Aanwezig:

De heer P.E. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

J. van Agteren, S.A. Ahmed, mw. M.J. Arends, R. Blaauw, A.K. Boersma, mw. B.L. Boes-Schoonderbeek, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, N.-H. Enklaar, mw. J.E.L. Futselaar, S. Gabriël, M.J. Gloerich, J. Hatenboer, mw. M.A. van Hees, mw. M.C.J. van Heijster, mw. P.M. Hillen, mw. W.R. van der Hoek,

J.C.R. van Houdt, mw. M.E.J.H. Kronenburg, L.J.J. van Lier, mw. C.J. Neijhoft, mw. H.A. Nijhuis, W. van der Noordt, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, mw. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, B.J. Sanders, M.R.H. Smit, R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, B.P. Veldkamp, P.G. Welman, E.G.H. Westerbeek en T. Windmulder

Afwezig:

mw. H.M. Kloppers-Platvoet

 

I  Opening

V  a  bevindingen commissie voor onderzoek geloofsbrievenDe commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven verklaart dat zij de geloofsbrieven van het benoemd verklaarde lid heeft onderzocht en akkoord bevonden. De commissie adviseert de heer J.C.R. van Houdt tijdelijk toe te laten tot de gemeenteraad.

installatie van het tijdelijk benoemd verklaarde en toegelaten lid van de Gemeenteraad in verband met het zwangerschapsverlof van mevrouw H. Meijer-YtsmaDe heer J.C.R. van Houdt is tijdelijk geïnstalleerd als lid van de gemeente raad van Enschede.

II  vragenhalfuur

1.  L. van Lier (PvdA) - Mislopen subsidie OBS Robers Kom

•  L.J.J. van Lier (PvdA)

H. van Agteren (BBE) - Geen digitaal TV-signaal voor Twente

•  J. van Agteren (BBE)


De Gemeente Enschede is geen partij in deze. Burgemeester Den Oudsten zegt toe bij Essent te informeren hoe men hiermee omgaat

D. Bouwman (PvdA) - Zorgverzekering dak- en thuislozen

•  D. Bouwman (PvdA)

 

III  vaststellen agenda

 

•  L.J.J. van Lier (PvdA)

Agendapunt C10, Ongegrond verklaren bezwaarschrift tegen besluit vestigen voorkeursrecht op perceel Deurningerstraat 90-90a, wordt van de agenda afgevoerd in verband met het bereiken van overeenstemming met de eigenaar van het perceel.


 


Het College van B & W stelt voor agendapunt C3, Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Stadscentrum 2006” wel te behandelen, maar de voorgestelde bestemmingswijziging voor het Alhambrapand uit het voorstel te lichten.


 


Beslissing: de agenda is vastgesteld

 

III bis  vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 oktober 2006Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld

 

IV  lijst ingekomen stukken – stuk nummer 12370Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

VI  benoeming van 

a   lid stadsdeelcommissie Noord

b   lid stadsdeelcommissie Oost

c   lid stadsdeelcommissie West

 Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 


onder gelijktijdige beëindiging van het lidmaatschap van de voorganger.


 

De heer W. Tekkelenburg is beëdigd als fractievertegenwoordiger

 

Bespreekstukken

A 1   Instemmen met deelname aan regionale aanleg glasvezelstructuur bedrijventerreinen in Twente - stuk nummer 12329

 1. In te stemmen met het indirecte risico van maximaal € 3, 2 mln voor de gemeente Enschede door de garantstelling door Regio Twente (naar rato van het aantal strekkende meters aangelegde glasvezelkabel) en dit indirecte risico op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting.
 2. In te stemmen met het besluit van het college tot het in beginsel deelnemen aan regionale aanleg van een openbaar toegankelijke glasvezelinfrastructuur op de bedrijventerreinen in Twente.

  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 )


Amendement A, PvdA e.a., inhoudende:


Besluit:


In het voorgenomen besluit het tweede aandachtsstreepje te wijzigen in:


§         De definitieve deelname van de gemeente Enschede aan de regionale aanleg van een openbaar toegankelijk glasvezelinfrastructuur op de bedrijventerreinen in Twente afhankelijk te laten zijn van de uitkomsten van een verkenning van mogelijkheden voor samenwerking met marktpartijen op basis van een programma van eisen waarin een “open” netwerk het voornaamste uitgangspunt is.


 


Beslissing Amendement A: aangenomen (unaniem – 36 stemmen)

Beslissing voorstel: gelijk aan het voorstel inclusief Amendement A (unaniem).

