;


Ongewijzigd te laten;


 


Dit betekent tevens dat er in de Toelichting op de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning ook een tekstaanpassing moet plaatsvinden.


 


In de derde alinea onder Art. 6.2 staat:


Voor sportrolstoelen geldt dat deze primair via te vormen pools, met name bij sportverenigingen, beschikbaar worden gesteld. Daardoor kan een economischer gebruik van deze middelen verkregen worden.


Deze alinea te laten vervallen.


 


Beslissing Amendement B: unaniem aangenomen (37 stemmen).


Amendement C, D66 e.a., inhoudende:


Draagt het college op de volgende aanpassingen te doen in de voorgestelde verordening:


Artikel 1.1. toevoegen als f.1:


Het letterlijk overnemen van de definitie van mantelzorger zoals die staat in de Wet, artikel 1, eerste lid 1, onder b.


Artikel 1.1. toevoegen als punt f 2:


De definitie van vrijwilliger zoals die staat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning


Artikel 1.1 punt v:


Het letterlijk overnemen van de definitie van Echtgenoot/partner zoals die staat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.


Artikel 1.1 toevoegen als punt z:


De definitie van respijtzorg zoals die staat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.


 


Amendement C is ingetrokken door indiener, omdat het technisch geen zin heeft deze begrippen in de verordening op te nemen. Komen later wel terug in de beleidsnota.


Amendement D, SP, inhoudende:


besluit:


De indicatiestelling door het CIZ af te schaffen, dicht bij de gemeente te leggen en te laten uitvoeren door lokale deskundigen, zoals wijkverpleegkundigen.


 


Beslissing Amendement D: verworpen met 3 stemmen voor (SP) en 34 stemmen tegen (de rest).


 


Amendement E, SP, inhoudende:


besluit:


Artikel 6 WMO over te nemen: Het College van burgemeester en wethouders biedt personen die aanspraak hebben op een individuele voorziening de keuze te laten tussen het ontvangen van een voorziening in natura of het ontvangen van een hiermee vergelijkbaar persoonsgebonden budget, tenzij hiertegen overwegende bezwaren bestaan.


 


Beslissing Amendement E: verworpen met 3 stemmen voor (SP) en 34 stemmen tegen (de rest).


  


Amendement F, SP, inhoudende:


besluit:


Dat een huisgenoot iemand is met wie de aanvrager een gezamenlijke huishouding voert.


 


Beslissing Amendement F: verworpen met 3 stemmen voor (SP) en 34 stemmen tegen (de rest).


  


Amendement G, SP, inhoudende:


besluit:


In artikel 1.2 b goedkoopst adequaat te vervangen door in overwegende mate gericht op het individu.


 


Beslissing Amendement G: verworpen met 3 stemmen voor (SP) en 34 stemmen tegen (de rest).


  


Amendement H, SP, inhoudende:


besluit:


Dat bij het bezoeken maken van woonruimte het toegankelijk maken van de woonkamer en bruikbaar maken van toilet en badkamer wordt verstaan.


 


Beslissing Amendement H: verworpen met 4 stemmen voor (SP, D66) en 33 stemmen tegen (de rest).


  


Amendement I, SP, inhoudende:


besluit:


De bepaling “aantoonbare beperking” te vervangen door: persoon die ten gevolge van ziekte of gebrek inclusief chronische, psychische en psychosociale problemen beperkingen ondervindt.


 


Beslissing Amendement I: verworpen met 3 stemmen voor (SP) en 34 stemmen tegen (de rest).


  


Amendement J, SP, inhoudende:


besluit:


In de artikelen 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.4, de punten 1, 2 en 3, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 5.2, 5.3, 6.2 de punten 1, 2 en 3 de “kan” bepaling die voorbij gaat aan de verplichting van de gemeente om te compenseren, te vervangen door “dient”.


 


Beslissing Amendement J: verworpen met 3 stemmen voor (SP) en 34 stemmen tegen (de rest).


  


Beslissing voorstel: gelijk aan het voorstel, inclusief Amendement B, met 3 stemmen tegen (SP) en 34 stemmen voor (de rest).


