Aanwezig:

De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

J. van Agteren, S.A. Ahmed, mw. M.J. Arends, R. Blaauw, A.K. Boersma, mw. B.L. Boes-Schoonderbeek, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A.H. Enklaar, mw. J.E.L. Futselaar, S. Gabriël, M.J. Gloerich, J. Hatenboer, mw. M.A. van Hees, mw. M.C.J. van Heijster, mw. P.M. Hillen, mw. W.R. van der Hoek, mw. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mw. H.M. Kloppers-Platvoet, L.J.J. van Lier, mw. H. Meijer-Ytsma, mw. C.J. Neijhoft, mw. H.A. Nijhuis, W. van der Noordt, G.J. Oude Egberink, mw. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, M.R.H. Smit, R. Tenkink, F. Uçar, B.P. Veldkamp, P.G. Welman, E.G.H. Westerbeek en T. Windmulder

Afwezig:

C. Örnek, B.J. Sanders, G.J. van der Veen

 

I Opening

  Interrupties: G.J. van der Veen ( CDA ) C. Ornek ( PvdA )

 

II Vragenhalfuur

Er zijn geen vragen toegelaten voor het vragenhalfuur.

 

III vaststellen agenda

De heer Hatenboer merkt op dat wat betreft B1, Gemeenterekening 2005, alleen stuknr. 12146 is besproken in de rekeningencommissie. Hij vraagt zich af welk raadsvoorstel voorligt. De voorzitter stelt voor bij B1 dit punt op te helderen.


Beslissing: de agenda is vastgesteld.


 

 

III bis vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 mei 2006

De heer Gloerich geeft aan dat in de vorige vergadering is afgesproken, dat zijn vraag over huisuitzettingen schriftelijk uitgebreid zou worden beantwoord. Deze schriftelijke beantwoording heeft hij nog niet ontvangen. Afgesproken wordt dat uitgezocht zal worden hoe het met de beantwoording van zijn vraag zit.


•  M.J. Gloerich (SP)
 


Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld

 

 

IV lijst ingekomen stukkenvaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 mei 2006Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

Bespreekpunten

 

B 1 Instemmen met Gemeenterekening 2005 - stuk nummer 12194

De gemeenterekening 2005 vast te stellen.

In te stemmen met een totale dotatie van € 33.476.000 aan reserves en een totale onttrekking van € 41.403.000 uit reserves (zie bijlage B gemeenterekening). Dit betreffen mutaties conform bestendige gedragslijn en reeds gealloceerde posten. In totaliteit neemt het (gecorrigeerde) saldo van de reserves per 1 januari 2005 af met € 7.927.000; hiervan is € 5.959.000 via de programmarekening verantwoord en € 1.968.000 via balansmutaties.

In te stemmen met een extra afschrijving van € 58.000 op het materieel vast actief aan de Wethouder Beverstraat.

In te stemmen met het voordelig rekeningsresultaat 2005 (na verwerking van de financiële gevolgen zoals vermeld onder de punten 2 en 3) ad € 1.693.000.

In te stemmen met een bestemming van het voordelig resultaat tot een bedrag van € 1.437.000 als dekkingsmiddel voor voorstellen uit het recentelijk gesloten coalitie akkoord, zodat een nog onbestemd resultaat resteert van € 256.000.


 De heer Goudt zegt toe ervoor zorg te dragen, dat over 2006 een verklaring van rechtmatigheid zal worden behaald. Het college zal tevens de opmerkingen over de leesbaarheid en transparantie van de gemeenterekening ter harte nemen.


 


Beslissing: gelijk aan het voorstel (unaniem), met dien verstande dat

punt 5 van het voorstel wordt geschrapt. Met betrekking tot punt 3 van de aanbevelingen van de rekeningencommissie inzake de bestemmingsreserve verbetering stad zal in het najaar gesproken worden met de rekeningencommissie.

D 1 Krediet verstrekken voor aankoop wijkgebouw Het Kompas – stuk nummer 12186

 1. In te stemmen met de kredietaanvraag van 1.223.000 voor de aankoop van het wijkgebouw “Het Kompas” aan de IJstraat 4 te Enschede;

 2. De gemeentebegroting 2006 dienovereenkomstig te wijzigen.


•  wethouder W.E. Wallinga (PvdA)

Beslissing: gelijk aan het voorstel (unaniem).