 

B 1  Instemmen met de voorstellen in de Najaarsnota – stuk nummer 12333

1         Kennis te nemen van de Najaarsnota, inclusief bijlagen.

2         De invulling van de 3%-taakstelling op beleid, zoals in hoofdstuk 2 weergegeven.

3         Kennis te nemen van het gewijzigde financieel middelenkader, zoals in hoofdstuk 3 weergegeven.

4         Daarbij de technische opschoningscorrecties als gevolg van de operatie “op orde brengen begroting in CODA” door te voeren.

5         De structurele inzet van middelen, zoals weergegeven in hoofdstuk 4.1.

6         De incidentele inzet van middelen, zoals weergegeven in hoofdstuk 4.2.

7         Het vaststellen van het in hoofdstuk 4.3 voorgestelde te voeren financiële beleid, te weten:

§     eventuele toekomstige incidentele ruimte in 2007 in te zetten voor achtereenvolgens:

a     aanvullend afdekken van het tekort op de WWB voor 2007 van € 3, 0 mln;

b     afdekken van de 3%-taakstelling voor het jaar 2007 van € 1, 0 mln;

c     afdekken van de restant taakstelling “onderuitputting algemeen” van € 0, 8 mln;

d     versterken van de reservepositie (Algemene Reserve of Reserve Verbetering Stad).

§     eventuele toekomstige structurele ruimte in 2008 en verder in te zetten voor achtereenvolgens:

a     aanvullend afdekken van het tekort op de WWB;

b     aanvullen van de buffer “waarmaken en afmaken”.

8         Enkele verschuivingen van producten tussen programma’s, zoals weergegeven in hoofdstuk 6.1.

9         Formele vaststelling van de staat van reserves als ontbrekende bijlage bij de Programmabegroting 2007-2010, zoals weergegeven in hoofdstuk 6.2.

10  Formele vaststelling van het toevoegen van de onderuitputting kapitaallasten binnen het eindproduct hoofdverkeersinfrastructuur aan het middelenkader van het mobiliteitsplan, zoals weergegeven in hoofdstuk 5.5.  


  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
•  J.E.L. Futselaar (SP)  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )
•  B.P. Veldkamp (CU)  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD ) M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 ) P.G. Welman ( CDA )
•  wethouder M.G.E. Koomen  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) J. Hatenboer ( VVD ) M. van Heijster ( Groen Links )
- schorsing -
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 ) M. van Hees ( PvdA )


Amendement B, CDA e.a., inhoudende:


draagt het college van B & W op:


§         om de tekst bij punt 7 van het besluit als volgt te wijzigen: “Kennis te nemen van een financieel beleid waarin:


§       eventuele toekomstige incidentele ruimte in 2007 wordt ingezet voor achtereenvolgens:


a.         aanvullend afdekken van het tekort op de WWB voor 2007 van


             € 3,0 mln;


b.         afdekken van de 3%-taakstelling voor het jaar 2007 van € 1,0 mln;


c.         afdekken van de restant taakstelling “onderuitputting algemeen” van € 0,8 mln;


d.         versterken van de reservepositie (Algemene Reserve of Reserve Verbetering Stad);


§       eventuele toekomstige structurele ruimte in 2008 en verder wordt ingezet voor achtereenvolgens:


a.    aanvullend afdekken van het tekort op de WWB;


b.    aanvullen van de buffer “waarmaken en afmaken”;


§         de tekst van hoofdstuk 4.3 “Saldo financiële ruimte” op basis van het voorgaande aan te passen.


 


Beslissing Amendement B: aangenomen met 6 stemmen tegen (VVD) en


32 stemmen voor (de rest).


                         


Amendement C, VVD e.a, inhoudende:


besluit:


§         De genoemde bezuiniging onder Samenwerking en Dienstverlening punt 3 Informatierubrieken Enschede Centraal te laten vervallen;


§         Het hierdoor ontstane tekort op de taakstelling in het voorstel te dekken door in dezelfde programmalijn Samenwerking en dienstverlening de post 9.01.01 Raad en commissies te verlagen met 30 duizend euro.


§         De Gemeentebegroting dienovereenkomstig aan te passen;


§         De raad zal zelf invulling geven aan de opengevallen mogelijkheden.


