Aanwezig:

De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

J. van Agteren, S.A. Ahmed, R. Blaauw, A.K. Boersma, mw. B.L. Boes-Schoonderbeek, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A.H. Enklaar, mw. J.E.L. Futselaar, S. Gabriël, M.J. Gloerich, mw. C.J.M. Hannink, J. Hatenboer, mw. M.A. van Hees, mw. M.C.J. van Heijster, mw. P.M. Hillen, mw. W.R. van der Hoek,

J.C.R. van Houdt, mw. M.E.J.H. Kronenburg, mw. H.M. Kloppers-Platvoet, L.J.J. van Lier, mw. H. Meijer-Ytsma, mw. C.J. Neijhoft, mw. H.A. Nijhuis, W. van der Noordt, mw. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, B.J. Sanders, R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, P.G. Welman, E.G.H. Westerbeek en T. Windmulder

Afwezig:

C. Örnek, G.J. Oude Egberink en M.R.H. Smit

 

INSPIRATIE-UUR VOOR DE TOEKOMSTVISIE MET MEDEWERKING VAN STEVEN VAN EIJCK (ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD ROTTERDAM)

 

I  opening

Mededelingen voorzitter Den Oudsten:

 • Tijdens de volgende informele raad op 4 juni a.s. wordt geoefend met elektronisch stemmen.
 • De voorzitter spreekt zijn dank uit aan mevrouw Hannink van GroenLinks. Dit is haar laatste vergadering. Zij heeft mevrouw Arends vervangen tijdens de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof.

 

II  vragenhalfuur

1.         L. van Lier (PvdA) – Nationaal Historisch Museum

•  L.J.J. van Lier (PvdA)
  Interrupties: L.J.J. van Lier (PvdA)

2.         P. Welman (CDA) – huisvesting Hermantap

3.         L. van Lier (PvdA) – breedband

•  L.J.J. van Lier (PvdA)


Toezegging wethouder Helder: Indien het voornemen tot gezamenlijke aanpak aanleg glasvezelkabel door de betrokken partijen tot resultaat leidt dan wordt de raad hierover geïnformeerd.

 

III  vaststellen agenda

•  J.E.L. Futselaar (SP)  Interrupties: Voorzitter P.E.J. den Oudsten E. Westerbeek ( D66 ) P.G. Welman ( CDA ) J. Hatenboer ( VVD ) M. van Heijster ( Groen Links ) R. Blaauw (BBE)

Verzoek SP tot agendering van een motie inhoudende een verzoek aan regering om een onafhankelijk onderzoek naar Nederlandse steun aan de oorlog in Irak.


 

Beslissing: verworpen, 6 stemmen voor (SP, GroenLinks), 30 stemmen tegen (de rest)
  Interrupties: Voorzitter P.E.J. den Oudsten R. Blaauw (BBE) E. Westerbeek ( D66 ) J.E.L. Futselaar (SP)

Verzoek GroenLinks agendapunt F 1: vaststellen herziening 51 bestemmingsplan Buitengebied 1996 (stuknummer 12530) niet te behandelen.


 

Beslissing: verworpen, 10 stemmen voor (BBE, SP, GroenLinks, D66), 26 voor (de rest)


Beslissing: de agenda is ongewijzigd vastgesteld.

 

III bis  vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 april 2007Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld

 

IV  lijst ingekomen stukken – stuk nummer 12708Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

A/C 1  Beleid en aanpak binnenstedelijke bedrijventerreinen - stuk nummer 12518

1. Het definitief vaststellen van het volgende beleid voor Binnenstedelijke bedrijventerreinen:

- in elke ruimtelijke afweging van functionele (her)ontwikkeling van een locatie wordt de werkfunctie nadrukkelijk als optie meegenomen;

- bij de afweging van de (her)ontwikkeling van een binnenstedelijk bedrijventerrein (terreinen vanaf 1,5 ha .) wordt het behoud van de werkfunctie als uitgangspunt genomen;

- de bestaande locatiescans in te zetten als afwegingskader; indien er van betreffende locatie geen scan voorhanden is wordt deze alsnog opgesteld;

- de verankering van de werklocaties vindt plaats in de bestemmingsplannen.


