Aanwezig:

De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

J. van Agteren, S.A. Ahmed, R. Blaauw, A.K. Boersma, mw. B.L. Boes-Schoonderbeek, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A.H. Enklaar, mw. J.E.L. Futselaar, S. Gabriël, M.J. Gloerich, mw. C.J.M. Hannink, J. Hatenboer, mw. M.A. van Hees, mw. M.C.J. van Heijster, mw. P.M. Hillen, mw. W.R. van der Hoek,

J.C.R. van Houdt, mw. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mw. H.M. Kloppers-Platvoet, L.J.J. van Lier, , mw. H.A. Nijhuis, W. van der Noordt, C. Örnek, mw. M.A. Rauhé-Meijer (om 22.20 uur de vergadering verlaten), S. Salikram, B.J. Sanders, M.R.H. Smit, R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, B.P. Veldkamp, P.G. Welman, E.G.H. Westerbeek en T. Windmulder

Afwezig:

G.J. Oude Egberink, mw. C.J. Neijhoft

 

Opening I

 

Opening II

 

a        Bevindingen commissie voor onderzoek geloofsbrievenDe commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven verklaart dat zij de geloofsbrieven van het benoemd verklaarde lid heeft onderzocht en akkoord bevonden. De commissie adviseert mevrouw C.J.M. Hannink tijdelijk toe te laten tot de gemeenteraad.

 

V b   installatie van het tijdelijk benoemd verklaarde en toegelaten lid van de Gemeenteraad in verband met het zwangerschapsverlof van mevrouw  M.J. Arends.Mevrouw C.J.M. Hannink is tijdelijk geïnstalleerd als lid van de gemeente raad van Enschede


- schorsing ter felicitatie -

 

Instemmen met voeren gesprekken met het ATC-Bestuur over duurzame doorstart en garant staan voor de betaling van de salarissen over de maanden februari en maart 2007

Kennisneming van

1         Het memo van wethouder Helder aan de stedelijke commissie d.d. 25-01-2007.

2         Het voornemen jegens het ATC garant te staan voor betaling van de salarissen van het personeel dat in zijn dienst is over de maanden februari en maart 2007 en, als de Raad in zijn vergadering van 29 januari instemt met dit voornemen, het te verheffen tot besluit tot garantstelling.

Instemming met:

1         De afspraak met het ATC-bestuur om gezamenlijk vast te stellen, of, en zo ja, een duurzame doorstart van het (mogelijk afgeslankte en/of anders gepositioneerde) ATC mogelijk is en die gesprekken uiterlijk 31 maart 2007 af te ronden

Het voornemen van het College jegens het ATC garant te staan voor de betaling van de salarissen van het personeel dat in zijn dienst is over de maanden februari en maart 2007.
  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 )
  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 ) P.G. Welman ( CDA ) W. van der Noordt (PvdA) J. Hatenboer ( VVD )R . Blaauw (BBE) J.E.L. Futselaar (SP)
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )

- schorsing -

•  W. van der Noordt (PvdA)  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: P.G. Welman ( CDA )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD ) M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: W. van der Noordt (PvdA) J. Hatenboer ( VVD ) E. Westerbeek ( D66 ) P.G. Welman ( CDA )


Motie, VVD, Omgang met Stichtingen, inhoudende:


Draagt het College op:


§         Voor 1 april 2007 met een visie te komen hoe in de toekomst met stichtingen omgegaan zal worden en hoe de gemeente haar verantwoordelijkheden gaat invullen ten aanzien van financiële controle, het bereiken van de gestelde doelen en het benoemen van raden van toezicht;


§         Deze visie aan de raad ter vaststelling aan te bieden.


 


Motie aangehouden door VVD in afwachting van nader voorstel van het College, dat op korte termijn aan de raad zal worden voorgelegd.


Amendement, PvdA, inhoudende:


In het besluit onder punt 1 ter instemming het deel van de zin tussen haken zijnde “(mogelijk afgeslankte en/of anders gepositioneerde)” te schrappen en toe te voegen “met een brede integrale aanpak”;


 


Stemverklaring Christenunie: kan zich vinden in het standpunt van Van der


Noordt 1, echter niet in het standpunt van Van der Noordt 2.


