Aanwezig:

De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

J. van Agteren, S.A. Ahmed, mw. M.J. Arends, R. Blaauw, A.K. Boersma, mw. B.L. Boes-Schoonderbeek, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A.H. Enklaar, mw. J.E.L. Futselaar, S. Gabriël, M.J. Gloerich, J. Hatenboer, mw. M.A. van Hees, mw. M.C.J. van Heijster, mw. P.M. Hillen, mw. W.R. van der Hoek,

J.C.R. van Houdt, mw. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mw. H.M. Kloppers-Platvoet, L.J.J. van Lier, mw. C.J. Neijhoft, mw. H.A. Nijhuis, W. van der Noordt, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, mw. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, B.J. Sanders, M.R.H. Smit, R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, B.P. Veldkamp, P.G. Welman, E.G.H. Westerbeek en T. Windmulder

Afwezig:

---

I   Opening

III  vaststellen agenda De heer Van Lier kondigt, namens de rekeningencommissie, aan dat inzake het Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2006 en de Wijziging Financiële Verordening de commissie zich genoodzaakt acht om dieper op deze onderwerpen in te duiken en komt daarom op vrijdag 15 december 2006 extra bijeen. Het is de bedoeling om tijdens de raadsvergadering van 18 december 2006 advies uit te brengen over deze financiële voorstellen, en mogelijk een amendement in te dienen.


Beslissing: de agenda is vastgesteld.

 

III bis   vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 november 2006Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

 

IV  lijst ingekomen stukken – stuk nummer 12417Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

Hamerstukken

A 2  Instemmen met opheffing openbare school Het Schip en onderbrengen bij de Stichting Scholengroep Twente Speciaal (SSTS) - stuk nummer 1237

 1. Het per 1 januari 2007 beëindigen van het bestuur van de Stichting Consent over VSO Het Schip, het opheffen van de openbare school VSO Het Schip en onderbrengen van VSO Het Schip bij het bestuur van de Stichting Scholengroep Twente Speciaal (SSTS).Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

A 3  Beschikbaar stellen middelen voor de uitvoering van het programma onderwijshuisvesting 2007 - stuk nummer 12395

 1. Een krediet ter hoogte van € 5.876.852,= ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het programma onderwijshuisvesting 2007, zoals dat is vastgesteld door het college.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

A/E 4  Beschikbaar stellen middelen voor BASIS-programma en de OC & W regeling dagarrangementen en combinatiefuncties – stuk nummer12384

 1. Het inzetten van € 2.000.000,- in het kader van de regeling Dagarrangementen en Combinatiefuncties. Vanuit het budget BASIS-Programma € 1.100.000,- en vanuit de regeling specifieke uitkering Dagarrangementen en Combinatiefuncties €  900.000,-.
 2. Het vormen van een tweetal voorzieningen in de jaarrekening gedurende de looptijd van het BASIS-Programma, te weten een voorziening BASIS-Programma en een voorziening Dagarrangementen en Combinatiefuncties. Hierin blijven de niet bestede middelen gedurende de duur van het BASIS-programma beschikbaar.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

A/E 5  Wijzigen begroting i.v.m. no-riskpolis inzake tweede kans beroepsonderwijs - stuk nummer 12374

1         Kennis te nemen van het besluit van het college van 14 november 2006, om

a      uitvoering te geven aan de ambitieovereenkomst 2e Kans Beroepsonderwijs;

b      de No-Riskpolis in te zetten voor maximaal 225 jongeren,

c      voor de uitvoering van de regeling No-Riskpolis, bijgevoegd uitvoeringskader vast te stellen

d      het Actieteam Leren en Werken te mandateren voor de uitgifte van maximaal 225 No-Riskpolissen tot 1 november 2007;

e      voor de verzekering van de No-Riskpolis een overeenkomst af te sluiten met Westenburg Assurantiën B.V.;

f        de directeur DMO te mandateren voor het ondertekenen van deze overeenkomst;

2  Wijziging van de begroting 2006 conform bijgevoegde begrotingswijziging .


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 1  Begrotingswijziging - stuk nummer 12414Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 2  Vaststellen grondexploitatiebegroting “De Bleekerij” en verlenen van een uitvoeringskrediet – stuk nummer 12318

