Aanwezig:

De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

J. van Agteren, S.A. Ahmed, R. Blaauw, A.K. Boersma, mw. B.L. Boes-Schoonderbeek, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A.H. Enklaar, mw. J.E.L. Futselaar, S. Gabriël, M.J. Gloerich, mw. C.J.M. Hannink, J. Hatenboer, mw. M.A. van Hees, mw. M.C.J. van Heijster, mw. P.M. Hillen, mw. W.R. van der Hoek,

J.C.R. van Houdt, mw. M.E.J.H. Kronenburg, mw. H.M. Kloppers-Platvoet, L.J.J. van Lier, mw. H. Meijer-Ytsma, mw. H.A. Nijhuis, W. van der Noordt, C. Örnek, mw. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, B.J. Sanders, M.R.H. Smit, R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, P.G. Welman, E.G.H. Westerbeek en T. Windmulder

Afwezig:

mw. C.J. Neijhoft, G.J. Oude Egberink

 

Inspiratie-uur voor de toekomstvisie met medewerking van Willem van Spijker.

 

- pauze -

Opening

 

II  Vragenhalfuur (zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad)

2.         M. Smit (PvdA) – Werkzaamheden NS Almelo
1.         M. van Heijster (Groenlinks) – Financiële situatie Atak
3.         D. Boes (CDA) – Voor een beter milieu

 

III  Vaststellen agenda

  Interrupties: Wethouder J. van der Zee A. Enklaar ( VVD )


In verband met de grote belangstelling voor de behandeling van agendapunt G 1, zal bij de bespreekpunten met dit agendapunt gestart worden.


Op verzoek van de fracties PvdA en CDA wordt een voorstel van orde, om agendapunt F1 door te schuiven naar de Stedelijke Commissie, in stemming gebracht. Het voorstel van orde wordt aangenomen met


28 stemmen voor (PvdA, CDA, VVD en SP) en 9 stemmen tegen (de rest).


Beslissing: de agenda is gewijzigd vastgesteld.

 

III bis  Vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 5 maart 2007Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld

 

IV  Lijst ingekomen stukken – stuk nummer 12547Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

V a        bevindingen commissie voor onderzoek geloofsbrieven

V  b   installatie van het benoemd verklaarde en toegelaten lid van de Gemeenteraad in verband met het ontslag van de heer B.P. Veldkamp in verband met verblijf in het buitenland.      De commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven verklaart dat zij de geloofsbrieven van het benoemd verklaarde lid heeft onderzocht en akkoord bevonden. De commissie adviseert de heer J.C.R. van Houdt toe te laten tot de gemeenteraad.


      De heer J.C.R. van Houdt is geïnstalleerd als lid van de gemeente raad van Enschede.


 

 

VI  benoeming van

a         lid stadsdeelcommissie Noord

           voorstel:

           mevrouw H. Meijer-Ytsma

  b         lid stadsdeelcommissie Zuid

           voorstel:

           de heer W. Tekkelenburg
Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

onder gelijktijdige beëindiging van het lidmaatschap van de voorganger

 
- overdracht voorzitterschap -

 

Bespreekpunten

 

De heer van Dijk neemt tijdens de bespreking van agendapunt G 1 het voorzitterschap van de heer Den Oudsten over, omdat de heer Den Oudsten als woordvoerder c.q. portefeuillehouder optreedt bij dit agendapunt.

G 1  Instemmen met de voorbereiding van de invoering van de bestuurlijke boete als handhavingsinstrument en de oprichting van een handhavingsteam - stuk nummer 12541

1         Instemming   met de daadwerkelijke voorbereiding van de invoering van de bestuurlijke boete als handhavingsinstrument en van de oprichting van een handhavingsteam, e.e.a. zoals beschreven in deze nota in § 2.3.