 

 

D 3  Instemmen met realisatie 400 meter kunstijsbaan - stuk nummer 12284

 1. Realisatie van een 400 meter kunstijsbaan.
 2. Aanbesteding volgens het principe Design Build & Operate.
 3. Het college van B&W opdracht te geven de afwerking van de projectdefinitiefase en daarmee het aanbestedingsgereed maken van het project in 2006 af te ronden.
 4. Het dekken van het resterende tekort in de begroting ad € 935.000,- uit een additionele provinciale bijdrage.Amendement ongenummerd, CDA e.a, inhoudende:


draagt het college van B&W op:


om de mogelijkheid van een bijdrage uit de Algemene Reserve uit het voorstel VII-D3 “400 meter kunstijsbaan” te schrappen en te vervangen door een bijdrage uit de exploitatieruimte en voor zover onontkoombaar uit de algemene middelen.


 


Beslissing Amendement ongenummerd: aangenomen met 30 stemmen voor (PvdA, CDA, VVD, Groenlinks) en 9 stemmen tegen (de rest).


Beslissing: gelijk aan het voorstel, inclusief Amendement, met 9 stemmen tegen (SP, BBE, Christenunie, D66) en 30 stemmen voor (de rest).

 

G 1  Opdracht verlenen aan College B & W herijken Toekomstvisie Gemeente Enschede - stuk nummer 12290

 1. Het officieel opdracht verlenen aan het College van B&W om de Toekomstvisie van de Gemeente Enschede te herijken.
 2. Het hanteren van het in het Spoorboekje herijking Toekomstvisie Enschede 2015 geschetste tijdpad en de onderscheiden fasering.Agendapunt is aangehouden. Afgesproken is de toelichting op de financiën dan hierin mee te nemen.

 

III  vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 juli 2006Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld

 

IV  lijst ingekomen stukken – stuk nummer 12254Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld

 

Hamerstukken

 

A/B 1  Vaststellen grondexploitatie Twekkeler Es/3e Havenarm en beschikbaar stellen middelen – stuk nummer 12227

 1. Het vaststellen van de grondexploitatie voor de Twekkeler Es/3e Havenarm en een complex te openen binnen het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG).
 2. Een krediet ter grootte van € 4.788.000,= beschikbaar te stellen ter uitvoering van de herstructureringswerkzaamheden.
 3. De kosten ten laste te brengen van de grondexploitatie en deze te dekken vanuit de begrotingsposten: opbrengsten verkoop bedrijfsterreinen en bijdrage Rijk.
 4. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting 2006 aan te brengen .
 5. Kennis te nemen van de notitie van uitgangspunten voor de Twekkeler Es, onderdeel 3e Havenarm.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 1  Aangaan exploitatieovereenkomst Quatre Mains, fase 2 en krediet verlenen t.b.v. de uitvoering van de overeenkomst - stuk nummer 12252

 1. De gewijzigde grondexploitatie Quatre Mains vast te stellen.
 2. Een aanvullend krediet te verlenen € 62.193,= ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
 3. De kosten te dekken door een bijdrage van de exploitant en voor het niet gedekte gedeelte € 17.440,= (netto contant per 1-1-2006 € 15.086) uit de reserve Grondbedrijf.
 4. V.O.F. Quatre Mains b.v. een gemeentelijke bijdrage toe te kennen in de verlieslatende grondexploitatie van € 46.415,50.
 5. De kosten van deze gemeentelijke bijdrage te dekken uit de reserve Grondbedrijf.
 6. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2006. Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 2  Vaststellen derde wijziging tarieventabel Legesverordening - stuk nummer 12273

 1. Het vaststellen van een verordening tot derde wijziging van de tarieventabel behorende bij de LegesverordeningBeslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 4  Gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan “Wesselerbrink” – stuk nummer 12269

 1. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Wesselerbrink’, overeenkomstig de bij dit plan behorende  plankaart, nr. 63205, voorschriften en toelichting.
 2. Het informeren van degenen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid omtrent dit plan een zienswijze in te dienen, door middel van toezending van de nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Wesselerbrink.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 5  Vestigen WVG Bestemmingsplan “Getfert-Perik-Hogeland Noord” (deelgebied Hofkwartier, Zuiderval) - stuk nummer 12189

gelet op de vaststelling van het bestemmingsplan “ Getfert-Perik-Hogeland Noord”

 

gelet op artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten, de overige artikelen van die wet, het Besluit voorkeursrecht gemeenten en de Algemene wet bestuursrecht

 

overwegende dat het ontwerpraadsbesluit gedurende zes weken voor belanghebbenden ter inzage heeft gelegen en hier tegen wel zienswijzen zijn ontvangen

 