 


Beslissing Amendement PvdA: aangenomen met 14 stemmen tegen (VVD, CDA, CU en D66) en 23 stemmen voor (de rest).


Beslissing voorstel: gelijk aan het voorstel met in achtneming van Amendement A, met 6 stemmen tegen (VVD) en 31 stemmen voor (de rest).

 

II  vragenhalfuur (zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad)

 

1. Handelswijze gemeente t.o.v. TVV – B.J. Sanders/BBE

4. Turkse Voetbal Vereniging – S. Salikram/PvdA


•  B.J. Sanders (BBE)

 

3. De Vernieuwde Stad – C. Örnek/PvdA


 

III  vaststellen agenda

  Interrupties: M. van Heijster ( Groen Links )

Zoals reeds aangekondigd zal het onderwerp ATC als bespreekpunt aan de agenda worden toegevoegd.


 


Als laatste bespreekpunt zal een gezamenlijke motie van PvdA, CDA en VVD behandeld worden.


 


Hamerstuk A 5, Vaststellen wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening, afdeling 2.2 – uitstallingen, wordt op verzoek van de fractie PvdA, die advies hierover wil inwinnen bij de gehandicaptenraad, doorgeschoven naar de volgende vergadering.


Beslissing: de agenda is gewijzigd vastgesteld

 

III bis  vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 december 2006Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld

 

IV  Lijst ingekomen stukken – stuk nummer 12464Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld

 

benoeming van

a         lid stadsdeelcommissie Oost

           voorstel:

           mevrouw C.J.M. Hannink

 

Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

b         lid stadsdeelcommissie Zuid

           voorstel:

           mevrouw C.J.M. Hannink

 

Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

c         lid stadsdeelcommissie Centrum

           voorstel:

           de heer E.G.H. Westerbeek

 

Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

onder gelijktijdige beëindiging van het lidmaatschap van de voorganger.

 

Bespreekpunten

A 1  Beschikbaar stellen middelen voor financiering Kennispark - stuk nummer 12381

1         Van de benodigde 2,4 miljoen euro voor Kennispark voor de periode 2007 – 2010, 2.050.000 euro te dekken uit het saldo ‘onverdeeld coalitieakkoord’ begrepen in de Algemene reserve.

2         Dit bedrag van 2.050.000 euro  over te hevelen uit de Algemene Reserve naar een nieuw op te richten reserve Kennispark bij de DSOB met een bewaarmotief (rente 0%).

3    Voor de overige 350.000 euro de dekking aan te wijzen in 2008.


•  R. Blaauw (BBE)

 

  Interrupties: M. van Heijster ( Groen Links )
  Interrupties: L.J.J. van Lier (PvdA)


Stemverklaring P. Welman (CDA): onthoudt zich van stemmen in verband met zijn betrokkenheid bij dit onderwerp via zijn werk bij de UT (met verwijziging naar Gemeentewet art. 28 lid 1 sub a).


Beslissing: gelijk aan het voorstel (unaniem - 37 stemmen).

 

A 2  Vaststellen programma van eisen en beschikbaar stellen krediet voor het bedrijventerrein op de Usseler Es – stuk nummer 12457

1         Het voorgelegde Programma van Eisen (PvE) voor het bedrijventerrein  Usseler Es vast te stellen.

2         De startnotitie MER voor het bedrijventerrein Usseler Es vast te stellen ten behoeve van het vrijgeven voor ter inzagelegging gedurende een periode van 4 weken en deze door te zenden naar de Commissie MER en de wettelijke adviseurs.

3         In te stemmen met het opstarten van de ontwerpfase conform het bijgevoegde Programma van Eisen voor het bedrijventerrein  Usseler Es.

4         De bij het PvE behorende, vertrouwelijk ter inzage gelegde tentatieve grondexploitatie plus de toelichting hierop (gesloten envelop) voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein op de Usseler Es vast te stellen.

5         Een krediet beschikbaar te stellen van €33.700.000, - ten behoeve van de werkzaamheden voor de ontwikkeling van de Usseler Es in de jaren 2007 tot en met 2009 (verwerving, ontwerp en voorbereiding en deel realisatie).

6         Dit krediet te dekken uit de opbrengsten van de grondexploitatie en het resterende tekort komt ten laste van de verliesvoorziening Usseler Es die wordt gedekt uit de Reserve Grondbedrijf.