 1. Het vaststellen van de grondexploitatie "De Bleekerij".
 2. Het verlenen van een krediet ten behoeve van het project ter grootte van € 1.406.000,- .
 3. Het ten laste van de grondexploitatie brengen van de kosten en deze te dekken door een bijdrage van de exploitant van € 1.408.000 --.
 4. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting 2006 aan te brengen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 3  Vaststellen belastingvoorstellen 2007 - stuk nummer 12391

Vast te stellen de volgende verordeningen op de heffing en invordering van:

1         Onroerende- zaakbelastingen

2         Afvalstoffenheffing

3         Rioolrecht

4         Hondenbelasting

5         Precariobelasting

6         Parkeerbelastingen (middels de vierde wijziging daarop). 

7         Leges

8         Begraafplaatsrechten

9         Brandweerrechten

10     Haven- kade- en opslaggelden

11   Markt- en standplaatsprecariobelasting


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 4  Instemmen met herziening statuten Stichting Personeelsvoorziening DCW - stuk nummer 12352

 1. In te stemmen met het voorgenomen besluit van het bestuur van de Stichting Personeelsvoorziening DCW tot herziening van de statuten van deze stichting, zoals dit is verwoord in het uittreksel van de notulen van de desbetreffende vergadering van het bestuur van deze stichting van 9 mei 2006.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B/C 5  Instemmen met herontwikkeling voetbalveld van Boekelo decor en beschikbaar stellen middelen – stuk nummer 12340

1         Het herontwikkelen van het voormalig voetbalveld van Solvay Boekelo tot een kleinschalige bedrijvenlocatie onder de in dit raadsvoorstel nader aangegeven planologische randvoorwaarden.

2         a   Het vaststellen van de grondexploitatie "bedrijventerrein Unisson".

b      Het verlenen van een krediet ten behoeve van het project ter grootte van €  628.000,- .

c      Het ten laste van de grondexploitatie brengen van de kosten en deze te dekken door begrote opbrengsten uit grondverkopen ten bedrage van €  861.000,-

      d  De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting 2006 aan te brengen.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 2  Afwijzen verzoek planschade De Eschmarke; Schipholtstraat 299 - stuk nummer 12388

 1. Het verzoek van Juridisch Adviesbureau Ruimtelijke Ordening Maat & Ruijgrok te Leiden, namens M.J. Voerman, Schipholtstraat 299 om vergoeding van planschade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening - overeenkomstig het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede - af te wijzen.  Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 3  Afwijzen verzoek planschade De Eschmarke; Kerkstraat 153 - stuk nummer 12389

 1. Het verzoek van de heer N.T.M.W. Smeets, Kerkstraat 153, 7532 AS Enschede om vergoeding van planschade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening - overeenkomstig het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede - af te wijzen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 4  Toekennen verzoek planschade Bultsbeek, Bultsweg 37 – stuk nummer 12390

 1. Het - overeenkomstig het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede -  op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, toekennen van een schadevergoeding aan mevrouw M.H. Olde Hartman, Bultsweg 37 te Enschede ter grootte van € 2.000,-- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van het verzoek;
 2. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van AD RR kosten planschade uitkeringen (6455306).Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

E 1  Vaststellen Verordening Werk en Bijstand - stuk nummer 12372

 1. Het vaststellen van de Verordening werk en bijstand.
 2. Het intrekken van de Reïntegratie- en sanctieverordening.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

G 1  Instemmen met uitgangspunten voor regionale beleidsregels cameratoezicht - stuk nummer 12380

1         In te stemmen met de uitgangspunten voor regionale beleidsregels, zoals verwoord in bijgevoegde Nota.

2         Kennis te nemen van de stand van zaken en het toekomstig cameratoezicht in Enschede, zoals eveneens vermeld in de Nota.

3         Te besluiten een afdeling 11 in te voegen in hoofdstuk 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) luidende:
Afdeling 2.11 Cameratoezicht op openbare plaatsen .