2         Vooruitlopend op de invoering van de bestuurlijke boete en van de oprichting van een handhavingsteam, instemming met:

a.   de overgang van de bestuurlijk-juridische verantwoordelijkheid voor de Stichting Veiligheidszorg Twente naar de gemeente en haar organisatorisch te positioneren als een van de bedrijven van de DCW;

b.   voortzetting van het huidige stadswachttaken (toezicht openbare ruimte, assistentie aan de politie en toezicht in het openbaar vervoer);

c.   in overeenstemming met de huidige operationele capaciteit van 45 stadswachten de inzet bij voorrang te richten op de stationsomgeving, de surveillance op en in de directe omgeving van het stadserf, het cameratoezicht in de binnenstad en op in overleg met de stadsdelen nader te bepalen perifere winkelcentra en scholen.

3    Dekking van de structurele kosten ad € 550.000 te regelen in de Programmabegroting 2008-2011. Hierbij geldt dat doorgaan met stadswachten mogelijk leidt tot bezuiniging op andere beleidsvelden.
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )

- schorsing -

  Interrupties: T. Windmulder ( PvdA )
•  M.J. Gloerich (SP)  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD ) T. Windmulder ( PvdA ) P.G. Welman ( CDA )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD ) E. Westerbeek ( D66 ) T. Windmulder ( PvdA )
  Interrupties: P.G. Welman ( CDA ) T. Windmulder ( PvdA ) J. Hatenboer ( VVD ) R. Blaauw (BBE) H. Meijer-Ytsma ( ChristenUnie )


Amendement 1, PvdA, inhoudende:


Besluit:


1.       Bij het eerste besluit toe te voegen na e.e.a. zoals beschreven in deze nota in § 2.3: te schrappen onderdelen 2.3 c, d en e;


2.       Na het derde besluit toe te voegen:


4.         De SVT krijgt volop mogelijkheden om externe opdrachten binnen te halen. Het college maakt hierover bindende afspraken met SVT en wijst de SVT op de eigen verantwoordelijkheid om hiermee een deel van de huidige werknemers een aanstelling te kunnen bieden;


5.         Bij de stadswacht worden mogelijkheden gecreeerd om structureel meer dan 15 personen leerwerkplaatsen aan te bieden;


6.         Het college draagt zorg voor zoveel mogelijk contract compliance, in ieder geval op gebied van bewaking van gebouwen en parkeergarage;


7.         Met de Regiopolitie wordt voor Enschede gekeken naar mogelijkheden om huidig politiewerk betaald te laten uitvoeren door de stadswacht (bijvoorbeeld parkeerboetes en andere kleine klussen);


8.         Met de stadsdelen wordt gekeken naar mogelijkheden voor het uitvoeren door de stadswachten van veiligheidsopdrachten in de stadsdelen.


 


Beslissing amendement 1: aangenomen met 22 stemmen voor (PvdA, CDA, SP, D66 en Groenlinks) en 12 stemmen tegen (de rest).


Beslissing: gelijk aan het voorstel, inclusief amendement 1 met 3 stemmen tegen (SP) en 31 stemmen voor (de rest).

 

D 1  Instemmen met pakket maatregelen Alifa - stuk nummer 12663

a         Een bedrag van € 640.000 ten laste van het resultaat 2006 beschikbaar te stellen ten behoeve van een incidentele bijdrage aan Alifa.

b         Gezien de bijzondere omstandigheden de subsidie voor vluchtelingenwerk te verlengen en in 3 jaren af te bouwen. De totale kosten hiervoor bedragen € 400.000.

c    In te stemmen met de door het college uitgestippelde marsroute tot ondersteuning van Alifa zoals beschreven in bijgaande brief de raad.
•  C.J.M. Hannink (Groen Links)  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 ) R. Blaauw (BBE)

- schorsing -

•  Wethouder W.E. Wallinga  Interrupties: D. Boes-Schoonderbeek ( CDA ) D. Bouwman (PvdA) H. Meijer-Ytsma ( ChristenUnie ) H.A. Nijhuis (VVD) R. Blaauw (BBE) J.E.L. Futselaar (SP)
  Interrupties: D. Bouwman (PvdA)


Meerdere fracties uiten klachten over de gevolgde procedure en de daardoor voor de raad korte voorbereidingstijd. Dit punt zal meegenomen worden naar het overleg van het raadspresidium.


