Aanwezig:

De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

J. van Agteren, S.A. Ahmed, mw. M.J. Arends, R. Blaauw, A.K. Boersma, mw. B.L. Boes-Schoonderbeek, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, mw. J.E.L. Futselaar, S. Gabriël, M.J. Gloerich, J. Hatenboer, mw. M.A. van Hees,mw. M.C.J. van Heijster, mw. P.M. Hillen, mw. W.R. van der Hoek, J.C.R. van Houdt, mw. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mw. H.M. Kloppers-Platvoet, L.J.J. van Lier, mw. C.J. Neijhoft, mw. H.A. Nijhuis, W. van der Noordt, G.J. Oude Egberink, mw. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, B.J. Sanders, M.R.H. Smit, R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, B.P. Veldkamp, P.G. Welman, E.G.H. Westerbeek en T. Windmulder

Afwezig:

A.H. Enklaar, C. Örnek

 

I   Opening

 

II   vragenhalfuur

1.         Nieuwbouw kiosk aan het Van Loenshof – J. van Agteren (BBE)

•  J. van Agteren (BBE)

2.         Twentse Welle – B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA)

 

III   vaststellen agendaDe fractie PvdA meldt dat meerdere fracties problemen hebben met agendapunt B 4, besluiten tot begrotingswijziging naar aanleiding van de 3e marap, en vraagt namens het raadspresidium of het mogelijk is om dit voorstel aan te houden tot de eerstvolgende vergadering zodat er een betere voorbereiding mogelijk is. Het college laat weten dat hiertegen geen bezwaar bestaat. Agendapunt B4 wordt aangehouden tot een volgende raadsvergadering.


De fractie Groenlinks heeft in het Raadspresidium verzocht om het onderwerp  invoering van de wet inburgering opnieuw in de Stedelijke Commissie van januari te agenderen. Agendapunt D/E 1 kan wel gewoon worden afgehamerd.


Beslissing: de agenda is vastgesteld

 

III bis   vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 11 december 2006Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld

 

IV   lijst ingekomen stukken – stuk nummer 12426Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

Bespreekpunten

B 3   Vaststellen wijziging financiële verordening - stuk nummer 12403

 1. Het wijzigen van de artikelen 2 en 7 van de Financiële Verordening, een en ander zoals is aangegeven in de bijlage bij dit voorstel.
 2. Deze wijzigingen per 1 januari 2007 van kracht te laten zijn.
 3. Het Voorstel herinrichting Integrale Planning & Controlcyclus voor kennisgeving aan te nemen. 

•  L.J.J. van Lier (PvdA)


Amendement A, PvdA e.a., inhoudende:


Besluit:


a.       Toe te voegen aan de voorgestelde wijziging van artikel 2, onder B een punt 6:


De raad stelt in het kader van zijn Meerjarenagenda ten behoeve van de kadernota en de programmabegroting maximaal 40 indicatoren vast. Deze indicatoren kennen een meerjarig karakter.


b.       De tekst in de voorgestelde wijziging van artikel 7 lid 5 te veranderen in:


Het college informeert de raad door middel van een brief over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste negen maanden van het lopende boekjaar. De raad neemt over opgenomen voorstellen uiterlijk 31 december van het begrotingsjaar een besluit.


 


Beslissing Amendement A: aangenomen met algehele stemmen voor (35 stemmen).


Beslissing: gelijk aan het voorstel, met in achtneming van Amendement A met algehele stemmen voor (35 stemmen).

 

B 5   Een keuze maken tussen de varianten 2d en 3a ter verdere uitwerking Stadsbedrijf – stuk nummer 12427

 1. Op basis van de uitkomsten van de stedelijke commissie en de aanvullend verkregen reacties stellen wij u voor een keuze te maken tussen de varianten 2d en 3a ter verdere uitwerking (zoals beschreven in de nota `Hoe het gemeentelijk werk te organiseren zodat het beschikbaar komt voor het arbeidsmarktbeleid´).

  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: W. van der Noordt (PvdA) J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links ) W. van der Noordt (PvdA)
•  J.E.L. Futselaar (SP)  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD ) W. van der Noordt (PvdA)
  Interrupties: W. van de Noordt (PvdA) J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
- schorsing -
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )
- schorsing -


Amendement B, PvdA/Groenlinks, inhoudende:


Het college op te dragen:


a.       Variant 2D verder uit te werken. Hierbij ook rekening te houden met de structuur van stadsdeelgewijswerken. Hiertoe op korte termijn ten minste een duidelijk businessplan te maken voor zowel het stadsbedrijf als Axent en voldoende garanties te bieden voor het behalen van de sociale doelstellingen ten behoeve van alle medewerkers en de kwetsbare groepen in het bijzonder;


b.       In het businessplan ten minste uw visie aan te geven inzake de door uzelf aangegeven kosten-neutrale operatie, het aantal werkplekken voor de verschillende categorieën medewerkers, welke reïntegratie en begeleidingsmethoden zullen worden gebruikt, de functie van het huidige leerwerkbedrijf, de gefaseerde ontwikkeling van Axent in de markt alsmede de garanties hiervoor.


c.       Zorgvuldig overleg met OR en andere betrokken werknemersgroepen zodat optimale aanvaardbaarheid alsmede haalbaarheid in uitvoering kan worden bewerkstelligd.