  Interrupties: Voorzitter P.E.J. den Oudsten Wethouder E. Helder

- schorsing -Amendement A, GroenLinks e.a. inhoudende te besluiten:


Aan punt 1, ‘het definitief vaststellen van het volgende beleid voor binnenstedelijke bedrijventerreinen’, het volgende punt toe te voegen: • In elke ruimtelijke afweging van een locatie wordt het motto inbreiding gaat voor uitbreiding nadrukkelijk meegenomen.

 


Besluit amendement: aangenomen, 6 stemmen tegen (VVD), 28 voor (de rest)


 

Beslissing: gelijk aan het voorstel (unaniem, 36 stemmen) met inachtneming van het amendement.

 

F 1  Vaststellen herziening 51 bestemmingsplan Buitengebied 1996 – stuk nummer 12530

1         Het vaststellen van herziening 51 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 overeenkomstig de aanvullende voorschriften, de plankaart en de toelichting.

2         Het mede van toepassing verklaren van de voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 op deze herziening.

3    Het akkoord gaan met de wijze waarop de tegen deze herziening ingediende zienswijzen zijn beantwoord.


  Interrupties: G.J. van der Veen ( CDA ) F Uçar ( VVD )
•  Wethouder J. van der Zee  Interrupties: P.M. Hillen (SP) J.A.R. Tenkink ( Groen Links )


Motie 1, GroenLinks e.a., inhoudende het college op te roepen om: • Met Vodafone te onderhandelen over het temporiseren van de plaatsing van de zendmast totdat duidelijkheid komt over de doorstart van de burgerluchthaven,
 • Alsnog met Vodafone de mogelijkheden te bespreken voor plaatsing van de bewuste antenne-installatie op een nader te bepalen locatie op het vliegveldterrein als de doorstart van de burgerluchthaven niet door mocht gaan.


Besluit motie 1: verworpen, 10 stemmen voor (GroenLinks, SP, BBE, D66), 25 tegen (de rest)


 

Beslissing: gelijk aan het voorstel (7 stemmen tegen (SP, GroenLinks, D66), 29 voor (rest)

 

A 2  Instemmen met de kaders participatieproces herbestemming Twentse Schouwburg (aangepast voorstel) - stuk nummer 12695

 1. Het instemmen met de in de Gouden Regels verwoorde kaders waarbinnen het participatieproces tot herbestemming van de Twentse Schouwburg zich moet gaan afspelen

•  J.C.R. van Houdt (CU)  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )
•  J.E.L. Futselaar (SP)  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: R. Blaauw (BBE) Voorzitter P.E.J. den Oudsten L.J.J. van Lier (PvdA) H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA ) J. Hatenboer ( VVD ) M. van Heijster ( Groen Links )


Beslissing: gelijk aan het voorstel (unaniem, 36 stemmen).


 

Toezegging wethouder Helder: De ideeën zullen adequaat geregistreerd worden.

 

C 2  Vaststellen atelierbeleid Enschede - stuk nummer 12686

 1. Vaststelling van bijgevoegde Ateliernota.

  Interrupties: H. Meijer-Ytsma ( ChristenUnie )
  Interrupties: T. Windmulder ( PvdA ) J. Hatenboer ( VVD ) Voorzitter P.E.J. den Oudsten
•  P.M. Hillen (SP)  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD ) T. Windmulder ( PvdA )
  Interrupties: H. Meijer-Ytsma ( ChristenUnie ) J. Hatenboer ( VVD ) M. van Heijster ( Groen Links ) E. Westerbeek ( D66 ) D. Boes-Schoonderbeek ( CDA )

- schorsing -

  Interrupties: M. van Heijster ( Groen Links )

Amendement B, GroenLinks, inhoudende te besluiten:


·       In het stuk onder maatregel 1. Ateliers als stimulans, punt b. te schrappen.


 


Beslissing amendement B: Verworpen met 6 stemmen voor (SP, GroenLinks) en 29 stemmen tegen (de rest)


 


Amendement C, GroenLinks, inhoudende te besluiten:


·       In het stuk onder matregel 3. Verbeterd gebruik en profilering van gastateliers, punt 4. te schrappen de laatste zin “De nieuwe werkgroep ….. deze middelen”. en deze zin te vervangen door:
Het projectplan dat de werkgroep gastateliers opstelt zal worden getoetst aan de werkelijke bijdragen aan het gastateliersbeleid en de bijdrage die het levert aan het beeldend kunstklimaat van de stad.
Fysieke aanpassingen aan atelierruimte(n) horen niet tot de doelen waaraan het budget kan worden besteed.
Een financiële toets behoort ook tot de beoordeling. Bedragen die te veel worden gebudgetteerd vloeien terug in het voor initiatieven van kunstenaars beschikbare budget.