Toezegging wethouder Wallinga: Volgende week zal de raad het financieel overzicht ontvangen, waarin de huidige stand van zaken met betrekking tot de sanering en personeelsreductie wordt weergegeven. In mei/juni zal de raad opnieuw geïnformeerd over de stand van zaken op dat moment. Voor de zomervakantie zal tevens de meerjarenbegroting ter kennisname aan de raad worden gebracht. 


Amendement 2, CDA, inhoudende:


Besluit:


 


De tekst onder voorstel en besluit, onderdeel c, verwoord in bijlage I (Pakket van maatregelen) te veranderen in:


 


In te stemmen met de door het college uitgestippelde marsroute tot ondersteuning van Alifa, zoals beschreven in bijgaande brief aan de raad, onder voorwaarde dat de raad maandelijks hierover wordt geïnformeerd zodat ook de raad zicht heeft op de invulling van de randvoorwaarden die zijn genoemd in bijlage I waaraan Alifa moet voldoen per 1 juli 2007. Indien Alifa op 1 juli 2007 niet aan deze voorwaarden heeft voldaan,  zal de financiële situatie van Alifa voor het zomerreces opnieuw ter bespreking op de raadsagenda dienen te worden geagendeerd, evenals het fusieproces met SWO en SVE.


 


Beslissing amendement 2: verworpen met 17 stemmen tegen (SP, Groenlinks, BBE, Christenunie, CDA en D66) en 19 stemmen voor (de rest).


Beslissing: gelijk aan het voorstel (unaniem).


Motie A, Christenunie, inhoudende:


Draagt het college op:


§         Dit debat voor te bereiden door voor eind mei met een analyse te komen van de sociale problemen die er in onze stad spelen;


§         Voor eind mei een specifiek overzicht te verstrekken van de activiteiten die er nu op het gebied van wijkwelzijn gebeuren;


§         Aan te geven welke nieuwe ontwikkelingen er zijn m.b.t. het taakgebied van wijkwelzijn, hierbij valt onder anderen te denken aan de WMO.


 


Beslissing motie A: aangenomen met 36 stemmen voor (unaniem).

- ordevoorstel -

 

C 2  Vaststellen bestemmingsplan Boswinkel - stuk nummer 12513

1         Het vaststellen van het bestemmingsplan “Boswinkel 2006” , overeenkomstig de bij dit plan behorende voorschriften, plankaart nr. 63243 en toelichting.

2    Degenen, die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar te maken, hiervan in kennis stellen conform de “Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Boswinkel 2006” .
Toezegging wethouder Bleker: Het perceel Utrechtlaan 96 zal, zolang er geen duidelijkheid is over de definitieve plannen voor herstructurering van Oost Boswinkel, niet bebouwd worden.


Beslissing: gelijk aan het voorstel (unaniem).

 

Hamerstukken

A 2  Beschikbaar houden budget Wet Jongerenzorg (WJZ) 2006 voor hetzelfde doel - stuk nummer 12500

  1. Het restant van het budget Wet Jongerenzorg (WJZ) 2006, zijnde € 215.625,- voor hetzelfde doel beschikbaar te houden voor 2007 en 2008 en dit in de jaarrekening 2006 op te nemen als verplichting.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 3  Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf  van een systeem voor opslag en uitgifte van reisdocumenten en rijbewijzen – stuk nummer 12532

1.       Het beschikbaar stellen van een krediet ter hoogte van € 110.000,-, ten laste van het product Burgerzaken, voor de aanschaf en installatie van een geautomatiseerd opslag, beheer en uitgifte systeem voor reisdocumenten en rijbewijzen (paspomaat).