 


Beslissing amendement B: aangenomen met 20 stemmen voor (PvdA, SP en Groenlinks) en 17 stemmen tegen (de rest).


Amendement C, VVD, subamendement behorend bij Amendement B, PvdA/Groenlinks inhoudende:


Aan het amendement PvdA/Groenlinks punt 4 toe te voegen:


d.       Naast deze interne organisatorische maatregelen initiatieven te nemen om samen met het vooral locale bedrijfsleven te komen tot betere inpassing in de reguliere arbeidsmarkt van Enschedeërs met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit laatste in de breedste zin van het woord.


 


Beslissing amendement C: verworpen met 11 stemmen voor (VVD, Christenunie, BBE en D66) en 26 stemmen tegen (de rest).


Amendement ongenummerd, VVD, inhoudende:


Het Gemeentelijk werk zo te organiseren dat het beschikbaar is voor arbeidsmarktbeleid binnen de hieronder gestelde kaders.


a.       Het stadsdeelgewijs stadsbeheer zo te organiseren dat ieder stadsdeel een eigen stadsdeel uitvoeringsteam behoudt. Dit met name om door fysieke inspanningen en maatregelen de sociale cohesie in de wijken te versterken en te ondersteunen. Hierbij rekening houdend met het vastgestelde onderhoudsniveau in het betreffende stadsdeel;


b.       Het organisatiemodel zo te kiezen dat het weinig inrichtingskosten vereist en niet leidt tot overbodige bureaucratie. Duidelijk vooraf gekwantificeerde doelstellingen over instroom en doorstroom, herberekend naar volledige Fte’s en deze voor vaststelling aan de raad aan te bieden, daarbij 3A als einddoel te zien;


c.       Naast deze interne organisatorische maatregelen initiatieven te nemen om samen met het vooral locale bedrijfsleven te komen tot betere inpassing in de reguliere arbeidsmarkt van Enschedeers met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit laatste in de breedste zin van het woord.


 


Beslissing Amendement ongenummerd: verworpen met 10 stemmen voor (VVD, Christenunie en BBE) en 27 stemmen tegen (de rest).


Amendement D, CDA, inhoudende:


Het college op te dragen:


a.       Variant 2D verder uit te werken. Hiertoe op korte termijn ten minste een duidelijk businessplan te maken voor zowel het stadsbedrijf als Axent en voldoende garanties te bieden voor het behalen van de sociale doelstellingen ten behoeve van alle medewerkers en de kwetsbare groepen in het bijzonder.


 


Beslissing amendement D: verworpen met 6 stemmen voor (CDA) en 31 stemmen tegen (de rest).


Beslissing:


 


1.       Variant 2D verder uit te werken. Hierbij ook rekening te houden met de structuur van stadsdeelgewijswerken. Hiertoe op korte termijn ten minste een duidelijk businessplan te maken voor zowel het stadsbedrijf als Axent en voldoende garanties te bieden voor het behalen van de sociale doelstellingen ten behoeve van alle medewerkers en de kwetsbare groepen in het bijzonder;


2.       In het businessplan ten minste uw visie aan te geven inzake de door uzelf aangegeven kosten-neutrale operatie, het aantal werkplekken voor de verschillende categorieën medewerkers, welke reïntegratie en begeleidingsmethoden zullen worden gebruikt, de functie van het huidige leerwerkbedrijf, de gefaseerde ontwikkeling van Axent in de markt alsmede de garanties hiervoor.


3.       Zorgvuldig overleg met OR en andere betrokken werknemersgroepen zodat optimale aanvaardbaarheid alsmede haalbaarheid in uitvoering kan worden bewerkstelligd.


 

 

C 2   Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Boekelo 2005” – stuk nummer 12307

 1. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Boekelo 2005” , overeenkomstig de bij dit plan behorende voorschriften, plankaart nr. 63231 en toelichting.
 2. Degenen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar te maken hiervan in kennis te stellen conform de nota “samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan “Boekelo 2005” .