7     De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de begroting 2007.


  Interrupties: G.J. van der Veen ( CDA )
  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 ) T. Windmulder ( PvdA )
  Interrupties: A.A. Broekman-Veltman ( VVD )
•  J. van Agteren (BBE)  Interrupties: A.A. Broekman-Veltman ( VVD )
  Interrupties: G.J. van der Veen ( CDA )


Subamendement, Burgerbelangen Enschede, inhoudende:


Als aanvulling op het amendement van de PvdA aan het besluit toe te voegen:


De uitgifte van kavels te starten met de West & de Oost krans conform het Programma van Eisen. Als beschikbaar te stellen krediet in de zelfde volgorde aan de raad voor te leggen.


 


Beslissing Subamendement BBE: verworpen met 6 stemmen voor (CU, BBE en 1 PvdA) en 31 stemmen tegen (de rest).


 


 


Amendement, PvdA, inhoudende:


Besluit:


Aan het besluit het volgende toe te voegen:


8.       De gemeenteraad uiterlijk in mei 2007 te informeren over de inbreidingslocaties voor bedrijventerreinen in Enschede. Doelstelling is om maximaal 27 hectare aanvullende ruimte te vinden binnen de kaders uit de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie.


9.       De uitgifte van kavels op de Usseler Es in principe te binden aan maxima, waarbij tussen 2009 en 2011 maximaal 20 % van de 53 hectare kan worden uitgegeven, tussen 2011 en 2015 maximaal 40% en daarna tot en met 2020 eveneens maximaal 40%.


 


Beslissing Amendement PvdA: aangenomen met 25 stemmen voor (PvdA, SP, CU, BBE, GL) en 12 stemmen tegen (de rest).


 


 


Amendement, Groenlinks, inhoudende:


Aan het besluit toe te voegen:


8.       Het college opdracht te geven om mogelijkheden voor energiemanagement, afvalmanagement en andere winsten die er gehaald kunnen worden voor het milieu op de Usseler Es te onderzoeken, middels een kortdurend onderzoek, waarin de omgevingsfactoren worden meengenomen.


9.       In het onderzoek de mogelijkheid voor de plaatsing van windmolens en het medegebruik van warmte van Twence, of Essent mee te nemen, dit zo nodig ook in de MER op te nemen.


10.   De Raad uiterlijk eind mei te informeren over de resultaten en mogelijkheden voor het treffen van maatregelen en het stellen van duurzame eisen aan zich vestigende bedrijven;


11.   Zo mogelijk afspraken te maken met andere Twentse gemeenten om gezamenlijk te komen tot afspraken die duurzame bedrijvigheid mogelijk maken en stimuleren.


 


Beslissing Amendement Groenlinks: aangenomen


(unaniem – 37 stemmen).


Beslissing voorstel: gelijk aan het voorstel, met inachtneming van Amendement PvdA en Groenlinks met 4 stemmen tegen (SP, D66) en 33 stemmen voor (de rest).

 

Agendabespreking

 

B/C 2  Vaststellen financiële afwikkeling van de Neighbourhood Corporation m.b.t. de Lipperkerkstraat - stuk nummer 12442

1         Het doen van een storting op aandelen (agiostorting) van € 1.433.333,33 in het negatieve vermogen van NCE, een en ander conform de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en de woningcorporaties De Woonplaats, Ons Huis en Domijn.

2         Het kwijtschelden van de achtergestelde lening die aan NCE is verleend ten bedrage van € 161.000,--.

3         Het verlenen van een bijdrage van in totaal € 102.303,74 in:

-      de kosten overdrachtsbelasting € 40.000,--;

-      de kosten die door NCE in opdracht van de gemeente Enschede zijn gemaakt in het Lasondergebied, zijnde € 32.303,74,--

-      overige kosten, zijnde kosten van externen, rente bij latere betaling € 30.000,--.

4         De volgende wijze van financiering:

-      € 600.000,-- ten laste brengen van de voorziening NCE;

-      € 935.637,07 ten laste brengen van de herbestemmingmiddelen Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2006/2007.

5      Het aanbrengen van de hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting 2007.


Stemverklaring Burgerbelangen: De fractie BBE vindt de financiële gang van zaken onacceptabel.