 

Het volgende artikel in deze afdeling op te nemen:

Artikel 2.11.1 Cameratoezicht op openbare plaatsen

Lid 1     De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

Lid 2     De burgemeester heeft de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid eveneens ten aanzien van andere voor eenieder toegankelijke plaatsen.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

G/F 2  Wijzigen van afdeling 2.3A en 2.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening – stuk nummer 12394

1         Te wijzigen in de Algeme Plaatselijke Verordening Gemeente Enschede, overeenkomstig het bij dit voorstel behorende ontwerpbesluit:

a      Afdeling 2.3A Toezicht op horecabedrijven;

       b  Afdeling 2.8 Vuurwerk.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

Bespreekstukken

I 1  Kaderstellend debat WMO - stuk nummer 12369

 1. Het college te verzoeken het WMO-beleid uit te werken binnen de door de raad vastgestelde kaders en met in achtneming van hetgeen de Wet maatschappelijke Ondersteuning aangeeft voor de invulling van het beleidsplan.
 2. Dit beleidsplan vervolgens ter besluitvorming voor te leggen aan de raad van de gemeente Enschede.
 3. Het College te verzoeken dit plan van een tijdpad te voorzien, waarin is opgenomen een jaarlijkse evaluatie van de voortgang door de raad.

•  C.J, Neijhoft (PvdA)  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 )
- schorsing -
•  J.E.L. Futselaar (SP)
- schorsing -
•  C.J. Neijhoft (PvdA)


Motie 1, CDA e.a., versnelde realisering woonservicegebieden inhoudende:  


Draagt het college op:


·         in deze coalitieperiode alle veertien woonservicegebieden te realiseren;


·         aan het eind van deze coalitieperiode aan de raad inzicht te geven in de kostenbeheersing binnen elk woonservicegebied.


 


Beslissing motie 1: aangenomen met algehele stemmen voor


(39 stemmen).


 


Motie 2, CDA e.a., blauwe nota, inhoudende:


Draagt het college op:


·         in 2007 een blauwe nota aan de raad aan te bieden, waarin zowel vrijheid en verantwoordelijkheid als rechten en plichten van burgers én overheid worden besproken.


 


Beslissing motie 2: aangenomen met algehele stemmen voor


(39 stemmen).


 


Motie 3, Groenlinks e.a., woonservicegebieden, inhoudende:


Draagt het college op


·         per woonservicegebied samen met betrokken burgers en organisaties een kader te ontwikkelen waarbinnen doelstellingen op het gebied van sociale samenhang en leefbaarheid in relatie tot de WMO zijn benoemd;


·         bij de uitvoering hiervan zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande voorzieningen, netwerken en initiatieven op wijk- en buurtniveau.


 


Beslissing motie 3: aangenomen met algehele stemmen voor


(39 stemmen).


 


Motie 4, Groenlinks e.a., invulling zorgloket, inhoudende:


Draagt het college op:


·         te onderzoeken hoe aan deze bredere invulling van het zorgloket gestalte kan worden gegeven;


·         de raad hierin verschillende scenario’s voor te leggen.


 


Beslissing motie 4: aangenomen met algehele stemmen voor


(39 stemmen).


 


Motie 5, Groenlinks e.a., ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers, inhoudende:


Draagt het college op:


·         een beleid te ontwikkelen wat gericht is op het ondersteunen van de mantelzorger en vrijwilliger, gebaseerd op voorgaande uitgangspunten;


·         het Steunpunt Informele Zorg een belangrijke rol in de uitvoering hiervan toe te kennen.


 


Beslissing motie 5: aangenomen met algehele stemmen voor


(39 stemmen).


 


Motie 6, Groenlinks e.a., effect- en kwaliteitsbewaking, inhoudende:


Draagt het college op:


·         de effecten van de WMO op de arbeidsparticipatie van vrouwen en de emancipatie van mannen en vrouwen goed te monitoren;


·         aan de raad in beeld te brengen hoe daar met de signalerende functies van bovengenoemde organisaties het beste vorm aan gegeven kan worden.


 


Beslissing motie 6: aangenomen met algehele stemmen voor


(39 stemmen).


 


Motie 7, PvdA e.a., woonservicegebieden, inhoudende:


Draagt het college op:


·         het op zich nemen van de regierol ten einde te komen tot een naadloos op elkaar afgestemd, vraaggestuurd en laagdrempelig aanbod van zowel alle betrokken maatschappelijke partners als het Awbz-gerelateerde aanbod;


·         het ontwikkelen van een preventiebeleid en dit te implementeren in het hiervoor genoemde aanbod.


 


Beslissing motie 7: aangenomen met algehele stemmen voor


(39 stemmen).