 


Beslissing Amendement C: aangenomen (unaniem – 38 stemmen)


Amendement D, SP, inhoudende:


draagt het college op:


§         De bezuinigingen voor een bedrag van € 30.000,00 op huiswerkbegeleiding voor allochtone jongeren te schrappen;


§         Bij de behandeling van de kadernota van 2007 eventueel een alternatieve dekking te zoeken als blijkt dat een taakstelling van iets minder dan 3% niet voldoende is om het begrotingstekort te dekken;


 


Amendement D is ingetrokken door indieners in de tweede termijn


Amendement E, SP, inhoudende:


besluit:


§         De bezuinigingen voor een bedrag van € 266.000,00 op de bibliotheek te schrappen uit het najaarsakkoord;


§         In plaats van te bezuinigen op de bibliotheek dit bedrag in 2008 en 2009 in mindering te brengen op het budget dat bedoeld is voor de aanleg van het voetpad rond de stadsranden en voor de jaren daarna op zoek te gaan naar alternatieve bezuinigingen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van externe advies- en onderzoeksbureaus.


 


Beslissing Amendement E: verworpen met 3 stemmen voor (SP) en


35 stemmen tegen (de rest)


Amendement F, SP, inhoudende:


draagt het college op:


§         De bezuinigingen van € 140.000,00 op wijkwelzijn te boeken als PM post onder algemene middelen in afwachting van een eventueel efficiency voordeel;


§         Een alternatieve dekking te zoeken bij de behandeling van de najaarsnota 2008 als de fusie niet voldoende voordeel oplevert.


 


Beslissing Amendement F: verworpen met 3 stemmen voor (SP) en


35 stemmen tegen (de rest)


Amendement G, Groenlinks e.a., budget vliegveld, inhoudende:


besluit:


§         De 4.1 miljoen euro die nog over zijn uit het Regionaal Ontwikkelingsfonds Twente niet te reserveren voor de doorstart van de burgerluchthaven, maar in te zetten voor een duurzame, groene invulling van het luchthaventerrein (1,0 miljoen euro).


§                 Voor de rest van het budget (3,1 miljoen) de discussie aan te gaan over manieren om de werkgelegenheid in onze stad op een andere manier te stimuleren dan met een luchthaven (bijvoorbeeld extra budget voor startende ondernemers, stageplaatsen voor jongeren en de revitalisering van bedrijventerreinen).


 


Beslissing Amendement G: verworpen met 7 stemmen voor


(SP, Groenlinks, D66) en 31 stemmen tegen (de rest)


Amendement H, Groenlinks e.a., huiswerkbegeleiding allochtone jongeren, inhoudende:


besluit:


§         Geen bezuiniging in te voeren op huiswerkbegeleiding van allochtone jongeren;


§         Te bezien hoe de begeleiding effectiever kan worden en hoe nog meer jongeren hiervan kunnen profiteren;


§         Het college op te dragen dekking hiervoor aan te geven.


 


Beslissing Amendement H: aangenomen met 6 stemmen tegen (VVD) en


32 stemmen voor (de rest)


Amendement I, Groenlinks e.a., armoedebeleid, inhoudende:


besluit:


§         Uit de najaarsnota 2006, onder 2.4 Werk en Inkomen, de zin “Bezien wordt nog of op termijn (vanaf 2009) een bezuiniging op armoedebeleid mogelijk is”, te verwijderen.


 


Beslissing Amendement I: aangenomen met 6 stemmen tegen (VVD) en


32 stemmen voor (de rest)


Amendement J, Groenlinks, schuldhulpverlening, inhoudende:


besluit:


§         De structurele inkomstenverhoging schuldhulpverlening door invoering van een eigen bijdrage voor alle gebruikers van een BudgetBeheerRekening bij de Stadsbank Oost Nederland te schrappen als dekking voor het gemeentelijk begrotingstekort;


§         Als alternatief voor het “gat” van € 200.000,00 de financiële ruimte ter grootte van dit bedrag te gebruiken in het kader van de post “afboeken taakstelling onderuitputting algemeen” (structurele inzet middelenkader).


 


Beslissing Amendement J: verworpen met 9 stemmen voor (Groenlinks, SP, BBE) en 29 stemmen tegen (de rest)


Motie 1, PvdA e.a., instroom- en participatiebanen, houdende:


Verzoekt het college;


§         Vooreerst terughoudend te zijn met de inzet van het instrument van instroom- en participatiebanen;


§         Alvorens tot invoering over te gaan, hierover eerst discussie te voeren in de gemeenteraad.