Beslissing: gelijk aan het voorstel (unaniem – 37 stemmen).

 

F 2  Wijzigen van de artikelen 4.5.1 en 4.5.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening – stuk nummer 12455

  1. Het wijzigen van de artikelen 4.5.1 en 4.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

•  A.K. Boersma (PvdA)


Motie, PvdA, inhoudende:


Draagt het college op:


§         Op korte termijn het opstellen van een geactualiseerde lijst van beeldbepalende, bijzondere en monumentale bomen ter hand ter nemen;


§         Genoemde lijst moet uiterlijk eind 2007 gereed zijn;


§         Aan de raad medio 2007 verslag te doen van de voortgang.


 


Beslissing motie PvdA: aangenomen (unaniem - 36 stemmen).


Beslissing: gelijk aan het voorstel (unaniem – 36 stemmen).

 

Motie Beltstraat

  Interrupties: M.E.J.H. Kronenburg (PvdA) J.E.L. Futselaar (SP)
  Interrupties: A.A. Broekman-Veltman ( VVD ) M.E.J.H. Kronenburg (PvdA) H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA )


 


Motie PvdA, CDA en VVD inzake nulmeting Beltstraat, inhoudende:


Spreekt uit dat:


§         Het college zo mogelijk binnen 1 maand overgaat tot het houden van een nulmeting;


§         In de nulmeting in ieder geval de volgende knelpunten moeten worden betrokken:


      Beltstraat


      rotonde Boulevard/Haaksbergerstraat


      kruispunt C.F. Klaarstraat


      Wooldriksweg/Zuiderval


§         Daarnaast de knelpunten besproken in de memo van 9 november 2006 besproken in de commissie centrum onderdeel kunnen uitmaken van de nulmeting;


§         Het college de raad rapporteert over de voorgenomen nulmeting: wanneer deze zal plaatsvinden en indien er wordt afgeweken van bovenstaande knelpunten dit met voldoende argumentatie onderbouwd wordt. Bovendien verzoeken wij het college ook aan de raad te rapporteren welke verkeerskundige maatregelen er de loop van het jaar in het gebied rondom de Beltstraat op de agenda staan;


§         De kosten van de nulmeting gefinancierd worden uit de post onderzoek mobiliteitsplan.


 

Motie aangehouden door de indieners tot de raadsvergadering van 5 maart 2007. In deze vergadering zullen de indieners met een initiatiefvoorstel met betrekking tot dit onderwerp komen.

 

Hamerstukken

A 3  Beschikbaar stellen aanvullend budget handelskade – stuk nummer 12449

1         In te stemmen met de uitvoering van de tweede fase van de werkzaamheden en het hiervoor benodigde aanvullende meerjarig budget van € 1.297.776,-- ter beschikking te stellen.

2         Dit budget te dekken uit de verstrekte subsidie vanuit het programma Stedelijk Hart Enschede.

3    De gemeentebegroting dienovereenkomstig aan te passen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

A 4  Vaststellen wijzigingsverordening continuering vergunningstelsel peuterspeelzalen - stuk nummer 12399

  1. Vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Verordening Tegemoetkoming Kosten Wet kinderopvang.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

A 5  Vaststellen wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening, afdeling 2.2 – uitstallingen – stuk nummer 12447

  1. Te wijzigen in de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Enschede: Afdeling 2.2 Bruikbaarheid van en veiligheid op de weg.Agendapunt doorgeschoven naar de volgende vergadering op verzoek van de fractie PvdA, die advies wil inwinnen bij de gehandicaptenraad.

 

A 6  Vaststellen wijzigingsverordening onderwijshuisvesting – stuk nummer 12448

1         Vaststelling van de Verordening tot wijziging van de verordening onderwijshuisvesting:

-      Artikel I: De Verordening onderwijshuisvesting wordt gewijzigd door het volgende artikel na artikel 39 in te voegen:

-      Artikel 39a: Onvoorziene gevallen
In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

-      Artikel II: Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van haar bekendmaking.

2         Een bedrag van € 374.000 dat hiervoor in 2006 aan het Gemeentefonds is toegevoegd en middels een stelpost is gereserveerd voor 2006 over te hevelen naar 2007 aangezien deze niet in 2006 zijn ingezet.

