Aanwezig:

De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer B.C. de Groot (raadsgriffier)
en de leden:

J. van Agteren, S.A. Ahmed, mevr. M.J. Arends, R. Blaauw, R.W. Bleker, A.K. Boersma, mevr. B.L. Boes-Schoonderbeek, D. Bouwman, mevr. A.A. Broekman-Veltman, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A.H. Enklaar, mevr. J.E.L. Futselaar, S. Gabriël, M.J. Gloerich, J.H.A. Goudt, J. Hatenboer, mevr. M.A. van Hees, E. Helder, mevr. M.C.J. van Heijster, mevr. P.M. Hillen, mevr. W.R. van der Hoek,
mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, L.J.J. van Lier, mevr. H. Meijer-Ytsma, mevr. C.J. Neijhoft, mevr. H.A. Nijhuis, W. van der Noordt, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, B.J. Sanders, M.R.H. Smit, R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, W.E. Wallinga, T.H.D. de Weger, P.G. Welman, E.G.H. Westerbeek, T. Windmulder en J. van der Zee

Afwezig:

---

 

I OPENINGDe voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom ook de familieleden, vrienden van de nog te benoemen raadsleden.

 

II VASTSTELLEN AGENDABeslissing: de agenda is ongewijzigd vastgesteld

 

III VASTSTELLEN DE BESLUITENLIJSTEN VAN 13 EN 16 MAART 2006Beslissing: de besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld

 

IV LIJST INGEKOMEN STUKKENBeslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

V BEVINDINGEN COMMISSIE VOOR ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN

  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )

De commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven verklaart dat zij de geloofsbrieven van de op 10 april benoemd verklaarde leden heeft onderzocht en akkoord bevonden. De commissie adviseert de benoemd verklaarde leden toe te laten tot de gemeenteraad.

 

VI INSTALLATIE VAN DE BENOEMD VERKLAARDE EN TOEGELATEN LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD

als opvolgers van de heren J.F. Hassink en A.J. Le Loux die ontslag hebben ingediend.
mevrouw B.L. Boes-Schoonderbeek en de heer J. Van Agteren zijn geïnstalleerd als leden van de gemeenteraad van Enschede.

 

VII PRESENTATIE VAN HET COLLEGEPROGRAMMA EN DE KANDIDAATWETHOUDERS

Mevrouw van Hees introduceert de heren Helder, Bleker en Wallinga. De heer Welman introduceert de heer Goudt en mevrouw Koomen. De heer Tenkink introduceert de heer Van der Zee.


•  Kandidaatwethouder E. Helder ( PvdA )  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )
•  Kanidaatwethouder W.E. Wallinga ( PvdA )  Interrupties: T.H.D. de Weger ( ChristenUnie )
•  Kandidaatwethouder J.H.A. Goudt ( CDA )  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD ) E. Westerbeek ( D66 )
•  Kandidaatwethouder J. van der Zee ( GroenLinks )  Interrupties: T.H.D. de Weger ( ChristenUnie ) E. Westerbeek ( D66 ) J.E.L. Futselaar ( SP )
•  R. Blaauw ( BBE )  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 )
•  T.H.D. de Weger ( ChristenUnie )  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: T.H.D. de Weger ( ChristenUnie ) J. Hatenboer ( VVD ) R. Blaauw ( BBE ) E. Westerbeek ( D66 )

 

MOTIE VVD, Burgerbelangen en ChristenUnie inhoudende het raadspresidium op te dragen:

  • Op korte termijn een werkgroep vanuit de raad in te stellen, die in samenspraak met het college met ambtelijke ondersteuning: een vijftigtal presentatie-indicatoren benoemt, een onderzoek naar beleving en opinies onder de burgers opzet, een plan van aanpak opstelt om de verantwoording in een publiek debat vorm te geven: jaarlijks gekoppeld aan de jaarrekening; halverwege en voor de verkiezingen van 2010 verdiept met de presentatie van prestatie-indicatoren en het belevingsonderzoek
  • De rekenkamer te vragen de door het college aangeleverde prestatie-indicatoren te voorzien van een kritische toets.
  • Op korte termijn de gemeenteraad een voorstel voor te leggen, waarin uitwerking wordt gegeven aan de opdracht die met deze motie is verwoord.
Beslissing motie: Verworpen met 15 stemmen voor (D66, ChristenUnie, Burgerbelangen, SP, VVD) en 24 stemmen tegen (de rest)

 

VIII a Vaststellen van het aantal wethoudersBeslissing: de raad stemt in met zes full-time wethouders.

 

b Verlenen van ontheffing ingezetenenstatus van mevrouw M.G.E. Koomen (stuk nr. 12089)Beslissing: gelijk aan het voorstel met unanieme instemming (39 stemmen voor).

 

c Bevindingen commissie voor onderzoek geloofsbrievenDe commissie voor onderzoek geloofsbrieven heeft de benoembaarheidvereisten van de voorgedragen wethouders onderzocht op grond van artikelen 36a, lid 3, 36b, 41b, lid 1 en 41c, lid 1 Gemeentewet. De commissie heeft geen onregelmatigheden aangetroffen en adviseert de raad de voorgedragen wethouders te benoemen.

 

SLUITING: 22.50 uur