Aanwezig:

De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

J. van Agteren, S.A. Ahmed, mw. M.J. Arends, R. Blaauw, A.K. Boersma,  D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A.H. Enklaar, mw. J.E.L. Futselaar, S. Gabriël, M.J. Gloerich, J. Hatenboer, mw. M.A. van Hees, mw. M.C.J. van Heijster, mw. P.M. Hillen, mw. W.R. van der Hoek, mw. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mw. H.M. Kloppers-Platvoet, L.J.J. van Lier, mw. C.J. Neijhoft, mw. H.A. Nijhuis, W. van der Noordt, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, mw. M.A. Rauhé-Meijer (later), S. Salikram, M.R.H. Smit, R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, B.P. Veldkamp, P.G. Welman, E.G.H. Westerbeek en T. Windmulder

 

Afwezig:

mw. B.L. Boes-Schoonderbeek, mw. H. Meijer-Ytsma, B.J. Sanders

 

I  Opening

 

II  Vragenhalfuur

1. Taak en rol van Enschede tav Twentse fietssnelweg – L. Kloppers (CDA)

 

2.           Innovatieprogramma Twente – G. Oude Egberink (CDA)
Toezegging P. den Oudsten: De voorzitter van het innovatieplatform zal uitgenodigd worden een presentatie in het randprogramma van de Stedelijke Commissie te geven.

 

3.           Straatlantaarns – A. Enklaar (VVD)


 

4   Milieuvergunning Go Planet – T. Windmulder (PvdA)


 

III  vaststellen agendaBeslissing: de agenda is vastgesteld.

 

III bis  vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 9 oktober 2006Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

 

IV  lijst ingekomen stukken – stuk nummer 12326Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

VI  benoeming van extern lid rekenkamercommissie – stuk nummer 12322

 1. Dhr. F.M. Galesloot te benoemen, op voordracht van een unaniem besluit van de Rekenkamercommissie, als extern lid van de rekenkamercommissie voor de zittingsduur van deze raad.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

Bespreekpunten

 

B 1  Instemmen met de Concernrapportage 2006 - stuk nummer 12314

 1. Vaststellen van de Concernrapportage 2006.
 2. In te stemmen met de standpunten en besluiten van het College zoals vermeld in de Concernrapportage en gexpliciteerd voor zover het begrotingswijzigingen betreft in bijlage 1.
 3. De gemeentebegroting te wijzigen conform de 2 bijgevoegde Concept-Begrotingswijzigingen in bijlage 2.

 

Afgesproken wordt een kaderstellend debat over WWB in de loop van het jaar. Toezegging wethouder dat volgend jaar de rapportage en de besluiten naar aanleiding van de rapportage niet meer in een document worden opgenomen.


  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )


Beslissing: gelijk aan het voorstel (unaniem).

 

F 1  Vaststellen herziening 47 van het bestemmingsplan “Buitengebied 1996” – stuk nummer 12248

 1. Het vaststellen van herziening 47 van het bestemmingsplan “Buitengebied 1996” overeenkomstig de bij deze herziening behorende plankaart met het nummer 63242.
 2. De voorschriften behorende bij het bestemmingsplan “Buitengebied 1996”   van overeenkomstige toepassing te verklaren op de onder 1. genoemde herziening.

 

Motie 1 VVD inhoudende :

draagt het college op:

 1. de voorschriften, behorende bij het bestemmingsplan buitengebied 1996, uit te breiden met een bepaling waardoor het niet mogelijk is om na splitsing van een boerderij deze verder uit te bouwen;
 2. een bepaling waardoor het niet mogelijk is de boerderij na splitsing te slopen en te vervangen door twee vrijstaande woningen toe te voegen;
 3. bij de behandeling van de gids ruimtelijke kwaliteit buitengebied te komen met voorstellen om te voorkomen dat karakteristieke boerderijen met cultuurhistorische waarde verdwijnen.

•  wethouder J. van der Zee  Interrupties: T. Windmulder ( PvdA )


Beslissing motie 1: ingetrokken, na toezegging van de wethouder van der Zee op alle drie punten van de motie.


Beslissing: gelijk aan het voorstel met 1 stem tegen (Christenunie) en 34 stemmen voor (de rest).

 

G 1  Vaststellen van de debatagenda voor het maatschappelijke debat over de Toekomstvisie Enschede 2015 – stuk nummer 12330

 1. Het vaststellen van de debatagenda voor het maatschappelijke debat over de Toekomstvisie Enschede 2015, met de daarin geschetste inhoudelijke contouren.

Amendement A VVD, inhoudende:

draagt het college op:

op bladzijde 6 achter het vierde opsommingsteken toe te voegen, na de zin “Waar …. gestimuleerd?”: Wat betekent de ligging aan de Duitse grens voor het thema economie?
Beslissing amendement A: ingetrokken, na toezegging van de burgemeester dat de debatagenda zodanig wordt aangepast dat de internationele component/Euregio wordt opgenomen. Echter niet alleen voor het thema economie, maar ook breder.


 


Beslissing: gelijk aan het voorstel (unaniem).

 

R 1  Instemmen met de conclusies & aanbevelingen in het kader van het economie onderzoek van de rekenkamer - stuk nummer 12315

 1. Het overnemen van de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie en het College van Burgemeester en Wethouders verzoeken deze aanbevelingen uit te voeren.
 2. Het College te verzoeken de rekenkamercommissie en de Raad vooralsnog halfjaarlijks te rapporteren over de voortgang van de genoemde uitvoering.