3    Dit bedrag van € 374.000  in 2007 te bestemmen voor praktijkruimte (V)SO.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 3  Krediet verlenen voor de vervanging van de dienstauto’s van de Opsporingsambtenaren Milieu - stuk nummer 12412

1         Een krediet te verlenen van € 111.000,- voor de vervanging van de dienstauto’s van de Opsporingsambtenaren Milieu. De kapitaallasten ad. € 27.750,- op te vangen binnen de begroting 2008 van het eindproduct “Handhaving Milieu” (2.35.30), van de DSOB.

2    De begroting 2008 dienovereenkomstig te wijzigen.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 4  Vaststellen geactualiseerde projectenlijst 2007 van het Mobiliteitsplan 2004-2015 en beschikbaar stellen middelen – stuk nummer 12462

In te stemmen met:

1.       Het toevoegen van de nieuwe projecten 401 (onderzoekskosten beleids- en infraprojecten), 402 (kruispunt Haaksbergerstraat-Usselerrondweg) en 403 (regionaal informatie en monitoring Twente Mobiel) 'boven de streep' aan de projectenlijst 2007.

2.       Het toevoegen van de nieuwe projecten 305 (Fietssnelweg Enschede CS-Hengelo CS), 306 (Spoortunnel station) en 307 (Veiligheidsmaatregelen spoorwegovergangen) 'onder de streep' aan de projectenlijst 2007.

 

Te besluiten tot

1.       Het vaststellen van de geactualiseerde projectenlijst van het Mobiliteitsplan 2004-2015, zijnde de projectenlijst 2007 (bijlage 1) en kennis te nemen van de indicatieve kostenraming van de projecten (bijlage 2) .

2.       Het verlenen van een budget voor het jaar 2007 voor het voorbereiden en uitvoeren van het totaal aan de projecten van het Mobiliteitsplan 2004-2015 ‘boven de streep’ conform de projectenlijst 2007 voor in totaal   EUR 4.182.196,-.

3.       Het verlenen van een krediet voor de realisatie van de projecten uit het Mobiliteitsplan 2004-2015 ‘boven de streep’ conform de projectenlijst 2007 (nummers 15, 23, 24)voor in totaal € 2.021.987,--.

4    Het wijzigen van de gemeentebegroting 2007 en 2008 in overeenstemming met punten 2 en 3, conform bijgevoegde begrotingswijziging.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 1 a  Vaststellen voorbereidingsbesluit Gezondheidscentrum Twekkelerveld - stuk nummer 12422

1.       Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 63220 (voorbereidingsbesluit Gezondheidscentrum Twekkelerveld).

2     Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 2 februari 2007 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 1 b  Vaststellen voorbereidingsbesluit Veldzichtweg - stuk nummer 12433

1         Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 63031 (voorbereidingsbesluit Veldzichtweg 2006 – 1).

2    Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 2 februari 2007 in werking treedt.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 1 c  Vaststellen voorbereidingsbesluit Tubantiasingel – stuk nummer 12443

1         Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel, dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 63032 (voorbereidingsbesluit Tubantiasingel 1).

2    Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 2 februari 2007 in werking treedt.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 1 d  Vaststellen voorbereidingsbesluit Boekelosestraat 400 (De Bleekerij) - stuk nummer 12465

1         Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 63013 d.d. 19 december 2006 (voorbereidingsbesluit Boekelosestraat 400 (De Bleekerij)).

2    Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 3 maart  2007 in werking treedt.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 2  Instemmen met inzetten financiële voordelen financiering via het Triodos Cultuurfonds voor het Muziekkwartier - stuk nummer 12452

  1. De te behalen financiële voordelen bij een mogelijke financiering van het Muziekkwartier via het Triodos Cultuurfonds in te zetten voor het Muziekkwartier.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 3  Toekennen schadevergoeding ex artikel 49 WRO aan eigenaren woningen Bultsweg 15, 69, 71, 81, 83, 93 en 101 – stuk nummer 12405

1         Naar aanleiding van 7 aanvragen daartoe door Juridisch Adviesbureau Ruimtelijke Ordening Maat & Ruijgrok te Leiden namens de eigenaren van de woningen Bultsweg 15, 69, 71, 81, 83, 93 en 101 te Enschede in totaal  € 24.0000,= schadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toe te kennen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van de aanvragen tot en met de datum van de betaalbaarstelling, een en ander overeenkomstig de adviezen van de Schadebeoordelingscommissie Enschede.