 

E 1 Vaststellen beleidsverslag 2005 Wet werk en bijstand – stuk nummer 12162

 1. Het beleidsverslag 2005 Wet werk en bijstand vast te stellen.


•  D. Bouwman (PvdA)


Beslissing: gelijk aan het voorstel (unaniem).

 

E 2 Instemmen met de uitvoering van de WwB, loaw/loaz, Bbz en WWik – stuk nummer 12174

 1. Het uitspreken van een positief oordeel over de uitvoering van de WWB, loaw/loaz, Bbz en WWik, na kennis te hebben genomen van de bestuurlijke mededelingen en het Beleidsverslag 2005 Wet werk en bijstand.Beslissing: gelijk aan het voorstel (unaniem).

 

F 1 Krediet verstrekken voor nieuwbouw Natuureducatie – stuk nummer 12182

1. Te besluiten om, gelet op de aangegeven urgentie, vooruitlopend op de besluitvorming over de programmabegroting 2007-2010, ten behoeve van de nieuwbouw van kantoorruimte voor de afdeling Natuureducatie:

- een krediet van € 903.000,- beschikbaar te stellen;

- het programma Woon- en Leefomgeving, product NE, structureel met € 47.000,-  per jaar aan middelen op te hogen, afkomstig uit de reservering ad € 100.000,-  per jaar in de conceptprogrammabegroting.


•  wethouder J. van der ZeeWethouder van der Zee zegt toe de opmerkingen van de heer Enklaar inzake de stijl van de nieuwbouw mee te nemen.


 


Beslissing: gelijk aan het voorstel (unaniem).

 

Hamerstukken

 

A 1 Vaststellen begroting 2006 Consent - stuk nummer 12145

 1. De begroting 2006 van Consent vast te stellenBeslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 2 Krediet te verlenen tbv aanpassingen ICT rekencentrum – stuk nummer 12178

1.  In te stemmen met de kredietaanvraag van € 145.000 inzake bouwkundige aanpassingen voor de verplaatsing van het gemeentelijk ICT-rekencentrum

2.  De gemeentebegroting 2006 dienovereenkomstig te wijzigen voor een bedrag van € 145.000     


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 3 Vaststellen nota grondbeleid Netwerkstad Twente - stuk nummer 12133

1 De Nota Grondbeleid Netwerkstad Twente d.d. 29 november 2005 vast te stellen door:
- kennis te nemen van deel A. (Toelichting en inkadering grondbeleid)
- in te stemmen met de overige onderdelen: B (samenvatting nota’s grondbeleid Netwerkstadgemeenten en gezamenlijk beleid) en C (doelstellingen grondbeleid Netwerkstadgemeenten met in bijzonder het hieronder geformuleerde actiepogramma):

I. Verkennen van de meerwaarde van het geformuleerde grondbeleid Netwerkstadgemeenten voor;

- De ruimtelijke ontwikkelingsagenda;

- De aangewezen netwerkstadprojecten

- Het geformuleerde hoofddoel van het grondbeleid Netwerkstadgemeenten.

II. Verdergaande afstemming gronduitgifte- en grondprijsbeleid;

III. Uitbuiten schaalvoordelen gezamenlijke Netwerkstadgemeenten;

IV. Samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring;

V. Afstemmen werkwijzen en informatiesystemen.

2 De uitvoering van het actieprogramma door  het college ter hand laten nemen in kader van de samenwerking in Netwerkstad Twente.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 4 Rekening en verantwoording 2005 Stichting Personeelsvoorziening DCW - stuk nummer 12126

 1. Kennis te nemen van de rekening en verantwoording 2005 van de Stichting Personeelsvoorziening DCW en de bijbehorende beoordelingsverklaring van de accountant.