2.    De gemeentebegroting 2007 dienovereenkomstig te wijzigen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 4  Vaststellen controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2007 - stuk nummer 12557

  1. Het vaststellen van het “Controleprotocol 2007 Gemeente Enschede” en het bijgesloten Normenkader als uitgangspunt voor de accountantscontrole van de gemeenterekening 2007.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 3  Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Het Brunink”, herziening 1 - stuk nummer 12482

  1. Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Het Brunink, herziening 1”, overeenkomstig de bij dit plan behorende plankaart nr. 63244 en toelichting.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 4  Vaststellen subsidieverordening Stimuleringsfonds Volkshuisvesting nederlandse gemeenten (SVn) – stuk nummer 12538

  1. Het vaststellen van de subsidieverordening SVn.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 5  Gewijzigd vaststellen nadere uitwerking 1 van het bestemmingsplan Roombeek - stuk nummer 12531

1         Het uitwerkingsplan "Nadere Uitwerking 1 van het bestemmingsplan Roombeek (Grolschterrein-noord)" gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende plankaart (nummer 63014), voorschriften en toelichting.

2         Degenen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar te maken hiervan in kennis te stellen conform de nota “Samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Roombeek, Nadere Uitwerking 1” .

3    Akkoord te gaan met de ambtshalve wijzingen zoals bedoeld onder punt 7 en zoals weergegeven in het overzicht van ambtshalve wijzigingen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C/A 6  Vaststellen bestemmingsplan “Kotmanplaats - stuk nummer 12548

1         Het bestemmingsplan Kotmanplaats gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit voorstel behorende plankaart (nr. 60806), voorschriften en toelichting.

2    Degenen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid omtrent dit plan een zienswijze in te dienen, hierover te informeren door middel van toezending van de nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Kotmanplaats.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D 2  Inzet reserve maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid en reserve vrouwenopvang – stuk nummer 12514

1         Het inzetten van de reserve maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid (mo/vb) en de reserve vrouwenopvang (vo) tot een bedrag van € 683.359,- voor activiteiten van Tactus, Stichting Humanitas Onder Dak, Stichting Jarabee en de Stichting Vrouwenopvang Overijssel. Het betreft hier activiteiten waarvoor de raad reeds een besluit heeft genomen;

2    De hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2007.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D/A 3  Instemmen met invoering 3e bewegingsles bij het basisonderwijs in de vorm van zwemmen - stuk nummer 12495

  1. In te stemmen met de invoering van de 3e bewegingsles bij groep 6 van het basisonderwijs in de vorm van zwemmen met ingang van het schooljaar 2007/2008 zoals verwoord in het bijgevoegde memo.

•  J.E.L. Futselaar (SP)

Stemverklaring SP: De fractie SP is van mening dat de zwemles niet in groep 6, maar in groep 4 zou moeten worden ingevoerd.

Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D/B 4  Kredietaanvraag klimaataanpassingen gemeentelijke huisvesting - stuk nummer 12515

A.  In te stemmen met de kredietaanvraag voor de klimaataanpassingen van de volgende locaties gemeentelijke huisvesting:
1. de Noordmolen aan de Molenstraat 50, voor een bedrag van € 573.817,--
2. het Stadskantoor aan de Hengelosestraat 51, voor een bedrag van € 193.935,--
3. het Stadhuis aan de Langestraat 24, voor een bedrag van € 76.553,--
4. het Servicecentrum Noord aan de Zaanstraat 12, voor een bedrag van € 280.695,--
5. het Servicecentrum West aan de BW ter Kuilestraat 33, voor een bedrag van € 280.695,--.

B.    De gemeentebegroting 2007 dienovereenkomstig te wijzigen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

F 3  11e serie wijzigingen bouwverordening – stuk nummer 12516

  1. Het vaststellen van d e wijzigingen van de Bouwverordening en de bijbehorende toelichting, gelet op artikel 8 van de Woningwet.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 4  Verlenen uitvoeringskrediet project Roombeek - stuk nummer 12502

1         Een krediet van € 3.635.000,-- te verlenen voor het project Roombeek

2         Dit krediet te dekken uit het eindproduct Riolering vanuit de Programmabegroting 2006-2009 voor een bedrag van € 461.250,-- , uit het GRAP voor een bedrag van € 131.000,-- ,uit de reserve verbetering stad voor een bedrag van € 600.000,-- , uit een bijdrage van het projectbureau Roombeek voor een bedrag van € 655.000,-- ,uit een bijdrage van het waterschap Regge en Dinkel voor een bedrag van € 1.237.750,-- , uit provinciale subsidie voor een bedrag van € 400.000,-- en uit europese subsidie voor een bedrag van € 150.000,--.