 


Motie 8, PvdA e.a., indicering, inhoudende:


Draagt het college op:


·         het door het zorgloket doen opstellen en hanteren van een zodanig indiceringsprotocol dat in de eerste plaats puur de hulpaanvraag wordt geïndiceerd; pas hierna wordt de eventueel reeds aanwezige hulp (bijvoorbeeld door een mantelzorger) in kaart gebracht;


·         het in het indiceringsprotocol doen opnemen van een paragraaf met betrekking tot bewoning door “niet zelfredzame mensen” met daaraan gekoppeld de vraag of de hulpdiensten hiervan op de hoogte mogen worden gesteld (indachtig de Wet op de Privacy).


 


Beslissing motie 8: aangenomen met 6 stemmen tegen (VVD) en


33 stemmen voor (de rest).


 


Motie 9, VVD e.a., wmo en compensatieprincipe, inhoudende:


Draagt het college op:


·         zorg te bieden die de persoon nodig heeft, niet de hulp die automatisch wordt toegekend bij een bepaalde zorgvraag;


·         de zorg op maat te snijden en de client actief te betrekken bij het maken van keuzes.


 


Motie 9: ingetrokken door indieners in 2e termijn.


 


Motie 10, VVD e.a., wmo en programma’s,inhoudende:


Draagt het college op:


·         in elk programma een aparte paragraaf aan de WMO te wijden, waarin al dan niet de link met de WMO duidelijk beschreven wordt.


 


Beslissing motie 10: aangenomen met algehele stemmen voor


(39 stemmen).


 


Motie 11, VVD, wmo en rapportage, inhoudende:


Draagt het college op:


·         een hoofdstuk op te nemen binnen de reguliere rapportages over de financiele stand van zaken van de WMO;


·         tussentijdse overschrijdingen direct aan de Raad te communiceren, zodat deze de ruimte heeft beleidskeuzes tijdig bij te stellen.


 


Beslissing motie 11: Verworpen met 26 stemmen tegen (D66, CDA, PvdA, SP, Christenunie) en 13 stemmen voor (de rest).


 


Motie 12, VVD e.a., wmo en woonzorggebieden, inhoudende:


Draagt het college op:


·         de woningcorporaties (te blijven) aansporen tot het levensloopbestendig bouwen in de wijken;


·         binnen drie maanden een plan voor te leggen aan de raad over het beter benutten van bestaande aangepaste huizen en om kapitaalvernietiging welke ontstaat door het vertrek van een bewoner uit een aangepast huis tegen te gaan, bijvoorbeeld middels een verhuisvergoeding.


 


Motie 12: ingetrokken door indieners in 2e termijn.


 


Motie 13, VVD e.a., wmo en kwaliteit van de zorg, inhoudende:


Draagt het college op:


·         te registreren wat voor de client de reden is voor het aanvragen van een PGB, door in het aanvraagformulier voor het PGB standaard een vraag op te nemen waarom er wordt gekozen voor een PGB;


·         in januari 2007 een nulmeting te verrichten;


·         de Raad op de hoogte te stellen als het aantal aangevraagde PGB’s boven de huidige gestelde prognose ligt.


 


Beslissing motie 13: aangenomen met 6 stemmen tegen (SP, Groenlinks) en 33 stemmen voor (de rest).


 


Motie 14, ChristenUnie e.a., welzijn in de wmo, inhoudende:


draagt het college op:


·         er in het kader van welzijn, mogelijkheden moeten worden geboden in de woonservicegebieden, voor het organiseren van kleinschalige laagdrempelige vraaggestuurde voorzieningen voor burgers. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de bestaande welzijns- en zorgvoorzieningen.


 


Beslissing motie 14: aangenomen met algehele stemmen voor (39).


 


Motie 15, SP, oormerken budgetten, inhoudende:


Draagt het college op:


·         de financiele middelen voor de WMO die overgedragen worden naar de gemeente en de inkomsten door eigen bijdragen te oormerken.


 


Beslissing motie 15: verworpen met 3 stemmen voor (SP) en 36 stemmen tegen (de rest).


 


Motie 16, SP e.a., indicering, inhoudende:


Draagt het college op:


·         ook plaatselijke deskundigen te betrekken bij de aanvraag;


·         bij de indicatie alleen de benodigde zorg aan te geven.


 


Beslissing motie 16: aangenomen met 6 stemmen tegen (VVD) en


33 stemmen voor (de rest).