 2. De rekening en verantwoording 2005 van de Stichting Personeelsvoorziening DCW vast te stellen.

 3. Akkoord te gaan met het ten gunste brengen van het positieve resultaat 2005 ad € 96.399,-- aan de algemene reserve van de Stichting.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 5 Instemmen met geactualiseerde Archiefverordening 2006 – stuk nummer 12160

 1. In te stemmen met de geactualiseerde Archiefverordening 2006Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 1 a Vaststellen voorbereidingsbesluit Windmolenweg - stuk nummer 12181

 1. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nr. 53740 (voorbereidingsbesluit Windmolenweg).

 2. te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 21 juli 2006 in werking treedt.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 2 Vaststellen herziening 1e bestemmingsplan Josink Es - stuk nummer 12135

 1. Herziening 1 van het bestemmingsplan Josink Es ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende tekening, nr. 63222, toelichting en voorstel tot wijziging en aanvulling van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan Josink Es.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 3 Vaststellen subsidieverordening presentaties beeldende kunst en vormgeving 2006-2008 (aangepast voorstel!) – stuk nummer 12124

 1. De Subsidieverordening presentaties beeldende kunst en vormgeving 2006-2008 vast te stellenBeslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 4 Subsidieverstrekking Stichting Droombeek - stuk nummer 12147

 1. Voor de ontwikkeling en opstart van het project Droombeek aan de Stichting Droombeek een subsidie verlenen van maximaal
  € 115.000,00.

 2. Burgemeester en Wethouders te belasten met de uitvoering van dit besluit en tevens de bevoegdheid toe te kennen deze subsidie uiteindelijk vast te stellen tot een maximum van € 115.000,00.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

 

C 5 Toekennen planschadevergoeding aan bewoners Sportlaan 34 - stuk nummer 12156

 1. Mevrouw G.A. Dekens-Beuving –overeenkomstig het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede- op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een schadevergoeding toe te kennen van € 6.500,--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dagtekening van ontvangst van het verzoek, te weten vanaf  26 augustus 2005.

 2. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie van het project Diekman wonen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

 

C 6 Niet toekennen planschadevergoeding aan bewoners Vloeiweidenweg 29 – stuk nummer 12157

 1. De heer H.B. ter Brugge, tevens namens Kwekerij Ter Brugge – overeenkomstig het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede d.d. 2 mei 2006 – op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening geen planschadevergoeding toe te kennen.Beslissing: gelijk aan het voorstel

 

C 7 Afwijzen bezwaren tegen voorbereidingsbesluit “Gezondheidscentrum Twekkelerveld” - stuk nummer 12159

 1. De bezwaren van de heer J.M. Willemsen tegen het voorbereidingsbesluit “Gezondheidscentrum Twekkelerveld” van 19 december 2005 niet-ontvankelijk te verklaren en de bezwaren van de heer J. Olink, de heer H. Porceddu en de heer R. Schepers tegen dit voorbereidingsbesluit ongegrond te verklaren, conform en onder overneming van het advies van de Commissie Bezwaarschriften van 20 april 2006;

 2. Het bestreden voorbereidingsbesluit van 19 december 2005 in stand te laten.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 8 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Velve-Lindenhof 2005 - stuk nummer 12095

 1. Het bestemmingsplan “Velve-Lindenhof 2005” gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bijbehorende plankaart nr. 63226, voorschriften en toelichting.

 2. In te stemmen met de in het zienswijzenverslag verwoorde beantwoording van de ten aanzien van dit plan kenbaar gemaakte zienswijzen.

 3. De heer E.J.H. Saathof en Robers advocaten mede te delen dat de door hen kenbaar gemaakte zienswijzen mede aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van het bestemmingsplan alsmede de heer R. Nolmans en het buurtcomité Velve mede te delen dat de door hen kenbaar gemaakte zienswijzen geen aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van het bestemmingsplan.

 4. De heer P.S. Kamphuis mede te delen dat de door hem kenbaar gemaakte zienswijze buiten de termijn is ingediend en dientengevolge buiten behandeling is gelaten.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 9 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan De Cascade 2006 – stuk nummer 12155

 1. Het bestemmingsplan De Cascade 2006 gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende voorschriften, plankaart nr. 63181 en toelichting.