 


Beslissing motie 1: aangenomen met 6 stemmen tegen (VVD) en


32 stemmen voor (de rest)


Motie 2, Christenunie e.a, Buurt in Actie, inhoudende:


besluit dat;


§         De wethouder de mogelijkheid onderzoekt om niet-structurele uitgaven die voor 2007 zijn gebudgetteerd in 2006 te doen middels de onderuitputting van het “Buurt in Actie” budget. Dit budget in 2007 vrij te maken voor “Buurt in Actie” initiatieven.


 


Motie 2 is ingetrokken door indieners in de tweede termijn.


Beslissing voorstel: gelijk aan het voorstel, inclusief Amendement


B, C, H en I, met 3 stemmen tegen en 35 stemmen voor (de rest).

 

C 2  Vaststellen Herziening 1 van het bestemmingsplan Roombeek (Grolschterrein Zuid)” - stuk nummer 12337

 1. Het herzieningsplan "Herziening 1 van het bestemmingsplan Roombeek (Grolschterrein-zuid)" (gewijzigd) vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende plankaart (nummer 63234), voorschriften en toelichting.
 2. De ingediende zienswijze van Stichting Winkelcentrum 't Mekkelholt en van Koopcentrum Deppenbroek niet over te nemen en ongegrond te verklaren.
 3. De ingediende zienswijze van Tebodin B.V. (namens Essent Warmte B.V.) gedeeltelijk over te nemen overeenkomstig de Nota van zienswijzen d.d. 11 oktober 2006 en punt 3, Ad II van dit raadsvoorstel.
 4. Akkoord te gaan met de ambtshalve wijzigingen volgens punt 3, III a, b, c, d, e en f van dit raadsvoorstel.In verband met tijdgebrek wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de Raadsvergadering van 18 december 2006.

 

C 3  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Stadscentrum 2006” – stuk nummer 12353

 1. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Stadscentrum 2006, overeenkomstig de bij dit plan behorende plankaart nummer 63005 (d.d. 27 november 2006), voorschriften en toelichting.
 2. Het informeren van degenen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid omtrent dit plan een zienswijze in te dienen, door middel van toezending van de nota 'Samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Stadscentrum 2006'.

Naar aanleiding van het verzoek van de fracties van het CDA en de PvdA heeft het college van B & W besloten de voorgestelde bestemmingswijziging voor het Alhambrapand uit het voorstel te lichten. De plankaart behorende bij het bestemmingsplan 2006 is naar aanleiding van dit besluit aangepast. Het College zegt toe zo snel mogelijk terug te komen op de bestemming voor het Alhambrapand.

Wethouder Helder heeft de portefeuillehouder (de burgemeester) geadviseerd om de mogelijkheid te onderzoeken om na 2009 de huidige situatie m.b.t. de openingtijden voor Bambul te handhaven


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

Hamerstukken

A 2  Instemmen met herontwikkelen locatie Dish-hotel en vaststellen grondexploitatie – stuk nummer 12350

 

1         In te stemmen met herontwikkeling van de locatie onder de volgende voorwaarden:

-      centraal op het terrein, in het verlengde van de zichtlijn vanaf het station – via de Piet Heinstraat – wordt hoogbouw gerealiseerd

-      deze hoogbouw is bestemd voor appartementen in het hogere marktsegment

-      de plintbebouwing, aansluitend op de hoogte van het aangrenzende Ten Hag pand, zal worden bestemd voor een nieuw hotel met congresvoorzieningen, ruimte voor commerciële dienstverlening en een bij het geheel behorende parkeergarage

-      de hoogbouw vereist een slanke verschijningsvorm en de gehele ontwikkeling vergt een bijzondere en hoogwaardige architectuur en kennis te nemen van de door het college gehanteerde stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de herontwikkeling van de locatie van het Dish hotel.

2         Kennis te nemen van het besluit van het college tot het aangaan van een exploitatieovereenkomst met Modulus Enschede B.V. ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie.