•  W.R. van der Hoek (VVD)  Interrupties: Voorzitter P.E.J. den Oudsten
•  A.K. Boersma (PvdA)  Interrupties: J. van Agteren (BBE)
  Interrupties: W.R. van der Hoek (VVD) Voorzitter P.E.J. den Oudsten
•  A.K. Boersma (PvdA)  Interrupties: W.R. van der Hoek (VVD) G.J. van der Veen ( CDA )
- schorsing -
•  W.R. van der Hoek (VVD)


Amendement E, VVD e.a., inhoudende:


Besluit:


In de voorschriften bij het bestemmingsplan Boekelo 2005 onder artikel 8.4.1 sub 2 een extra bepaling op te nemen die luidt:


 b.       de maximale goothoogte mag niet meer bedragen dan 7 meter.


 


Beslissing Amendement E: ingetrokken door indieners in de 2e termijn na toezegging door de wethouder dat de maximale goothoogte niet meer zal bedragen dan 7,2 meter.


Beslissing: gelijk aan het voorstel met algehele stemmen voor (35 stemmen).

 

Hamerstukken

A 1   Vaststellen visie voor de inrichting van de Klokkenplas als basis voor de verdere uitwerking en ontwikkeling en beschikbaar stellen middelen - stuk nummer 12385

 1. De visie voor de inrichting van de Klokkenplas te hanteren als basis voor verdere uitwerking en ontwikkeling.
 2. Voor de herinrichting van de openbare ruimte en de procesbegeleiding van het project een krediet ad. € 1.070.000,- beschikbaar te stellen.
 3. Dit krediet voor een bedrag ad. € 800.000,- te dekken ten laste van de reserve Verbetering Stad.  € 100.000,- wordt gedekt uit het Groen Aktie Plan en € 170.000,- met een subsidie uit Stedelijk Hart.
 4. De hieruit volgende wijziging aan te brengen in de begroting.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 1   Vaststellen voorstellen voor Parkeerbedrijf Enschede (PBE) 2007 en verder – stuk nummer 12397

1         Vaststelling van de volgende in dit voorstel opgenomen nieuwe uitgangspunten:

· de stijging van het aantal verkochte parkeeruren voortaan conservatief te begroten. Hetgeen betekent dat voor de komende jaren het niveau van 2005 aangehouden wordt;

· geen harde meerjarige verwachtingen ten aanzien van het verkochte aantal parkeeruren meer af te geven, maar jaarlijks een begroting voor het komende jaar op te stellen;

· in de begroting jaarlijkse onderhoudslasten op te nemen, gebaseerd op een meerjaren-onderhoudsprogramma.

2         Over te gaan tot het instellen van een voorziening voor de onderhoudslasten van de parkeergarages met ingang van 2007. Deze voorziening vanaf 2007 te voeden met een jaarlijkse dotatie van € 546.000, te dekken uit de exploitatie van het Parkeerbedrijf.

3         Het College uw Raad jaarlijks in november te laten informeren over de verwachtingen van het PBE voor het       volgende jaar.

4         Verlaging van de kosten van het PBE te realiseren door:

·      het afschaffen van de jaarlijkse afdracht aan het Mobiliteitsfonds door het PBE;

·      in principe te besluiten de exploitatie van rijwielstalling De Graaff met ingang van 2008 vanuit de algemene middelen te financieren. Bij de Programmabegroting 2008-2011 wordt een definitief voorstel ingediend;

5         De opbrengsten van het PBE te verhogen met in totaal 1,07 miljoen euro door de volgende onderling samenhangende maatregelen:

a.    afschaffen van het gereduceerde avondtarief in de parkeergarages per 1 januari 2007;

b.    terugbrengen van de eindtijd voor betaald parkeren op straat van 20:00 uur naar 19:00 uur (met uitzondering van koopavonden) per april 2007;

c.    aanpassing van de tariefstructuur voor passe-partouts per 1 januari 2007;

d.    het met ingang van april 2007 hanteren van één tarief voor kort parkeren op straat (afschaffen B-tarief);

e.    het geven van een opdracht aan het College om door DSOB / PBE een regeling te laten ontwikkelen voor sociaal bezoek (ingangsdatum april 2007) in het gebied dat nu nog B-gebied is.

6         Dienovereenkomstig de (parkeer)verordeningen en de begroting aan te passen en aan uw Raad ter      besluitvorming voor te leggen.

 

De Raad kennis te laten nemen van:

 

1         De resultaten van de herijking van de MeerjarenPrognose PBE (MPP).

2     De bijgevoegde ‘Evaluatie opbrengstverhogende maatregelen’.
•  M.E.J.H. Kronenburg (PvdA)

Stemverklaring PvdA: de PvdA is van mening dat de maatregelen tot tariefsverhoging doorschieten.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 2   Vaststellen controleprotocol 2006 Gemeente Enschede – stuk nummer 12402

 1. Het vaststellen van het “Controleprotocol 2006 Gemeente Enschede” en het bijgesloten Normenkader als uitgangspunt voor de accountantscontrole van de gemeenterekening 2006.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 6   Verschuiven van de bebouwde komgrens op de Boekelosestraat, in de richting van Usselo – stuk nummer 12401