3    De gemeentebegroting te wijzigen in overeenstemming met punt 1.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 5  Instemmen met de voorstellen tot besteding van de SECA-2 gelden - stuk nummer 12550

  1. In te stemmen met de voorstellen tot besteding van Seca-2 gelden, tranche 2007 ad € 499.158,00 ten behoeve van stadsdeelgewijs werken.
  2. In te stemmen met de voorstellen tot herbesteding van de niet bestede Seca-2 gelden tranche 2006 ad € 297.273 ten behoeve van stadsdeelgewijs werken.
  3. De gemeentebegroting 2007 te wijzigen door het product Stadsdeelgewijswerken  (5.04.01) te verhogen met € 297.273 ten laste van de reserve Seca-2.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 6  Verlenen uitvoeringskrediet project “Herinrichting Dolphia” – stuk nummer 12509

1         Een krediet van € 900.000,-- te verlenen voor het project ‘herinrichting Dolphia’.

2         Dit krediet te dekken uit Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-2-budget) voor een bedrag van €500.000,-- en binnen het eindproduct Beheer Wegen vanuit de Programmabegroting 2006-2009: €400.000,--

3    De gemeentebegroting te wijzigen in overeenstemming met de punt 1.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 7  Verlenen krediet voor actiefonds project “Velve-Lindenhof’ – stuk nummer 12535

1         Een krediet van € 1.600.000,-- te verlenen voor het Actiefonds project 'Velve- Lindenhof'.

2         Dit krediet te dekken uit de toegekende "Actiefonds Provincie Overijsel" subsidie voor een bedrag van € 1.600.000,--.

3    De gemeentebegroting te wijzigen in overeenstemming met punt 1 en punt 2.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F/B 8  Instemmen met wijziging van het wegencategoriseringsplan - stuk nummer 12529

Het als volgt wijzigen van het wegencategoriseringsplan dd. 27 juni 2005:

a)        De Madioenstraat in zijn geheel aan te wijzen als verblijfsgebied.

b)   De Brinkstraat tussen de Hogelandsingel en de Padangstraat aan te wijzen als verblijfsgebied.


Stemverklaring VVD: De fractie VVD is tegen de invoering van 30 km zones.

Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

G 2  Vaststellen nadere definiëring criterium gebruik trouwlocaties – stuk nummer 12545

1         Kennisneming van het bijgevoegde evaluatierapport gebruik trouwlocaties en het aantal aanvragen en afwijzingen.

2    Het in de raadsvergadering van 8 april 2003 vastgestelde criterium, dat er in een aangewezen trouwlocatie regelmatig huwelijken dienen te worden voltrokken c.q. partnerschapsregistraties te worden verricht, nader te definiëren, in die zin, dat hiervoor wordt gelezen: dat de locatie daadwerkelijk gebruikt moet worden.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

R 1  Vaststellen tekstwijziging artikel 8 rechtspositieregeling Wethouders, raads- en commissieleden - stuk nummer 12511

  1. De tekst in artikel 8 van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Enschede 2006 te wijzigen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

R 2  Vaststellen wijzigingen verordeningen en reglementen gemeenteraad - stuk nummer 12466

1         Te wijzigen de Regeling inlichtingenplicht van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

2         Vast te stellen het gewijzigde Reglement van orde gemeenteraad Enschede.

3         Vast te stellen de gewijzigde Verordening op de stedelijke commissie en de stadsdeelcommissies.

4     In te trekken de Verordening op het raadspresidium gemeente Enschede.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.
Sluiting: 23.15 uur