  Interrupties: A.A. Broekman-Veltman ( VVD )
  Interrupties: A.A. Broekman-Veltman ( VVD )


Beslissing: gelijk aan het voorstel (unaniem).

 

Hamerstukken

A 1  Kennisnemen van de 2e Marap van de Stichting Consent – stuk nummer 12294

 1. Het kennisnemen van de 2e marap van de Stichting Consent.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 2  Vaststellen grondexploitatie “Lonneker Erf”en verlenen uitvoeringskrediet - stuk nummer 12257

 1. Het vaststellen van de grondexploitatie Lonneker erf.
 2. Het verlenen van een krediet ten behoeve van het project ter grootte van € 727.000,- .
 3. Het ten laste van de grondexploitatie brengen van de kosten en deze te dekken door een bijdrage van de exploitant van ca. € 278.000,- en door de grondopbrengsten van circa € 449.000,--.
 4. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting 2006 aan te brengen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 3  Vaststellen bekostigingsbesluit (druk)riolering voorste deel Oude Deldenerweg - stuk nummer 12288

 1. Voor de aanleg van openbare (druk)riolering in het voorste deel van de Oude Deldenerweg baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 2.740,-- per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoeldeBeslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 4  Vaststellen bekostigingsbesluit (druk)riolering gebied Beldershoekweg – stuk nummer 12301

 1. Voor de aanleg van openbare drukriolering in de omgeving van de Beldershoekweg ter hoogte van nummer 100 baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 5  Beschikbaar stellen middelen t.b.v. vervanging softwarepakket leningenadministratie - stuk nummer 12308

 1. Het huidige geautomatiseerde systeem voor het vastleggen van leninggegevens Cerg Leningbeheer te vervangen door SG Treasury Leningen.
 2. Een krediet van € 12.500 ter beschikking te stellen voor deze vervanging.
 3. Voor de dekking van de eenmalige conversie- en invoeringskosten à € 8.000 in 2006 is er ruimte in de post overige kosten binnen rente & treasury.
 4. De kapitaalslasten van € 3.008 en de jaarlijkse onderhoudskosten van € 2.189 vanaf 2007 te dekken uit de huidige post jaarlijkse onderhoudskosten Cerg Leningbeheer.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 2  Vaststellen wijziging 4 van de Welstandsnota “Beeldkwaliteitsplan Westerval Zuid” - stuk nummer 12280

 1. Wijziging 4 van de Welstandsnota, Beeldkwaliteitsplan “Westerval Zuid” vast te stellen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 3  Gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan “Enschede-Noord” – stuk nummer 12242

 1. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Enschede-Noord”, overeenkomstig de bij dit plan behorende voorschriften, plankaart nr. 63213 en toelichting.
 2. Degenen, die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar te maken, hiervan in kennis stellen conform de “Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan “Enschede-Noord”.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D 1  Instemmen met kredietaanvraag voor de nieuwbouw van kleedkamers t.b.v. “Avanti” - stuk nummer 12247

 1. In te stemmen met de kredietaanvraag voor de nieuwbouw van kleedkamers t.b.v. "Avanti" op het sportpark Zoutendijk voor een bedrag van € 260.000.
 2. De gemeentebegroting 2006 e.v. dienovereenkomstig te wijzigen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 2  Gewijzigde vaststelling Herziening 37 bestemmingsplan “Buitengebied 1996’ - stuk nummer 12255

 1. Het gewijzigd vaststellen van herziening 37 van het bestemmingsplan “Buitengebied 1996” overeenkomstig de bij deze herziening behorende plankaart met het nummer 63214.
 2. De voorschriften behorende bij het bestemmingsplan “Buitengebied 1996” van overeenkomstige toepassing te verklaren op de onder 1. genoemde herziening.
 3. De heer M.J. Kleisman mede te delen dat de door hem kenbaar gemaakte zienswijze aanleiding heeft gegeven tot aanpassing van deze herziening.
 4. Research and consultingbedrijf Ecorys Kolpron mede te delen dat de door hen, namens de heer L. van Heek van “Landgoed de Horstlanden B.V.”, kenbaar gemaakte zienswijze geen aanleiding heeft gegeven tot aanpassing van deze herziening.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 3  Vaststelling herziening 50 van het bestemmingsplan “Buitengebied 1996” – stuk nummer 12264

 1. Het vaststellen van herziening 50 van het bestemmingsplan “Buitengebied 1996” overeenkomstig de bij deze herziening behorende toelichting en plankaart met het nummer 63011.
 2. De onder 1. genoemde herziening vast te stellen overeenkomstig het aanvullend voorschrift dat als bijlage bij de toelichting van de herziening is gevoegd.
 3. De voorschriften behorende bij het bestemmingsplan “Buitengebied 1996” van overeenkomstige toepassing te verklaren op de onder 1. genoemde herziening.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

G 2  Instemmen met vervangingsinvesteringen brandweer 2006 - stuk nummer 12293

 1. In te stemmen met de vervangingsinvesteringen voor 2006.
 2. De benodigde middelen via een begrotingswijziging toe te kennen aan de Brandweer. De kosten worden gedekt uit de som van de vrijvallende kapitaallasten voor 2006 en € 10.000,- uit het positieve resultaat van de Concernrapportage 2006.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

Sluiting: 22.45 uur