 1. Het verschuiven van de bebouwde komgrens op de Boekelosestraat , in de richting van Usselo.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 7   Beschikbaar stellen middelen voor voorbereiding en realisatie HOV-Noord - stuk nummer 12382

 1. Het verlenen van een budget voor het afronden van de voorbereiding van de realisatie van HOV-Noord (conform de projectenlijst Mobiliteitsplan 2006 e.v.), voor in totaal € 215.363,- en dit te dekken vanuit het programma bereikbaarheid.
 2. Het verlenen van een krediet voor de realisatie van HOV-Noord (conform de projectenlijst Mobiliteitsplan 2006 e.v.), voor in totaal € 2.185.000,- en de kapitaalslasten vanaf 2008 ter grootte van € 196.650,- te dekken vanuit het programma bereikbaarheid.
 3. Het wijzigen van de gemeentebegroting 2007 en 2008 in overeenstemming met punten 1 en 2, conform bijgevoegde begrotingswijziging en de uitwerking onder punt 5 van de toelichting op het voorstel.Stemverklaring VVD: de VVD gaat akkoord met het voorstel, maar betreurt het dat er geen P &R van deel uitmaakt.

Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 3   Vaststellen”Herziening 1 van het bestemmingsplan Roombeek (Grolschterrein Zuid)” - stuk nummer 12337

 1. Het herzieningsplan "Herziening 1 van het bestemmingsplan Roombeek (Grolschterrein-zuid)" (gewijzigd) vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende plankaart (nummer 63234), voorschriften en toelichting.
 2. De ingediende zienswijze van Stichting Winkelcentrum 't Mekkelholt en van Koopcentrum Deppenbroek niet over te nemen en ongegrond te verklaren.
 3. De ingediende zienswijze van Tebodin B.V. (namens Essent Warmte B.V.) gedeeltelijk over te nemen overeenkomstig de Nota van zienswijzen d.d. 11 oktober 2006 en punt 3, Ad II van dit raadsvoorstel.
 4. Akkoord te gaan met de ambtshalve wijzigingen volgens punt 3, III a, b, c, d, e en f van dit raadsvoorstel.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 4   Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Helmerhoek 2006 – stuk nummer 12338

 1. Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Helmerhoek 2006” , overeenkomstig de bij dit plan behorende voorschriften, plankaart nr. 63213 en toelichting.
 2. De Natuur- en Milieuraad Enschede , die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar te maken, hiervan in kennis stellen conform de “Nota samengevatte zienswijze en beantwoording bestemmingsplan “Helmerhoek 2006” .Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 5   Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Westerval-Noord 2006” - stuk nummer 12371

 1. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Westerval-Noord 2006” , overeenkomstig de bij dit plan behorende voorschriften, plankaart nr. 63018 en toelichting;
 2. Degenen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar te maken hiervan in kennis te stellen conform de nota “samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Westerval-Noord 2006” .Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 6   Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Stroinkslanden 2006 - stuk nummer 12404

 1. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Stroinkslanden 2006” , overeenkomstig de bij dit plan behorende voorschriften, plankaart nr. 63019 en toelichting.
 2. De Natuur- en Milieuraad Enschede , die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar te maken, hiervan in kennis stellen conform de “Nota samengevatte zienswijze en beantwoording bestemmingsplan “Stroinkslanden 2006” .Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 7   Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Lonneker – stuk nummer 12407

 1. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Lonneker 2006” , overeenkomstig de bij dit plan behorende voorschriften, plankaart nr. 63247 en toelichting.
 2. Degenen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar te maken hiervan in kennis te stellen conform de nota “Samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Lonneker 2006” .Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D/E 1  Instemmen met de nota Invoering Wet inburgering en vaststellen Verordening inburgering Gemeente Enschede - stuk nummer 12392

 1. In te stemmen met de Nota Invoering Wet inburgering.
 2. De Verordening Inburgering Gemeente Enschede vast te stellen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

E 1   Vaststellen van het programma van eisen voor het nieuw te realiseren sportpark in Boekelo en het hoofdterrein van de military - stuk nummer 12408

 1. Het vaststellen van het programma van eisen voor het nieuw te realiseren sportpark in Boekelo en hoofdterrein van de military.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 1   Vaststellen herziening 49 bestemmingsplan Buitengebied 1996 – stuk nummer 12349

 1. Het vaststellen van herziening 49 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 en het mede van toepassing verklaren van de planvoorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 op deze herziening.
 2. Het ongegrond verklaren van de ingediende zienswijze.
 3. Het informeren van de indiener van de zienswijze door toezending van de beantwoording van de zienswijze en een kopie van het raadsbesluit.Beslissing: gelijk aan het voorstel.
Sluiting: 22.00 uur