 2. Degenen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar te maken, hiervan in kennis stellen mede onder toezending van de “Nota beantwoording zienswijzen bestemmingsplan De Cascade 2006” .
Beslissing: gelijk aan het voorstel

 

D 2 Instemmen met onttrekking aan de reserve inburgering - stuk nummer 12173

 1. het onttrekken van een bedrag van € 0,82 mln aan de reserve inburgering ter dekking van het tekort op de begrote kosten in 2006. Deze begrote kosten zijn ruim € 4,4 mln voor de integratie van Nieuwkomers en (allochtone) inwoners van de Gemeente Enschede. De overige kosten worden gedekt door de in 2006 te ontvangen rijksmiddelen van circa  € 3,58 mln.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D 3 Kredietaanvraag inbouwpakket werkplein Enschede - stuk nummer 12184

 1. In te stemmen met de kredietaanvraag van € 2.360.000 voor het inbouwpakket van het Werkplein aan de Korte Hengelosestraat 1 (oude V&D gebouw).

 2. De gemeentebegroting 2006 dienovereenkomstig te wijzigen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D 4 Instemmen met kredietaanvraag project “opdeling Diekmanhal” – stuk nummer 12125

 1. In te stemmen met de kredietaanvraag voor het project “opdeling Diekmanhal naar 6 speelvelden” voor een bedrag van € 1.812.340.

 2. De bijdrage vanuit het project Scholingsboulevard van € 1.010.200 doteren in de reserve bijdrage kostendekkende huur.

 3. In te stemmen met de kredietaanvraag voor de inrichting van twee van de zes delen van de Diekmanhal en de aanpassing van de sportvloer voor een bedrag van € 70.000.

 4. De gemeentebegroting 2006 en verdere jaren dienovereenkomstig te wijzigen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

 

D 5 Samenvoegen en overhevelen van GSB-budgetten coördinatie Zorg en Veiligheid - stuk nummer 12137

 1. In te stemmen met het per 1 januari 2006 overhevelen van de GSB-budgetten Zorgstructuur J-teams, Coördinatie WEB en De Draad WEB van het programma Opgroeien in de stad naar het programma Maatschappelijke Zorg.

 2. Instemmen met het per 1 januari 2006 samenvoegen van de vijf GSB-budgetten Zorgstructuur J-teams, Coördinatie WEB, De Draad WEB, Vangnet Zorg en Zorgcoördinatie tot één GSB-budget zorgcoördinatie. 
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

E 3 Instemmen met onttrekken gelden aan de stelpost concern en toevoegen product arbeidsmarktparticipatie t.b.v. Stichting Veiligheidszorg Twente - stuk nummer 12164

 1. In te stemmen met het onttrekken van het voor 2006 incidentele toegekende bedrag van € 500.000,- aan de stelpost concern en toe te voegen aan het product arbeidsmarktparticipatie.

 2. In te stemmen met het onttrekken van het vanaf 2006 structurele toegekende bedrag van € 200.000,- aan de stelpost concern en toe te voegen aan het product arbeidsmarktparticipatie.

 3. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de begroting 2006.
Beslissing: gelijk aan het voorstel

 

F 2 Geen medewerking verlenen aan het verzoek om herziening bestemmingsplan “Buitengebied 1996” t.b.v. bouwen woning aan Windmolenweg of Kwinkelerweg Boekelo – stuk nummer 12168

 1. Geen medewerking verlenen aan het op 5 april 2006 ingediende verzoek van de familie Driessen om herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied 1996” ten behoeve van het bouwen van een woning aan de Windmolenweg of de Kwinkelerweg in Boekelo.Beslissing: gelijk aan het voorstel

 

F 3 Bekrachtigen principebesluit d.d. 27-2 routering gevaarlijke stoffen - stuk nummer 12175

 1. Te besluiten tot het vaststellen van de definitieve routering gevaarlijke stoffen in de gemeente Enschede en dit besluit op 03 september 2006 inwerking te laten tredenBeslissing: gelijk aan het voorstel

 

B 6 Vaststellen een 2e wijziging van de tarieventabel bij de Legesverordening - stuk nummer 12177

 1. het vast stellen van een verordening tot tweede wijziging van de tarieventabel bij de LegesverordeningBeslissing: gelijk aan het voorstel

 

Sluiting:  20.40 uur.