 


Beslissing amendement C: Verworpen met 11 stemmen voor (CDA, SP, GroenLinks) en 24 stemmen tegen (de rest).


 


Amendement D, GroenLinks, inhoudende te besluiten:


·       In het stuk onder maatregel 1. Ateliers als stimulans, na de zin “Naast de ondersteuning van zojuist … wachtlijsten”, de volgende zin toe te voegen:
Selectiecriteria voor het mogen huren van een atelier bij een stichitn in Enschede zijn zo veel mogelijk objectief.


 


Beslissing amendement D: Verworpen met 6 stemmen voor (SP, GroenLinks) en 29 stemmen tegen (de rest).


 


Amendement E, SP, inhoudende te besluiten:


·       In de inleiding van de ateliernota na “Dit heeft een huurverhoging tot gevolg, die wordt vastgelegd in nieuw op te stellen huurcontracten met de atelierstichtingen”, de volgende zin toe te voegen: De huurverhoging van slecht geïsoleerde ateliers in de bestaande atelierpanden zal niet ingaan zolang de isolatie van deze panden niet verbeterd is.


 


Beslissing amendement E: Verworpen met 6 stemmen voor (SP, GroenLinks) en 29 stemmen tegen (de rest).


 


Beslissing: gelijk aan het voorstel met 6 stemmen tegen (SP, GroenLinks) en 30 stemmen voor (de rest)


 


Motie 2 ChristenUnie e.a., inhoudende het college op te dragen:


·       binnen twee jaar na het ingaan van de nieuwe huurprijzen de volgende doelstelling gehaald dient te worden:


1.    Er ten minste 5% meer creatieve klasse gevestigd moet zijn in Enschede


2.    Monitoring van de verhuisstroom van kunstenaars. (Het moet niet een gevolg zijn van ons beleid dat er een continue verhuisstroom op gang komt tussen gemeentelijke ateliers. Mensen moeten doorstromen naar particuliere atelier en zich hier voor langere tijd vestigen.)


3.    Er concrete plannen voor nieuwbouw geformuleerd moeten zijn, zodat oude panden afgestoten kunnen worden.


 


Beslissing motie 2: Aangenomen met 6 stemmen tegen (SP, GroenLinks) en 29 stemmen voor (de rest).


 


Motie 3 GroenLinks, inhoudende uit te spreken dat:


·       Het college de mogelijkheden onderzoekt voor het gebruik van een inkomenstoets als maat voor het bepalen van de huurprijs voor een atelier.


 


Motie 3 is ingetrokken door de indieners.


 


Motie 4 GroenLinks, inhoudende het college op te dragen:


·       Mogelijkheden te onderzoeken voor een atelieraanbod met een prijs onder de € 30,- per vierkante meter.


·       Met het ophogen van de tarieven te wachten tot resultaten van het onderzoek er liggen.


 


Motie 4 is ingetrokken door de indieners.


 


Motie 5 SP e.a., inhoudende het college te verzoeken:


·       Met het oog op het verstrijken van de BKV-periode 2005-2008, ook aanvragen gedaan door individuele atelierstichtingen in behandeling te nemen.


 


Beslissing motie 5: Verworpen met 6 stemmen voor (SP, GroenLinks) en 29 stemmen tegen (de rest)


Toezeggingen wethouder Bleker:


·       Als de vijf stichtingen samen activiteiten willen verrichten zonder de juridische entiteiten, gebruikmakend van het daarvoor bestemde subsidie (€ 120.000), dan stemt het college daarmee in.


·       Twee jaar naar implementatie wordt in de rapportage aan de raad verwerkt wat de bijdrage van ateliers is aan doorstroming, of dat heeft geleid tot nieuwe vestigingen en waar de mensen naar toe zijn gegaan.


·       Als er nieuwbouwplannen zijn dan is de wethouder bereid tempo te maken om ateliers te verleiden naar die locaties.


 

 

G 1  Vaststellen regeling ontheffing woonplaatsvereiste wethouders en verlenen ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Koomen – stuk nummer 12711

1         Het vaststellen van de Regeling ontheffing woonplaatsvereiste wethouders.

2    H et verlenen, met terugwerkende kracht tot 10 april 2007, van een ontheffing woonplaatsvereiste aan wethouder M.G. E. Koomen tot maximaal 10 april 2008.