3         De grondexploitatie “Dish hotel” vast te stellen en in samenhang daarmee

-      een krediet te verlenen van € 85.641, = ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst

-      de kosten te dekken door een bijdrage van de exploitant

de hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2006.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

A 3  Vaststellen marktverordening Enschede 2006 - stuk nummer 12311

 1. Vaststelling van de Marktverordening Enschede 2006 en de bijbehorende toelichting.

 2. De Centrale Vereniging Ambulante Handel afdeling Enschede via het college van B&W te berichten dat hun zienswijze geen aanleiding geeft tot een aanpassing van de Marktverordening Enschede 2006 en de bijbehorende toelichting.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 2  Vaststellen grondexploitatie “Roomweg/Voortsweg en Roombeekstraat” en verlenen uitvoeringskrediet - stuk nummer 12310

 1. Het vaststellen van de grondexploitatie "Roomweg/Voortsweg en Roombeekstraat.
 2. Het verlenen van een krediet ten behoeve van het project ter grootte van € 46.343, - .
 3. Het ten laste van de grondexploitatie brengen van de kosten en deze te dekken door een bijdrage van de exploitant van ca. €  46.343, --.
 4. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting 2006 aan te brengen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 3  Instemmen met benoeming bestuursleden Stichting Personeelsvoorziening DCW – stuk nummer 12357

1      In te stemmen met het ontslag van de heren H. Staudt en A.H. G. Oosterhold per 1 november 2006 als leden van  het bestuur van de Stichting Personeelsvoorziening DCW .

2    In te stemmen met de benoeming van de heren J.H. Jansen en S. Jager per 1 november 2006 tot leden van het bestuur van de Stichting Personeelsvoorziening DCW voor de statutaire termijn van drie jaar.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 4  Beschikbaar stellen krediet voor inrichting “Werkplein” en vervanging auto - stuk nummer 12365

1         Het beschikbaar stellen van krediet:

·     voor werkplekinrichting van het "Werkplein", de inrichting heeft betrekking op de werkplekken en de inrichting van de algemene ruimten waaronder de kantine, totaal benodigd € 273.000;

·     voor de vervanging van de huidige auto Technische Dienst van € 16.000 ten behoeve van de afdeling Huisvesting en Services;

·     voor diverse uitgaven inrichting (raamkrediet) ter hoogte van € 100.000.

2     De begroting 2006 en 2007 te wijzigen.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 1  Vaststellen voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Marssteden 2006 - stuk nummer 12368

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 63006 (voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Marssteden 2006).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde voorbereidingsbesluit met ingang van 22 december 2006 in werking treedt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 4  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “De Bothoven 2006” – stuk nummer 12328

 1. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “De Bothoven 2006” , overeenkomstig de bij dit plan behorende voorschriften, plankaart nr. 63003 en toelichting.
 2. Degenen, die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar te maken, hiervan in kennis stellen conform de “Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan “De Bothoven 2006” .Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 5  Vaststellen “Herziening 1 van het bestemmingsplan ’t Sybrook” - stuk nummer 12309

 1. Het plan “Herziening 1 van het bestemmingsplan ’t Sybrook” vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende plankaart (nummer 63008), en toelichting.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 6  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Bolhaar-Roessingh 2006” - stuk nummer 12345

 1. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Bolhaar-Roessingh 2006” , overeenkomstig de bij dit plan behorende voorschriften, plankaart nr. 63230 en toelichting.
 2. Degenen, die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar te maken, hiervan in kennis stellen conform de “Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan “Bolhaar-Roessingh 2006” .Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 7  Instemmen met uitwerking eerste fase Kadernotitie Diekmanterrein – stuk nummer 12339

 1. In te stemmen met de uitwerking van de eerste fase conform de bijgevoegde Kadernotitie Diekmanterrein.
 2. In te stemmen met de ontwikkeling van de locatie tegenover de Diekmanhal ten behoeve van de verplaatsing en samenvoeging van de Rots/ ’t Schip.
 3. De vertrouwelijk ter inzage gelegde tentatieve grondexploitatie met de bijbehorende toelichting voor het Diekmanterrein vast te stellen.
 4. Het beschikbaar stellen van een krediet ter grootte van € 3.150.000, -, ten behoeve van de werkzaamheden voor de eerste fase van het Diekmanterrein (ontwerp, voorbereiding en realisatie).
 5. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de begroting 2006.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 8  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “t Ribbelt-Stokhorst 2006” - stuk nummer 12351

 1. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “t Ribbelt-Stokhorst 2006” , overeenkomstig de bij dit plan behorende voorschriften, plankaart nr. 63236 en toelichting;
 2. Degenen, die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar te maken, hiervan in kennis stellen conform de “Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan “t Ribbelt-Stokhorst 2006” .Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 9  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Wooldrik-Hogeland Zuid” - stuk nummer 12347

 1. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Wooldrik – Hogeland Zuid”, overeenkomstig de bij dit plan behorende voorschriften, plankaart nr. 63009 en toelichting;
 2. Degenen, die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar te maken, hiervan in kennis stellen conform de “Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan “Wooldrik – Hogeland Zuid”.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 10  Ongegrond verklaren bezwaarschrift tegen besluit vestigen voorkeursrecht op perceel Deurningerstraat 90-90a – stuk nummer 12359