2    De hieruit voortvloeiende kosten ten laste te brengen van de Algemene Dienst.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 4  Toekennen schadevergoeding ex artikel 49 WRO aan eigenaar Bultsweg 109 - stuk nummer 12406

1         Naar aanleiding van een aanvraag daartoe, aan mevrouw M.J.J. Loman, Bultsweg 109 te Enschede € 5.500,= schadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toe te kennen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf  31 mei 2005 overeenkomstig het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede.

2    De hieruit voortvloeiende kosten ten laste te brengen van de Algemene Dienst.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 5  Toekennen schadevergoeding ex artikel 49 WRO aan eigenaren Ekersdijk 152 - stuk nummer 12418

1         Het – overeenkomstig het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede – op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, toekennen van een schadevergoeding aan de heer M. Hovestad en mevrouw H. Hovestad-Jongman, Ekersdijk 152 te Enschede ter grootte van € 15.000,-- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst het verzoek.

2    Te bepalen dat de hieruitvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie De Eschmarke.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 6  Toekennen schadevergoeding ex artikel 49 WRO aan eigenaren Fugastraat 53 en 55 – stuk nummer 12419

1         Het – overeenkomstig de adviezen van de Schadebeoordelingscommissie Enschede – op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, toekennen van schadevergoedingen aan de eigenaren van de percelen Fugastraat 53 en Fugastraat 55 te Enschede ter grootte van € 1.000,-- respectievelijk € 2.500,-- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de data van ontvangst van de verzoeken.

2   Te bepalen dat de hieruitvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie De Eschmarke.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 7  Toekennen schadevergoeding ex artikel 49 WRO aan eigenaren Bultsbeekweg 58 - stuk nummer 12420

1         Het – overeenkomstig het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede – op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, toekennen van een schadevergoeding aan de heer H.J. Bosgraaf en mevrouw E. Bosgraaf-Bouma, Bultsbeekweg 58, 75..  Enschede ter grootte van € 8.500,-- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst het verzoek.

2    Te bepalen dat de hieruitvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie De Eschmarke.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 8  Afwijzen verzoek om planschade de Eschmarke eigenaren Bultsweg 112 - stuk nummer 12431

  1. Het verzoek van Juridisch Adviesbureau Ruimtelijke Ordening Maat & Ruijgrok te Leiden namens de eigenaar van perceel Bultsweg 112, om vergoeding van planschade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening - overeenkomstig het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede - af te wijzen.    Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 9  Toekennen schadevergoeding ex artikel 49 WRO aan eigenaren Bultsweg 12, 76, 80, 110, 146, 150 en Bultsbeekweg 32, 34, 40, 44, 46, 48, 50, 54 – stuk nummer 12432

1         Het – overeenkomstig de adviezen van de Schadebeoordelingscommissie Enschede – op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, toekennen van schadevergoedingen aan 15 eigenaren van percelen aan de Bultsweg 12, 76, 80, 110, 146 en 150, Bultsbeekweg 32, 34, 40, 44, 46, 48, 50 en 54 en Schipholtstraat 278 te Enschede ter grootte van in totaal € 74.000,-- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de data van ontvangst van de verzoeken.

2    Te bepalen dat de hieruitvoortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie De Eschmarke.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 10  Afwijzen verzoek om planschade bestemmingsplan Bultsbeek, eigenaren Bultsweg 113 - stuk nummer 12437

  1. Het verzoek van de heer J.P. Poelder, eigenaar van perceel Bultsweg 113 om vergoeding van planschade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening - overeenkomstig het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede - af te wijzen.    Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D 1  Instemmen met voorstel m.b.t. inzetten middelen OGGZ in 2007 - stuk nummer 12410

1         Het in 2007 beleidsarm inzetten van de door het rijk aan centrumgemeente Enschede overgehevelde OGGZ middelen voor de regio Enschede/Hengelo volgens de in de financiële paragraaf  (5) opgenomen specificatie.

2         In de loop van 2007, in overleg met de gemeenten in de regio, komen tot een visie en nadere invulling van dit voor gemeenten grotendeels nieuwe takenpakket.