 1. De zienswijzen van de heer ing. P.H.A. Steinmetz namens de heer en mevrouw Beukinga, wonende aan de Getfertweg 318 en C. Seydell & Zn B.V., gevestigd aan de Zuiderspoorstraat 17 ontvankelijk doch ongegrond te verklaren, waarbij de raad onze overwegingen ten aanzien van de zienswijzen tot de zijne maakt.
 2. Op grond van artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten aan te wijzen als gronden, waarop de artikelen 10-   24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, percelen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening genaamd: deelgebied Hofkwartier, Zuiderval d.d. 28 maart 2006 en de perceellijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en de beperkt zakelijk gerechtigden, zulks onder overneming van het gestelde in het voorstel van Burgemeester en Wethouders, dat hier als herhaald en ingelast dient te worden beschouwd.
 3. Dit besluit, met voornoemde bijlagen, kostenloos ter inzage te leggen in het Stadskantoor gedurende de openingstijden en op afspraak buiten de openingstijden.
 4. Het besluit te publiceren in de Staatscourant en Huis-aan-Huis Enschede.
 5. Belanghebbende bij aangetekend schrijven over uw besluit te informeren;
 6. Het besluit in te schrijven in de openbare registers van het kadaster.
 7. Burgemeester en wethouders te belasten met de uitvoering van dit besluit conform de Wet voorkeursrecht gemeenten.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 6  Vestigen WVG Bestemmingsplan “Getfert-Perik-Hogeland Noord” (Atjehstraat) - stuk nummer 12132

gelet op de vaststelling van het bestemmingsplan “ Getfert-Perik-Hogeland Noord”;

 

gelet op artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten, de overige artikelen van die wet, het Besluit voorkeursrecht gemeenten en de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het ontwerpraadsbesluit gedurende zes weken voor belanghebbenden ter inzage heeft gelegen en hier tegen wel een zienswijze is ontvangen;

 

 1. Zienswijzen PM.
 2. Op grond van artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten aan te wijzen als gronden, waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, percelen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening genaamd: : “Atjehstraat”  d.d. 25 april 2006 en de perceellijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en de beperkt zakelijk gerechtigden, zulks onder overneming van het gestelde in het voorstel van Burgemeester en Wethouders, dat hier als herhaald en ingelast dient te worden beschouwd.
 3. Dit besluit, met voornoemde bijlagen, kosteloos ter inzage te leggen in het Stadskantoor gedurende de openingstijden en op afspraak buiten de openingstijden.
 4. Het besluit te publiceren in de Staatscourant en Huis-aan-Huis Enschede.
 5. Belanghebbende bij aangetekend schrijven over uw besluit te informeren.
 6. Het besluit in te schrijven in de openbare registers van het kadaster.
 7. Burgemeester en wethouders te belasten met de uitvoering van dit besluit conform de Wet voorkeursrecht gemeenten.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 7  Gewijzigd vaststellen herzieningsplan “Herziening 2 van het bestemmingsplan Het Diekman” – stuk nummer 12202

 1. Het herzieningsplan "Herziening 2 van het bestemmingsplan Diekman" gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende plankaart (nummer 63200), voorschriften en toelichting.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C/F 8  Benoeming leden welstandscommissie en monumentendeskundigen geïntegreerde commissie - stuk nummer 12281

 1. Benoeming van dhr. V.W. Piscaer, mevr. J.C. Rinkel, dhr. Ch. C. de Vries, dhr. R. E. Lamain en dhr. F.H. Klokke tot leden van de welstandscommissie en benoeming van dhr J.C. van Hasselt, mevr. E. Blaak-Schuitevoerder, dhr. T.O. Sijtsma, dhr. A.C. Brink, dhr. D.H. Baalman, mevr. N. Loeper en dhr. T.G. Kemperman tot plaatsvervangende leden van de welstandscommissie, allen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006 voor de termijn van drie jaar .
 2. Benoeming van dhr. H. Thomas tot lid van de welstandscommissie met terugwerkende kracht voor de periode 1 januari 2006 - 1 juli 2006.
 3. Benoeming van dhr. R.M. Veenink tot plaatsvervangend lid van de welstandscommissie met ingang van 1 september 2006 voor de termijn van drie jaar.Beslissing: gelijk aan het voorstel.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D 4  Toevoegen regeling “Meedoen allochtone jeugd door sport” aan convenant GSB III - stuk nummer 12228