 1. Ongegrond verklaren van het door de heer mr. F.J.M. Kobossen namens HEAS Enschede Beheer b.v. ingediende bezwaarschrift tegen uw besluit van 8 mei 2006. In dit besluit hebt u op grond van artikel 2 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten een voorkeursrecht gevestigd op percelen, gelegen het plangebied Lasonder-Zeggelt. Hieronder valt het perceel Deurningerstraat 90-90A, eigendom van HEAS. Tevens hebt u bij dit besluit de zienswijze van gemachtigde tegen het ontwerpraadsbesluit ongegrond verklaard
 2. Burgemeester en wethouders te belasten met de mededeling van uw besluit op bezwaar aan betrokkenen, conform de als bijlage bijgevoegde conceptbrief.  Afgevoerd van de agenda, in verband met bereiken van overeenstemming met de eigenaren van het perceel.

 

C 11  Vaststellen Subsidieverordening Particuliere Pandverbetering – stuk nummer 12366

 1. Het vaststellen van de Subsidieverordening Particuliere Pandverbetering 2006.
 2. Het vaststellen van bijbehorend Minimum Technisch Toetsingskader.
 3. Het van toepassing verklaren van de subsidieverordening op het reeds aangewezen verbetergebied Lipperkerkstraat en omgeving.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C/B 12  Instemmen met de voorstellen m.b.t. de Spoorzone Lonneker - stuk nummer 12341

 1. Het noordelijke gedeelte van de Spoorzone Lonneker (gedeelte tussen de Wegmanstraat en de Oude Deventerweg) als cultuurhistorisch element te handhaven door een strook met een dwarsprofiel van 6 meter breedte als zodanig te bestemmen en in het landschap tot uitdrukking te laten komen door een specifieke inrichting.
 2. Het zuidelijke gedeelte van de Spoorzone Lonneker (gedeelte tussen de Voortsweg en de Wegmanstraat) voor zover het een strook van 5 meter breed van de oorspronkelijke spoorzone betreft als groenvoorziening in te richten (waardoor ook eventueel toekomstige ontwikkelingen mogelijk blijven).
 3. De delen van de spoorzone die buiten het te handhaven dwarsprofiel vallen, in aanmerking te laten komen voor verkoop aan aanwonenden met de bestemming overeenkomstig de aangrenzende percelen.
 4. De Muggrondexploitatie Spoorzone Lonker vast te stellen.
 5. Ervan kennis te nemen dat het inrichten van de spoorzone, na aftrek van opbrengsten uit grondverkoop, naar verwachting een tekort zal opleveren van ca. € 177.000 (exclusief eventuele subsidies) en dat dit tekort ten laste zal komen van de Reserve Grondbedrijf.
 6. Voor de inrichting van de spoorzone een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 591.000 en deze te dekken vanuit de begrotingsposten: opbrengsten uit grondverkoop en bijdrage Reserve Grondbedrijf.
 7. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de Gemeentebegroting 2006 aan te brengen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

E 1  Beschikbare stellen middelen Museum Buurt Spoorweg – stuk nummer 12306

 1. Een bedrag van € 11.500 beschikbaar te stellen aan de Museum Buurt Spoorweg (MBS) als eenmalige bijdrage in de kosten voor milieumaatregelen.
 2. Deze bijdrage te dekken uit een in de programmabegroting 2006-2009 opgenomen concernstelpost van € 80.000, die onder de noemer 'versterking uitvoering toeristisch beleid' en conform een aangenomen VVD motie d.d. 11-07-2005 is gereserveerd ten behoeve van door de MBS te treffen milieumaatregelen.
 3. De resterende middelen uit de betreffende stelpost, ad. € 68.500, niet als bijdrage in de kosten voor milieumaatregelen maar als eenmalige bijdrage in de kosten voor spooronderhoud beschikbaar te stellen aan de NMBS.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

E 2  Vaststelt Subsidieverordening sociaal huisvestingsfonds - stuk nummer 12348

 1. Het vaststellen van de subsidieverordening sociaal huisvestingsfondsBeslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 1  Vaststellen algemene Verordening ondergrondse infrastructuur - stuk nummer 12364

 1. Het vaststellen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI).
 2. Het intrekken van de Telecommunicatieverordening.Beslissing: gelijk aan het voorstel.
Sluiting: 23.00 uur