3    De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2007.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D 2  Instemmen met kredietaanvraag upgradingsprojecten Vastgoed Bedrijf Enschede – stuk nummer 12445

A.  Het wijzigen van de upgradings-en investeringsplanning; en daarmee de volgende uitvoeringskredieten voor upgrading voor 2007 beschikbaar te stellen:

     1. Akoestiek gymnastieklokalen en sporthallen voor het bedrag van € 750.000;

     2. Dorpshuis Lonneker voor een bedrag van € 200.000;

     3. Theater Oude Markt 15 voor een bedrag van € 125.000;

     4. Ripperdastraat 8 voor een bedrag van € 205.000.

     en de volgende uitvoeringskredieten in te trekken voor de objecten:

     1. Franklinstraat 16 voor een bedrag van € 138.000;

     2. Molenstraat 74 voor een bedrag van € 308.513;

     3. Oude Markt 32 voor een bedrag van € 1.120.273.

B.  De gemeentebegroting 2007 dienovereenkomstig te wijzigen.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

E 1  Vaststellen gewijzigde Verordening stimuleringssubsidie belangenbehartiging Enschedese bijstandsgerechtigden 2005-2006 - stuk nummer 12439

het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening stimuleringssubsidie belangenbehartiging Enschedese bijstandsgerechtigden 2005-2006.     


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 1 a  Vaststellen voorbereidingsbesluit Boeldershoek en omgeving - stuk nummer 12441

1         Te verklaren dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor de gebieden, die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer 63004 (voorbereidingsbesluit Boeldershoek e.o.).

2         Te bepalen dat het verboden is op de gronden, waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt, zonder of in afwijking van een aanlegvergunning, de in de bij dit besluit behorende aanlegvoorschriften vermelde werken (geen bouwwerken zijnde) en / of werkzaamheden uit te voeren.

3    Te verklaren dat het onder 1 genoemde besluit met ingang van 2 februari 2007 in werking treedt.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 3  Verlenen krediet voor het project “Verbeteren aantrekkelijkheid De Reulver” – stuk nummer 12424

1  a  een krediet van € 498.426,-- te verlenen voor het project ‘Verbeteren Aantrekkelijkheid De Reulver’.

    b  Dit krediet te dekken uit Stedelijk Hart- subsidie voor een bedrag van € 201.226,-- en binnen het eindproduct Beheer Wegen vanuit de Programmabegroting 2006-2009: € 297.200,-- .

2      De gemeentebegroting te wijzigen in overeenstemming met punt 1.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 4  Afwijzen verzoek om herziening bestemmingsplan “De Eschmarke” - stuk nummer 12363

1         Geen medewerking te verlenen aan het verzoek van de heer A.J. Gering het bestemmingsplan “De Eschmarke” nader uit te werken of te herzien zodat het bedrijf Gering Hout en Beton B.V. op de locatie Vosbultweg 25 een positieve eindbestemming krijgt en een ontsluitingsweg voor het bedrijf op de Verlengde Euregioweg kan worden aangelegd.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

G 1  Instemmen met definitieve aanmelding Gemeente Enschede voor deelname experiment “Stemmen in een willekeurig stemlokaal/SWS” - stuk nummer 12446

  1. De gemeente Enschede, overeenkomstig de organisatie gemeenteraadsverkiezingen en de Tweede Kamer verkiezing 2006, definitief aan te melden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor deelname aan het experiment Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal/SWS. De daarmee verband houdende kosten bedragen € 3.800,--  en worden vergoed door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 0,10 per stemgerechtigde)Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

G 2  Instemmen met onttrekking middelen aan dienstreserve brandweer t.b.v. repressieve organisatie brandweer - stuk nummer 12409

1         In te stemmen met de onttrekking van een bedrag van € 140.000,-- aan de dienstreserve.

2         Deze middelen te bestemmen voor:

-      de uitvoering van het sociaal plan mbt traject ‘herstructurering repressieve organisatie brandweer';

       -   aanschaf van uitrukkleding en repressieve opleidingen voor de nieuwe vrijwilligers:


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

R 1  Vaststellen gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie gemeente Enschede 2007 - stuk nummer 12467

  1. Vast te stellen de gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie gemeente Enschede 2007.Beslissing: gelijk aan het voorstel.
Sluiting: 23.15 uur