  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 )
•  J.E.L. Futselaar (SP)  Interrupties: P.G. Welman ( CDA )
  Interrupties: J.E.L. Futselaar (SP)
  Interrupties: J.E.L. Futselaar (SP) J. Hatenboer ( VVD )


Amendement F, VVD, inhoudende te besluiten:


·       De zin onder A en B: “Deze ontheffing kan vervolgens met de duur van 1 jaar worden verlengd, zodat…“ te vervangen door: “Deze ontheffing kan vervolgens met de duur van een half jaar worden verlengd en in uitzonderlijke gevallen, na toestemming van de raad, nogmaals met de duur van een half jaar, zodat..”.


 


Het amendement is ingetrokken door de indieners.


 

Beslissing: gelijk aan het voorstel met 6 stemmen tegen (SP, BBE) en 29 stemmen voor (de rest).

 

I 1  Initiatiefvoorstel proef tweerichtingsverkeer Beltstraat (aangepast) - stuk nummer 12662

1         Het instellen van een proef tweerichtingsverkeer Beltstraat tussen Koningsstraat en Edo Bergsmalaan. Deze proef maximaal een jaar te laten duren en uiterlijk direct na de zomervakantie 2007 te laten beginnen.

2         Zowel voorafgaand aan de proef als tijdens de proef een verkeerstelling te laten plaatsvinden in de Beltstraat en het omliggend gebied.

3         De eerste verkeerstelling te laten plaatsvinden voor de tijdelijke aanpassing.

4         De inrichting van het beoogde stuk Beltstraat aan tepassen ten behoeve van de proef, zoals vermeld bij punt 4 in de toelichting.

5    De raad op basis van de gemeten resultaten na afloop van de proef hierover te informeren.


•  J.E.L. Futselaar (SP)  Interrupties: M.E.J.H. Kronenburg (PvdA)


Beslissing: gelijk aan het voorstel met 6 stemmen tegen (SP, GroenLinks) en 28 stemmen voor (de rest).

 

R 1  Vaststellen van de eindrapportage “EnscheDeal” werkgroep meerjarenagenda Raad - stuk nummer 12715

1         Het vaststellen van de eindrapportage van de raadswerkgroep ter afronding van het voorbereidingstraject meerjarenagenda Werk.

2         De raadswerkgroep meerjarenagenda als gevolg van de afronding van zijn werkzaamheden onder dankzegging te ontbinden.

3         Het college van B&W op te dragen om de inhoud van de eindrapportage te verwerken in de kadernota.

4         Bij de behandeling van de kadernota en de algemene beschouwingen op 2 juli as. politieke richting te bepalen m.b.t. de EnscheDeal in het licht van de kadernota.

5         Het raadspresidium te verzoeken om ten behoeve van de uitbouw van de partnerships van de raad met partijen in de stad en de brede wens tot blijvende betrokkenheid bij de inhoud van de agenda een themabijeenkomst op 4 juni as voor te bereiden om specifiek te spreken over vormen van governance en partnerships.

6    Het tijdens deze themabijeenkomst van 4 juni as nader bespreken en uitwerken van innovatieve vormen van participatie, innovatie en financiering mbt de EnscheDeal


  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 )


Beslissing: gelijk aan het voorstel (unaniem, 36 stemmen).


 

Toezegging voorzitter Den Oudsten: De griffie bekijkt de storingen op de website raadsplaats.nl. Als zij hier niet uit komen dan wordt dit punt in het presidium besproken.

Hamerstukken 

A/E 3  Instemmen met de beschreven marsroute inzake de duurzame doorstart van het ATC en treffen voorziening – stuk nummer 12702

1         In te stemmen met de in de bijgevoegde brief en het bijgevoegde strategisch plan ATC beschreven marsroute, zoals die door het ATC-bestuur en het college gezamenlijk is opgesteld.