 


Motie 17, SP, inhoudende:


Draagt het college op:


·         te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tot ontheffen van de sollicitatieplicht van mantelzorgers met een uitkering;


·         te zorgen voor goede voorlichting over voorzieningen, coaching en steun;


·         een extra vergoeding in te voeren voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering of minimumloon;


·         zorgvragenden die geen beroep kunnen doen op mantelzorg reguliere zorg te bieden.


 


Beslissing motie 17: verworpen met 6 stemmen voor (SP, Groenlinks) en 33 stemmen tegen (de rest).


 


Motie 18, SP, PGB, inhoudende:


Draagt het college op:


·         met ingang van 2008 85% beschikbaar van het bedrag dat nodig is voor zorg in natura ter beschikking te stellen voor een PGB;


·         de mogelijkheid te bieden een aanvullend bedrag beschikbaar te stellen voor onderhoudskosten waarmee noodzakelijke zorg gewaarborgd wordt.


 


Beslissing motie 18: verworpen met 3 stemmen voor (SP) en 36 stemmen tegen (de rest).


 


Motie 19, BBE e.a, instellen zorgloket wmo, inhoudende:


Draagt het college op:


·         dat de wethouder er zorg voor draagt dat: per 1 januari 2008 het Zorgloket operationeel zal zijn in de één-loket functie;


·         er geschoold personeel in dienst is of wordt genomen en ter beschikking staat voor de aanvraag en indicatiestelling door en van clienten;


·         het zorgloket uiterlijk in het eerste kwartaal van 2008 volledig en met voldoende opgeleid personeel operationeel is conform het thema B.


                  – Professionele zorg, verwoord in het initiatiefvoorstel WMO met stuknummer 12369 – gedateerd 27 november 2006.


 


Beslissing motie 19: aangenomen met algehele stemmen voor


(39 stemmen).


 


Beslissing voorstel: gelijk aan het voorstel met algehele stemmen voor


(39 stemmen).

 

A 1  Instemmen met de verdere uitwerking van de herontwikkeling vliegbasis en omgeving – stuk nummer 12398

 1. Kennis te nemen van de voortgang en instemmen met de verdere uitwerking van de integrale gebiedsontwikkeling met als belangrijk onderdeel de doorstart van de burgerluchtvaart.
 2. Samen met de provincie Overijssel het proces van onderhandelingen en verwerving van de gronden met het Rijk voortzetten.
 3. Marktverkenning met geïnteresseerde marktpartijen voor de integrale gebiedsontwikkelingen voortzetten die  kunnen leiden tot intentieovereenkomsten.
 4. Kennisnemen van de denkrichting voor een publiek private samenwerking bij de integrale gebiedsontwikkeling en instemmen met een verdere verkenning van de mogelijkheden met bijpassend samenwerkingsmodel.
 5. Nadere afspraken maken met het Rijk over de procedure en opname in de verkenningsfase in het kader van Fonds Economische Structuurversterking (FES) inclusief de aanpak en opzet van de bijbehorende Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA).
 6. De startnotitie voor de milieueffectrapportage vast te stellen, en het college te machtigen het formele startmoment voor de procedure in overeenstemming met het college van gedeputeerde staten van Overijssel vast te stellen.
 7. Het saldo onverdeeld uit het coalitieakkoord ter hoogte van € 5 mln te reserveren voor de integrale gebiedsontwikkeling van de luchthaven.
 8. De extra onvoorziene projectkosten over 2006 € 190.000 ten laste te brengen van de reserve verbetering stad.               
 9. Voor de geraamde projectkosten voor 2007 een dekkingsvoorstel ter hoogte van € 325.000 afwachten bij de 1e marap 2007

  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 ) P.M. Hillen (SP)
•  P.M. Hillen (SP)  Interrupties: G.J. Oude Egberink ( CDA ) B. van Dijk ( PvdA ) A.A. Broekman-Veltman ( VVD )
  Interrupties: B. van Dijk ( PvdA ) A.A. Broekman-Veltman ( VVD )
•  J. van Agteren (BBE)  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links ) E. Westerbeek ( D66 )
•  B.P. Veldkamp (CU)  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 )
  Interrupties: A.A. Broekman-Veltman ( VVD ) Voorzitter B. van Dijk
  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 ) A.A. Broekman-Veltman ( VVD )J. van Agteren (BBE)
  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 )
  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 )J. van Agteren (BBE)
  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 )
Sluiting: 23.30 uur