 1. Het onder voorwaarden van toekenning door het Ministerie van VWS,  de regeling Meedoen allochtone jeugd door sport toe te voegen aan het 11 maart 2005 gesloten convenant GSB III.
 2. Over te gaan tot de vorming van een voorziening voor de regeling Meedoen allochtone jeugd door sport , onder voorwaarde van toekenning door het Ministerie van VWS.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 1  Afwijzen planschadeverzoek bewoners Meindert Hobbemastraat 30 – stuk nummer 12263

 1. Het afwijzen van een door mevrouw H.A. van Lier-Groeneveld op grond van artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke Ordening verzochte vergoeding van de schade die zij stelt geleden te hebben als gevolg van de met vrijstelling 19, lid 1 van de WRO verleende vergunning voor de bouw van een schoolgebouw met appartementen aan de Jan Vermeerstraat 49 (Brede School Stadsveld).Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 2  Toekennen planschadevergoeding bewoners Vincent van Goghstraat 18 - stuk nummer 12265

 1. Het op grond van artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke Ordening toekennen van een vergoeding van € 12.000,-- vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 31 augustus 2005 in verband met de schade die de heer J. ter Heide en mevrouw N.R. Tepper stellen te hebben geleden als gevolg van de met vrijstelling 19, lid 1 van de WRO verleende bouwvergunning voor 3 woningen en een schuur tussen de Elferinkshoekweg en de Usselerrondweg.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 3  Toekennen planschadevergoeding bewoners Kleine Houtstraat 205 - stuk nummer 12266

 1. Het op grond van artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke Ordening toekennen van een vergoeding van € 8.000,-- vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 18 februari 2005 in verband met de schade die de heer J. Tuinbeek stelt te hebben geleden als gevolg van de met vrijstelling 19, lid 1 van de WRO verleende bouwvergunning voor 3 woningen en een schuur tussen de Elferinkshoekweg en de Usselerrondweg.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 4  Invoeren containerherkenningssysteem – stuk nummer 12276

 1. Over te gaan tot invoering van het containerherkenningsysteem met adresstickers in heel Enschede.
 2. De eenmalige kosten van dit project groot € 180.000, worden gedekt binnen het eindproduct afvalstoffeninzameling (2.35.11).
 3. De structurele lasten ad. € 10.000,- worden vanaf 2007 gedekt binnen het eindproduct afvalstoffeninzameling. Deze structurele lasten worden ruimschoots gecompenseerd door verminderde verwerkingskosten als gevolg van de invoering van het containerherkenningsysteem met adresstickers.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 5  Benoeming lid Commissie van Beheer over het Volkspark - stuk nummer 12289

1         Ter voorziening in de vacature, ontstaan door het aftreden van een lid van de Commissie van Beheer over het Volkspark, te benoemen tot lid van deze commissie:

 • De heer D.K. Kalma, woonachtig aan de Weerninklanden 55 te Enschede, als opvolger van de op 15 augustus 2006 afgetreden mevrouw I.C. Dunhof- Lampe.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

G 2  Aanwijzen Café Stonewall als trouwlocatie - stuk nummer 12249

 1. De locatie “café Stonewall” aan de Walstraat 12-14 te Enschede aan te wijzen als gemeentehuis, uitsluitend voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen.
 2. De leges voor een huwelijk op deze locatie gelijk te stellen aan de leges voor een huwelijk op één van de andere aangewezen buitenlocaties. De Legesverordening behoeft daarvoor geen aanpassing.

•  B.P. Veldkamp (CU)
•  B.J. Sanders (BBE)

Stemverklaring Christenunie: Christenunie is tegen dit voorstel in verband met de visie van de Christenunie op het huwelijk.


 


Stemverklaring BBE: BBE heeft zijn mening herzien en stemt nu in met dit voorstel.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

G 3  Beschikbaar stellen budget voor organisatie van Tweede Kamerverkiezingen en Gemeente Enschede aanmelden voor experiment “Stemmen in een willekeurig stemlokaal” – stuk nummer 12279

 1. Een budget van € 117.700,-- beschikbaar te stellen voor de organisatie van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 22 november 2006 en de gemeentebegroting 2006 overeenkomstig te wijzigen.
 2. De gemeente Enschede, overeenkomstig de organisatie gemeenteraadsverkiezingen 2006, definitief aan te melden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor deelname aan het experiment Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal/SWS. De daarmee verband houdende kosten bedragen € 3.800,-- en kunnen worden gedekt uit de lopende begroting.
 3. Een krediet van € 4.800,-- ter beschikking te stellen ten behoeve van de aanschaf van een stemcomputer voor visueel gehandicapten.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

Sluiting:  23.00 uur