2    Te besluiten om een voorziening ter grootte van € 250.000,= te treffen ten laste van het resultaat van de gemeentelijke jaarrekening 2006 ten behoeve van het geschatte aandeel van de gemeente in het verbeteren van de balanspositie van het ATC.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

A 4  Vaststellen subsidieverordening voor stimuleringsmaatregelen Walstraat, Zuiderhagen en Pijpenstraat - stuk nummer 12553

 1. Vaststelling van de aangepaste subsidieverordening voor stimuleringsmaatregelen in de Walstraat, Zuiderhagen en Pijpenstraat.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

A 5  Instemmen met fusie Usselerschool en Boekelerschool - stuk nummer 12704

 1. Tot opheffing van de Usselerschool met ingang van 1 augustus 2007.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

A 6  Benoeming leden RvT Consent – stuk nummer 12694

 1. De heer drs. G.A van der Borg en de heer H.J. Gerichhausen MA te benoemen tot leden van de raad van toezicht van de stichting Consent.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

A/D/E 7  Indienen aanvullende GSB III prestatie-afspraken inburgering, onderwijsachterstanden en volwasseneducatie - stuk nummer 12674

1         De aanvullende GSB III prestatie-afspraken m.b.t. volwasseneneducatie en inburgering bij het Rijk in te dienen en hiermee de daarvoor beschikbare middelen definitief aan te vragen.

2    De GSB III prestatie-afspraken m.b.t. onderwijsachterstanden (VVE en schakelklassen) definitief met het Rijk vast te leggen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 1  Vaststellen van de Parkeerverordening 2007 en Verordening parkeerbelastingen - stuk nummer 12698

1         Het vaststellen van de Parkeerverordening 2007 per 1 juni 2007.

2     Het vaststellen van de Verordening Parkeerbelastingen per 1 juni 2007.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 2  Vaststellen Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2007 – stuk nummer 12701

1         Het vaststellen van de nota Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2007. Deze vaststelling houdt in:

·      -het vaststellen van alle geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen en de begrotingen van de functionele complexen;

·      het vaststellen van een bestemmingsreserve binnen het vereveningscomplex STOG voor het afdekken van tekorten op begrotingen van toekomstige plannen ter grootte van 14,1 miljoen euro op NCW per 1-1-2007;

·      het vaststellen van een bestemmingsreserve voor het afdekken van de afdrachten van het Grondbedrijf aan de Algemene Middelen ter grootte van 3,2 miljoen euro op NCW 1-1-2007;

 • het herzien van de voorzieningen grondbedrijf als gevolg van de diverse mutaties binnen de begrotingen van de diverse complexen, zoals in het MPG 2007 zijn opgenomen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 3  Vaststellen wijziging tarieventabel Legesverordening - stuk nummer12689

 1. Vaststelling van een verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 4  Vaststellen slotcalculatieberekeningen MPG-grondexploitaties Bultsweg, Hanenberglanden, HTS-locatie, Kalanderstraat/Blokker, Oosterstraat, Quatre Mains fase 2 en Wozoco en afsluiten genoemde grondexploitaties - stuk nummer12697

1         De slotcalculatieberekingen van de in dit voorstel genoemde MPG-grondexploitaties vast te stellen en de grondexploitaties daarmee administratief af te sluiten.

2         De resterende werkzaamheden voor de diverse projecten uit te voeren vanuit het complex "Af te sluiten complexen"

3         Ter dekking van het totale gezamenlijke tekort op de projecten per 1-1-2007 een bedrag van € 105.226, = over te boeken vanuit de winst- en verliesvoorziening, die in reserve Grondbedrijf tot uitdrukking is gebracht, naar het complex “Af te sluiten complexen”.

4    De gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 1 a  Vaststellen voorbereidingsbesluit 3e havenarm  “De Ossenboer” – stuk nummer 12673

1.       Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 63039 d.d. 16 maart 2007 (voorbereidingsbesluit De Ossenboer 2007).

2    Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 25 mei 2007 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 3  Toekennen planschadevergoeding bestemmingsplan Bultsbeek; Bultsweg 27 - stuk nummer 12668

1         Het - overeenkomstig het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede -  op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, toekennen van een schadevergoeding aan de heer H.B. Oostenbrink, Bultsweg 27 te Enschede ter grootte van € 3.500,-- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van het verzoek.

2    Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van AD Ruimtelijke Regelgeving kosten planschade uitkeringen (6455306) .
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 4  Instemmen met de voorjaarsnota 2007 projectbureau Roombeek - stuk nummer 12676

 1. Vaststelling van de Voorjaarsnota 2007 Projectbureau Roombeek.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D 1  Beschikbaar stellen middelen renovatie atletiekbaan Geessinkweg – stuk nummer 12539

1         De extra kosten van de renovatie van de atletiekbaan ad € 226.000,- ten laste te brengen van de reserve verbetering stad.

2         De hieruit voortvloeiende wijzigingen op te nemen in de gemeentebegroting 2007.

3    De directeur van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling op te dragen voor verdere uitvoering zorg te dragen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D 2  Instemmen met kredietaanvraag t.b.v. verbouwing en uitbreiding Dorpshuis Lonneker - stuk nummer 12677

1.       In te stemmen met de kredietaanvraag ten behoeve van de verbouwing en de uitbreiding van het Dorpshuis Lonneker voor een bedrag van € 268.310.

2.       De bijdrage vanuit de dienst DMO van € 46.000 te doteren in de reserve bijdrage kostendekkende huur.

3    De gemeentebegroting 2007 dienovereenkomstig te wijzigen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

E 1  Verlenen subsidie voor project allochtone vrouwen naar zelfstandig ondernemerschap in de ambulante handel - stuk nummer 12685

1         Het verlenen van een subsidie van € 170.000, - aan de Stichting Branchebureau Opleidingsfondsen voor de ambulante detailhandel ter uitvoering van het project toeleiding van 20 allochtone vrouwen naar zelfstandig ondernemerschap in de ambulante handel gedurende de perioden van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008.

2    De kosten te dekken uit de subsidie van het Rijk €170.000,00.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F/C 2  Verlenen uitvoeringskrediet Winkelerf Glanerbrug – stuk nummer 12664

1         Een krediet van € 4.700.000,-- te verlenen voor het project ‘Winkelerf Glanerbrug’.

2         Dit krediet te dekken uit:

·      het eindproduct Stadsdeelbeheer (reeds opgenomen in begroting cf. najaarsnota 2005) voor een bedrag van € 1.600.000,--,

·      het eindproduct Beheer Wegen vanuit de Programmabegroting 2006-2009: € 500.000,--

·      het eindproduct Riolering vanuit de Programmabegroting 2006-2009: € 1.700.000,--

·      investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-2-budget) voor een bedrag van € 800.000,--

·      het Groenstructuuractieplan 2006 voor een bedrag van €  100.000,--.

3    De gemeentebegroting te wijzigen in overeenstemming met punt 1.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 3  Vaststellen gewijzigde afvalstoffenverordening - stuk nummer 12484

 1. Het vaststellen van de Verordening tot eerste wijziging van de Afvalstoffenverordening gemeente Enschede.Beslissing: gelijk aan het voorstel met 12 stemmen tegen (PvdA), 24 stemmen voor (de rest).

 

F 4  Vaststellen herziening 53 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 - stuk nummer 12543

 1. Het vaststellen van herziening 53 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996, overeenkomstig de bijbehorende plantoelichting en de plankaart nummer 63022 en de planvoorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 hierop van toepassing te verklaren.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 5  Wijzigen grenzen bebouwde kom op grond van de Boswet – stuk nummer 12679

 1. Een wijziging van de grenzen van de bebouwde kom op grond van artikel 1 lid 5 van de Boswet vast te stellen, overeenkomstig de bij dit voorstel behorende tekeningen "Grens bebouwde kom m.b.t. Boswet/ kapverordening, wijzigingen nrs.1 t/m 4” en de daarbij behorende toelichting.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 6  Verlenen uitvoeringskrediet project Ledeboerpark fase 2 - stuk nummer 12684

1    a    Een krediet van € 79.400,-- te verlenen voor het project Ledeboerpark fase 2

       b    Dit krediet te dekken uit het eindproduct Riolering vanuit de Programmabegroting 2006-2009 voor een bedrag van € 25.600,-, alsmede uit het GRAP voor een bedrag van 40.000,-- en uit een bijdrage van het waterschap Regge en Dinkel voor een bedrag van € 13.800,--.

2    De gemeentebegroting te wijzigen in overeenstemming met punt 1.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F/E 7  Vaststellen van de Nota van Antwoord Toekomstvisie Twekkelo - stuk nummer 12665

 1. Het vaststellen van de Nota van Antwoord Toekomstvisie Twekkelo.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

Stemverklaring PvdA: PvdA roept op tot nader bestuurlijk overleg met gemeente Hengelo m.b.t. de randen van Twekkelo. Met inachtneming van de geplaatste kantekeningen stemt PvdA in met het voorstel.
Sluiting: 23.30 uur